Toezeggingen

IDGedaan inOnderwerpStand van zakenAfgedaanOmschrijving
 • 58
 • Lange Termijn Accommodatiebeleid - 2e ronde: politieke vragen
 • 30-10-2020: Q2 2021 Afvoeren
 • Pfh. J. Fit: stichtingsbesturen bestaan ook uit jongeren. Het is echter goed om te inventariseren of dat toereikend is, dit zegt zij toe.
 • 57
 • Lange Termijn Accommodatiebeleid, bijlage 3 Participatieplan
 • 30-10-2020: Q2 2021 Afvoeren
 • Wat betreft de het kenbaar maken dat men kan participeren zegt pfh. J. Fit toe dat social media intensiever dan nu worden ingezet. Ook zal melding in de Medemblikker worden gemaakt. Op voorstel van B. Huisman zegt de wethouder toe dat ook melding van de participatie wordt gemaakt in de dorpsbladen en via bv. een poster bij de accommodaties. J. Fit zegt dit toe
 • ook kernraden zullen geïnformeerd worden.
 • 62
 • Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
 • 30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.
 • Vervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
 • 77
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 Hollands Kroon
 • De wethouder zegt toe dat deze zienswijze wordt gedeeld met de raad/cie in combinatie met een informatienota.
 • 28
 • Uitvoering WvGGZ door GR GGD HN
 • Afgehandeld: de raad is via een raadsinformatiebrief DOC-20-322159 (DOC-20-318423 agendastukken AB GGD NHN 25 november 2020) geinformeerd over de monitoring over de periode van januari t/m augustus 2020.
 • De heer Kuipers zegt toe de raad over een half jaar over de uitvoering van de WvGGZ te informeren.
 • 114
 • Themabijeenkomst Grondbeleid
 • De wethouder zegt toe dat zij met een thema avond over het grondbeleid aan de gang gaat, wellicht in combinatie met de resultaten van het stedenbouwkundig onderzoek.
 • 112
 • Betrekken glastuinbouw en jongeren.
 • De wethouder geeft aan dat de beantwoording van de technische vragen van het CDA over het betrekken van de glastuinbouwsector bij onderzoek naar zon op water en de jeugd bij de fase van RES 1.0 naar RES 2.0 als een toezegging kunnen worden beschouwd.
 • 115
 • Informatienota n.a.v. bespreeknotitie GB over het respecteren van het kader van 30% bouwen in kleine kernen
 • Bij de behandeling van de bespreeknotitie van GemeenteBelangen (Het kader van 30% bouwen in kleine kernen respecteren) heeft de wethouder toegezegd hetgeen over dit agendapunt in de notulen van de raadscommissie is opgenomen, om te bouwen naar een informatienota, samen met de griffie.
 • 121
 • Op de vraag welke aanbevelingen van het Aanjaagteam nu al worden uitgevoerd antwoordt de portefeuillehouder: Er zijn dermate veel aanbevelingen, dat is lastig aan te geven. We kunnen wel daar over een half jaar een informatienota voor aanleveren.
 • 87
 • Actieve informatie: Toelichting op tekort sociaal domein
 • 18-2-2021/GP: We nemen de raad actief mee over de financiele situatie van het sociaal domein bij de tussentijdse rapportrages van de lente- en herfstnota. Daarnaast ook bij de kadernota, begroting en jaarrekening. Hiernaast zullen we u ieder kwartaal informeren over de financiële ontwikkelingen. Denk daarbij aan aantallen cliënten, gemiddelde kosten per cliënt en relevante lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen met financiële gevolgen. Hiermee wordt voldaan aan dit verzoek.
 • Het college zal de raad periodiek op de hoogte houden omtrent de stand van zaken van het tekort in het Sociaal Domein
 • 116
 • Ontwikkelingen jeugdzorg
 • De raad zal voor de zomer 2021 worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van jeugdzorg (o.a. middels een verslag van de werkzaamheden van de projectleider).
