Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 1/15/2020
 • Verwerving onroerend goed De Speeldoos
 • 1/14/2020
 • Communicatiejaarplan Veiligheid 2020
 • 1/7/2020
 • Motie Jeugdtandzorg
 • 1/7/2020
 • Tijdelijk handelingskader PFAS
 • 12/17/2019
 • Onderzoek mogelijkheden huisvestingsverordening
 • 12/17/2019
 • Instemming gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
 • 12/17/2019
 • Evaluatie langdurig budgetbeheer en -coaching
 • 12/12/2019
 • Overschrijding kosten renovatie Raadhuis
 • 12/12/2019
 • Beëindiging communicatiekanaal WhatsApp voor burger en ondernemer
 • 12/11/2019
 • Prestatieafspraken 2020
 • 12/10/2019
 • Vaststelling VTH beleid fysieke leefomgeving
 • 12/3/2019
 • Motie PvdA - GroenLinks t.a.v. aanbestedingsvoorwaarden (M4)
 • 11/26/2019
 • Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • 11/26/2019
 • Jaarverslagen 2018 Welstandscommissie en Monumentencommissie
 • 11/26/2019
 • Wijk GGD'ers
 • 11/26/2019
 • Koopaanbod percelen Vijverbosweg
 • 11/19/2019
 • Gebiedsvisie de Baarzen
 • 11/19/2019
 • Ontwikkeling Molenven
 • 11/19/2019
 • Huisvesting Zuiderbos
 • 11/12/2019
 • Verslaglegging/evaluatie Wegwijs+ in de wijk
 • 10/29/2019
 • Toezegging raad 10 oktober 2019 inzake verkeerscijfers Jagersboschlaan inclusief aanvullende toelichting
 • 10/29/2019
 • Pilot ANPR-camera's
 • 10/22/2019
 • MIRT-verkenning A2 Deil-Vught
 • 10/22/2019
 • Evaluatie De Vughtse Aankoopregeling, augustus 2018 t/m september 2019
 • 10/9/2019
 • Van Gogh Nationaal Park in oprichting
 • 10/1/2019
 • Coördinator functie kinderen en armoede
 • 9/18/2019
 • Rib bouwproject ‘De Braacken’
 • 9/17/2019
 • Voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp
 • 9/17/2019
 • Motie PvdA-GL tav aanbestedingsvoorwaarden
 • 9/3/2019
 • Consequenties abonnementstarief Wmo
 • 9/3/2019
 • Stand van zaken huisvesting statushouders
 • 9/3/2019
 • Gevolgen uitspraak PAS voor PHS, N65
 • 8/29/2019
 • Vaststelling Jaarverslag vergunningen 2018
 • 8/27/2019
 • Ruimen Niet Gesprongen Explosieven Fort Isabella
 • 8/27/2019
 • Civiele procedure kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
 • 8/20/2019
 • Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant
 • 7/31/2019
 • Resultaat verkoop-herontwikkeling complex Rozenoord
 • 7/11/2019
 • Voortgang Centrumplan Oost
 • 7/2/2019
 • Veiligheidsmonitor
 • 6/25/2019
 • Vaststelling Beleid en uitvoeringsprogramma Vergunningen en Jaarverslag Toezicht en Handhaving
 • 6/18/2019
 • Meicirculaire 2019
 • 6/18/2019
 • Consequenties vernieuwende koers Omgevingswet
 • 6/18/2019
 • Betrokkenheid Vught bij bestemmingsplan Buitengebied Haaren
 • 6/17/2019
 • Transformatieopgaven jeugd
 • 6/11/2019
 • Toezichtsoordeel Interbestuurlijk Toezicht Archief- en informatiebeheer
 • 6/3/2019
 • Inkoop specialistische Wmo 2020
 • 6/3/2019
 • Communicatiejaarplan veiligheid 2019
 • 6/3/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan N65
 • 5/28/2019
 • Verbeteren bereikbaarheid Kruishoeveweg e.o.
 • 5/28/2019
 • Ontwikkeling Zorgpark Voorburg