Vergaderkalender

Toezeggingen

PortefeuillehouderDatumTitelRaadsledenDeadlineDatum afdoeningAfgedaan
 • Dorus Klomberg
 • 5/16/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe om de vraag of het bedrag van € 100.000 voor de renovatie van het openluchttheater de Pinkenberg moet worden aangemerkt als incidenteel geld of dat dit onderdeel uitmaakt van het investeringskrediet schriftelijk te beantwoorden.
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • Dorus Klomberg
 • 5/16/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe om voor de raadsvergadering te komen met een overzicht met exploitatiekosten
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/23/2023
 • 5/23/2023
 • Paul Hofman
 • 5/16/2023
 • Wethouder Hofman zegt toe voor de raadsvergadering na te gaan wanneer het woningbehoeftenonderzoek naar de raad wordt gezonden.
 • Boudewijn van de Geijn (GPR/B)
 • 5/23/2023
 • 5/22/2023
 • Gea Hofstede
 • 5/16/2023
 • Wethouder Hofstede zegt toe om de afwegingenstudie i.v.m. de spoorwegonderdoorgang bij de Lentsesteeg in Rheden aan de raad toe te zenden.
 • Ties Kuijpers (D66)
 • 5/30/2023
 • Dorus Klomberg
 • 5/16/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe om de vraag over de stand van zaken met betrekking tot crowdfunding voor de renovatie van het openluchttheater de Pinkenberg schriftelijk te beantwoorden.
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • Paul Hofman
 • 4/25/2023
 • Wethouder Hofman zegt toe dat er voor de zomer een monitor klimaat volgt en dat deze ook wordt gedeeld met de raad.
 • Ties Kuijpers (D66)
 • 8/1/2023
 • Gea Hofstede
 • 4/11/2023
 • Wethouder Hofstede zegt toe voor de raadsvergadering terug te komen met een memo/alinea zodat de risicoparagraaf wordt aangevuld met betrekking tot het risico op planschade.
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 4/24/2023
 • 4/19/2023
 • Gea Hofstede
 • 4/11/2023
 • Wethouder Hofstede zegt toe opnieuw te kijken naar de website van de gemeente Rheden voor wat betreft inwoners met geldzorgen.
 • Martinique Visser (VVD)
 • Gea Hofstede
 • 4/11/2023
 • Wethouder Hofstede zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag waarom Vivare het specifieke beheer van woonwagenstandplaatsen wil uitbesteden.
 • Marc Budel (CDA)
 • 4/24/2023
 • Gea Hofstede
 • 3/28/2023
 • Wethouder Hofstede bevestigt n.a.v. het amendement van de fracties CDA en VPR de eerder gedane toezegging om de raad 3 keer per jaar te informeren middels een raadsinformatiebrief Sociaal Domein, waarvan de eerste is te verwachten in april 2023. Zij voegt hieraan toe dat daarin -naast de vermelding van cijfers, trends en ontwikkelingen- ook een duiding wordt gegeven in relatie tot voorgaande jaren (Dashboard Plus).
 • 4/30/2023
 • 5/3/2023
 • Gea Hofstede
 • 3/28/2023
 • Voormalig klooster De Steeg
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • Ronald ter Hoeven
 • 3/28/2023
 • Wethouder Hofstede zegt namens wethouder Ter Hoeven toe de raad in april 2023 te informeren over de resultaten van de motie Wachtverzachter.
 • Goos Hageman (PvdA)
 • 4/30/2023
 • Dorus Klomberg
 • 3/28/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe om tijdens een oriënterende avond een open discussie te organiseren over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie voor het onderdeel subsidies.
 • Marloes van de Kolk (GL)
 • Gea Hofstede
 • 3/28/2023
 • Wethouder Hofstede zegt naar aanleiding van het amendement van fractie VVD toe dat er geen plan van aanpak zal worden opgesteld voordat het koersdocument is vastgesteld.
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 10/31/2023
 • Gea Hofstede
 • 3/28/2023
 • Wethouder Hofstede bevestigt n.a.v. het amendement van de fracties CDA en VPR de eerder gedane toezegging om de raad 3 keer per jaar te informeren middels een raadsinformatiebrief Sociaal Domein, waarvan de eerste is te verwachten in april 2023. Zij voegt hieraan toe dat daarin -naast de vermelding van cijfers, trends en ontwikkelingen- ook een duiding wordt gegeven in relatie tot voorgaande jaren (Dashboard Plus).
 • 4/30/2023
 • 5/3/2023
 • Paul Hofman
 • 3/28/2023
 • Wethouder Hofman zegt toe om de vraag van de heer Kooijmans over wat er is gebeurd met de moties die in 2017 door de raad zijn aangenomen over de megastal schriftelijk te beantwoorden.
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 4/19/2023
 • Gea Hofstede
 • 3/14/2023
 • De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op het verschil tussen de Sociale Visie en de opdracht Koersdocument.
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 3/27/2023
 • 3/22/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 3/14/2023
 • Portefeuillehouder Ter Hoeven komt schriftelijk terug op de vraag of huisdieren van vluchtelingen uit de Oekraïne ook vallen onder de taken van het Dierentehuis en of er al aantallen/cijfers bekend zijn hoe vaak dat al is gebeurd.
