Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 7/9/2020
 • Aanbestedingsresultaat fietsbruggen en turborotonde Postweg-Heunweg
 • 7/7/2020
 • Toezicht op informatie en archiefbeheer 2019
 • 7/7/2020
 • Proces Verkeer en Vervoersplan - motie Verkeersonderzoek VVP
 • 6/30/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden -verdeling over gemeenten
 • 6/30/2020
 • Regionale Toolbox
 • 6/23/2020
 • Resultaten evaluatie iDOP Cromvoirt
 • 6/23/2020
 • Aanwijzing veiligheidsrisicogebied PI Vught e.o.
 • 6/22/2020
 • Start voorbereidende werkzaamheden Jagersboschlaan
 • 6/16/2020
 • Voortgangsrapportage woningbouwprojecten
 • 6/16/2020
 • Meicirculaire gemeentefonds 2020
 • 6/5/2020
 • Stand van zaken IJzeren Man
 • 6/2/2020
 • Voortgang Integraal Huisvestingsplan (IHP)
 • 6/2/2020
 • Plan van aanpak Transitievisie Warmte (TVW)
 • 6/2/2020
 • Aanvulling op ontwerpbegroting 2021 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
 • 5/19/2020
 • Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020-2023
 • 5/12/2020
 • Deelname Van Gogh Nationaal Park 2021 -2023
 • 5/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken implementatie Wet Inburgering en integratie statushouders
 • 5/12/2020
 • Ontwikkeling Van Rijckevorselstraat
 • 4/23/2020
 • Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2019
 • 4/21/2020
 • Lokale Inclusie Agenda 2019-2021 doelstellingen en voortgang
 • 4/21/2020
 • Activiteiten gemeente Vught n.a.v. de Coronacrisis
 • 4/21/2020
 • Stand van zaken Biomassaplein
 • 4/14/2020
 • Uitdiepen IJzeren Man
 • 4/14/2020
 • Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen en maatschappelijke opvang ivm Coronavirus
 • 4/7/2020
 • Maatregelen bestrijden processierups 2020
 • 4/7/2020
 • Ontwerpbegroting 2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch
 • 3/31/2020
 • Stand van zaken Elzenburg
 • 3/31/2020
 • Zienswijzeverzoek Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • 3/24/2020
 • Uitkomst onderzoek brandwerendheid ruiten gemeentehuis
 • 3/24/2020
 • Regionaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 ev
 • 3/10/2020
 • Stand van zaken huisvesting statushouders
 • 3/4/2020
 • Rapportage verkeersveiligheid bevoorradingsroute Raadhuisstraat - bevoorradingshof CPO
 • 3/3/2020
 • PON analyse jeugdhulpgebruik Noordoost-Brabant
 • 3/3/2020
 • Inkoopopdracht jeugdhulp 2021 t/m 2023 en budgettair kader
 • 2/18/2020
 • Continuering subsidiebeleid voor 2021 en 2022
 • 2/4/2020
 • Bewegen in de openbare ruimte
 • 1/28/2020
 • Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020
 • 1/28/2020
 • AgriFood Capital Werkt - Perspectief op Werk
 • 1/15/2020
 • Verwerving onroerend goed De Speeldoos
 • 1/14/2020
 • Communicatiejaarplan Veiligheid 2020
 • 1/7/2020
 • Motie Jeugdtandzorg
 • 1/7/2020
 • Tijdelijk handelingskader PFAS
 • 12/17/2019
 • Evaluatie langdurig budgetbeheer en -coaching
 • 12/17/2019
 • Instemming gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
 • 12/17/2019
 • Onderzoek mogelijkheden huisvestingsverordening
 • 12/12/2019
 • Beëindiging communicatiekanaal WhatsApp voor burger en ondernemer
 • 12/12/2019
 • Overschrijding kosten renovatie Raadhuis
 • 12/11/2019
 • Prestatieafspraken 2020
 • 12/10/2019
 • Vaststelling VTH beleid fysieke leefomgeving
 • 12/3/2019
 • Motie PvdA - GroenLinks t.a.v. aanbestedingsvoorwaarden (M4)