Termijnagenda

IDOnderwerpSoortPortefeuillehouderGeplande raadsvergaderingToelichtingAangeleverd?Cluster
 • 105
 • Herzien visiedocument Transitievisie Warmte
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Dit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen.
 • Regio
 • 144
 • Evaluatie woonbeleid: nota gebiedsoverstijgende kosten
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/14/2023
 • Dit is een (deel van de) opvolging van de volgende toezegging in de raad (d.d. 9 december 2021): Het college zegt toe om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te voeren van de Doelgroepenverordening, de nota Grondbeleid, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming, etc.
 • RO
 • 4
 • Parkeren binnenstad Monnickendam
 • RID
 • Harm Scheepstra
 • 12/14/2023
 • 12-7: voorlopig uitgesteld naar volgend jaar ivm de activiteiten van de klankbordgroep verkeer op hetzelfde thema en de beperkte capaciteit. 8-11-22: conform collegeprogramma gepland op Q4 2023.
 • Beheer
 • 151
 • Begroting 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/9/2023
 • Financiën
 • 124
 • Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/28/2023
 • Handhaving
 • 147
 • Zienswijze begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/6/2023
 • De verwachting is dat de begroting pas in de week van 14 juni naar de gemeenten wordt verzonden, waardoor de stukken ook pas kort van te voren beschikbaar zullen zijn. Behandeling in september zou echter te laat zijn om nog een zienswijze in te kunnen dienen.
 • Handhaving
 • 130
 • Jaartukken 2022 GGD Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/6/2023
 • Sociaal domein
 • 131
 • Begroting 2024 GGD Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/6/2023
 • Sociaal domein
 • 150
 • Voorjaarsnota 2023
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 7/6/2023
 • Financiën
 • 149
 • Jaarrekening 2022
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 7/6/2023
 • Financiën
 • 145
 • Zienswijze jaarstukken en begroting Waterlands Archief
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/8/2023
 • Informatievoorziening
 • 112
 • Opleveren herijking RES 2.0
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/8/2023
 • Regio
 • 142
 • Evaluatie woonbeleid: doelgroepenverordening
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 5/11/2023
 • Dit is een (deel van de) opvolging van de volgende toezegging in de raad (d.d. 9 december 2021): Het college zegt toe om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te voeren van de Doelgroepenverordening, de nota Grondbeleid, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming, etc.
 • RO
 • 143
 • Evaluatie woonbeleid: startersleningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 5/11/2023
 • Dit is een (deel van de) opvolging van de volgende toezegging in de raad (d.d. 9 december 2021): Het college zegt toe om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te voeren van de Doelgroepenverordening, de nota Grondbeleid, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming, etc.
 • RO
 • 141
 • Evaluatie woonbeleid: 30-30-40, afwijkingen 30-30-40, en nota grondbeleid.
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 5/11/2023
 • Dit is een (deel van de) opvolging van de volgende toezegging in de raad (d.d. 9 december 2021): Het college zegt toe om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te voeren van de Doelgroepenverordening, de nota Grondbeleid, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming, etc.
 • RO
 • 28
 • Nota Sociaal Domein
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 3/30/2023
 • 8-11-21: Hierbij wordt betrokken de evaluatie schuldhulpverlening (stond eerst separaat op de termijnagenda). 3-2-22: Gemeld in het fvz-overleg dat het nog niet gereed is. Derhalve nu doorgeschoven naar 12-5. 11-4-22: De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft veel gevraagd van de capaciteit, waardoor het niet gelukt is om de nota op tijd af te krijgen. Nieuwe planning is nu 13-10 besluitvormend. 15-9-22: Planning is nu december. 4-11-22: Conform collegeprorgramma staat ie nu gepland voor besluitvorming in maart 2023.
