Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 8/8/2022
 • Voortgang voorbereidingen wegenoverdracht HHNK
 • 7/19/2022
 • Motie reorganisatie brandweer
 • 7/12/2022
 • Stand van zaken Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
 • 7/12/2022
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 juli 2022
 • 7/5/2022
 • Ontwerp bestemmingsplan Grote Zomerdijk 4a
 • 7/5/2022
 • Madivosa 7 juli 2022
 • 7/5/2022
 • Almere te Opperdoes
 • 7/5/2022
 • Uitkomsten participatietraject concept beleidskader LTA
 • 7/5/2022
 • Advies vergadering AB GGD HN 6 juli 2022
 • 7/5/2022
 • Weerstandsvermogen
 • 7/5/2022
 • Taakstelling Sociaal Domein tbv begroting 2023
 • 7/4/2022
 • Presentatie woningcorporaties
 • 6/27/2022
 • Risicoscan Grondexploitaties bij jaarrekening 2021
 • 6/27/2022
 • Rechtmatigheidsverantwoording door college per 2023
 • 6/27/2022
 • Evaluatie recycletarief Q1 2022
 • 6/27/2022
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2021
 • 6/27/2022
 • Meicirculaire Gemeentefonds 2022
 • 6/21/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Bloesemgaerde-Noord
 • 6/21/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Beldersweg 25'
 • 6/21/2022
 • Brief vakvereniging brandweer vrijwilligers m.b.t. het voorstel organisatieontwikkelingsplan brandweer 2022- 2025' van de VRNHN
 • 6/21/2022
 • Informatienota raad betreffende ICD
 • 6/14/2022
 • Jaarverslag ROVTH Medemblik 2021 en VTH UItvoeringsprogramma 2022 ODNHN
 • 6/14/2022
 • Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 t/m 4 2021
 • 6/7/2022
 • Speelruimteplan
 • 5/31/2022
 • Opvolging Amendement VVD Economische Zaken
 • 5/24/2022
 • Ontwerp bestemmingsplan Centrumplan woningbouw Abbekerk
 • 5/24/2022
 • Onderzoek Economische betekenis Toerisme & Recreatie 2020
 • 5/24/2022
 • Uitkomsten themabijeenkomst Kadernota 2023
 • 5/24/2022
 • Informatienota Ledenbrief VNG ventilatie in schoolgebouwen
 • 5/10/2022
 • Evaluatie JeugdzorgPlus 2021
 • 5/10/2022
 • Herziening Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
 • 5/3/2022
 • Tribune FC Medemblik
 • 5/3/2022
 • Stand van zaken Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
 • 5/3/2022
 • Stand van zaken nieuw digitaal dossier
 • 4/26/2022
 • Ontwikkelingen toekomstvisie Kwetsbare Inwoners
 • 4/26/2022
 • Onderzoek Inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning
 • 4/26/2022
 • Verlenging Interbestuurlijk Toezicht
 • 4/26/2022
 • Trendstudie Medemblik 2022 e.v
 • 4/26/2022
 • Eenmalige energietoeslag
 • 4/25/2022
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan 'Andijk-Buurtje 3'
 • 4/25/2022
 • Innen vordering Dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk
 • 4/21/2022
 • Inventarisatienotitie 2023
 • 4/19/2022
 • Toezicht Wmo Jaarverslag 2021, Toezicht Wmo Jaarplan 2022 en toetsingskader
 • 4/19/2022
 • Jaarschijf prestatieafspraken woningcorporaties: opgave speerpunten 2023
 • 4/19/2022
 • Parkeren Medemblik - Vastellen VO
 • 4/19/2022
 • Voortzetting Corona Noodfonds
 • 4/12/2022
 • Beschikbaar maken middelen reserves sociaal domein
 • 4/12/2022
 • Startdocument kanswijken elektrisch
 • 4/5/2022
 • Onderhoud, verkeersveiligheid Hoornseweg - Wognum
 • 4/5/2022
 • Madivosa 7 april 2022