Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 10/14/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Opzeggen lidmaatschap cooperatie WeHelpen
 • 10/10/2019
 • Besluitstukken college
 • Een omgevingsvergunning verlenen voor zonnepanelen, in afwijking van het gecombineerde welstandsadvies en cultuurhistorisch advies
 • 10/8/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 8 oktober 2019
 • 10/8/2019
 • Besluitstukken college
 • Omgaan met nieuwe PFAS regels bij grondverzet
 • 10/8/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Herfstrapportage 2019
 • 10/8/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Reactie regio’s Arnhem Nijmegen en Foodvalley op Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
 • 10/8/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tweede bestuursrapportage De Connectie 2019
 • 10/5/2019
 • Besluitstukken college
 • Vaststellen Mandaatbesluit ODRA - gemeente Rheden 2019
 • 10/4/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2019 en 2020 (2.0)
 • 10/3/2019
 • Besluitstukken college
 • Reconstructie en rioleringswerkzaamheden Graaf Ottostraat (ged.), Mauritsstraat (ged.) en Graaf Gerhardstraat te Velp
 • 10/1/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Bestuursverslag (jaarverslag) Scholengroep Veluwezoom 2018
 • 10/1/2019
 • Besluitstukken college
 • Vaststellen verordening CAR-UWO 1 oktober 2019
 • 10/1/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Programmabegroting 2020
 • 10/1/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 1 oktober 2019
 • 9/25/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zienswijze verkoop complex Portaal
 • 9/24/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 24 september 2019
 • 9/24/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Programmabegroting 2020
 • 9/24/2019
 • Besluitstukken college
 • Memo aanvulling Zienswijzennota Omgevingsvisie Buitengebied
 • 9/24/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouder sociale zekerheidswetten
 • 9/24/2019
 • Besluitstukken college
 • Principeverzoek Harderwijkerweg 4a te Laag-Soeren (noordzijde Dieren)
 • 9/22/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Aansluiting werkgeversvereniging VNG niet-gemeenten door ODRA
 • 9/21/2019
 • Besluitstukken college
 • Intrekken lokale regelingen t.g.v. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
 • 9/17/2019
 • Besluitstukken college
 • Duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening
 • 9/17/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 - Samen Veilig
 • 9/17/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 17 september 2019
 • 9/10/2019
 • Besluitstukken college
 • vergadering aandeelhouders Alliander september 2019
 • 9/10/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening adviesraad sociaal domein
 • 9/10/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Omgevingsvisie Buitengebied
 • 9/10/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 10 september 2019
 • 9/3/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Imboslaan, vervolgproces
 • 9/3/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Startnotitie Velp tussen Broek en Water: de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein e.o.
 • 9/3/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 3 september 2019
 • 9/3/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Benoemen van leden van de Ombudscommissie
 • 9/3/2019
 • Besluitstukken college
 • Bevrijdingsfeesten dorpen 2020
 • 9/2/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ondertekening Strategische Agenda arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 • 9/2/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Controleprotocol 2019
 • 9/1/2019
 • Besluitstukken college
 • Vaststelling subsidie bibliotheek 2018
 • 9/1/2019
 • Besluitstukken college
 • Vaststelling subsidie Cultuurbedrijf RIQQ 2018
 • 8/30/2019
 • Besluitstukken college
 • Collegevoorstel Werkafspraken Vivare - gemeente Rheden Uitstroom beschermd en begeleid wonen
 • 8/27/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 27 augustus 2019
 • 8/27/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening HbH
 • 8/23/2019
 • Besluitstukken college
 • wijziging dienstverleningsovereenkomst app Meld een Vermoeden
 • 8/22/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Informatie voortgang aanpak stikstof
 • 8/20/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanpak ondermijning: Agenda Veilig buitengebied
 • 8/20/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 20 augustus 2019
 • 8/20/2019
 • Besluitstukken college
 • Activiteiten op Industrielaan 2 te Dieren
 • 8/20/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Lidmaatschap Coöperatie WeHelpen
 • 8/20/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Startnotitie Woonvisie 2020 - 2026
 • 8/18/2019
 • Besluitstukken college
 • Aanbesteding Hulpmiddelen
 • 8/14/2019
 • Besluitstukken college
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw Florijnweg 8 te Velp