Termijnagenda

IDOnderwerpSoortPortefeuillehouderGeplande raadsvergaderingToelichtingAangeleverd?Afdeling
 • 172
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 4/1/2025
 • 21-04-23: Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en een gewijzigde prioritering wordt dit voorstel niet in Q2 voorgelegd. We streven ernaar om in Q1 2024 met een aangepaste verordening leerlingenvervoer te komen die ingezet kan worden met ingang van schooljaar 2024-2025. 20-2-24: De huidige verordening voldoet nu nog. Daarom heeft dit nu niet de hoogste prioriteit. Wordt een jaar opgeschoven.
 • Samenleving
 • 183
 • Herijking Onderwijsvisie 2020-2025
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 1/30/2025
 • Samenleving
 • 200
 • Participatietraject naar de zoekgebieden voor opwekken duurzame energie
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/12/2024
 • Ruimte
 • 245
 • Beleidsplan Economie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/12/2024
 • 20-07-23: Het bedrijfsleven in Waterland heeft behoefte aan een visie op EZ (icm toerisme en recreatie) voor de langere termijn (10 jaar), met 2- of 4 jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Gelet op de capaciteit en de kennis binnen de organisatie komen wij tot de conclusie dat wij daar externe hulp en deskundigheid bij nodig hebben. Momenteel wordt daarvoor de uitvraag geformuleerd, waarna opdracht kan worden verleend. Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2024 met de resultaten daarvan te komen. 22-02-24: Door personele wisselingen wordt de economische visie pas dit jaar opgepakt. Het beleidsplan is naar verwachting voor het einde van het jaar gereed om in het college en raad behandeld te worden (was eerst april 2024).
 • Ruimte
 • 199
 • Praktische visie op toerisme en recreatie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/12/2024
 • Ruimte
 • 194
 • Onderzoek waterstof op Marken
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/12/2024
 • Ruimte
 • 186
 • Plan van aanpak herinrichting gemeentehuis
 • RID
 • Marian van der Weele
 • 12/12/2024
 • 19-01-24: Wordt verplaatst van maart naar december. Omdat dit een collegebevoegdheid betreft zal dit een RID worden.
 • Realisatie
 • 230
 • Omgevingswet: Plan van aanpak actualiseren Omgevingsvisie Waterland
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/12/2024
 • 31-03-23: Door het uitstel eind vorig jaar van inwerkingtreding van de Omgevingswet is deze actie ook uitgesteld. De planning voor het PvA voor het Omgevingsplan wordt 31 augustus 2023. Voor de actualisering van de Omgevingsvisie Waterland wordt een separaat PvA opgesteld. Ook voor die planning wordt vooralsnog uitgegaan van augustus 2023. Dit onderwerp wordt een apart onderwerp op de termijnagenda en komt te luiden: “Omgevingswet: Plan van aanpak actualiseren Omgevingsvisie Waterland. Planning 31 augustus 2023”. 22-8-2023: Het college heeft besloten het plan van aanpak voor actualisering van de Omgevingsvisie uit te stellen tot het 4e kwartaal van 2024. Zie Raadsinformatiedocument 405-1, d.d. 22 augustus 2023.
 • Realisatie
 • 231
 • Beleidsplan Sociaal Domein
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/14/2024
 • 03-10-23: Verplaatst van december naar maart. De Kadernota sociaal domein is in juni 2023 ter kennisname aangeboden aan de raad. Het beleidsteam Sociaal Domein is na het opstellen van de Kadernota direct aan de slag gegaan om de geschetste maatschappelijke pijlers en actielijnen uit te werken tot een integraal Beleidsplan Sociaal Domein. Dit beleidsplan willen we aan de raad voorleggen ter vaststelling. Binnen het beleidsteam Sociaal Domein zijn de afgelopen tijd veel wisselingen geweest en er staan ook nog vacatures langdurig open (o.a. participatie en onderwijs). Het (verder) eigen maken van de beleidsterreinen en het schrijven van beleidsstukken kost onze nieuwe medewerkers meer tijd. Ondertussen ligt ander werk niet stil en met name in de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd kunnen werkzaamheden niet uitgesteld worden. Hierdoor heeft het opstellen van het beleidsplan vertraging opgelopen. Bovendien willen we zorgvuldig te werk gaan en de Adviesraad Sociaal Domein voldoende gelegenheid bieden om mee te lezen en mee te denken. We verwachten het beleidsplan in februari 2024 aan de raad te kunnen voorleggen. 09-02-24: In RID 106-414 geeft het college aan dat de geplande aanlevering van het beleidsplan wordt verschoven van maart 2024 naar oktober 2024. De geplande besluitvorming vindt dan in november 2024 plaats.
