Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderTeams
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 253-360 WN GL overnemen leegstandverordening Amsterdam
 • Deze motie is door het college overgenomen. 11-09-23: Het college geeft aan hierop terug te komen in een RID, uiterlijk in januari 2024. Ook wordt hier ingegaan op de toezegging over leegstand op Marken en breed in Waterland. Deze motie is om deze reden overgeheveld naar de termijnagenda.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 157-161 van VVD CDA WN Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) met betrekking tot de Nota Grondbeleid
 • Afgedaan middels raadsvoorstel 157-166.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 114-64 WN VVD D66 Gedogen drijvende terrassen
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 170-134 PvdA GL WN Rondje Langs de Kernen
 • Roland Wolters
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Aandacht voor toegankelijkheid Bernhardbrug
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Voetgangersbeleid
 • Harm Scheepstra
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Analyse van budgetoverschrijdingen per programmaonderdeel in de jaarrekening 2022
 • Roland Wolters
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Zienswijze van provincie en waterschap op Gebiedsvisie de Purmer
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) in relatie met de 30-30-40-regeling
 • Afgedaan middels raadsvoorstel 157-166.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 6/15/2023
 • Leegstand op Marken en in Waterland
 • 11-09-23: Het college geeft aan hierop terug te komen in een RID, uiterlijk in januari 2024. Ook wordt hier ingegaan op de aangenomen motie (253-360) van WN en GL over het overnemen van leegstandverordening Amsterdam. Deze toezegging is om deze reden overgeheveld naar de termijnagenda.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 6/1/2023
 • Financiering Rijk met betrekking tot overheveling bodemtaken
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 5/11/2023
 • Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 • Afgedaan middels memo 102-404.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Motie
 • 1/26/2023
 • Motie 121-154 PvdA GL milieupunten
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 1/19/2023
 • Monitoring uitval bussen
 • Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 heeft wethouder Scheepstra aangegeven dat de Vervoerregio Amsterdam snel informatie zal verstrekken over de wijze van monitoring. Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2023 zegt het college aanvullend toe richting de Vervoerregio Amsterdam, en via hen naar EBS, actie te ondernemen naar aanleiding van de busuitval richting Marken.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 12/8/2022
 • Motie 267-83 GL CDA PvdA over kleine windmolens in het buitengebied
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Overleg over toegankelijkheid haltes
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Bench marks beleidsplan veiligheid
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Informatie mbt recreëren bij het recreatiegebiedje bij de Nes
 • Roland Wolters
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-489 WN VVD Galgeriet ondernemers
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-504 PvdA over parkeerplaatsen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 1/27/2022
 • Motie 166-611 CDA, D66, GL en PvdA over open raadsinformatie
 • 02-2022: via een digitaal formulier, is de gemeente Waterland aangemeld voor de Open Raadsinformatie 24-05-2022: geïnformeerd hoe het met de aanmelding staat, want er is nog geen reactie ontvangen 14-07-2022: nogmaals geïnformeerd omdat op verzoek 24-5-2022 geen reactie is ontvangen. Waterland blijkt op een wachtlijst te staan. VNG wacht op financiering van het platform. Als dat rond is kan de VNG Waterland aansluiten. We ontvangen nader bericht als het zo ver is. 03-01-2023: de raadpleegomgeving van Open Raadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. De VNG zal met steun van BZK begin 2023 komen tot een nieuwe aanbesteding. Zij doen dit totdat PLOOI (Platform open overheidsinformatie) de raadpleegfunctie kan overnemen. Dat gebeurt binnen maximaal 3 jaar. De beschikbare raadsinformatie zal als één van de eerste informatiecategorieën in PLOOI raadpleegbaar worden gemaakt. Tot die tijd zit onze gemeente in de wachtkamer.
 • Griffie
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/11/2021
 • Motie 388-14 VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Motie
 • 11/11/2021
 • Motie 253-291 D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 7/1/2021
 • Motie 105-457 PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 6/24/2021
 • Tekst wijzigingsverordening huisvestingsverordening
 • Afgedaan middels raadsvoorstel 253-350.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023 zegt het college toe de raad een raadsinformatiedocument te sturen met de stand van zaken over de verschillende dijkversterkingen.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/28/2021
 • Gemeentelijke bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland
 • Toezegging gedaan bij beantwoording schriftelijke vragen VVD (111-299)
 • Astrid van de Weijenberg
 • Samenleving
 • Motie
 • 11/5/2020
 • Motie 105-434 PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 2/28/2019
 • Verbod riviercruiseschepen jachthaven
 • Het is de verwachting dat de overeenkomst aan het einde van 2020 wordt gesloten. 11-05-23: Wethouder Van Nieuwkerk geeft tijdens de raadsvergadering aan dat als de onderhandelingen met de firma Zetzema zijn afgerond het college de raad hierover kan informeren. Die onderhandelingen lopen momenteel nog.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte