Oosterhout familiestad
 

Termijnagenda Raad

OnderwerpBehandelwijzeStreefdatum raadBehandelwijze / Stand van zakenAfgedaan
 • Belastingverordeningen 2022
 • 12/21/2021
 • Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2023
 • 11/2/2021
 • 2e Concernrapportage 2021
 • 11/2/2021
 • Begroting 2022
 • 11/2/2021
 • Nota Kostenverhaal / Grondbeleid
 • 7/20/2021
 • Nieuw, conform toezegging begrotingsraad
 • Perspectiefnota
 • 6/22/2021
 • 1ste Concernrapportage 2021
 • 6/22/2021
 • Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen 2022
 • 6/22/2021
 • Jaarstukken 2020
 • 6/22/2021
 • Hierbij moet rekening gehouden worden dat dit wel eens juli zou kunnen worden, vanwege bijzonderheden afwikkeling jaarrekening en Coronakosten.
 • Evaluatie initiatiefvoorstel integraal sociaal domein Oosterhout
 • 3/30/2021
 • De raad is inmiddels per brief geïnformeerd dat de evaluatie door moet schuiven naar het eerste kwartaal 2021, nu met concrete datum voor behandeling
 • Maaibeleid
 • 3/2/2021
 • Nieuw, naar aanleiding van toezegging uit begrotingsraad
 • Nota Arkendonk
 • 3/2/2021
 • Nieuw, naar aanleiding van toezegging uit begrotingsraad
 • Vaststellen grondexploitatie Slotjesveld
 • 3/2/2021
 • Doordecentralisatie beschermd wonen
 • 3/2/2021
 • Was januari. Raadsbrief met stand van zaken beschermd wonen verzonden op 7-10-20. Webinar voor de gemeenteraden uit regio Breda op 17-11-20 (21-22 uur) en 2-12-20 (20-21 uur).
 • Woningbouwstrategie 2030 (Kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte)
 • 3/2/2021
 • Stond voor december, maar dat bleek niet haalbaar. Januari wellicht wel, maar maart moet zeker haalbaar zijn.
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (zonnepark)
 • 1/26/2021
 • Was december, vanwege besluitvorming over coordinatieverordening wordt dit januari. De vergunningsaanvraag voor het zonnepark is binnen, die kan in procedure worden gebracht. Het is nog onduidelijk wannneer de aanvraag voor de windmolens voorgelegd kan worden
 • Galvanitas: vaststellen randvoorwaarden en beschikbaar stellen diverse budgetten (grond aankoop politie, cultuurplaats)
 • 1/26/2021
 • Financiele besluitvorming aankoop grond politie stond oorspronkelijk gepland voor september. Met initiatiefnemer is besproken alle benodigde raadsbesluiten te bundelen tot 1 integraal besluit. Dit heeft meer voorbereidingstijd nodig.
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • 1/26/2021
 • Stond voor december gepland, vanwege uitval medewerker wordt dit januari
 • Visie Sociaal Domein
 • 1/26/2021
 • Was november, vanwege het verwerken van de uitkomsten van de debatbijeenkomst wordt dit januari
 • Suppletieverzoek NGE-onderzoek Contreie (Herweg)
 • 1/26/2021
 • Nieuw. Om geld terug te vragen van het Rijk voor het uitgevoerde niet-gesprongen explosieven onderzoek, dient een raadsbesluit te worden genomen.
 • Krediet A27 Houten – Hooipolder: doortrekking Statendamweg
 • 1/26/2021
 • Vertraging vanwege corona (geen mogelijkheid tot overleg), onzeker of het dit jaar nog lukt, anders begin 2021
 • Toekomst van dagbesteding en begeleiding
 • 1/26/2021
 • Was november, uitgesteld vanwege verwerken uitkomsten debatbijeenkomst
 • Coordinatieregeling grootschalige ruimtelijke projecten
 • 12/15/2020
 • Was voor november aangeboden, maar moest technisch aangepast worden na advies griffie
 • Verordening Jeugdhulp
 • 12/15/2020
 • Zou in januari komen, maar stukken zijn eerder klaar
 • Bestemmingsplan Leijsenakkers
 • 12/15/2020
 • Datum was eerder onbekend, nu op de agenda
 • Wijziging parkeerverordening 2021
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • 2e begrotingswijziging BWB
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • 1e wijziging verordening precario 2020
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • Groene parkeerplaatsen Santrijn
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • Belastingverordeningen 2021
 • 12/15/2020
 • 3e wijziging GR OMWB
 • 11/24/2020
 • Bestemmingsplan Vijftig Bunderweg / Bosuil
 • 11/24/2020
 • Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021-2024
 • 11/24/2020
 • Buurtinitiatief Voedseltuin
 • 11/24/2020
 • Nieuw, naar aanleiding van oproep raad
 • Geactualiseerde verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
 • 11/24/2020
 • 1ste Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio en instelling werkgeversvereniging Veiligheidsregio's
 • 11/10/2020
 • Nieuw, bevat technische wijzigingen zonder verhoging gemeentelijke bijdrage. GR wil voor 20-11 eventuele zienswijze ontvangen
 • Richtlijnen begrotingen Verbonden Partijen 2022
 • 11/10/2020
 • Begroting 2021
 • 11/10/2020
 • 2de Concernrapportage 2020
 • 11/10/2020
 • Vaststellen Programma van Eisen Stadhuis
 • 10/27/2020
 • Conform raadsbrief Heroverwegen Raadsplanning
 • Verordening Parkeerbelastingen 2021
 • 10/27/2020
 • Herijking Welzijnstaken
 • 10/27/2020
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad 2021 – 2025
 • 10/27/2020
 • Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid (Europaweg 15)
 • 9/22/2020
 • Stukken aangeleverd, naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 • Wijkgericht werken
 • 9/22/2020
 • Nieuwe nota, aangepast ten opzicht van de informatiebijeenkomst / Uitgesteld Dit omdat de participatie op dit thema nog onvoldoende kon worden ingevuld door de beperkingen i.v.m. coronacrisis.
 • 1ste begrotingswijziging BWB 2020
 • 9/22/2020
 • Stukken aangeleverd
 • CIA Oosterhout
 • 7/8/2020
 • Voorlopig ontwerp herinrichting Heuvel
 • 7/7/2020
 • Stukken aangeleverd
 • Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • 7/7/2020
 • Kostenverhaal Ruimte voor Ruimte ten aanzien van ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • 7/7/2020