 • Sociaal domein
 • 139
 • Definitieve verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6 te Marken
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • RO
 • 121
 • Technische aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • RO
 • 120
 • Verordening nadeelcompensatie (Omgevingswet)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • RO
 • 50
 • Participatiebeleid/-verordening Omgevingswet
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • De inwerkingtreding van de omgevingswet is op dit moment voorzien op 1 januari 2023. In overleg met de griffie wordt voor september/oktober een technische sessie met de raad gepland over de te nemen besluiten en bijbehorende consequenties en mogelijkheden. Aansluitend daarop wordt naar verwachting in november een voorstel aan uw raad voorgelegd. Bij dit voorstel zal ook een opvolging worden gegeven aan de volgende toezegging (dd 22-10-2022): Het college zegt toe de raad in januari te informeren over hoe het college de participatie bewoners en dorpsraden wil vormgeven in het proces van majeure projecten.
 • RO
 • 31
 • Bindend adviesrecht
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • De inwerkingtreding van de omgevingswet is op dit moment voorzien op 1 januari 2023. In overleg met de griffie wordt voor september/oktober een technische sessie met de raad gepland over de te nemen besluiten en bijbehorende consequenties en mogelijkheden. Aansluitend daarop wordt naar verwachting in november een voorstel aan uw raad voorgelegd. 21-11-22: Bindend adviesrecht en Delegatiebesluit uit elkaar getrokken. Ze zijn als twee aparte raadsvoorstellen naar de raad gestuurd.
 • RO
 • 152
 • Plan van aanpak dienstverlening
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 2/23/2023
 • Realisatie
 • 122
 • Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • Zie de collegestukken d.d. 02-11-2021
 • RO
 • 126
 • Ontwerp bestemmingsplan Monnickendam – Nieuwpoortslaan (voormalige boerderij Poel)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • 4-11-22: Helaas is gebleken dat de beoordeling van het plan bij de ketenpartners meer tijd vraagt dan van te voren is verwacht. De planning is nu besluitvorming op 23 februari 2023 (was 8 december 2022).
 • RO
 • 89
 • Uitvoeringsagenda 2023 OD IJmond
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 2/23/2023
 • Handhaving
 • 148
 • Zienswijze Kadernota 2024 GGD
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 2/23/2023
 • Sociaal domein
 • 140
 • Visie Purmer
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • Betreft een stand van zaken
 • RO
 • 146
 • Delegatiebesluit
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 2/23/2023
 • 21-11-22: Bindend adviesrecht en Delegatiebesluit uit elkaar getrokken. Ze zijn als twee aparte raadsvoorstellen naar de raad gestuurd.
 • RO
 • 98
 • Verordening tweede woning
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/26/2023
 • 12-10-22: Wij verwachten eind van deze maand de resultaten van het onderzoek op basis waarvan grondslag regels kan worden bepaald. Eventueel voorstel tot invoering van regels wordt nu verwacht in januari 2023. 14-07-22: Op dit moment wordt benodigde analyse voor invoering van de regels uitgevoerd. Kent nauwe samenhang met opkoopbescherming voor bestaande woningen en registratie toeristische verblijf
 • RO
 • 133
 • Ontwikkeling nieuwe sporthal Monnickendam
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/26/2023
 • VOS
 • 99
 • registratie toeristische verblijf
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/26/2023
 • 12-10-22: Wij verwachten eind van deze maand de resultaten van het onderzoek op basis waarvan grondslag regels kan worden bepaald. Eventueel voorstel tot invoering van regels wordt nu verwacht in januari 2023. 14-07-22: Op dit moment wordt benodigde analyse voor invoering van de regels uitgevoerd. Kent nauwe samenhang met opkoopbescherming voor bestaande woningen en verordening tweede woning.
