Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Ter inzagelegging herijkte Toekomstvisie
 • College
 • 5/4/2021
 • Adviesraad Sport en Bewegen
 • College
 • 5/4/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Hofstraat 14
 • College
 • 5/4/2021
 • Co√∂rdinatieregeling Bergstraat 28-30
 • College
 • 5/4/2021
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 4/21/2021
 • Jaarverslag VTH 2020
 • College
 • 4/20/2021
 • Verklaring van geen bedenkingen Centiemhof 24
 • College
 • 4/20/2021
 • Afschrift van de brief gericht aan Platform Leefomgeving Eurocircuit over reactie op ingezonden
 • College
 • 4/14/2021
 • Jaarverslag 2019 Bezwarencommissie A2-gemeenten
 • College
 • 4/13/2021
 • Verkoop in Lage Heide wonen
 • College
 • 3/30/2021
 • Onderhoudskosten wegen en wegenbeheersplan
 • College
 • 3/30/2021
 • Verantwoording burgemeester COVID-19 september 2020 t/m februari 2021
 • Anton Ederveen
 • 3/30/2021
 • Update skatepark Valkenswaard
 • College
 • 3/30/2021
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 3/26/2021
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen april 2021
 • College
 • 3/24/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 73
 • College
 • 3/24/2021
 • Intentieovereenkomst onderzoek overlaging vuilnisstort Victoriedijk
 • College
 • 3/23/2021
 • Stand van zaken nascheidingsinitiatief
 • College
 • 3/19/2021
 • Toezegging raad pilot geveltuintjes
 • College
 • 3/19/2021
 • Motie: locatie voedselbank, huurovereenkomst en contract voedselbank
 • College
 • 3/17/2021
 • Adviesrapport Burgerparticipatie in het sociaal domein
 • College
 • 3/11/2021
 • Initiatiefvoorstel aanpassing starterslening
 • College
 • 3/10/2021
 • Woningbouw in Borkel en Schaft
 • College
 • 3/9/2021
 • Herzien Nadere regel Sport & Cultuur 2021 e.v.
 • College
 • 3/2/2021
 • Eindrapportage Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2020
 • College
 • 2/24/2021
 • Principebesluit herbestemming Hoeverdijk 76
 • College
 • 2/24/2021
 • Ontwikkelingen hulp bij het huishouden
 • College
 • 2/23/2021
 • Proces toekomstscenario's
 • reactie brief platform leefomgeving Eurocircuit
 • College
 • 2/23/2021
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen maart 2021
 • College
 • 2/17/2021
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 2/17/2021
 • Motie vreemd voorgenomen plaatsing chalet
 • College
 • 2/16/2021
 • Ontwikkelingen Jeugdbescherming en Jeugdreclasering
 • College
 • 2/11/2021
 • Motie Kerverij
 • College
 • 2/9/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Peperstraat 30
 • College
 • 2/9/2021
 • Decembercirculaire 2020
 • College
 • 2/9/2021
 • Prestatieafspraken 2021 met Woningbelang
 • College
 • 2/9/2021
 • Interbestuurlijk Toezicht 2020-02
 • College
 • 2/9/2021
 • Herontwikkeling Leenderweg 74
 • College
 • 2/3/2021
 • Natuurontwikkeling in het Keersopdal en in 't Heike
 • College
 • 2/2/2021
 • Vragen van de raad m.b.t. ontwikkeling houthandel Daams
 • College
 • 2/2/2021
 • Update St. Servatius januari 2021
 • College
 • 1/26/2021
 • Verkoop in Lage Heide wonen
 • College
 • 1/21/2021
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen februari 2021
 • College
 • 1/20/2021
 • Helenadal 30
 • College
 • 1/20/2021
 • Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • College
 • 1/20/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Stakenborgakker i.c.m. toepassing Wro-co√∂rdinatieregeling
 • College
 • 1/19/2021
 • Compensatie corona
 • College
 • 1/14/2021
 • Beantwoording vragen uit de informatiebijeenkomst over bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 1/13/2021
 • Betrekken gemeenteraad projecten Eurocircuit
 • College
 • 1/12/2021
 • Visie 2025 VRBZO
 • College
 • 1/6/2021