Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties

AgendapuntTitelStand van zakenDatum afdoeningAfgehandeld
 • Afbouw parkeerplaatsen Heuvel
 • Zodra dit in de toekomst aan de orde is zullen wij de raad informeren.
 • Van jaarrekening naar jaarverslag
 • Zal opgepakt worden bij de jaarstukken 2020 (voorjaar 2021)
 • Werksessie JOR
 • Er is op 13 oktober een werksessie geweest. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan
 • Onderzoek naar luchtkwaliteit
 • Motie Voedseltuin Oosterhout
 • De raad heeft op 24 november kennisgenomen van het businessplan en een impulssubsidie ter waarde van 175.000 euro verleend, daarmee beschouwt het college de motie als afgedaan
 • 3/1/2021
 • Motie Herverdeling Gemeentefonds
 • De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 2023. Ambtelijk wordt het gehele traject verder afgerond, maar bestuurlijk zal het nieuwe kabinet hier een besluit over nemen. In Q1 2021 zal meer bekend worden over de financiele consequenties per gemeente. We zullen de raad hier op dat moment weer over informeren.
 • Motie Fietspad Statendamweg
 • Na meervoudige offerteuitvraag is bureau Accent gekozen om een tracestudie te gaan verrichten voor een fietsroute tussen Oosterhout en Geertruidenberg. Niet alleen de route via Statendamweg/ onder A59 wordt onderzocht (in overleg met RWS) maar in het hele gebied tussen Statendamweg en Oude Veerseweg wordt gezocht naar kansrijke fietsroutes. Bestuurlijk startoverleg is in september. Afronding onderzoek naar verwachting in Q1 2021.
 • Motie Afschaffing Verhuurdersheffing
 • Raad is per brief geïnformeerd. Motie is afgehandeld.
 • Betrokkenheid college bij anterieure overeenkomst
 • De organisatie zal er zorg voor dragen dat dit gebeurt. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwt.
 • Motie natuurvriendelijke maaibeleid
 • Er zijn gesprekken geweest met een ecologisch adviesbureau en met een aannemer mbt natuurvriendelijk maaien (Sinusmaaien) In 2020 zal er een pilot komen van deze vorm van maai beheer. Er zijn percelen aangewezen waar dit beheer toegepast gaat worden. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
 • Motie Herijken gemeentelijk museumbeleid
 • Actualisatie van het museumbeleid zal worden gekoppeld aan de evaluatie van het Speelgoedmuseum (eerste kwartaal 2020). De raad heeft hierover in de vergadering van 21 april 2020 besloten, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Kerkenvisie
 • Er spelen een aantal concrete initiatieven rond de kerken in Oosterhout, daar wordt in meegedacht. De uitwerking van de visie wordt in 2021 opgepakt
 • Huidige vergunning grote voertuigen behouden op uitzonderingsgrond
 • Wordt meegenomen bij de overgang naar een digitaal vergunningensysteem. Voertuigen waarvoor al een ontheffing van de APV is verleend, behouden sowieso hun parkeervergunning. Voor voertuigen die geen ontheffing hebben, wordt van geval tot geval beoordeeld of de parkeervergunning in stand kan blijven (maatwerk).
 • Ervaringsdeskundigen of ervaringswerkers
 • Huisartsen meenemen in plan Slotjesveld
 • In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid meegenomen voor vestiging gezondheidsvoorzieningen. Bestemmingsplan wordt zomer 2021 aangeboden aan gemeenteraad.
 • Meenemen mogelijkheden activiteiten bij gemeentehuis
 • Dit aspect wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het gemeentehuis en komt terug bij de raad bij het aanbieden van de volgende fase (naar verwachting eind 2021).
 • Rijksweg 106/133
 • Betrekken bijengilde
 • Maatschappelijk vastgoed energiepositief
 • Overleg met Rijkswaterstaat over openen
 • Overleg met Rijkswaterstaat heeft plaatsgevonden. Aan hen is verzocht onze vraagstelling te gaan inkaderen in een pilot, zodat kan worden onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Rijkwaterstaat, vertegenwoordigers van de binnenvaart en het openbaar vervoer bedrijf. Naar aanleiding daarvan heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar vergelijkbare situaties. Hieruit is gebleken dat er weliswaar voorbeelden zijn waar brugopeningen worden beperkt vanwege autoverkeer of openbaar vervoer, maar dat die bruggen niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en dat die bruggen in waterwegen liggen die met name een recreatief karakter hebben (minder beroepsvaart). Rijkswaterstaat lijkt vooralsnog niet genegen om medewerking te verlenen aan een pilot waarbij enige beperking t.a.v. de brugopeningen plaatsvindt. Enerzijds omdat prioriteit wordt gegeven aan het vervoer via het water. Anderzijds vanwege de bedrijfsvoering. De bruggen worden centraal aangestuurd vanuit de centrale in Tilburg en Rijkswaterstaat wil dat op uniforme wijze en zoveel mogelijk geautomatiseerd doen (en is ook vanuit dat perspectief geen voorstander van beperkingen aan het openingsregime van de bruggen). Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • Motie Verlichting fietspad Markkanaal
 • Motie fietspad Frencken
 • a. Het onderzoek voor het doortrekken van het fietspad langs het kanaal wordt meegenomen in de op te stellen Visie kanaalzone Wilhelminakanaal-noord. b. De raad is in juli 2019 per brief geïnformeerd dat geen uitvoering kan worden gegeven aan deze motie vanwege de gewijzigde reconstructie van de Burg. Holtroplaan. Over het fietspad is een toezegging gedaan, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan
 • 3/1/2021
 • Groenfonds
 • We verwachten hier in 2021 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Positie pand ING bij herontwikkeling Arendsplein
 • In september 2019 heeft vanuit de gemeente een gesprek plaats gevonden met de locatiemanager ING. Hieruit is gebleken dat vanuit ING niet de intentie bestaat om de huidige functie van het bankgebouw te beëindigen. Om die reden is de locatie niet meegenomen in de actualisatie van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. De toezegging is hiermee afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Groenfonds
 • We verwachten hier in 2021 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Bomencompensatie Slotjes Midden (deelplan 3)
 • Onderzocht wordt of langs de kanaalzone Wilhelminakanaal Noord – mede in overleg met Rijkswaterstaat – een nadere invulling aan de compensatie kan worden gegeven. Dit jaar wordt hiervoor een visie opgesteld. De overleggen met Rijkswaterstaat zijn gestart. Naar verwachting is er in het tweede kwartaal 2021 meer duidelijkheid. De gemeenteraad wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten.
 • Ombuigingen parkeren
 • Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 19 mei 2020. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Platform Wijkgericht Werken
 • Evalueren positie wijkmakelaars
 • Evaluatie Wijkwethouders
 • Motie Snelwegen
 • Door de regering is een maximale snelheid van 100 km/uur overdag voor alle snelwegen ingevoerd. Hiermee beschouwen wij uw motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Windturbines
 • Wordt meegenomen bij de uitwerking van de energietransitie in 2020. Afgelopen maand zijn gesprekken gevoerd met de exploitant over de pilot waterstof tankstation.
 • Energietransitie 2030
 • Wordt opgepakt in 2020 in het kader van de uitwerking van de Energietransitie. Komende maanden zijn specials en werkbijeenkomsten met college en raad ingepland.
