Termijnagenda

IDOnderwerpSoortPortefeuillehouderGeplande raadsvergaderingToelichtingAangeleverd?Teams
 • 183
 • Herijking Onderwijsvisie 2020-2025
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 1/30/2025
 • Samenleving
 • 194
 • Onderzoek waterstof op Marken
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/19/2024
 • Ruimte
 • 230
 • Omgevingswet: Plan van aanpak actualiseren Omgevingsvisie Waterland
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/1/2024
 • 31-03-23: Door het uitstel eind vorig jaar van inwerkingtreding van de Omgevingswet is deze actie ook uitgesteld. De planning voor het PvA voor het Omgevingsplan wordt 31 augustus 2023. Voor de actualisering van de Omgevingsvisie Waterland wordt een separaat PvA opgesteld. Ook voor die planning wordt vooralsnog uitgegaan van augustus 2023. Dit onderwerp wordt een apart onderwerp op de termijnagenda en komt te luiden: “Omgevingswet: Plan van aanpak actualiseren Omgevingsvisie Waterland. Planning 31 augustus 2023”. 22-8-2023: Het college heeft besloten het plan van aanpak voor actualisering van de Omgevingsvisie uit te stellen tot het 4e kwartaal van 2024. Zie Raadsinformatiedocument 405-1, d.d. 22 augustus 2023.
 • Realisatie
 • 200
 • Participatietraject naar de zoekgebieden voor opwekken duurzame energie
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/28/2024
 • Ruimte
 • 199
 • Praktische visie op toerisme en recreatie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/28/2024
 • Ruimte
 • 112
 • Opleveren herijking RES 2.0
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 10/1/2024
 • 28-04-23: In februari hebben de deelnemende overheden besloten om de herijking van de RES uit te stellen. Gebleken is dat de kaders van de RES 1.0 op dit moment voldoende houvast bieden. Het uitstellen van de herijking betekent dat de focus de komende tijd geheel op de uitvoering ligt. De verwachting is dat de RES 2.0 in het derde kwartaal van 2024 kan worden vastgesteld. Daarom is de geplande besluitvorming verplaatst van juni 2023 naar oktober 2024.
 • Ruimte
 • 163
 • Resultaten WIMRA-onderzoek (Wonen in de MRA)
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/1/2024
 • 31-08-23: De resultaten van het onderzoek worden in juni/juli 2024 verwacht.
 • Ruimte
 • 245
 • Beleidsplan Economie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 4/1/2024
 • 20-07-23: Het bedrijfsleven in Waterland heeft behoefte aan een visie op EZ (icm toerisme en recreatie) voor de langere termijn (10 jaar), met 2- of 4 jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Gelet op de capaciteit en de kennis binnen de organisatie komen wij tot de conclusie dat wij daar externe hulp en deskundigheid bij nodig hebben. Momenteel wordt daarvoor de uitvraag geformuleerd, waarna opdracht kan worden verleend. Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2024 met de resultaten daarvan te komen.
 • Ruimte
 • 188
 • Herijking nota verbonden partijen
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 4/1/2024
 • 31-08-23: De herijking volgt op de QuickScan samenwerkingsrelaties en analyse doelmatigheid (189), die in december 2023 verwacht. Daarom is de planning nu eerste kwartaal 2024.
 • Bedrijfsvoering
 • 172
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 4/1/2024
 • 21-04-23: Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en een gewijzigde prioritering wordt dit voorstel niet in Q2 voorgelegd. We streven ernaar om in Q1 2024 met een aangepaste verordening leerlingenvervoer te komen die ingezet kan worden met ingang van schooljaar 2024-2025.
 • Samenleving
 • 186
 • Plan van aanpak herinrichting gemeentehuis
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 2/22/2024
 • Realisatie
 • 185
 • Integrale aanpak burgerparticipatie
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 1/25/2024
 • Realisatie
 • 192
 • Kerkenvisie
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/25/2024
 • Ruimte
 • 169
 • Heroriëntatie van de positie van de dorpshuizen in relatie met de Bolder
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 1/1/2024
 • Wethouder Van de Weijenberg heeft in de voorbereidende vergadering van 23 maart 2023 aangegeven dat het raadsinformatiedocument na de zomer naar de raad wordt gestuurd. 31-08-23: Planning is nu december 2023.
 • Samenleving
 • 253
 • Evenementenvergunningen en natuurtoets
 • RID
 • Marian van der Weele
 • 1/1/2024
 • In RID 177-21 (d.d. 4 juli 2023) zegt het college uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 de raad te informeren op welke wijze eventuele natuurbelangen kunnen worden meegewogen bij de afgifte van evenementenvergunningen. Ook op de vraag hoe en wanneer het beste gepubliceerd kan worden wordt uiterlijk in het vierde kwartaal antwoord gegeven.
