Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 11/26/2020
 • College B&W
 • Stand van zaken coronavirus.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/25/2020
 • College B&W
 • Omgevingsvisie: ter inzage legging ontwerp-omgevingsvisie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/25/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/084: Actuele ontwikkelingen coronacrisis
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/24/2020
 • College B&W
 • Versterking tegen dak- en thuisloosheid regio Breda 2020-2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/24/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/083 - Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/24/2020
 • College B&W
 • Oosterhout Ontwikkelt
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/20/2020
 • VNG
 • Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Twn
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/18/2020
 • College B&W
 • Onderzoek nascheiding
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/14/2020
 • De heer en mevrouw
 • Verzoek aan de raad en college
 • Vertrouwelijk brief gezonden aan raad en college B&W De brief is via de mail aan raadsleden doorgestuurd.
 • 11/11/2020
 • FNV lokaal Dongemond
 • Problemen met CAK mogen niet leiden tot schulden voor minima.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/9/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 020/081: Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/5/2020
 • Bewonersorganisatie Natuurkundigenbuurt
 • Brief aan de gemeenteraad met aandachtspunten.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/4/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/080: Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/3/2020
 • KOO - maakt Oosterhout toegankelijk
 • Gemeenteraad - begroting
 • voor kennisgeving aannemen
 • desgewenst betrekken bij de begroting (raadsvergadering 10 november).
 • 11/2/2020
 • College B&W
 • Huwelijksleges en aanwijzing locaties
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/2/2020
 • Adviesraad Sociaal Domein Oosterhout
 • Faceboek-pagina van de Adviesraad
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/30/2020
 • Raad van State
 • Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/29/2020
 • Platform Dorst
 • brief aan B&W Oosterhout - Gemeenteraad Oosterhout - wijkmakelaar Dorst
 • voor kennisgeving aannemen (kopie voor raad van brief aan B&W)
 • 10/29/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/078: Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/27/2020
 • Bestuur regionaal werkbedrijf
 • Gezamenlijke inzet op de arbeidsmarkt door bestuur regionaal werkbedrijf
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/26/2020
 • BDO
 • Voorstel financiële afwikkeling jaarrekening controle 2019
 • In handen auditcommissie 18-11-2020.
 • 10/23/2020
 • Actiecomité Raden in Verzet
 • Voortgangsnotitie Raden in Verzet
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/22/2020
 • Regio West-Brabant
 • Integraal actualiteitenoverzicht RWB 3 juni t/m 5 oktober 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/22/2020
 • Provincie Noord-Brabant
 • Corona-maatwerk begroting 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/22/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/077: Uitstel buitengewone ALV, wel doorgaan VNG bestuursdag
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/19/2020
 • College B&W
 • Clientervaringsonderzoek 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/16/2020
 • College B&W
 • Beleidskader bibliotheekwerk 2021-2024
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/16/2020
 • Sterk Huis
 • Laat slachtoffers seksuele uitbuiting niet in de kou staan
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/16/2020
 • GGD
 • informatiebrief financiële gevolgen corona
 • Voor kennisgeving aannemen. Bevat uitnodiging voor webinar op 29 oktober.
 • 10/16/2020
 • Stichting Ouderenplatform Oosterhout
 • Maatregelen fietsenstalling onder de Markt
 • Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst betrekken bij behandeling raadsnota ZN245310 “Beheer op afstand fietsenstallingen”.
 • 10/16/2020
 • College B&W
 • Septembercirculaire 2020 en 2e compensatiepakket coronacrisis gemeentefonds - ZN251451
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/15/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/075: Wijziging Model APV (OMG)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/15/2020
 • UN Women Nederland, mede namens Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao,
 • Orange the World
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/13/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20-066 - Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/13/2020
 • Karmac
 • Bezuinigen op de bibliotheek?
 • Voor kennisgeving aannemen. (let op: neigt naar reclame)
 • 10/13/2020
 • Gemeente Lelystad
 • Motie inzake wetgeving Huisvestingswet verguninghouders
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/8/2020
 • College B&W
 • Ontwikkelingen Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - ZN246204
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/8/2020
 • College B&W
 • Informatie gezondheidsbeleid Oosterhout vitale stad 2019-2022 -ZN246866
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/7/2020
 • Lokaal FNV Dongemond
 • Mondkapjes minima
 • Voor kennisgeving aannemen, desgewenst vragen over stellen aan het college.
 • 10/7/2020
 • Koninklijke BLN Schuttevaar
 • Zienswijze Zwaaikom (De Laviere/het eiland Zwaaikom) walstroomvoorziening - ZN251761
 • In handen college.
 • 10/7/2020
 • Sterk Huis
 • Manifest 'Elk kind verdient de beste kansen!'
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/7/2020
 • College B&W
 • Stand van zaken doorcentralisatie beschermd wonen - ZN248387
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/6/2020
 • Stichting Brabants Burgerplatform
 • Locaties mestfabrieken
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/6/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/073: gemeenschappelijke ondersteuning publiekscampagne Coronamelder
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/5/2020
 • KOO
 • Bevorderen van toegankelijkheid voor kwetsbare mensen in Oosterhout - ZN250975
 • Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst betrekken bij behandeling raadsvoorstel "Beheer op afstand fietsenstallingen"(ZN245310).
 • 10/2/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/072: Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/2/2020
 • Rekenkamer West-Brabant
 • Voorbereiding onderzoekjaarplan 2021
 • Voor kennisgeving aannemen. Na raadsbesluit 27-10-2020 niet meer aan de orde . RKC na 27-10-2020 informeren.
 • 10/1/2020
 • College B&W
 • Ventilatie in schoolgebouwen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/1/2020
 • College B&W
 • Galvanitasfabriek
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/30/2020
 • College B&W
 • Stand van zaken uitvoeringsprogramma integrale veiligheid
 • Voor kennisgeving aannemen. (link in brief svp kopieren naar uw browser)