 • 34
 • ARO-procedure beoogde locatie zwembad
 • 29/10/20: raad is geinformeerd over uitvoering moties zwembaden middels informatienota (DOC-20-267118). Dit is onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • De wethouder heeft toegezegd de commissie via actieve informatie te blijven informeren over het proces in het kader van de ARO-procedure voor de beoogde locatie van het zwembad. Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, afgehandeld bij begroting. PWF: afvoeren
 • 51
 • Wegmisbruik Meerlaan Medemblik
 • 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA verkeersoverlast en verkeersonveiligheid situaties Meerlaan te Medemblik. Z-19-083017. Tijdens Raadscie november 2020 heeft FS aangegeven dat hij dit jaar contact opneemt met het actiecomité. 18/01/21: de initiatiefnemer(s) zijn uitgenodigd voor een overleg.
 • Burgemeester Streng zegt toe als portefeuillehouder met de organisatie en de actiegroep in overleg gaan om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Het onderzoek wordt met voorrang opgepakt en de portefeuillehouder zal de commissie zo snel mogelijk informeren.
 • 45
 • Lokaal sportakkoord
 • 27-8-2020: antwoord in Q4 2020 20-2-2021: informatie in Q1 2021 Afgehandeld door: actieve informatie commissie 4-3-21 Afvoeren
 • Wethouder Fit zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wie de koplopers zijn (is dat bijvoorbeeld ook Team Sportservice WestFriesland). Ook zal zij aangeven of en zo ja hoe de inbreng van mensen met een beperking, met name waar het gaat om aangepast vervoer, is meegenomen in het sportakkoord. Wethouder Fit antwoordt dat Team Sportservice nadrukkelijk betrokken is bij het hele proces. In de gesprekken is zeker aandacht geweest voor mensen met een beperking in relatie tot aangepast vervoer. De wethouder zegt toe deze beide punten nader schriftelijk toe te lichten
 • 37
 • Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 - DeSom
 • 5/6/20: wordt meegenomen in informatienota ICT. 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
 • Burgemeester Streng heeft toegezegd terug te komen op de mogelijkheden op het verzoek om een benchmark.
 • 25
 • Implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten
 • Afgehandeld, informatienota 20-10-20 naar raad gestuurd (Z-19-049641
 • DOC-20-258024).
 • In 2020 zullen stappen gezet worden wat betreft de implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten. De raad wordt geïnformeerd over deze stappen.
 • 36
 • Lentenota 2020 - IT-beheersomgeving
 • 5/6/20: er komt op korte termijn een informatienota, 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
 • N.a.v. vragen over de bevindingen van de accountant over de IT-beheersomgeving heeft de portefeuillehouder Streng aangegeven dat hij de raad zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan over de onderwerpen logische toegangsbeveiliging, wijzingen beheer en continuiteitsbeheer.
 • 24
 • Kaderstelling Weeshuisgronden
 • 21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is naar verwachting 2021.
 • Bij de uitvoering van het besluit kaderstelling Weeshuisgronden wordt aandacht besteed aan: • Variatie in woningen • Ontsluiting D noordelijker realiseren (langs de sloot) bestuderen als optie • Molen als thema meenemen (als suggestie) • Alternatieven in de bouw (knarrenhof, CPO, etc.) meenemen + actief onder de aandacht brengen • Ruimte voor bouw voor middengroepen
 • overleg met corporaties • Aandacht voor uitdagende architectuur aan de randen
 • 55
 • Rapporten over brandveiligheid van de VRNHN
 • Het college stuurde in de week van 15 september een informatienota naar de raad met nummer DOC-20-295785 met het ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’. Daar zat ook een pdf van het ontwerpbestemmingsplan bij. Bijlagen 7 en 8 van die toelichting bevatten de adviezen ten aanzien van de brandveiligheid. Die zijn dus raadpleegbaar voor de raadsleden.
 • Structuurvisie "Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3". Gevraagd wordt of de rapporten over brandveiligheid van de VRNHN gedeeld kunnen worden. De wethouder zegt toe het rapport van de Veiligheidsregio ter inzage te leggen.
 • 14
 • Monitoring Veilig Thuis
 • 4-2 De laatste rapportage van Q4 VT is nog niet binnen. Verwacht wordt deze eind februari 2020 aan de raad ter informatie aan te bieden. 13-3 Later dan gepland is eind februari de afrekening Q4 van Veilig Thuis ontvangen. Informatie hierover ontvangt de raad medio eind maart/ begin april (SF) 22-04 Vanwege werkzaamheden met betrekking tot Coronacrisis is niet voldaan aan de toezegging om op tijd een informatienota naar de raad te sturen. We verwachten medio mei deze toezegging af te wikkelen. 4-6-20: de informatienota gaat volgende week de routing in richting de raad. Hiermee is deze toezegging afgehandeld. (SF)
 • Monitor aanpak wachtlijsten Veilig Thuis (Dashboard aanpak wachtlijsten). Wethouder Kuipers zegt toe dat de raad elk kwartaal 1 op 1 wordt geïnformeerd over aantal meldingen, wachttijden, adviezen en onderzoeken, ziekteverzuim en personeelsbestand.