 • Ruimte
 • 161
 • Woonakkoord van Waterland
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/1/2024
 • 22-02-2023: Verwachting is nu dat dit RID in het tweede kwartaal naar de raad wordt gestuurd. Voor het Woonakkoord Waterland was de informatie uit het onderzoek naar de ‘sturing op de woningmarkt’ noodzakelijk. Dit rapport is op 17 februari naar de raad gestuurd (RID 253-333). 31-08-23: Planning is nu januari 2024.
 • Ruimte
 • 254
 • Leegstand op Marken en breed in Waterland/leegstandsverordening Amsterdam
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/1/2024
 • In dit RID wordt ingegaan op: - motie 253-260 van WN en GL over overnemen leegstandsverordening Amsterdam - de toezegging van het college de raad te informeren over hoe het staat met de leegstand op Marken en breed in Waterland.
 • 189
 • QuickScan samenwerkingsrelaties en analyse doelmatigheid
 • RID
 • Harm Scheepstra
 • 1/1/2024
 • 12-12-22: De aangenomen motie 215-712 wordt hierbij betrokken (aangenomen op 8 december 2022). 04-04-23: De afstemming vraagt wat meer tijd. Geplande raadsvergadering is nu 4 juli (ipv 11 mei). 02-06-23: Dit betreft een RID en geen voorstel. 08-06-23: Het stuk wordt na de zomer verwacht. 21-08-23: De quickscan wordt uiterlijk in december 2023 verwacht. Ook om dat er buiten de eigen gemeente informatie wordt gehaald, zoals de raad heeft gevraagd.
 • Bedrijfsvoering
 • 168
 • Wegenbeheerplan 2024-2027
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 12/14/2023
 • Realisatie
 • 256
 • Controleprotocol 2023/2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 12/14/2023
 • Dit voorstel zal eerst aan de orde komen in de Auditcommissie d.d. 13 november 2023
 • Control
 • 205
 • Legesverordening
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/14/2023
 • Indien de inwerkingtreding van de omgevingswet wordt uitgesteld (staat nu gepland voor 1 juli 2023), kan dit voorstel naar december. 04-04-2023: De invoering van de omgevingswet is uitgesteld, invoering 1 januari 2024 17-08-23: De planning is nu besluitvorming in december (ipv september).
 • Bedrijfsvoering
 • 195
 • Evaluatie convenant Marken
 • RID
 • Roland Wolters
 • 12/14/2023
 • Ruimte
 • 144
 • Nota gebied overstijgende kosten
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/14/2023
 • Vervolg op analyse impact woningbouwopgave op voorzieningen (mogelijkheid tot kosten verhaal)
 • Ruimte
 • 175
 • Project ‘Samen sterk voor de kinderen in Waterland’
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Samenleving
 • 215
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZW
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 12/14/2023
 • Naar verwachting staat dit onderwerp op 12 juli op de agenda van het AB. Daarna wordt het voorgenomen besluit naar de gemeenteraden verstuurd. De raden hebben na het zomerreces 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. 21-08-23: De bedoeling is dat de concept-regeling op 20 november door het DB/AB wordt vrijgegeven. De deadline voor het indienen van de zienswijze is 15 december. Dus daarom is de planning nu behandeling in de raad in december (was september).
 • Ruimte
 • 165
 • Telecomverordening Waterland 2023
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 12/14/2023
 • Heeft relatie met aanvulling op VFL i.v.m. ondergrondse infrastructuur 04-04-2023: Planning is later i.v.m. latere inwerkingtreding Omgevingswet. Verplaatst van mei naar december.
 • Realisatie
 • 105
 • Herzien visiedocument Transitievisie Warmte
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Dit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen.
 • Ruimte
 • 231
 • Beleidsplan Sociaal Domein
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Samenleving
 • 167
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2024-2027
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Realisatie
 • 243
 • Procesvoorstel project Overleek
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • Ruimte
 • 156
 • Locatieonderzoek tijdelijke woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • 28-03-2023 (b&w): dit locatieonderzoek wordt drie maanden vooruit geschoven 30-05-23: Planning is nu na de zomer. 04-09-23: De nadere uitwerking van het voorstel kost meer tijd vanwege de complexiteit van de onderzochte locaties. Nieuwe planning is november (ipv september).
 • Ruimte
 • 177
 • Vorming en borging cultuurplatform
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 11/16/2023
 • Realisatie
 • 255
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Ombudsman
 • Voorstel
 • 11/16/2023
 • Griffie
 • 249
 • Tractieplan 2023-2026
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 11/16/2023
 • Buitendienst
 • 158
 • Analyse impact woningbouwopgave op voorzieningen
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • 29-3-23: Het RID wordt op z'n vroegst eind april verwacht. 13-06-23: Het RID wordt uiterlijk in augustus verwacht. 28-08-23: De planning is nu oktober/november.
 • Ruimte
 • 250
 • Wijziging van de gemeenschappelijke regeling en Verordening financieel beheer Twiske Waterland
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/16/2023
 • 242
 • Procesvoorstel project Ilpenstein
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • Ruimte
 • 197
 • Voorstel tot aanpassen nota Uiterlijk van bouwwerken (welstandsnota) om verduurzaming meer mogelijk te maken.
