Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 10/19/2021
 • Septembercirculaire gemeentefonds 2021
 • 10/6/2021
 • Rapport MKB-vriendelijkste gemeente en koopstroomonderzoek
 • 10/5/2021
 • Regionaal Handelingsperspectief Van internationale medewerkers naar nieuwe Nederlanders
 • 9/28/2021
 • Splitsingsbalans 2020 gemeente Haaren
 • 9/28/2021
 • Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • 9/23/2021
 • Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2021-2024
 • 9/21/2021
 • Toezegging kostendelersnorm
 • 9/17/2021
 • Stand van zaken gunning reconstructie N65
 • 9/7/2021
 • Stand van zaken huisvesting vergunninghouders
 • 8/18/2021
 • Herverdeling gemeentefonds
 • 7/20/2021
 • Afwijzen verzoek grenscorrectie
 • 7/20/2021
 • Coronamiddelen voor ondersteuning lokale infrastructuur cultuur
 • 7/20/2021
 • Ontwikkelagenda inclusief onderwijs de Meierij 2021-2025
 • 7/20/2021
 • Rapportage businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos
 • 7/13/2021
 • OZB-tarief woningen 2022
 • 7/6/2021
 • Financiering aanmeld- en opstartfase ketenveldnorm
 • 7/6/2021
 • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)
 • 6/29/2021
 • Evaluatie pilot preventieve bestrijding processierups 2020
 • 6/22/2021
 • Situatie gecertificeerde instelling, jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • 6/15/2021
 • Gebiedsontwikkeling locatie Zusters JMJ/Kloostergoed Theresia
 • 6/10/2021
 • Voorontwerpbestemmingsplan Bestevaer ('t Kasteeltje)
 • 6/8/2021
 • Voorbereiding bestemmingsplan actualisatie Kom Helvoirt
 • 6/8/2021
 • Inzet extra ondersteuning jeugd vanwege Coronamaatregelen
 • 6/1/2021
 • Interbestuurlijk toezicht informatie- en archiefbeheer 2020
 • 5/25/2021
 • Stand van zaken energietransitie
 • 5/25/2021
 • Positionering maatschappelijke begeleiding
 • 5/18/2021
 • Jaarverslag 2020 en Jaarrekening Brabants Historisch Informatie Centrum
 • 5/18/2021
 • Inspraakreactie Ontwerp Omgevingsverordening Noord Brabant
 • 5/4/2021
 • Ontwerpbegroting 2022 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 • 4/28/2021
 • Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2020
 • 4/27/2021
 • Evaluatie en actualisatie regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • 4/20/2021
 • Stand van zaken verlagen snelheid op A65 van 100 naar 80 km/uur
 • 4/13/2021
 • Bestemmingsplanprocedure Tracébesluit Meteren-Boxtel
 • 4/13/2021
 • Update activiteiten coronacrisis
 • 4/13/2021
 • Vooroverleg Masterplan IJzeren man en Fortduinen
 • 4/6/2021
 • Herbestemming Wolfskamerweg 20-22 tot 45 betaalbare appartementen
 • 3/30/2021
 • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2021
 • 3/30/2021
 • Zendlicentie lokale publieke media instelling periode 2021-2026
 • 3/16/2021
 • Kaderbrief begroting 2022 RAV Brabant Midden-West-Noord
 • 3/9/2021
 • Voortgang bestemmingsplantraject Vught Noord
 • 3/9/2021
 • Problematiek betonbrug Deutersestraat
 • 2/23/2021
 • Evaluatie veiligheidsrisicogebied PI Vught
 • 2/9/2021
 • Verkoop Oude Dr. Landmanschool, Helvoirt
 • 2/9/2021
 • Procesbesluit kort geding Atos
 • 2/2/2021
 • Communicatiejaarplan Veiligheid 2021
 • 1/26/2021
 • Motie Schone Lucht Akkoord
 • 1/12/2021
 • Stand van zaken Jeugdbescherming Jeugdreclassering
 • 1/12/2021
 • Evaluatie transformatieopgaven jeugd
 • 1/5/2021
 • Controle brandveiligheid gevels risicovolle objecten Vught 2020
 • 1/5/2021
 • Decembercirculaire gemeentefonds