 • 129
 • Ingekomen stuk 1775 van Bovisie, optionele uitbreiding woningbouw Onderdijk
 • Het college zegt daarbij toe een informatienota te leveren, die aangeeft op welke wijze het college reageert op principeaanvraag Onderdijk Knoe.
 • 35
 • Afzien van incassomaatregelen gedurende een half jaar
 • 23/9 portefeuillehouder heeft via actieve info op 18 juni de raad geinformeerd.
 • Ingetrokken motie “Afzien van incassomaatregelen gedurende een half jaar” (bijlage H) De portefeuillehouder zegt toe dat hij de raad zal informeren over wat de maatregelen van het college zijn eind mei c.q. juni wat de incasso betreft en dat het college al het mogelijke zal doen om op een zo eenvoudig mogelijke wijze ondernemers die niet aan belastingverplichtingen kunnen voldoen zoveel mogelijk te ontzien. Onderzocht zal worden welke verenigingen/dorpshuizen ondersteuning nodig hebben zodat deze ondersteuning zoveel als mogelijk is kan worden verleend.
 • 9
 • Ontsluiting W.c. Zwaagdijk Oost
 • 19/11/20 De projectleider heeft diverse gesprekken gevoerd met oa ondernemers en doet onderzoek naar de alternatieven die de dorpsraad heeft aangeboden. 18/01/21: de alternatieven worden technisch beoordeeld
 • 719: Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost: de raad wordt direct geïnformeerd als er een akkoord is met de exploitant om de onveilige verkeerssituatie op de lossen (hopelijk eind 2017) 746: Het college zal een voorstel leveren nadat met de eigenaar financiële afspraken zijn gemaakt over de ontsluiting en waarin subsidie van de provincie voor een fietspad is opgenomen. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de gemeente zo laag mogelijk is. cie Ruimte 15-11-2018:- De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden om in te zetten als er niet tot een overeenkomst met de heer Entius kan worden gekomen. Cie Ruimte 20-06-2019: De stand van zaken is dat er nog steeds geen akkoord is. De heer Entius heeft het herziene plan nog niet getekend. Op het moment dat er een akkoord is worden de plannen besproken met de dorpsraad. Raadscie 23/4 - overeenkomst winkelcentrum Zwaagdijk, is al voor 10 april was ondertekend, dat moet even aangepast worden. Raadscie 8/10/20: T. van Diepen: Tijdens de raadcie. in september is er ingesproken door initiatiefnemers uit Zwaagdijk. Er zou een gesprek volgen waar ook de alternatieve plannen besproken zouden worden. Wat is hiervan de uitkomst? I.v.m. de afwezigheid van F. Streng wordt deze vraag schriftelijk beantwoord.
 • 125
 • Brief Auditcommissie
 • Voorts doet het college de volgende toezegging: Na het zomerreces – in september – wordt in commissieverband verder gediscussieerd over de brief van de Auditcommissie (7 onderdelen).
 • 124
 • Bijeenkomst Havenbedrijf
 • Door F. Streng: in het najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin aan de raad m.b.t. het Havenbedrijf wordt gepresenteerd: waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?
 • 122
 • Communicatie met de raad wanneer doelen zijn gehaald en wanneer niet
 • Door D. Kuipers (n.a.v. motie SMART onderzoeken): er zal meer aandacht aan worden besteed om in de communicatie met de raad explicieter aan te geven wanneer doelen gehaald zijn en wanneer niet (en waarom niet).
 • 123
 • Dienstverlening overlastmeldingen
 • Door F. Streng (n.a.v. de motie Taken politie): als de landelijke trend van het aantal overlastmeldingen doorzet, zal een voorstel aan de raad worden aangeboden, om de dienstverlening aan de inwoners op dit punt goed te blijven uitvoeren en hiervoor capaciteit en financiën beschikbaar te stellen.