 • RO
 • 97
 • Opkoopbescherming voor bestaande woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/26/2023
 • 12-10-22: Wij verwachten eind van deze maand de resultaten van het onderzoek op basis waarvan grondslag regels kan worden bepaald. Eventueel voorstel tot invoering van regels wordt nu verwacht in januari 2023. 14-07-22: Op dit moment wordt benodigde analyse voor invoering van de regels uitgevoerd. Kent nauwe samenhang met verordening tweede woning en registratie toeristische verblijf
 • RO
 • 5
 • Wijziging Marktverordening en Marktreglement
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 1/26/2023
 • 17-05-2022: Aanlevering heeft iets vertraging opgelopen door de beschikbare ambtelijke capaciteit. 03-06-2022: Het stuk is nog in voorbereiding. De planning is nu 15 september besluitvormend (was 7-7). 26-07-2022: Er zullen nog meerdere gesprekken gevoerd worden. De planning is nu besluitvorming in november (was september). 10-10-2022: Te voeren proces heeft iets meer tijd in beslag genomen dan verwacht, waardoor behandeling een maand is opgeschoven. 8-11-2022: Wegens onvoorziene omstandigheden is de planning opgeschoven naar besluitvorming op 26 januari.
 • Vergunningen
 • 100
 • Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aanvraag omgevingsvergunning bedrijfsverplaatsing Combi
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/26/2023
 • 23-08-2022: vanuit college gemeld dat er nog geen duidelijkheid is m.b.t. de aanvraag. Vandaar verschoven van de septemberraad naar de oktoberraad 2022. 16-09-2022: De vergunningaanvraag is nog niet compleet en kan daarom niet in behandeling worden genomen. De geplande besluitvorming is nu in januari 2023 (was oktober 2022).
 • RO
 • 132
 • Beleidsegels standplaatsvergunningen
 • RID
 • Roland Wolters
 • 1/26/2023
 • 8-11-2022: Wegens onvoorziene omstandigheden wordt het RID een maand later verwacht (januari ipv december).
 • Vergunningen
 • 110
 • Controleprotocol 2022 (incl. normenkader)
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/8/2022
 • Control
 • 138
 • Vaststellen technische wijziging Verordening fysieke leefomgeving
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 12/8/2022
 • Deze wijziging is noodzakelijk, zodat de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Waterland 2016 (AVOI) incl. de mogelijkheden van legesheffing van kracht kan blijven
 • Beheer
 • 128
 • Belastingverordeningen 2023
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/8/2022
 • 11-11: Alle verordeningen zijn, op de legesverordening na, vandaag gepubliceerd. De legesverordening volgt in week 46.
 • Financiën
 • 129
 • Aankoop grond (water) Rijkswaterstaat (fase II)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/8/2022
 • College (7-10-22): Komt in de collegevergadering van 18 oktober. In het kader van voortgang van het proces geniet besluitvorming op 17 november de voorkeur. 11-10-22: Het voorstel wordt later in het college behandeld, waardoor besluitvorming naar december gaat.
 • Galgeriet
 • 135
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/8/2022
 • Financiën
 • 127
 • Ophoging krediet nieuwbouw De Verwondering
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/8/2022
 • VOS
 • 47
 • Plan van Aanpak Kerkenvisie
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/8/2022
 • 10-10-22: nieuwe medewerker is gestart, PvA wordt nu opgesteld en is naar verwachting eind november gereed. 6-6: de burgemeester heeft in het fvz-overleg aangegeven dat dit RID naar verwachting in september 2022 naar de raad wordt gestuurd.
 • RO
 • 10
 • Aanvraag budget plankosten project Galgeriet 2022-2026
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/8/2022
 • 25-11: Planning is afhankelijk van de koopovereenkomst. De verwachting is nu dat dit stuk in februari naar de raad komt (was december). 18-2: Planning is nu raad 12 mei, omdat de koopovereenkomst later is geworden. 12-4: komt 19 april in het college, dus gaat mee met de volgende cyclus (besluitvormende raad van 9 juni ipv 12 mei). 17-5: De stukken zijn nog niet gereed. Verwachting is nu dat ze klaar zijn voor besluitvorming op 9 juni. 19-5: Correctie: de gesplande besluitvorming moet 7 juli zijn. 3-6: Ivm nog de te sluiten koopovereenkomst is de planning nu 15-9. 22-7: planning is nu besluitvorming op 13 oktober 12-9: informatie met benodigde info uit begroting en onvoldoende capaciteit is de geplande besluitvorming verplaatst naar november. 7-10: doorgeschoven naar besluitvorming in december
 • Galgeriet