Toezeggingen

Datum vergaderingCommissie/RaadOmschrijving toezeggingStreefdatum gereedAntwoord
 • 5/11/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • In raadsbrief over stand van zaken onderzoek binnensport Eibergen aandacht besteden aan tijdschema en betrokkenheid bedrijfsleven
 • 5/31/2021
 • 5/11/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Raad informeren over uitkomsten van de pilot rondom de inkoop jeugd en Wmo in Winterswijk en Oost-Gelre
 • 1/1/2023
 • 5/11/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • In het POHO sonderend voorleggen hoe wordt aangekeken tegen een ombudsman / klachtenfunctionaris specifiek voor zorg
 • 9/30/2021
 • 3/30/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Raad informeren over de middelen die n.a.v. corona worden toegevoegd op het gebied van welzijn en leefstijl.
 • 6/1/2021
 • 3/16/2021
 • Raad
 • Terugmelden aan raad over afronding van de wijk ABCTA, en op welke wijze compensatie is gezocht voor verloren bomen / groen voor woningbouw
 • 1/1/2022
 • 12/1/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Kleine zorgaanbieders worden goed begeleid en de raad zal goed meegenomen worden in het proces Regionale inkoop WMO en Jeugdhulp (voortdurend tot start nieuwe inkoop (1 januari 2022))
 • 11/24/2020
 • Raad
 • Bomenverordening bespreken met inwoners en belangenorganisaties en komen tot zo breed mogelijk gedragen (nieuwe) bomenverordening
 • 10/1/2021
 • 11/11/2020
 • Comm. Ruimte
 • Evaluatie aanpassingen bomenverordening Streefdatum gereed 1 jaar na inwerkingtreding bomenverordening
 • 11/11/2020
 • Comm. Ruimte
 • Aanvullen reactiebrief provincie inzake PIP N825 met de volgende punten: Rotmansdiekske, fietsverbinding, bomen, compensatie natuur voor wat plaats moet maken voor de weg en het doen van een verzoek om in gesprek te gaan met GNMF en aan de raad doen van terugkoppeling inzake reactie provincie.
 • 11/10/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Raad informeren als bestuurlijke planning bijgesteld moet worden als gevolg van Corona
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld, Raadsbrief d.d. 23-02-2021
 • 10/15/2020
 • Raad
 • Uitvoering Motie vreemd aan de agenda M-20-21 over gratis mondkapjes
 • 11/1/2020
 • Afgehandeld 01-11-2020: Herbruikbare mondkapjes zijn geleverd en uitgedeeld (bij de Voedselbank, bij Interbeek voor statushouders en bij de bilbliotheken) en komen te liggen in de publiekswinkel van het gemeentehuis. Berichtgeving via social media en BerkelBericht.
 • 10/13/2020
 • Raad
 • Geen zienswijzen op de verklaring van geen bedenkingen dan komt het college terug bij de raad over het ontwerp-besluit Walemaatweg 2
 • 1/19/2021
 • Afgehandeld, 19-01-2021
 • 9/10/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • In proces inkoop jeugd tijdslijn proces en inzicht in uitkomsten moventem geven.
 • 12/31/2020
 • Afgehandeld, 01-12-2020
 • 7/8/2020
 • Raad
 • Bij gemeente Bronckhorst nagaan hoe compensatie OZB verenigingen daar opgelost is.
 • 9/1/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 30-10-2020.
 • 7/8/2020
 • Raad
 • De gemeenteraad wordt meegenomen bij de stappen die leiden tot de aanbesteding jeugdzorg. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats voordat het proces in de markt wordt gezet.
 • 12/15/2020
 • Afgehandeld 15-12-2020
 • 7/8/2020
 • Raad
 • Bij begroting inzicht geven in de opbouw van de ombuigingen op de organisatie
 • 11/3/2020
 • Afgehandeld: Begroting 2021 (nov. 2020)
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Indien noodzakelijk kijken naar oplossingen voor chloor/bleek opslag van zwembad 't Timpke
 • 4/1/2021
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Provincie raadplegen over mogelijkheid tunnel onder de N315 naar campus Wildbaan
 • 4/1/2021
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Bij ontwikkeling Campus Wildbaan ook kijken naar mogelijkheden 'oude Gamma terrein'
 • 4/1/2021
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Vwb locatie Beukenlaan na vertrek Staring College inzetten op herontwikkeling(smogelijkheden) zoals bijvoorbeeld woningen
 • 1/1/2023
 • 6/2/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Voorstel meedoenarrangement
 • 10/1/2020
 • Afgehandeld in raadsvergadering 14-10-2020
 • 5/12/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Financiële onderbouwing projecten en acties Doorpakken sturen in het sociaal domein
 • 12/31/2020
 • Afgehandeld, zoals ook geconstateerd in commissie 10-11-2020
 • 4/8/2020
 • Comm. Ruimte
 • Aangepaste tekst van uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen naar raad sturen
 • 4/14/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief van 14-04-2020
 • 2/28/2020
 • Raad
 • Prestaties Yunio 0-4 jarigen over 2019
 • 6/1/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 03-06-2020
 • 12/3/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Inspanning op doorontwikkeling bestuursrapportage SDOA: meer relevantie voor gemeenten (doelen, successen), niet alleen boekhoudkundig.
