Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 9/28/2021
 • Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio NHN 1 oktober 2021
 • 9/23/2021
 • BDO Rapportage
 • 9/21/2021
 • Voortgangsrapportage uitvoering woonakkoord
 • 9/15/2021
 • Harddraverij
 • 9/12/2021
 • Langetermijnaccommodatiebeleid (LTA)
 • 9/12/2021
 • Maandelijkse informatienota over de coronamaatregelen
 • augustus
 • 9/12/2021
 • Voortgang woningbouwproject Bloesemgaerde-noord
 • 9/3/2021
 • Reactie college brief audit commissie
 • 9/1/2021
 • Madivosa vergadering 2 september 2021
 • 8/31/2021
 • Terugblik en voortgang Regietafel Noord-Holland Noord
 • 8/24/2021
 • Vaststellen exploitatieovereenkomst, stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan woningbouwproject Molenblik
 • 8/24/2021
 • Burgerinitiatief Skatebaan Nibbixwoud
 • 8/17/2021
 • Inventarisatie VN-Verdrag Handicap en Lokale Inclusie Agenda
 • 8/17/2021
 • Verzoek kapitaalversterking Alliander
 • 8/10/2021
 • Vervolg verruiming bijgebouwen Twisk
 • 8/5/2021
 • Proces governance Veilig Thuis
 • 8/4/2021
 • Maandelijkse informatie over de coronamaatregelen - juli
 • 7/27/2021
 • 5e Tussentijdse Rapportage van de veiligheidsregio
 • 7/27/2021
 • Tijdelijk beheer MFA's Bloesem en Muiter
 • 7/14/2021
 • Bouwen achter het lint
 • 7/8/2021
 • Financiële situatie Levvel5
 • 7/6/2021
 • Maandelijkse informatienota over de coronamaatregelen Juni
 • 7/6/2021
 • Regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • 7/6/2021
 • AB Werksaam 8.7.2021
 • 7/6/2021
 • AB OD 7.7.2021
 • 7/6/2021
 • Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureaus
 • 7/6/2021
 • Uitvoeringsprogramma Handhaving en Veiligheid 2021 en 2022
 • 7/6/2021
 • Informatiebijeenkomst klimaatadaptatie
 • 7/1/2021
 • Concept openbaar vervoerplan Noord-Holland 2022
 • 6/29/2021
 • Uitvoering amendement zwembad Zuiderzee
 • 6/29/2021
 • Stand van zaken Parkeren Medemblik - Q3 2021
 • 6/29/2021
 • MADIVOSA 1.7.2021
 • 6/22/2021
 • Opvolging motie 'Meer ruimte op Ruimte'
 • 6/22/2021
 • Opvolging motie Verkeersveiligheid Tuinstraat Hauwert
 • 6/22/2021
 • Opvolging motie Terug naar 1 algemeen directeur
 • 6/22/2021
 • Podcast Omgevingswet
 • 6/22/2021
 • Rapportage Bonifaciustoren Medemblik
 • 6/17/2021
 • Informatieavond Wegenoverdracht HHNK
 • 6/15/2021
 • Evaluatie en doorkijk destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
 • 6/15/2021
 • Raadsinformatiebijeenkomst RES 1.0 en Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland
 • 6/10/2021
 • Principeverzoek gebruik recreatie-accommodatie Dijkweg 276 voor 2 woningen en huisvesten van 8 buitenlandse werknemers
 • 6/10/2021
 • Voortgang initiatiefvoorstel nota en amendement bestuurskracht Medemblik
 • 6/9/2021
 • Evaluatie JeugdzorgPlus 2020 2021
 • 6/9/2021
 • 2e Themabijeenkomst Welstandsnota
 • 6/8/2021
 • Vragenbijeenkomst inventarisatienotitie 19 april 2021
 • 6/8/2021
 • Voorjaarsnota WerkSaam 2021
 • 6/3/2021
 • Herziening beleidsregels TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
 • 6/3/2021
 • Maandelijkse informatie over de coronamaatregelen mei
 • 6/2/2021
 • Couleur locale 2021
 • 6/2/2021
 • Principeverzoek gebruik recreatie-accommodatie Dijkweg 276 voor 2 woningen en huisvesten van 8 buitenlandse werknemers