 • Samenleving
 • 112
 • Opleveren herijking RES 2.0
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/14/2024
 • 28-04-23: In februari hebben de deelnemende overheden besloten om de herijking van de RES uit te stellen. Gebleken is dat de kaders van de RES 1.0 op dit moment voldoende houvast bieden. Het uitstellen van de herijking betekent dat de focus de komende tijd geheel op de uitvoering ligt. De verwachting is dat de RES 2.0 in het derde kwartaal van 2024 kan worden vastgesteld. Daarom is de geplande besluitvorming verplaatst van juni 2023 naar oktober 2024.
 • Ruimte
 • 260
 • Najaarsnota 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/7/2024
 • Bedrijfsvoering
 • 261
 • Begroting 2025
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/7/2024
 • Bedrijfsvoering
 • 192
 • Kerkenvisie
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/26/2024
 • 08-11-23: De verwachting is dat de rapportage dan eind Q2 2024 daadwerkelijk kan worden vastgesteld.
 • Ruimte
 • 144
 • Nota gebied overstijgende kosten
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/26/2024
 • Vervolg op analyse impact woningbouwopgave op voorzieningen (mogelijkheid tot kosten verhaal) 23-10-23: Gaat naar maart 2024. Dit moet verder uitgewerkt worden en hiervoor is nog geen capaciteit. 06-02-24: Wordt verschoven van 7 maart naar 26 september.
 • Ruimte
 • 163
 • Resultaten WIMRA-onderzoek (Wonen in de MRA)
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/26/2024
 • 31-08-23: De resultaten van het onderzoek worden in juni/juli 2024 verwacht.
 • Ruimte
 • 259
 • Voorjaarsnota 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 7/4/2024
 • Bedrijfsvoering
 • 258
 • Jaarrekening 2023
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 7/4/2024
 • Bedrijfsvoering
 • 167
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2024-2027
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 7/4/2024
 • 23-10-23: Wordt verplaatst van december naar februari. 11-12-23: Dit moet 7 maart zijn (voorbereidende behandeling op 29 februari). 06-02-24: In verband met de financiële afweging is behandeling in dezelfde vergadering als de voorjaarsnota gewenst.
 • Realisatie
 • 168
 • Wegenbeheerplan 2024-2027
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 7/4/2024
 • 23-10-23: Wordt verplaatst van december naar februari voor aanlevering (dus besluitvorming in de raad in maart). 06-02-24: In verband met de financiële afweging is behandeling in dezelfde vergadering als de voorjaarsnota gewenst.
 • Realisatie
 • 280
 • Gebiedsvisie De Purmer (definitieve versie)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 7/4/2024
 • Ruimte
 • 273
 • Budget digitale moderne werkplek
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 7/4/2024
 • Bedrijfsvoering
 • 157
 • Business case tijdelijke woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 7/4/2024
 • vervolg op locatie onderzoek tijdelijke woningen 04-09-23: De nadere uitwerking van het voorstel kost meer tijd vanwege de complexiteit van de onderzochte locaties. Nieuwe planning is november (ipv september). 03-10-23: Volgt na het locatieonderzoek tijdelijke woningen, die naar verwachting in december kan worden vastgesteld. 11-12-23: Gaat naar 4 juli. In april komt er een RID waarin de raad tussentijds wordt geïnformeerd.
 • Ruimte
 • 177
 • Vorming en borging cultuurplatform
 • RID
 • Marian van der Weele
 • 7/4/2024
 • 03-10-23: Dit wordt een RID. 16-11-23: Dit gaat naar Q2 2024. In Q1 komt er een digitale Sociale Kaart (Wegwijzer Waterland) waarin cultuur mee wordt genomen, dit is de eerste stap in de vorming van een cultuurplatform.
 • Samenleving
 • 185
 • Integrale aanpak burgerparticipatie
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/13/2024
 • 11-12-23: Februari is niet haalbaar. Nieuwe datum volgt nog (de geplande datum is daarom een fictieve). 18-01-24: Nieuwe planning is besluitvorming in juni.
 • Realisatie
 • 281
 • Kleine milieupunten
 • RID
 • Harm Scheepstra
 • 6/13/2024
 • Dit betreft de uitvoering van motie 121-154
 • Realisatie
 • 197
 • Voorstel tot aanpassen nota Uiterlijk van bouwwerken (welstandsnota) om verduurzaming meer mogelijk te maken.
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 5/16/2024
 • Onderdeel van dit voorstel is de uitvoering van motie 175-176, waarin het college wordt verzocht om zo snel mogelijk, maar vóór 1 april 2023, met een voorstel tot wijziging van de nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018 te komen, waarin in elk geval het criterium 'niet storend zichtbaar vanuit het openbaar gebied' wordt heroverwogen. 04-04-2023: Getracht is in eerste instantie om door aanpassing van de Welstandsnota, verduurzaming mogelijk te maken, vooral ten aanzien van zonnepanelen. Helaas is gebleken dat hiervoor de capaciteit noch kennis binnen de organisatie aanwezig is. Verder moet voorkomen worden dat we als slager ons eigen vlees keuren. Daarom wordt deskundig extern advies ingewonnen om tot een zorgvuldig voorstel te komen. Geplande besluitvorming in de raad is nu 28 september (ipv 11 mei). 19-07-2023: Voor deze opdracht is een extern bureau ingehuurd: COUP BV. Zij zijn voortvarend aan de slag gegaan met de opdracht en hebben inmiddels de eerste denkrichtingen gepresenteerd. Hiervoor willen de adviseurs na de zomervakantie in gesprek met de dorps- en stadsraden, om zo tot een advies te komen met zoveel mogelijk draagvlak. Omdat dit proces meer tijd kost dan voorzien wordt de geplande besluitvorming uitgesteld naar 16 november 2023. 03-10-23: Dit wordt een maand doorgeschoven (naar december). 14-11-23: Het adviesrapport is opgeleverd. Op 28 november geeft bureau COUP een presentatie over dit onderwerp. Na afloop krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om vragen te stellen. Aan de hand van de bespreking wordt een raadsvoorstel opgesteld waarbij de gemeenteraad gevraagd wordt om een principe-besluit te nemen over de conclusies en aanbevelingen van het adviesrapport. Deze besluitvorming zal worden verwerkt in een nieuwe welstandsnota die door de raad vastgesteld dient te worden. Het principe-besluit zal uiterlijk in de raad van maart worden voorgelegd. Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit en eventuele feedback is er een ruime planning.
 • Ruimte
 • 181
 • Onderzoek naar mogelijkheden optimalisatie afvalinzameling voor de verschillende afvalstromen
 • RID
 • Harm Scheepstra
 • 5/16/2024
 • 23-10-23: Hier gaat conform motie 121-154 invulling aan gegeven worden. De raad zal in december een RID hierover ontvangen. 11-12-23: Het wordt maart. 06-02-24: Het RID wordt naar verwachting in april naar de raad gestuurd.
 • Realisatie
 • 161
 • Woonakkoord van Waterland
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 5/16/2024
 • 22-02-2023: Verwachting is nu dat dit RID in het tweede kwartaal naar de raad wordt gestuurd. Voor het Woonakkoord Waterland was de informatie uit het onderzoek naar de ‘sturing op de woningmarkt’ noodzakelijk. Dit rapport is op 17 februari naar de raad gestuurd (RID 253-333). 31-08-23: Planning is nu januari 2024. 01-02-24: Het Woonakkoord wordt gezamenlijk met de corporaties opgesteld. Wegens personele wisselingen/afwezigheid bij de corporaties heeft het Woonakkoord even stil gelegen. Vandaar dat we de termijn helaas niet gehaald hebben. Streven is om het RID in april in de raad te hebben.
 • Ruimte
 • 277
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 5/16/2024
 • 06-02-23: De besluitvorming is verplaatst van 4 april naar 16 mei.
 • Bedrijfsvoering
 • 274
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 5/16/2024
 • Realisatie
 • 254
 • Leegstand op Marken en breed in Waterland/leegstandsverordening Amsterdam
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 5/16/2024
 • In dit RID wordt ingegaan op: - motie 253-260 van WN en GL over overnemen leegstandsverordening Amsterdam - de toezegging van het college de raad te informeren over hoe het staat met de leegstand op Marken en breed in Waterland. 01-02-2024: Wegens beperkte capaciteit zal dit RID later naar de raad gaan (april ipv februari).
 • 165
 • Telecomverordening Waterland 2023
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 5/16/2024
 • Heeft relatie met aanvulling op VFL i.v.m. ondergrondse infrastructuur 04-04-2023: Planning is later i.v.m. latere inwerkingtreding Omgevingswet. Verplaatst van mei naar december. 20-11-2023: Wordt doorgeschoven naar februari. 11-12-23: Dit moet 7 maart zijn (voorbereidende behandeling op 29 februari). 06-02-24: Wordt verschoven van 7 maart naar 16 mei.
 • Realisatie
 • 282
 • Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) Galgeriet
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 4/4/2024
 • Ruimte
 • 263
 • Sociale koop Kohnstammlocatie
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 4/4/2024
 • 14-11-2023: De planning van behandeling in het college is nu december. Dat betekent dat de geplande besluitvorming in de raad 1 februari 2024 wordt. 08-01-2024: Vanwege de ingewikkeldheid van de aan de orde zijnde materie, zal het voorstel pas in de cyclus van 29 februari/7 maart 2024 in de raad aan de orde komen. 08-02-2024: 7 maart is niet haalbaar, dus het wordt een cyclus opgeschoven naar 4 april.