 • 12/1/2020
 • Afgehandeld, zoals ook geconstateerd in commissie 10-11-2020
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Pakket maatregelen taakstelling € 3 miljoen sociaal domein (jeugd en WMO)
 • 7/1/2020
 • Afgehandeld met perspectiefnota 2021.
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Onderzoek naar mogelijkheden tot invoering van de JA/JA sticker (overname motie M-19-19)
 • 7/1/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 19-03-2020
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Raad bijpraten over ideeën invulling taakstelling sociaal domein
 • 12/1/2019
 • Afgehandeld met raadsbrief 15-04-2020
 • 10/1/2019
 • Comm. Ruimte
 • Analyse van monitoringcijfers afval/grondstoffen (Wat is oorzaak vermindering totaal aantal kilo's afval/grondstof)
 • 11/1/2019
 • Afgehandeld
 • 9/17/2019
 • Raad
 • Bij avond over jeugdhulp een reactie geven op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek jeugdhulp
 • 10/10/2019
 • Afgehandeld
 • 9/17/2019
 • Raad
 • "Overgenomen" motie 'Aanbod los van behoefte - stop met wegbestemmen woningbouwplannen' (Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Regio Achterhoek)
 • Afgehandeld, zie lokale kwaliteitscriteria
 • 9/4/2019
 • Comm. Ruimte
 • Halfjaarlijkse update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 9/4/2019
 • Comm. Ruimte
 • Uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen: een meer uitgewerkte/gedetailleerde versie naar raad
 • 10/31/2019
 • Afgehandeld, besproken in commissie Ruimte 27-11-2019
 • 9/3/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Aanvullende informatie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geven
 • 9/17/2019
 • Afgehandeld
 • 6/13/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Advies van Auditcommissie aan raad (o.a. inzake accountantsverslag en managementletter 2018) overnemen en uitvoeren
 • 10/31/2019
 • Afgehandeld
 • 6/11/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nagaan of er vanuit het perspectief van de zorgaanbieders nog verbeteringen mogelijk zijn in het declaratiesysteem van de Achterhoekse gemeenten
 • Afgehandeld
 • 6/11/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Maken en verspreiden papieren versie van de sociale kaart
 • Afgehandeld
 • 5/21/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Jaarlijkse evaluatie Regionaal Beweeg en Sport akoord
 • 6/30/2021
 • 5/8/2019
 • Comm. Ruimte
 • Cijfers over energiebesparing en opwekking t/m 2018 aan de raad sturen, zodra ze er zijn (naar verwachting oktober 2019)
 • 3/20/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 20-03-2020
 • 5/7/2019
 • Comm. Sociaal
 • Aanvullende informatie verstrekken tekort Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • 5/7/2019
 • Comm. Sociaal
 • Technisch Beraad Financiën Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Gewijzigde tekst: Onderzoek naar mogelijkheden vereenvoudiging regels voor monumentale panden naast de duurzaamheidsleningen Eerste tekst: Overzicht duurzaamheidsverbetering monumenten: mogelijkheden (financiële) ondersteuning
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nulmeting wijk- en kerngericht werken aan de raad
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Lijst sloop in het kader van sloopbonusregeling en wat in kader van varkenshouderijen is en wordt gesloopt en vrij komt
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/2/2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren stand van zaken doorontwikkeling VMK
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/2/2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren ziekteverzuim
 • 4/30/2019
 • Afgehandeld
 • 3/19/2019
 • Raad
 • Prioritering plussen in Plussenbeleid
 • 12/15/2020
 • Afgehandeld raadsbrief juni 2020 18-11-2020 Op verzoek van Presidium opnieuw open gezet 15-12-2020: Raad heeft besloten deze op afgehandeld te zetten
 • 3/19/2019
 • Raad
 • Inwonersfolder Plussenbeleid
 • Afgehandeld raadsbrief juni 2020
 • 11/28/2018
 • Comm. Ruimte
 • Jaarlijkse update aan raad over uitvoering watertakenplan.
 • Jaarlijks via de P&C cyclus
 • 11/13/2018
 • Raad
 • Jaarlijks monitoren hoe de verkeersstromen in Neede zich ontwikkelen in relatie tot de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Russchemors en Wheemergaarden
 • 12/10/2019
 • Afgehandeld met raadsbrief van 10 december 2019