 • 126
 • Voldoet pand aan Bouwbesluit
 • De raad zal worden geïnformeerd over de vraag of het pand Bagijnhof 7 moet en kan voldoen aan het Bouwbesluit en of er voor dit pand nog een vergunningaanvraag moet volgen.
 • 13
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • 6/5/2020: Plan is voorgelegd aan driehoek WF, uitvoering uitgesteld ivm Coronacrisis. 23/9 Het inrichten van een website wordt opgepakt in Q4. De verdere planvorming en uitwerking mbt de integrale handhavingsaanpak is belegd in uitvoeringsprogramma van het Pact van WF. 17/11 Toelichting 23 september is technisch onjuist. Taakaccent handhaving maakt geen onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Nadere uitwerking integrale handhaving (kompas) vindt plaats na inregelen pijlers 'huisvesting' en 'registratie' zoals toegelicht in de raadsgadering van 24 september 2020.
 • De portefeuillehouder zegt toe dat in Westfriese context gewerkt zal worden aan integrale (handhavings)taken rondom arbeidsmigranten
 • daarbij zal KOMPAS weer nadrukkelijk op de kaart gezet worden.
 • 19
 • Evaluatie Topsport
 • 30/10/2020: Afgehandeld, RVS aangeleverd (DOC-20-298817)
 • Het college zal in Q3 2020 in het kader van de begroting terugkomen bij de raad op de evaluatie van de topsport.
 • 18
 • Langetermijnaccommodaties
 • 28-11-2019: Q1 2020 14-02-2020: Raadsvoorstel in raadvergadering 27-02-2020. DOC-20-229902. 4-5-2020: raadsbehandeling 19-3-2020. Afgehandeld. 03-06-2020: op 09-04-2020 voorstel geamendeerd vastgesteld door raad. Verwachte oplevering accommodatiebeleid Q2 2021.
 • Het college is bereid om – in plaats van een onderzoeksrapport te maken –een voorstel te doen om met de raad een proces in te gaan over het onderwerp “hoe kan de gemeente op de lange termijn de accommodaties op peil houden”. Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, proces loopt nu
 • 39
 • Bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
 • Definitieve inrichtingstekening gaat uit van behoud van de kroningsboom waardoor het opvragen van een second opinion niet nodig is, zie ook informatienota DOC-20-297217. 23-11-2020: Informatienota buitendijksparkeren is aangeleverd
 • De kruimelregeling is wettelijk vastgelegd. De wethouder zegt toe voor de toepassing hiervan zoveel mogelijk de plannen die in 2017 zijn gemaakt na te zullen komen. - Er zal een second opinion worden gevraagd voor het behoud c.q. verplaatsing van de kroningsboom (incl. kosten hiervoor). - Er wordt binnenkort een informatienota geleverd over de uitvoering van de verbeteringen voor de huidige parkeervoorzieningen achter de dijk (uitbreiding, verlichting, pad). Cie 7/1/21: GL: afvoeren conform advies griffie.
 • 42
 • Stichting Vluchteling
 • 18/11/20 Afvoeren. Kabinet is in eerste instantie verantwoordelijk voor draagvlak en besluitvorming opvang vluchtelingen, met COA als uitvoerende instantie.
 • Ingekomen stukken Cat 3: In handen stellen van het college voor nader advies. Draagvlak voor overname van 500 vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden (Corona)
 • 43
 • Reactie initiatiefvoorstel bestuurskracht
 • Het college kan op grond van artikel 35 van het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019' schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot een initiatiefvoorstel ter kennisname brengen van de raad. Deze reactie is afkomstig van het college en gericht aan de gemeenteraad. Het initiatiefvoorstel is 24/09 besproken in de raad. Graag afvoeren.
 • Ingekomen brief, cat.III: (In handen stellen van het college voor nader advies)
 • 41
 • Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
 • 27/8: gemeentelijke reacties worden besproken in AB CAW 2 september 2020. Terugkoppeling volgt na deze vergadering 15/9 terugkoppeling via raadsinformatiebrief in griffiemail verstuurd. Graag afvoeren
 • Ingekomen stuk: Cat. III (In handen stellen van het college voor nader advies)
 • 44
 • Bungalowpark Zuiderzee B.V.