 • Rosanna Huertas Mulckhuyse (D66)
 • 3/27/2023
 • 3/24/2023
 • Dorus Klomberg
 • 3/7/2023
 • Integraal Huisvestingsplan Uitvoeringsprogramma primair onderwijs 2023 – 2038
 • Thomas Eskes (GPR/B)
 • Dorus Klomberg
 • 3/7/2023
 • Integraal Huisvestingsplan Uitvoeringsprogramma primair onderwijs 2023 – 2038
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • Dorus Klomberg
 • 3/7/2023
 • Integraal Huisvestingsplan Uitvoeringsprogramma primair onderwijs 2023 – 2038
 • Thomas Eskes (GPR/B)
 • Gea Hofstede
 • 2/28/2023
 • Wethouder Hofman zegt toe de raad binnenkort te informeren over de stand van zaken met betrekking tot Rhederhof.
 • Herriet Heersink (GL)
 • Dorus Klomberg
 • 2/28/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe om met een werkgroep van 4 raadsleden aan de slag zal gaan om een vervolg te geven aan jongerenparticipatie.
 • Jelte Kolkman (VVD)
 • Dorus Klomberg
 • 2/28/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe een voorstel voor de participatienota ter bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen in september 2023.
 • 9/30/2023
 • Dorus Klomberg
 • 2/28/2023
 • Wethouder Klomberg zegt toe opnieuw met de raad in gesprek te gaan over jongerenparticipatie tijdens een oriënterende vergadering in april/mei.
 • 5/31/2023
 • 5/19/2023
 • Gea Hofstede
 • 2/28/2023
 • Wethouder Hofstede zegt toe om bij de actualisatie van het Woonbeleid de norm van 30% sociale huur hierin te verankeren en dat alleen gefundeerd van deze norm zal worden afgeweken.
 • Diversen
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/14/2023
 • Regiobegroting jeugdhulp Regio Centraal Gelderland & mandatering RPO Zorg
 • Marc Budel (CDA)
 • 5/3/2023
 • Dorus Klomberg
 • 2/14/2023
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 (23.12)
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 2/25/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/14/2023
 • Regiobegroting jeugdhulp Regio Centraal Gelderland & mandatering RPO Zorg
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Voortgang jongerenparticipatie
 • 2/28/2023
 • 2/28/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Toezenden presentatie inclusief alle opmerkingen
 • Ties Kuijpers (D66)
 • 2/10/2023
 • 2/14/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Juridische/bestuurlijke mogelijkheden raad participatietrajecten
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 5/1/2023
 • 2/28/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Verhouding inpassingsplan Provincie en Omgevingsplan gemeente
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/1/2023
 • 2/28/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Concrete voorbeelden
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 5/1/2023
 • 2/28/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Volgorde der dingen
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/1/2023
 • 2/28/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 2/7/2023
 • Differentiatie participatieniveau direct belanghebbenden
 • Ties Kuijpers (D66)
 • 5/1/2023
 • 2/28/2023
 • Ronald ter Hoeven
 • 1/31/2023
 • Doorwerking evaluatie jeugdaanpak
 • Jelte Kolkman (VVD)
 • 12/31/2023
 • Carol van Eert
 • 1/31/2023
 • Tweejaarlijks stand van zaken veiligheidsbeleid bespreken
 • 12/31/2023
 • 2/27/2023
 • Carol van Eert
 • 1/18/2023
 • Aanlandplekken wijkagenten
 • Jelte Kolkman (VVD)
 • 5/22/2023
 • Carol van Eert
 • 1/17/2023
 • Frequentie veiligheidsmonitor
 • Jelte Kolkman (VVD)
 • 1/19/2023
 • Dorus Klomberg
 • 1/17/2023
 • VTH-beleid 2022 - 2024
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 2/24/2023
 • Gea Hofstede
 • 12/20/2022
 • T22/69 Scope Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen compleet
 • Diversen
 • 1/19/2023
 • Paul Hofman
 • 12/20/2022
 • T22/67 RES - planMER – zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (22.92)
 • Diversen
 • Dorus Klomberg
 • 12/20/2022
 • T22/68 De Winterrapportage (22.103)
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • Gea Hofstede
 • 12/20/2022
 • T22/66 Ondersteunende maatregelen energiearmoede (22.105)
 • Diversen
 • 1/31/2023
 • 2/1/2023
 • Gea Hofstede
 • 12/20/2022
 • T22/65 Ondersteunende maatregelen energiearmoede (22.105)
 • Tim Endeveld (GL)
 • Gea Hofstede
 • 12/20/2022
 • T22/64 Ondersteunende maatregelen energiearmoede (22.105)
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • Gea Hofstede
 • 12/20/2022
 • T22/63 Ondersteunende maatregelen energiearmoede (22.105)
 • Diversen
 • Dorus Klomberg
 • 12/6/2022
 • T22/60 Watertakenplan Olburgen 2023-2027 (22.93)
 • Christiaan Spikker - Hogenkamp (CDA)
 • Dorus Klomberg
 • 12/6/2022
 • T22/58 Legesverordening 2023 Rheden (22.102)
 • Marleen Noorland (PvdA)