Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 1/12/2021
 • Voortgang Programma Implementatie Omgevingswet
 • 1/12/2021
 • Aanbevelingen Rekenkamer over prestatieafspraken met woningcorporaties (2021 t/m 2024).
 • 1/12/2021
 • Najaarsnota WerkSaam WF 2020
 • 1/12/2021
 • Huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 Zwaagdijk-Oost
 • 1/5/2021
 • Vergadering AB SSC DeSom 16-12-2020
 • 1/5/2021
 • Interbestuurlijk toezicht provincie inzake informatiebeheer
 • 12/30/2020
 • Vastgestelde programmabegroting 2021-2024
 • 12/23/2020
 • Herfstnota 2020
 • 12/22/2020
 • Economisch Uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM) in 2021
 • 12/21/2020
 • Plan van aanpak Omgevingsvisie Gemeente Medemblik 2040
 • 12/18/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Zwaagdijk 212 Zwaagdijk Oost
 • 12/18/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Benningbroek - Ganker 4b'
 • 12/18/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Wognum - Grote Zomerdijk 43'
 • 12/17/2020
 • Poldermuseum Andijk - doorontwikkeling Centrum voor Water
 • 12/17/2020
 • Voortgangsrapportage Inspectie Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • 12/17/2020
 • Tussenevaluatie JeugdzorgPlus 2020
 • 12/17/2020
 • Vaststellen ontwerp Herinrichting Balkweiterhoek te Zwaagdijk-West
 • 12/17/2020
 • Integrale preparatie op de feestdagen in Coronatijd
 • 12/17/2020
 • Stand van zaken participatie
 • 12/15/2020
 • Reactienota 'Op weg naar RES 1.0'
 • 12/15/2020
 • Stand van zaken, verlenging en doorontwikkeling integrale crisisdienst jeugd
 • 12/8/2020
 • Jaarverslag Leerplicht, RMC & Jongerenloket Westfriesland 2019-2020
 • 12/8/2020
 • Factsheet resultaten 1,5 jaar JOGG Medemblik 'Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst'
 • 12/8/2020
 • AB WerkSaam WF 10 december 2020
 • 12/8/2020
 • AB vergadering OD NHN 9 december 2020
 • 12/8/2020
 • Evaluatie subsidieverordening Archeologie Particuliere Initiatiefnemers
 • 12/1/2020
 • Vergadering algemeen bestuur veiligheidsregio Noord- Holland Noord 4 december 2020
 • 12/1/2020
 • Vastgesteld uitvoeringsplan In control of alcohol & drugs Westfriesland 2020- 2023
 • 12/1/2020
 • Tijdelijke wet maatregelen covid-19
 • 12/1/2020
 • Q&A JeugdzorgPlus
 • 12/1/2020
 • MADIVOSA 3 december
 • 12/1/2020
 • Regionaal Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie Regio Alkmaar en Westfriesland
 • 11/24/2020
 • AB CAW 26 november 2020 (inclusief AV HVC 10 december 2020)
 • 11/24/2020
 • revisievergunning HVC en activiteiten Afvalzorg Middenmeer
 • 11/24/2020
 • Advies vergadering GR GGD AB 25 november 2020
 • 11/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Inburgering november 2020
 • 11/18/2020
 • Informatienota Raad septembercirculaire gemeentefonds 2020
 • 11/17/2020
 • Samenvatting themabijeenkomst klimaatadaptatie 19 oktober 2020
 • 11/17/2020
 • Onderzoek Economische betekenis toerisme en recreatie 2017-2019 Gemeente Medemblik
 • 11/17/2020
 • Raadsbijeenkomst Welstandsnota
 • 11/17/2020
 • Evaluatie regionaal kaderplan schuldhulpverlening Westfriesland
 • 11/17/2020
 • Voorbereiding besluitvorming Wegenoverdracht HHNK
 • 11/10/2020
 • Corona informatiebrief oktober 2020 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • 11/9/2020
 • Voorgestelde invulling taakstelling Sociaal Domein van € 380.000,- voor 2021
 • 11/5/2020
 • Organisatieontwikkeling
 • 11/5/2020
 • Informatienota Raad bij start project reconstructie Gedempt Achterom Medemblik
 • 11/5/2020
 • Stand van zaken Wegenoverdracht HHNK
 • 11/3/2020
 • Stand van zaken Parkeren Medemblik - oktober 2020
 • 11/3/2020
 • Reactie op brief Audit Commissie van 16 oktober
 • 10/29/2020
 • Informatienota aanjagen woningbouw