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/16/2023
 • Onderdeel van dit voorstel is de uitvoering van motie 175-176, waarin het college wordt verzocht om zo snel mogelijk, maar vóór 1 april 2023, met een voorstel tot wijziging van de nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018 te komen, waarin in elk geval het criterium 'niet storend zichtbaar vanuit het openbaar gebied' wordt heroverwogen. 04-04-2023: Getracht is in eerste instantie om door aanpassing van de Welstandsnota, verduurzaming mogelijk te maken, vooral ten aanzien van zonnepanelen. Helaas is gebleken dat hiervoor de capaciteit noch kennis binnen de organisatie aanwezig is. Verder moet voorkomen worden dat we als slager ons eigen vlees keuren. Daarom wordt deskundig extern advies ingewonnen om tot een zorgvuldig voorstel te komen. Geplande besluitvorming in de raad is nu 28 september (ipv 11 mei). 19-07-2023: Voor deze opdracht is een extern bureau ingehuurd: COUP BV. Zij zijn voortvarend aan de slag gegaan met de opdracht en hebben inmiddels de eerste denkrichtingen gepresenteerd. Hiervoor willen de adviseurs na de zomervakantie in gesprek met de dorps- en stadsraden, om zo tot een advies te komen met zoveel mogelijk draagvlak. Omdat dit proces meer tijd kost dan voorzien wordt de geplande besluitvorming uitgesteld naar 16 november 2023.
 • Ruimte
 • 225
 • Haalbaarheidsonderzoek naar het vestigen van een milieustraat in Katwoude
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/16/2023
 • 11-08-23: Het haalbaarheidsonderzoek wordt opgeschoven van besluitvorming in september naar oktober. In september wordt het ontwerpbestemmingsplan milieustraat verwacht.
 • 202
 • Bestemmingsplan Hellingweg (Kebo-locatie Broek in Waterland)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • 14-08-23: Planning is nu besluitvorming in november (was december).
 • Ruimte
 • 181
 • Onderzoek naar mogelijkheden optimalisatie afvalinzameling voor de verschillende afvalstromen
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 11/16/2023
 • Realisatie
 • 173
 • Breder maatschappelijk inzetten bibliotheekwerk
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/16/2023
 • 12-04-2023: voorstel gewijzigd in een RID. Q1 2023 is gebruikt voor het opstarten en inrichten van de bibliotheek. Na deze opstartfase wordt duidelijker welke aanvullingen op het basispakket nodig zijn om de brede maatschappelijke dienstverlening vorm te geven. De beoogde bredere maatschappelijke inzet van de bibliotheek wordt bovendien gekoppeld aan de uitkomsten en inrichting voor het Sociaal Wijkteam en volgt later dit jaar (Q3).
 • Samenleving
 • 4
 • Parkeerbeleid Monnickendam
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 11/16/2023
 • 12-12-22: Naar aanleiding van aangenomen motie 159-738 is dit onderwerp twee maanden naar voren gehaald, en verbreed naar Monnickendam (dus niet alleen binnenstad).
 • Realisatie
 • 251
 • 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 11/16/2023
 • De Veiligheidsregio zal de stukken op 12 oktober naar de gemeenten sturen. Vanaf die dag krijgen de deelnemende gemeenten 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Dat betekent dat de gemeenteraad er op 16 november over moet besluiten. In verband met de krappe planning zal het raadsvoorstel later volgen dan gebruikelijk.
 • Ruimte
 • 142
 • Doelgroepenverordening
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • 31-03-23: Wordt aangepast zodra het 30-30-40 beleid gereed is. 17-08-23: Omdat het 30-30-40-beleid vlak voor de zomer is vastgesteld was het niet mogelijk om de verordening direct na de zomer gereed te hebben. Daarom is de planning nu besluitvorming in november (ipv september).
 • Ruimte
 • 143
 • Verordening startersleningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • 31-03-2023: Wordt aangepast zodra het 30-30-40 beleid gereed is 17-08-23: Omdat het 30-30-40-beleid vlak voor de zomer is vastgesteld was het niet mogelijk om de verordening direct na de zomer gereed te hebben. Daarom is de planning nu besluitvorming in november (ipv september).
 • Ruimte
 • 171
 • Uitbouwen Lokale Educatieve Agenda
 • RID
 • Roland Wolters
 • 11/16/2023
 • Samenleving
 • 157
 • business case tijdelijke woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 11/16/2023
 • vervolg op locatie onderzoek tijdelijke woningen 04-09-23: De nadere uitwerking van het voorstel kost meer tijd vanwege de complexiteit van de onderzochte locaties. Nieuwe planning is november (ipv september).
 • Ruimte
 • 151
 • Begroting 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/9/2023
 • Bedrijfsvoering
 • 124
 • Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/28/2023
 • Ruimte