Toezeggingen

IDAgendapuntOnderwerpGeplande einddatumAfgedaanDatum afdoening
 • 364
 • gemeentelijke communicatie voorzieningen dak/thuislozen
 • 12/20/2019
 • 12/17/2019
 • 363
 • Visie ‘Wonen met zorg’ (dak- en thuislozen)
 • 3/1/2020
 • 3/9/2020
 • 365
 • Vervolgstappen regio IJsselland (vaccinatie)
 • 7/1/2020
 • 11/12/2021
 • 853
 • Rapportages arbeidsmarktregio naar raad
 • 1/1/2024
 • 852
 • Verkenning Mastenbroekerpolder
 • 12/1/2023
 • 142
 • Stand van zaken sluiting basisscholen
 • 12/14/2017
 • 11/27/2017
 • 629
 • Informeren Hervormingsagenda jeugd van het Rijk
 • 9/1/2023
 • 628
 • Eerste resultaten verbetering sturingsinformatie
 • 10/4/2022
 • 11/11/2022
 • 627
 • Evaluatie sociaal wijkteams
 • 12/9/2021
 • 2/28/2022
 • 624
 • Evaluatie en uitkomsten onderzoek burgerpanel (uitvoeringsagenda cultuur)
 • 1/1/2022
 • 625
 • Aanbieden nieuwe broedplaatsen- en atelierbeleid
 • 3/1/2022
 • 698
 • Informeren Q3 beheersplan Meeuwenlaan en tussentijds over de maatregelen
 • 9/1/2022
 • 12/22/2022
 • 613
 • Verkennen juridische mogelijkheden veiligheid fietspaden te verbeteren
 • 4/1/2022
 • 9/13/2021
 • 780
 • Rapporteren opbrengst integrale gezinsaanpak
 • 10/1/2023
 • 11/10/2023
 • 781
 • Veiligheid in plan regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang
 • 11/28/2023
 • 12/18/2023
 • 753
 • Nieuw voorstel Burgerberaad
 • 3/1/2023
 • 17
 • Registratieplicht andere landen
 • 1/1/2018
 • 2/20/2018
 • 18
 • Interactieve sessie nota toezicht op de openbare ruimte
 • 7/2/2018
 • 10/4/2018
 • 821
 • Blauwvinger Energie en Energiek Zwartewaterland betrekken bij het vervolg van het gebiedsproces
 • 12/31/2023
 • 814
 • uitkomsten onderzoek eigenaarschap van het warmtebedrijf
 • 11/20/2023
 • 815
 • uitkomst experiment Montfoort met locatiegebonden financiering te analyseren
 • 12/31/2023
 • 240
 • Stuurgroep passend onderwijs te bespreken, informeren raad voortgang hoogbegaafdheid en gezamenlijke subsidieaanvraag richting het rijk.
 • 4/1/2020
 • 11/29/2021
 • 705
 • Betrekken Zwolse ethische commissie uitvoering Citydeal Slim Maatwerk
 • 1/1/2023
 • 12/19/2022
 • 706
 • Brief ministerie deelname experiment gesloten coffeeshopketen
 • 7/15/2022
 • 7/7/2022
 • 704
 • Planning voor de participatieverordening
 • 7/11/2022
 • 7/7/2022
 • 703
 • Nadere uitwerking m.b.t. bewoners- en wijkbudgetten
 • 10/1/2023
 • 708
 • check behoefte standpuntbepaling Keti Koti als nationale feestdag
 • 7/15/2022
 • 7/7/2022
 • 707
 • Cijfers en gegevens online meldpunt ondermijning, zorgfraude, mensenhandel en bijstandsfraude meenemen in handhavingsrapportage
 • 1/1/2023
 • 709
 • Informeren uitvoering van de motie Waarde(n)vol mensenwerk
 • 10/1/2022
 • 879
 • effectief dubbelgebruik c.q. multifunctioneel gebruik ruimten Stadsfoyer
 • 6/1/2024
 • 12/18/2023
 • 200
 • Informatienota uitkomsten onderzoek ombudsfunctie sociaal domein
 • 3/31/2018
 • 10/1/2018
 • 149
 • Betrokkenheid raad doorontwikkeling van de BV naar de publiek-private samenwerking
 • 12/1/2020
 • 3/11/2019
 • 835
 • Input fracties betrekken bij uitwerking stedenbouwkundig plan Noorderkwartier
 • 7/1/2024
 • 834
 • Invulling placemaking in het gebied (noorderkwartier)
 • 7/1/2024
 • 836
 • Raad informeren voortgang in de uitvoering mobiliteitshub Weezenlanden-noord
 • 7/1/2024
 • 837
 • Bewoners betrekken bij invulling nieuwe voorzieningen (mobiliteitshub Weezenlanden-noord)
 • 7/1/2024
 • 289
 • Bespreken ideeën voor financiering (Stedelijke Museum)
 • 7/8/2019
 • 12/16/2019
 • 290
 • Connectie tussen monumentenzorg en eigenaren (Stedelijk Museum) VOOR BESLUITVORMING
 • 6/17/2019
 • 12/16/2019
 • 288
 • Memo raad gedane toezeggingen concept startnotitie RES (VOOR BESLUITVORMING)
 • 6/17/2019
 • 12/16/2019
 • 286
 • De raad op de hoogte van knelpunten energie-infrastructuur (RES)
 • 7/8/2019
 • 6/11/2019
 • 287
 • overzicht en inzicht ambities en stvza andere gemeenten binnen de RES-regio
 • 7/8/2019
 • 6/11/2019
 • 285
 • Mogelijkheden aanbod van BZK ivm werkgroep (RES)
 • 7/8/2019
 • 6/11/2019
 • 284
 • Defenitieve startnotitie eerder aan de raad (RES)
 • 7/8/2019
 • 12/16/2019
 • 666
 • Opvolging, aanpak en communicatie meldingen
 • 9/1/2022
 • 667
 • Tussentijds informeren aanbeveling behaalde resultaten
 • 9/1/2022
 • 665
 • Inzicht gevolgen schaalsprong visie op veiligheid en VHT
 • 9/1/2022
 • 4/19/2022
 • 740
 • Tilburgse pilot m.b.t. de kostendelersnorm
 • 11/7/2022
 • 11/3/2022
 • 741
 • Gunningsprocedure voor de nieuwe eventvoorziening
 • 11/14/2022
 • 12/22/2022
 • 725
 • Plannen hittebestrijding in woningen
 • 1/1/2024
 • 724
 • Plan van aanpak isolatieprogramma voor niet-woningen / maatschappelijk vastgoed
 • 4/1/2023