Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 3/21/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • IJssel District, Ontwikkelplan, vrijgeven voor afstemming omgeving
 • 3/21/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Intentieverklaring Regiodeal De Beemd
 • 3/21/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief Perspectiefbrief De Connectie 2024
 • 3/21/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 21 maart 2023
 • 3/14/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 maart 2023
 • 3/14/2023
 • Besluitstukken college
 • Aanwijzing collectieve festiviteiten 2023
 • 3/14/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden, locatie Smidsweg tussen 26 en 28
 • 3/14/2023
 • Besluitstukken college
 • Wijziging van de beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ
 • 3/12/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief 'We gaan bouwen!'
 • 3/7/2023
 • Besluitstukken college
 • Subsidies toerisme en recreatie
 • 3/7/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Woonwagenbeleid 2023-2028 gemeente Rheden
 • 3/7/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 7 maart 2023
 • 3/7/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Financieel toezicht 2023 door provincie
 • 3/7/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nadere besluitvorming inzake weekmarkten gemeente Rheden
 • 3/3/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Rhedense Kanjer weer in beeld
 • 3/3/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Energietoeslag studenten-correctie beleidsregels
 • 3/2/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • ESF subsidie + samenwerkingsovereenkomst
 • 3/1/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Voortgang implementatie burgerakkoord
 • 2/28/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 28 februari 2023
 • 2/28/2023
 • Besluitstukken college
 • Aanpassing mandaat ODRA ivm handhaving label C kantoren
 • 2/28/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Naamgeving weg voor nieuw aan te leggen hofje achter het perceel Oversteeg 45 in De Steeg
 • 2/28/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarverslag Ombudscommissie 2022
 • 2/24/2023
 • Besluitstukken college
 • Verlening mandaat, volmacht en machtiging contractmanagement Inburgering
 • 2/24/2023
 • Besluitstukken college
 • Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 7 lindes aan de Molenweg te Dieren
 • 2/21/2023
 • Besluitstukken college
 • Reactie college bij advies rekenkamercommissie over effectiviteit aanbevelingen
 • 2/21/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven
 • 2/21/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Hulpactie aardbeving in Turkije en Syrië
 • 2/20/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Renovatie Openluchttheater de Pinkenberg
 • 2/20/2023
 • Besluitstukken college
 • Bob Rozesteinweg 1
 • 2/14/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • 2/14/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanpak mensenhandel
 • 2/14/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 februari 2023
 • 2/14/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Reactienota Raad Huisvestingsverordening 2024
 • 2/14/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Normenkader Rechtmatigheid 2023
 • 2/14/2023
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Nieuwbouw Dierentehuis - (Contra)garantstelling aan Arnhem
 • 2/7/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 7 februari 2023
 • 2/7/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
 • 2/7/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Koersdocument sociaal domein
 • 2/3/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Collegevoorstel nadere regels wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023
 • 2/3/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Kadernota begroting ODRA 2024
 • 1/31/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Benoeming lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rheden
 • 1/31/2023
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 31 januari 2023
 • 1/31/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verzoek suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds 2023
 • 1/31/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Collegevoorstel beleidsregels wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023
 • 1/31/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsbrief n.a.v. Motie ‘Woonwijk leefbaar, ruimte voor bedrijven’
 • 1/30/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Energietoeslag studenten
 • 1/26/2023
 • Besluitstukken college
 • Instellen Gemeentelijk Stembureau (GSB) verkiezingen 2023
 • 1/26/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief Financieel loket Rheden
 • 1/24/2023
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Veluwezoom
 • 1/24/2023
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tijdelijke Subsidieregeling Witgoed 2023-2024