 • Geluidsscherm Dorst
 • Gesprek tussen bewoners, wethouder en (vorige) projectleider heeft plaatsgevonden eind 2019. Inmiddels is Heijmans gecontracteerd voor de voorbereiding en plaatsing van een geluidscherm van aluminiumpanelen (met klimop aan straatzijde). Planning is erop gericht dat het scherm er eind 2020 of begin 2021 staat. Na de voorbereidende overleggen is een keuze gemaakt en beschouwt het college deze toezegging als afgedaan
 • Inrichten Van Oldeneellaan als 30km-zone
 • In de mobiliteitsvisie is de Van Oldeneellaan als toekomstige 30 km zone aangewezen. Daarbij is aangegeven dat de Van Oldeneellaan / St. Paulusweg ook in de toekomst nog als alternatieve route voor de Ridderstraat moet kunnen functioneren (bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, ongevallen of evenementen). Bij de toekomstige inrichting zal daar rekening mee worden gehouden. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Bergsebaan
 • Behandeling heeft plaatsgevonden op 18 februari jl. Op basis van de besluitvorming van de raad op dat moment kan de motie als afgehandeld worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Een overzicht van nog te compenseren natuur aan de raad verstrekken
 • Dit overzicht is bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks (brief 11 maart 2020). Het college beschouwd de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken
 • De Omgevingsdialoog staat als een van de te bespreken onderwerpen voor de Klankbordgroep Participatie & Omgevingswet. Het gesprek over dit onderwerp in de klankbordgroep wordt afgewacht, voordat een aanvang wordt gemaakt met de evaluatie van de Omgevingsdialoog.
 • Motie Opstellen visie Buitengebied
 • Na vaststelling van de Omgevingsvisie (voorzien voor de zomer) zal een aanvang worden gemaakt met het herijken van de huidige visie op het buitengebied van Oosterhout. Vooruitlopend daarop/ parallel daaraan zal ter voorbereiding op de Omgevingswet, er een beleidsneutrale reparatie-herziening worden uitgevoerd voor het bestemmingsplan Buitengebied
 • Motie speelplek Slotpark
 • In april 2020 heeft uw raad het budget voor de speelplek beschikbaar gesteld en de aanbesteding is afgerond. Momenteel vinden voorbereidende onderzoeken plaats om tot verlening van de omgevingsvergunning te komen. Hierna wordt overgegaan tot realisatie. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan
 • Pauzeren omgevingsdialoog Energiepark A59
 • Op 12 september hebben de initiatiefnemers een panorama excursie gehouden. Het verslag van de veldexcursie is te vinden op www.energieparkA59.nl. Het verslag van de omgevingsdialoog is opgenomen in de vergunningaanvragen van Shell en Eneco. Hiermee is de motie afgedaan
 • 3/1/2021
 • Alles op alles zetten om digitalisering te halen
 • De raad is in december 2020 geinformeerd dat digitalisering van de parkeervergunnigen per 1 januari 2021 niet haalbaar is. De huidige planning is dat we op 1 juli 2021 overgaan naar een digitaal vergunningensysteem. Vanwege de latere invoering van de digitalisering van de parkeervergunningen is in december 2020 ook een wijzigingsverordening op de parkeerverordening 2021 vastgesteld door de raad. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan
 • 3/1/2021
 • Onderzoek sluiten fietsenkelder Markt
 • op 27 oktober behandeld de raad een voorstel over de fietsenstalling. Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • Navragen status Put van Caron
 • De raad is per brief op 2 juni als antwoord op de artikel 39 vragen van D66 geïnformeerd. Daarmee beschouwt het college deze toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Mogelijke aanpassing grondbeleid o.b.v. kostenverhaal
 • Dit wordt meegenomen in de toegezegde raadsnota voor juli 2021
 • Geveltuintjes
 • In de binnenstad wordt ruimte geboden voor de aanleg van geveltuintjes. Daarnaast wordt bezien in welke delen van de stad dit ook mogelijk is. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Barbecue openbare ruimte
 • Wordt opgepakt in 2021.
 • Motie Stadsecoloog
 • Op 31 maart hebben wij uw raad geïnformeerd over de gesprekken met de gemeente Breda die gaande waren. Inmiddels kunnen wij melden dat onze interne medewerkers die zich met ecologie bezig houden regelmatig in gesprek gaan met de stadsecoloog van Breda. Op die manier kunnen dilemma’s en kansen besproken worden en vergroten we de kennis bij onze eigen medewerkers. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Kunstgrasveld de Voltreffers
 • De aanleg van het kunstgrasveld bij de Voltreffers is opgenomen in de begroting 2020 en specifiek in de uitvoeringsplanning Sport 2020. Deze toezegging kan als afgedaan worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Motie Takenpakket Surplus
 • Besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 27 oktober. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan