Termijnagenda

IDOnderwerpSoortPortefeuillehouderGeplande raadsvergaderingToelichtingAangeleverd?Cluster
 • 105
 • Herzien visiedocument Transitievisie Warmte
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/1/2023
 • Dit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen.
 • Regio
 • 112
 • Opleveren herijking RES 2.0
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/1/2023
 • Regio
 • 89
 • Uitvoeringsagenda 2023 OD IJmond
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 2/1/2023
 • Handhaving
 • 4
 • Parkeren binnenstad Monnickendam
 • RID
 • Harm Scheepstra
 • 1/1/2023
 • 12-7: voorlopig uitgesteld naar volgend jaar ivm de activiteiten van de klankbordgroep verkeer op hetzelfde thema en de beperkte capaciteit.
 • Beheer
 • 104
 • Evaluatie woonbeleid
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/1/2023
 • Dit RID is een opvolging van de volgende toezegging in de raad (dd 9 december 2021): Het college zegt toe om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te voeren van de Doelgroepenverordening, de nota Grondbeleid, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming etc
 • RO
 • 110
 • Controleprotocol 2022 (incl. normenkader)
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/8/2022
 • Control
 • 5
 • Wijziging Marktverordening en Marktreglement
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/10/2022
 • 17-05-2022: Aanlevering heeft iets vertraging opgelopen door de beschikbare ambtelijke capaciteit. 03-06-2022: Het stuk is nog in voorbereiding. De planning is nu 15 september besluitvormend (was 7-7) 26-07-2022: Er zullen nog meerdere gesprekken gevoerd worden. De planning is nu besluitvorming in november (was september)
 • Vergunningen
 • 91
 • Begroting 2023
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/10/2022
 • Control
 • 111
 • Uitgangspuntennotitie herijking RES 2.0
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/10/2022
 • Regio
 • 28
 • Nota Sociaal Domein
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 10/13/2022
 • 8-11-21: Hierbij wordt betrokken de evaluatie schuldhulpverlening (stond eerst separaat op de termijnagenda). 3-2-22: Gemeld in het fvz-overleg dat het nog niet gereed is. Derhalve nu doorgeschoven naar 12-5. 11-4-22: De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft veel gevraagd van de capaciteit, waardoor het niet gelukt is om de nota op tijd af te krijgen. Nieuwe planning is nu 13-10 besluitvormend.
 • Sociaal domein
 • 10
 • Aanvraag budget plankosten project Galgeriet 2020 en 2021
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 10/13/2022
 • 25-11: Planning is afhankelijk van de koopovereenkomst. De verwachting is nu dat dit stuk in februari naar de raad komt (was december). 18-2: Planning is nu raad 12 mei, omdat de koopovereenkomst later is geworden. 12-4: komt 19 april in het college, dus gaat mee met de volgende cyclus (besluitvormende raad van 9 juni ipv 12 mei). 17-5: De stukken zijn nog niet gereed. Verwachting is nu dat ze klaar zijn voor besluitvorming op 9 juni. 19-5: Correctie: de gesplande besluitvorming moet 7 juli zijn. 3-6: Ivm nog de te sluiten koopovereenkomst is de planning nu 15-9. 22-7: planning is nu besluitvorming op 13 oktober
 • Galgeriet
 • 47
 • Plan van Aanpak Kerkenvisie
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 10/13/2022
 • 16-6: de burgemeester heeft in het fvz-overleg aangegeven dat dit RID naar verwachting in september 2022 naar de raad wordt gestuurd.
 • RO
 • 107
 • Jaarrapportage Informatiebeveiliging en Privacy
 • RID
 • Marian van der Weele
 • 10/13/2022
 • 16-6: de burgemeester heeft in het fvz-overleg aangegeven dat dit RID naar verwachting in september 2022 naar de raad wordt gestuurd.
 • Control
 • 31
 • Adviesrecht en delegatie omgevingswet
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • 18-2: Ivm uitstel omgevingswet naar behandeling raad in september.
 • RO
 • 118
 • Benoeming architect lid van de monumenten- en welstandscommissie Waterland
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • RO
 • 116
 • Advies aanwijzing lokale omroep
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/15/2022
 • Realisatie
 • 115
 • Verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6, Marken
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • 30-6: Dit onderwerp is op verzoek van de raad doorgeschoven naar de volgende raadscyclus.
 • 71
 • Integraal veiligheidsplan 2022-2025
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/15/2022
 • Handhaving
 • 97
 • Opkoopbescherming voor bestaande woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • in samenhang met verordening tweede woning en registratie toeristische verblijf
 • RO
 • 49
 • Vergunning, toezicht en handhavingsbeleid domein Omgeving
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 9/15/2022
 • Handhaving
 • 86
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Vervoerregio Amsterdam en concept-uitvoeringsprogramma mobiliteit
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 9/15/2022
 • Regio
 • 99
 • registratie toeristische verblijf
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • in samenhang met opkoopbescherming voor bestaande woningen en verordening tweede woning
 • RO
 • 98
 • Verordening tweede woning
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • in samenhang met opkoopbescherming voor bestaande woningen en registratie toeristische verblijf
 • RO
 • 100
 • Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aanvraag omgevingsvergunning bedrijfsverplaatsing Combi
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • RO
 • 50
 • Participatiebeleid/-verordening Omgevingswet
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • 5-4-2022: In verband met uitstel inwerkingtreding Omgevingswet is dit voorstel verplaatst naar september (was eerst gepland besluitvorming op 12 mei). Bij dit voorstel zal ook een opvolging worden gegeven aan de volgende toezegging (dd 22-10-2022): Het college zegt toe de raad in januari te informeren over hoe het college de participatie bewoners en dorpsraden wil vormgeven in het proces van majeure projecten.
 • RO
 • 114
 • Voorschoolse educatie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 9/15/2022
 • 117
 • Budgetaanvraag voor betaling De Holland Winkel en Aisha’s Dancefloor
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • Galgeriet