 • Bedrijfsvoering
 • 279
 • Gebiedsvisie De Purmer (voorlopige versie)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 4/4/2024
 • Ruimte
 • 195
 • Evaluatie convenant Marken
 • RID
 • Roland Wolters
 • 4/4/2024
 • Ruimte
 • 198
 • Herijken en voortzetten duurzaamheidsfonds
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 4/4/2024
 • 26-09-23: Het raadsvoorstel wordt een RID. Een toelichting zal nog volgen. Vooralsnog is de planning dat het RID uiterlijk in december naar de raad komt. 01-02-24: Door de complexiteit van de nieuwe opzet en capaciteitsgebrek is het helaas niet gelukt om dit in 2023 op te leveren. Het college zal uiterlijk in maart een besluit nemen over de nieuwe opzet en voorwaarden van het Duurzaamheidsfonds. (was eerst december 2023)
 • Ruimte
 • 4
 • Parkeerbeleid Monnickendam
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 4/4/2024
 • 12-12-22: Naar aanleiding van aangenomen motie 159-738 is dit onderwerp twee maanden naar voren gehaald, en verbreed naar Monnickendam (dus niet alleen binnenstad). 03-10-23: Het stuk ligt nu ter consultatie voor bij de bewoners en ondernemers. Daarna komt het stuk voor de tweede keer in het college erover en daarna gaat het naar de raad. Planning voor raadsbehandeling in december. 02-11-23: Wethouder Scheepstra geeft tijdens de voorbereidende vergadering aan dat de stukken in januari verwacht worden. Dit heeft te maken met de vele reacties die zijn binnengekomen, waar meer tijd voor nodig is om die te verwerken. Het is overigens nog niet zeker of het een raadsvoorstel wordt of een RID. 06-02-24: Wordt verschoven van 7 maart naar 4 april.
 • Realisatie
 • 105
 • Herzien visiedocument Transitievisie Warmte
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 4/4/2024
 • Dit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen. 15-11-23: Het college is van mening dat de uitgangspunten die in de Transitievisie Warmte staan nog steeds passend zijn om uitvoering te kunnen geven aan de warmtetransitie. In december stuurt het college een RID met de argumentatie en een stand van zaken van de uitvoering. 01-02-24: Door capaciteitsgebrek is het helaas niet gelukt om het RID in 2023 op te leveren. U zult zo snel mogelijk - maar uiterlijk in maart - een RID ontvangen over de stand van zaken. Aan de uitvoering van de TVW wordt wel volop gewerkt.
 • Ruimte
 • 188
 • Herijking nota verbonden partijen
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 4/4/2024
 • 31-08-23: De herijking volgt op de QuickScan samenwerkingsrelaties en analyse doelmatigheid (189), die in december 2023 verwacht. Daarom is de planning nu eerste kwartaal 2024. 22-02-24: Zowel het fractievoorzittersoverleg als het college hebben geconcludeerd dat, met het versturen van RID 169-254 samenwerkingsrelaties, dit onderwerp van de termijnagenda af kan.
 • Bedrijfsvoering
 • 278
 • Financiële verordening 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 4/4/2024
 • De financiële verordening wordt eerst in de auditcommissie van 26 februari behandeld. Het fractievoorzittersoverleg heeft daarom de raadsbehandeling één cyclus opgeschoven (besluitvorming in april ipv maart).
 • Bedrijfsvoering
 • 276
 • Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie over duurzaamheid en energiearmoede
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 3/7/2024
 • Het fractievoorzittersoverleg heeft op 8 februari aangegeven dit onderwerp zonder raadsvoorstel in de raad te willen behandelen. Het eventueel overnemen van de aanbevelingen kan in de vorm van een motie.
 • Griffie
 • 169
 • Heroriëntatie van de positie van de dorpshuizen in relatie met de Bolder
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 2/1/2024
 • Wethouder Van de Weijenberg heeft in de voorbereidende vergadering van 23 maart 2023 aangegeven dat het raadsinformatiedocument na de zomer naar de raad wordt gestuurd. 31-08-23: Planning is nu december 2023. 02-11-23: Tijdens de voorbereidende vergadering heeft wethouder Van de Weijenberg aangegeven dat het streven is de heroriëntatie dit jaar nog naar de raad te sturen, maar het is niet zeker of dat lukt. 01-02-24: Tijdens de raadsvergadering heeft wethouder Van de Weijenberg aangegeven dat het RID in week 6 (week van 5 februari) naar de raad komt.
 • Samenleving
 • 158
 • Analyse impact woningbouwopgave op voorzieningen
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/14/2023
 • 29-3-23: Het RID wordt op z'n vroegst eind april verwacht. 13-06-23: Het RID wordt uiterlijk in augustus verwacht. 28-08-23: De planning is nu oktober/november. 23-10-23: De planning is nu december 01-02-24: Deze zat deze week in het college en komt morgen naar de raad.
 • Ruimte