Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 10/27/2020
 • Anti-speculatiebeding middeldure koopwoningen
 • 10/27/2020
 • Woningbouwonderzoeken
 • 10/27/2020
 • Mogelijkheden en effecten toevoeging woningen maximaal € 200.000 op woningvoorraad
 • 10/27/2020
 • Mogelijkheden toepassing erfpacht bij nieuwbouwwoningen
 • 10/27/2020
 • Update activiteiten Vught nav coronacrisis
 • 10/27/2020
 • Resultaat bestuurlijk overleg financiële positie DePetrus en verzoek extra structurele ondersteuning
 • 10/13/2020
 • Uitsluitend recht milieustraat Haaren
 • 10/13/2020
 • Concept handelingsperspectief woonwagenbeleid Noordoost Brabant
 • 10/13/2020
 • Stand van zaken transformatieopgaven jeugd 2017
 • 10/13/2020
 • Klimbos IJzeren Man
 • 10/13/2020
 • Intentieovereenkomst gemeente Vught-BPD Ontwikeling B.V. voor Kloostergoed Theresia-locatie Zusters J.M.J.
 • 10/13/2020
 • Prestatieafspraken Elzenburg
 • 10/6/2020
 • Voorbereiding bestemmingsplan Vught Noord
 • 10/6/2020
 • Beroepschriften Jagersboschlaan
 • 10/6/2020
 • Septembercirculaire gemeentefonds 2020
 • 9/29/2020
 • Toekomstige afvalinzameling Vught
 • 9/22/2020
 • Toezicht en handhaving kinderopvang, jaarverantwoording 2019
 • 9/22/2020
 • Verlengen coördinatorfunctie Kinderarmoede met één jaar
 • 9/22/2020
 • Harmonisatie Gemeentepolis
 • 9/22/2020
 • Proces Verkeer- en Vervoersplan - motie verkeersonderzoek - gebruik nieuw verkeersmodel
 • 9/8/2020
 • Gemeentelijke bijdrage vereniging Samen voor Vught voor het meten van trillingen
 • 9/8/2020
 • Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR) 2020-2023
 • 9/1/2020
 • Regio Deal Regio Noordoost Brabant
 • 8/25/2020
 • Voortgang Centrumplan Oost
 • 8/25/2020
 • Motie Met een ruim hart bijzondere bijstand
 • 7/9/2020
 • Aanbestedingsresultaat fietsbruggen en turborotonde Postweg-Heunweg
 • 7/7/2020
 • Toezicht op informatie en archiefbeheer 2019
 • 7/7/2020
 • Proces Verkeer en Vervoersplan - motie Verkeersonderzoek VVP
 • 6/30/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden -verdeling over gemeenten
 • 6/30/2020
 • Regionale Toolbox
 • 6/23/2020
 • Aanwijzing veiligheidsrisicogebied PI Vught e.o.
 • 6/23/2020
 • Resultaten evaluatie iDOP Cromvoirt
 • 6/22/2020
 • Start voorbereidende werkzaamheden Jagersboschlaan
 • 6/16/2020
 • Meicirculaire gemeentefonds 2020
 • 6/16/2020
 • Voortgangsrapportage woningbouwprojecten
 • 6/5/2020
 • Stand van zaken IJzeren Man
 • 6/2/2020
 • Voortgang Integraal Huisvestingsplan (IHP)
 • 6/2/2020
 • Aanvulling op ontwerpbegroting 2021 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
 • 6/2/2020
 • Plan van aanpak Transitievisie Warmte (TVW)
 • 5/19/2020
 • Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020-2023
 • 5/12/2020
 • Ontwikkeling Van Rijckevorselstraat
 • 5/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken implementatie Wet Inburgering en integratie statushouders
 • 5/12/2020
 • Deelname Van Gogh Nationaal Park 2021 -2023
 • 4/23/2020
 • Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2019
 • 4/21/2020
 • Activiteiten gemeente Vught n.a.v. de Coronacrisis
 • 4/21/2020
 • Lokale Inclusie Agenda 2019-2021 doelstellingen en voortgang
 • 4/21/2020
 • Stand van zaken Biomassaplein
 • 4/14/2020
 • Uitdiepen IJzeren Man
 • 4/14/2020
 • Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen en maatschappelijke opvang ivm Coronavirus
 • 4/7/2020
 • Maatregelen bestrijden processierups 2020