 • 4-8-2020: pfh heeft gesprek gehad met de eigenaar zwembad Zuiderzee. De optie 'samenwerken met Zuiderzee' komt terug bij de begrotingsbehandeling, conform de motie Kadernota Zwembad De Zeehoek (raad 2-7-2020). 15-1-2021: afgehandeld via informatienota DOC-20306492
 • Ingekomen stuk, cat III (In handen stellen van het college voor nader advies)
 • 40
 • Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
 • 27/8: Nemen we mee in scenario recycletarief
 • Bij de uitwerking van het scenario recycletarief wordt de optie van kleine oranje afvalcontainers betrokken
 • Cie 7/1/21 GL: aanhouden, politieke vraag. PWF: afvoeren De commissie stemt ermee in (...) aan te houden. Verder kunnen de punten (...) en 900 ook nog afgevoerd worden van de lijst.
 • 53
 • Brief NVKK vereniging voor schuldhulpverlening
 • 28/10/2020: meegenomen in de eerstvolgende ronde actieve informatie 18/01/2020: actie door griffie 18-2/2021: GP: graag afvoeren
 • Ingekomen stuk (cat. III) 1334 (doc 20-283154): Het college wordt verzocht om nadere informatie of voorstellen te leveren.
 • 54
 • Brief Gemeente Enschede, adhesiebetuiging motie stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties
 • 28/10/2020: meegenomen in de eerstvolgende ronde actieve informatie
 • Ingekomen stuk (cat. III) 1286 (doc 20-274439): Het college wordt verzocht om nadere informatie of voorstellen te leveren. Cie 7/1/21: PWF: afvoeren
 • 52
 • Brief De Woonschakel, Wooncompagnie en Woningstichting Grootslag
 • Themaraad op 14-12-20
 • Ingekomen stuk (cat. III) 1366 (doc 20-293827): De wethouder zegt een themabijeenkomst toe.
 • 60
 • De motie “Onderzoek naar gang van zaken rondom de aanbesteding van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland
 • 18/2/2021: Regionale raadsleden bijeenkomst is op 10 februari geweest. Voor wie niet aan kon sluiten, wordt de presentatie nog openbaar gemaakt om terug te kijken. Vwb nieuwe aanbesteding: de planning is om in het voorjaar 2021 vanuit de bovenregionale werkgroep verwervingstraject 2023 en verder een werkconferentie te organiseren voor alle raden van de 18 NHN gemeenten om zo de visie op te halen voor JeugdzorgPlus na 2023. Voorstel op afgehandeld zetten vwb presentatie door pfh. 23 maart 2021: aan het verzoek is voldaan. Graag afvoeren. MS
 • D. Kuipers: bij de volgende aanbesteding in de jeugdzorg wordt de raad meer betrokken
 • (Afgehandeld: D. Kuipers: is bereid om een presentatie te geven over dit complexe onderwerp als de raad daar prijs op stelt. De actualiteit kan daarbij worden meegenomen).
 • 61
 • De motie “Vastleggen afspraken ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden”
 • Het college dient een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Agriport ten behoeve van datacenters. Ook de Westfriese gemeenten dienen gezamenlijk een zienswijze daartegen in bij de gemeenteraad van Hollands Kroon. In Q1 2021 informeren wij de raad per informatienota over de zienswijzen.
 • A. van Langen: zal de raad informeren over het antwoord op de vraag van T. Berlijn m.b.t. de ontwikkeling van datacentra
 • er is een petitie gestart uit Middenmeer maar veel inwoners van Medemblik steunen dit. Wat is de mening van het college hierover?
 • 59
 • Update Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
 • A. van Langen: staat ervoor open als inwoners (in het voorbeeld 120 personen) een afspraak willen maken over wat zij zelf kunnen doen en wat de gemeente kan doen om een hondenontmoetingsplaats te realiseren. Cie 7/1/21: D66: Afvoeren, inwonersinitiatieven leidend. Verslag raad volstaat.
 • 23
 • Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
 • 30/10/2020: De vraag van 8/10/20 is schriftelijk beantwoord.
