Ingekomen stukken

DatumOnderwerp
 • 4/23/2024
 • 443605 - Commissariaat voor de Media - Openstelling aanwijzingsprocedure lokale publieke omroep
 • 4/22/2024
 • 442979 - Burgerinitiatief Ransdaal - Verzoek vergadering/bezoek gemeenteraad
 • 4/17/2024
 • 442124 - Caring Vets - Standpunt betreffende de jacht
 • 4/17/2024
 • 441724 - Overleg Werkgroep Juridisch Ontgassen- Waarschuwing aan de B&W van alle gemeenten inzake het illegaal ontgassen aan de lucht
 • 4/17/2024
 • 441791: Brief aan de gemeenteraad Lbr. 24/011 - Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024
 • 4/11/2024
 • 440470 - VNG - Lbr 24/010 - Aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd
 • 4/10/2024
 • 439942- VNG - Lbr 24/009 - Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
 • 4/9/2024
 • 431430 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief RIB Kernbudgetten
 • 4/5/2024
 • 421661 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief uitbreidingsplannen Enexis inzake transformatorhuisjes
 • 4/3/2024
 • 437732 - RUD - Plan van Aanpak voor een robuuste omgevingsdienst Zuid-Limburg
 • 4/3/2024
 • 437731 - RUD - Voorlopige jaarrekening 2023 RUD Zuid-Limburg
 • 4/3/2024
 • 437995 - gemeente Maastricht - RIB fusie XONAR en Mondriaan
 • 4/2/2024
 • 434860 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief aandacht voor inwoners die 18 jaar worden
 • 3/28/2024
 • 436609 - gemeente Kerkrade - Decentrale overheid hoort aan de regietafel inzake Zuyderland
 • 3/27/2024
 • 436444 - gemeente Maastricht - RIB - Ontwikkelingen Mutsaersstichting en XONAR -
 • 3/27/2024
 • 435586: college gemeente Voerendaal - RIB samenwerking gemeente Heerlen op het gebied van toezicht bouwen
 • 3/27/2024
 • 434002 - collge gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Toezichtbrief beoordeling IBT Archief- en Informatiebeheer 2022/2023
 • 3/26/2024
 • 435620 - Rd4 - RIB inzake samenwerking Rd4 en RD Maasland
 • 3/22/2024
 • 430075 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Beleid en beheercyclus openbare ruimte
 • 3/20/2024
 • 433838 - Burgerinitiatief Ransdaal - Oproep tot actie m.b.t. de basisschool Ransdaal
 • 3/20/2024
 • 433837 - VNG - Lbr 24/007 - Update VNG-inzet kabinetsformatie
 • 3/20/2024
 • 434068 - VNG - Lbr 24/008 - Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • 3/18/2024
 • 433375 - Inwoner gemeente Voerendaal - Bezwaar inzake gevestigd voorkeursrecht kenmerk 409886
 • 3/14/2024
 • 432418 - Stadsregio Parkstad Limburg - Kadernota begroting 2025 Stadsregio Parkstad Limburg
 • 3/13/2024
 • 430703 - college gemeente Voerendaal - Update project Skaeve Huse, 8-3-2024
 • 3/13/2024
 • 424234 - college gemeente Voerendaal - Toezichtbrief beoordeling IBT Wabo/Wro 2022/2023
 • 3/11/2024
 • 430967 - VNG - Lbr 24/006 - Ontwikkelingen opvang asielzoekers en Oekraïners
 • 3/11/2024
 • 430999 - WSP WOZL - 1e Begrotingswijziging 2024 GR WOZL: rijkssubsidie stijgt – tekortbijdrage daalt daardoor
 • 3/4/2024
 • 428887 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Intern vrijwilligersbeleid
 • 3/4/2024
 • 428689 - VNG - Lbr 24/005 - Begrotingsadvies 2025-2028
 • 3/1/2024
 • 423673 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief publiek-publieke samenwerking volwasseneducatie
 • 2/29/2024
 • 427634 - Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen - Brief aan Willem-Alexander der Nederlanden (2018)
 • 2/28/2024
 • 422353 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024 t/m 2027 (vastgesteld)
 • 2/27/2024
 • 427039 - Buro de Bouwmeesters - Inbreng gemeenten maatschappelijke verkenning
 • 2/27/2024
 • 426910 - Gemeente Beekdaelen - Beoordeling aanwijzingsprocedure lokale omroep
 • 2/23/2024
 • 426379 - gemeente Maastricht - Ontwikkelingen Herstelplannen Xonar en Mutseartsstichting
 • 2/19/2024
 • 425096 - Inwoner gemeente Voerendaal - Dautzenberg Residentie: leefbaarheid appartementen / felle reflectie van de zonnepanelen Laurentiuskerk.
 • 2/12/2024
 • 424003 - Inwoner gemeente Voerendaal - Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten Grachtstraat / A76
 • 2/8/2024
 • 423442 - Parochie Heilige Laurentius - Plaatsen van zonnepanelen op Laurentiuskerk
 • 2/6/2024
 • 423080 - VNG - Lbr 24/004 - Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en B&W
 • 2/5/2024
 • 412486 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Verwerving exploitatie Cultureel Centrum De Borenburg
 • 1/31/2024
 • 421792 - VNG - Lbr 24/003 - Spreidingswet en Oekraïne-opvang
 • 1/31/2024
 • 422058 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze Paraplubestemmingsplan Landschapselementen Gemeente Voerendaal
 • 1/30/2024
 • 421649 - VNG - Lbr 24/002 - Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur
 • 1/26/2024
 • 420637 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief GR WOZL en Raadsinformatiebrief GR WSP
 • 1/26/2024
 • 419020 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
 • 1/25/2024
 • 418888 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid ZL
 • 1/25/2024
 • 421495 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Overvraag Omgevingsvergunningen en ruimtelijke aanvragen
 • 1/25/2024
 • 415522 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief RIB: Tijdelijke jachthuurovereenkomst
 • 1/25/2024
 • 421561 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze/bezwaarschrift paraplubestemmingen landschapselementen