 • In januari worden de dorpsraden en andere groepen uitgenodigd worden om vooruit te kijken naar het nieuwe beleid voor huisvesting arbeidsmigranten (was reeds de intentie van het college). Bij de uitnodiging zal ook het evaluatierapport met aanbevelingen beschikbaar worden gesteld
 • er wordt ruimte gegeven om hierop te reflecteren in de bijeenkomst. Het college spant zich in dat ook arbeidsmigranten worden uitgenodigd (mogelijk d.m.v. publicaties in Poolse winkels). Raadscie 8/10/20 R. Manshanden: Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten. Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
 • 22
 • Woonoverlast
 • 20/1: onderwerp wordt regionaal besproken eind februari. Voorstel agenderen in Q3 ipv Q2. 28-5-20: Vanwege Corona zijn hierover nog geen afspraken regionaal en lokaal gemaakt. Aanhouden tot samenwerking over niet prioriteiten weer worden opgestart. 1/7: De aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is op 1 april 2021 in werking getreden. Nieuw in deze verordening is artikel 2:27 aanpak woonoverlast. De burgemeester besloot op 6 april tot het vaststellen van nadere regels woonoverlast Medemblik 2021. Ambtelijk zijn de nadere regels op Westfries niveau afgestemd.
 • Het college zal aan het begin van Q2 in 2020 nadere voorstellen m.b.t. beleid voor woonoverlast doen (waarbij ook de uitvoerbaarheid incl. de benodigde middelen en de regionale samenwerking terzake worden betrokken.
 • 21
 • Uitvoering heffing Forensen- en Verblijfsbelasting
 • 20/12: het college gaat in 2020 verder met de voorbereidingen 18/11/20: loopt nog sept21: project dat de benodigde gegevens moet opleveren loopt nog
 • Het college draagt er zorg voor dat per belastingjaar 2021 de forensen- en verblijfsbelasting voor niet ingeschreven arbeidsmigranten geïnd zal worden (voorbereidingen in 2020).
 • 20
 • Uitkomsten Doemee onderzoek VN-verdrag Handicap (RKC)
 • 24/09/20 Door onderbezetting op het cluster verkeer is het onderzoek Toegankelijkheid Openbare Ruimte voor onbekende periode uitgesteld.
 • Op verzoek van dhr. Gringhuis zal het college het rapport integreren in het raadsvoorstel over toegankelijkheid.
 • 32
 • Ingekomen stuk 1107 Huisvesting arbeidsmigranten (DOC-20-229140)
 • 19/11/2020 Onderdeel betrekken bij beleid: u heeft het ontwerpbeleid ontvangen. Wij hebben u aangegeven hoe wij met het huisvesten op bedrijventerreinen zijn omgegaan. OFM heeft hierover ingesproken tijdens de raadscommissie.
 • Verplaatst naar Cat. III: College levert nadere informatie en voorstellen. Cie 7/1/21: D66: aanhouden/afvoeren, politieke vraag PWF: afvoeren.
 • 33
 • Ingekomen stuk 1077 Situatie Jeugdzorg (DOC-20-218801)
 • 25/8: naar aanleiding van ingekomen stuk (DOC-20-218801), en eerdere brieven / mails is er contact met de steller. Dit betreft een lopend proces waar aandacht voor is. Vanwege de AVG kunnen we (individuele) raadsleden niet informeren over dit proces. De toezegging kan afgevoerd worden. Opmerking griffie: Tijdens commissievergadering 18/6 is gevraagd aan het college aan te geven wat er gedaan worden met de aanbevelingen uit ingekomen stuk 1077.
 • Verplaatst naar Cat. III: Het college zal de raad informeren over wat gedaan wordt met de aanbevelingen. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of het juist is dat kinderen bij campings worden ondergebracht. Aanvulling uit commissie 18/6/20: Mevrouw Selders verzoekt het college met betrekking tot toezegging 883 aan te geven wat er gedaan wordt met de aanbevelingen uit ingekomen stuk 1077. Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, voldoende beantwoord.
 • 47
 • Verbouw Winkel Bagijnhof 7
 • 27-05-2021 verzoek wordt afhandeling zodra de raad een besluit heeft genomen over het kern winkelgebied. 16/12/20 Op verzoek van het college heeft een extern onderzoeksbureau een advies uitgebracht over de gevolgen van de transitie van winkels naar wonen in de kernwinkelgebied van Medemblik. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp heeft de portefeuillehouder EZ besloten in overleg te gaan met de ondernemersvereniging. Het college verwacht uiterlijk in Q2 de raad over de afhandeling van het verzoek te informeren. 24/09-2020 Het college kijkt nogmaals naar het verzoek en verwacht uw raad in Q4 2020 hierover te informeren.
 • Ingekomen stuk DOC-20-271769. De raad heeft de brief naar cat. III verplaatst (het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren)