Toezeggingen

Datum vergaderingCommissie/RaadOmschrijving toezeggingStreefdatum gereedAntwoord
 • 5/30/2023
 • Raad
 • Brief naar Den Haag over zorg opvang asielzoekers
 • 6/12/2023
 • Afgehandeld. Brief is verzonden en kopie aan raad
 • 5/16/2023
 • Raad
 • DVO uitschrijven in brief VNOG
 • 6/20/2023
 • 20-06-2023 gedaan
 • 5/16/2023
 • Raad
 • Extra bedrag inleg VNOG begroting aan verzekering nasturen als dat bekend is
 • MUTATIE September 2023. Vraag is in mei al uitgezet naar VNOG. Nog geen antwoord ontvangen. Vraag is opnieuw uitgezet.
 • 5/16/2023
 • Raad
 • Aandacht glysofaat. Als er in december 2023 duidelijkheid is wordt hier aandacht voor gevraagd in het biodiversiteitsplan.
 • Streefdatum gereed: december 2023
 • 5/16/2023
 • Raad
 • Aandacht voor veilige oversteek N315 naar Hengeloseweg Ruurlo
 • 5/25/2023
 • Afgehandeld. Zie raadsbrief 25-05-2023: 'Beantwoording raadsvraag door provincie na toezegging raadsvergadering 16 mei 2023' Zaaknummer 746842
 • 5/16/2023
 • Raad
 • Informatie over taakstelling asielzoekers naar raad
 • 5/25/2023
 • Afgehandeld dmv brief 25-05-2023
 • 4/18/2023
 • Raad
 • Vastgestelde gedragscodes integriteit incl. uitvoeringsprotocol en praktijkvoorbeelden evalueren einde 2024. Hiervoor een sessie inplannen met de raad om integriteitskwesties met elkaar te bespreken.
 • 10/1/2024
 • Streefdatum Q4 2024
 • 3/7/2023
 • Raad
 • De raad wordt in een aparte bijeenkomst geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma IVP, samen met OM en Politie
 • 10/4/2023
 • Op 4 oktober 2023 is een eerste avond gepland.
 • 3/7/2023
 • Raad
 • In overleg treden met AGEM over meer aandacht inzet energiescan, mogelijkheid meer individuele inzet energiescan en aandacht voor mogelijkheid individuele energiescans in het buitengebied
 • Terugkoppeling gekoppeld aan discussie EUP3
 • 12/6/2022
 • Raad
 • Met een raadsbrief informeren we de raad over het meedoenarrangement en de herijking van het minimabeleid
 • 1/1/2023
 • Afgehandeld. Raadsbrief is op 20 december 2022 verstuurd
 • 12/6/2022
 • Raad
 • Het volgende beleidskader Publieke gezondheid zal aansluiten bij de volgende landelijke nota gezondheidsbeleid. Het beleidskader Publieke gezondheid 2022-2026 zien we als een overgangsdocument, dat vervangen zal worden door het nieuwe beleidskader. Streefdatum gereed: 2024/2025 (afhankelijk van de ingangsdatum van de landelijke nota)
 • 12/1/2024
 • 6/21/2022
 • Raad
 • Als de Pas-melders in Berkelland gelegaliseerd worden door nieuwe landelijke wetgeving, dan verwerken we deze zo mogelijk via een gemeentelijk veegplan in het bestemmingsplan/omgevingsplan bij rechte”
 • 2/16/2022
 • Raad
 • Technische vragen over het locatieonderzoek sporthal Ruurlo worden schriftelijk ingediend door de woordvoerders en gebundeld beantwoord aan de raad door het college
 • 3/8/2022
 • Afgehandeld. Het presidium en griffie hebben er voor gekozen geen gebruik te maken van een technische vragenronde. Vragen zijn gesteld in een gesprek tussen de woordvoerders en portefeuillehouder op 8 maart 2022.
 • 12/21/2021
 • Raad
 • In de verdere uitwerking van binnensport Eibergen de mogelijkheid van een vierde zaaldeel op de locatie Pickerhal meenemen in het onderzoek
 • 8/1/2022
 • Afgehandeld 30-11-2022: Het vervolgonderzoek naar de Pickerhal in Eibergen is afgerond en op 30 november 2022 naar de raad gestuurd. 26-09-2022: Het vervolgonderzoek naar de Pickerhal in Eibergen wordt momenteel afgerond. Zodra er meer bekend is wordt de raad hierover geïnformeerd. Zie raadsbrief 12 september 2022.
 • 12/14/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • De uitvoeringsagenda bij de cultuur- en erfgoedvisie eind 2022 monitoren
 • 10/1/2023
 • De raad is op 1 november 2022 geïnformeerd dat de nadere uitwerking van de uitvoeringsagenda volgt waarbij toegewerkt wordt naar de eerste helft van 2023. 27-09-2023: De uitvoeringsagenda is geactualiseerd en wordt naar verwachting in Q3 naar de raad gestuurd.
 • 12/14/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Invulling geven aan de motie M-21-09 - Huisvesting bibliotheek in gemeentehuis
 • 12/31/2021
 • Afgehandeld, raadsbrief 22-12-2021
 • 12/8/2021
 • Comm. Ruimte
 • Onderzoek naar mogelijkheden gratis energielabel aanbieden voor elk huishouden meenemen in het Energie UitvoeringsProgramma 3
 • 12/1/2023
 • 11-10-2022: Streefdatum gereed verplaatst naar eerste kwartaal 2023. Concept antwoord gereed. Na terugkeer Gerjan wordt dit met hem besproken en dan naar raad doorgezet. ACTUALISATIE: Door een andere opzet van EUP 3 is de planning doorgeschoven naar Q3 en eind september vastgesteld door het college. Daarna vind behandeling in de raad plaats. Gratis energielabel wordt hierin onderzocht/afgewogen.
 • 11/17/2021
 • Comm. Ruimte
 • Bevoegdhedenkwestie rondom beleidsregel Uitbreiding supermarkten juridisch uitzoeken en toelichten
 • 11/23/2021
 • Afgehandeld per raadsbrief 23 november 2021
 • 11/17/2021
 • Comm. Ruimte
 • Onderzoek uitvoeren naar verkeersstromen rond centrum Eibergen.
 • 7/1/2023
 • Onderzoek is opgestart. Streefdatum verplaatst van Q4/22 naar Q3/23
 • 10/6/2021
 • Comm. Ruimte
 • Organiseren raadsbijeenkomst waarin raad VANG beleid kan herijken/bediscussiëren waarbij o.a. bron-/nascheiding, diftar, afvalverwerking aan de orde komen.
 • 12/15/2021
 • Afgehandeld informatieavond VANG
 • 9/7/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Update aan de raad over stavaza Leisurelands Hambroeksplassen
 • 11/1/2022
 • Op 7 juli is de raad geïnformeerd via een raadsbrief. Bij eventuele bijzonderheden komt het college tzt naar raad met de zienswijzen. Afgehandeld.
 • 9/7/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Onderzoek in hoeverre bankjes in openbare ruimte toegankelijk zijn (leuning / inclusie).
 • 3/31/2022
 • Afgehandeld (raadsbrief 5-4-2022)
 • 9/7/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Uitvoeringsagenda van Beleef het in Berkelland verder uitwerken en smarter maken. De raad hierover t.z.t. informeren
 • 3/31/2022
 • Afgehandeld (raadsbrief 8-3-2022)
 • 9/7/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • ZKA monitor met de raad delen en inzicht in lokale data toerisme en recreatie en analyse hiervan.
 • 1/1/2022
 • Afgehandeld, raadsbrief 14-12-2021
 • 5/11/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Raad informeren over uitkomsten van de pilot rondom de inkoop jeugd en Wmo in Oost-Gelre
 • 1/1/2023
 • Winterswijk heeft zich teruggetrokken uit de pilot. De omschrijving van de toezegging is daarom gewijzigd naar alleen Oost-Gelre Streefdatum gereed: 2023, na eerste uitkomsten pilot
 • 5/11/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • In het POHO sonderend voorleggen hoe wordt aangekeken tegen een ombudsman / klachtenfunctionaris specifiek voor zorg
 • 9/30/2021
 • Afgehandeld
 • 5/11/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • In raadsbrief over stand van zaken onderzoek binnensport Eibergen aandacht besteden aan tijdschema en betrokkenheid bedrijfsleven
 • 5/27/2021
 • Afgehandeld met raadsbrief van 27 mei 2021
 • 3/30/2021
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Raad informeren over de middelen die n.a.v. corona worden toegevoegd op het gebied van welzijn en leefstijl.
 • 6/1/2021
 • Afgehandeld (Perspectiefnota 2022)
 • 3/16/2021
 • Raad
 • Terugmelden aan raad over afronding van de wijk ABCTA, en op welke wijze compensatie is gezocht voor verloren bomen / groen voor woningbouw
 • 1/1/2022
 • Afgehandeld 06-04-2022: Enkele jonge aanplant zou verplant moeten worden. Een is verplant nabij het trapveld en de overige bomen staan in Eibergen op industrieterrein de Kiefte. Deze bomen worden verplant aan de vogelenzangstraat in Eibergen. Dit is voor wat betreft de jonge bomen die op locaties stonden waar nu de nieuwe huizen zijn gebouwd.
 • 12/1/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Kleine zorgaanbieders worden goed begeleid en de raad zal goed meegenomen worden in het proces Regionale inkoop WMO en Jeugdhulp (voortdurend tot start nieuwe inkoop (1 juli 2022)
 • 11/1/2022
 • Aangepast traject, Raad wordt geregeld geïnformeerd. 26-09-2022: Laatste informatieve sessie op 11 oktober 2022. De toezegging is hiermee afgedaan. De raad informeren over de regionale inkoop blijft aan de orde. Afgehandeld
 • 11/24/2020
 • Raad
 • Bomenverordening bespreken met inwoners en belangenorganisaties en komen tot zo breed mogelijk gedragen (nieuwe) bomenverordening
 • 7/1/2023
 • Nieuwe bomenverordening gepland in Q3 2023
 • 11/11/2020
 • Comm. Ruimte
 • Aanvullen reactiebrief provincie inzake PIP N825 met de volgende punten: Rotmansdiekske, fietsverbinding, bomen, compensatie natuur voor wat plaats moet maken voor de weg en het doen van een verzoek om in gesprek te gaan met GNMF en aan de raad doen van terugkoppeling inzake reactie provincie.
 • 12/8/2021
 • 25-11-2020 brief aan de provincie Gelderland verstuurd. September 2021 reactie van provincie ontvangen. Raadsbrief (inclusief voornoemde brieven) volgt medio december 2021. Afgehandeld per raadsbrief 8 dec 2021
 • 11/11/2020
 • Comm. Ruimte
 • Evaluatie aanpassingen bomenverordening Streefdatum gereed 1 jaar na inwerkingtreding bomenverordening
 • 7/1/2024
 • Nieuwe bomenverordening gepland in Q3 2023. Evaluatie in 2024.
 • 11/10/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Raad informeren als bestuurlijke planning bijgesteld moet worden als gevolg van Corona
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld, Raadsbrief d.d. 23-02-2021
 • 10/15/2020
 • Raad
 • Uitvoering Motie vreemd aan de agenda M-20-21 over gratis mondkapjes
 • 11/1/2020
 • Afgehandeld 01-11-2020: Herbruikbare mondkapjes zijn geleverd en uitgedeeld (bij de Voedselbank, bij Interbeek voor statushouders en bij de bilbliotheken) en komen te liggen in de publiekswinkel van het gemeentehuis. Berichtgeving via social media en BerkelBericht.
 • 10/13/2020
 • Raad
 • Geen zienswijzen op de verklaring van geen bedenkingen dan komt het college terug bij de raad over het ontwerp-besluit Walemaatweg 2
 • 1/19/2021
 • Afgehandeld, 19-01-2021
 • 9/10/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • In proces inkoop jeugd tijdslijn proces en inzicht in uitkomsten moventem geven.
 • 12/31/2020
 • Afgehandeld, 01-12-2020
 • 7/8/2020
 • Raad
 • Bij gemeente Bronckhorst nagaan hoe compensatie OZB verenigingen daar opgelost is.
 • 9/1/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 30-10-2020.
 • 7/8/2020
 • Raad
 • De gemeenteraad wordt meegenomen bij de stappen die leiden tot de aanbesteding jeugdzorg. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats voordat het proces in de markt wordt gezet.
 • 12/15/2020
 • Afgehandeld 15-12-2020
 • 7/8/2020
 • Raad
 • Bij begroting inzicht geven in de opbouw van de ombuigingen op de organisatie
 • 11/3/2020
 • Afgehandeld: Begroting 2021 (nov. 2020)
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Bij ontwikkeling Campus Wildbaan ook kijken naar mogelijkheden 'oude Gamma terrein'
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld, locatie is onderdeel van visie Campus de Wildbaan, bijlage bij het raadsbesluit d.d. 13 juli 2021 over de aanvullende kredietaanvraag Campus de Wildbaan.
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Indien noodzakelijk kijken naar oplossingen voor chloor/bleek opslag van zwembad 't Timpke
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld, voor de ontwikkelingen op Campus de Wildbaan is de chloor/bleek opslag geen beletsel. Zie raadsbrief van 20 mei 2021 over de voortgang van Campus de Wildbaan.
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Vwb locatie Beukenlaan na vertrek Staring College inzetten op herontwikkeling(smogelijkheden) zoals bijvoorbeeld woningen
 • 1/1/2023
 • 06-04-2022: De locatie Beukenlaan zal na oplevering van de nieuwbouw van het Staring college nog 3 à 4 jaar gebruikt worden voor het opvangen van de tijdelijke piek van het aantal leerlingen. Als de nieuwe school klaar is in 2023, dan zal pas op zijn vroegst in 2027 de oude locatie Beukenlaan gesloopt worden en beschikbaar zijn voor herontwikkeling. Tegen die tijd komt ook woningbouw aan bod. Voor nu stellen wij voor deze toezegging van de lijst te halen.
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Provincie raadplegen over mogelijkheid tunnel onder de N315 naar campus Wildbaan
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld met raadsbrief van 20 mei 2021
 • 6/2/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Voorstel meedoenarrangement
 • 10/1/2020
 • Afgehandeld in raadsvergadering 14-10-2020
 • 5/12/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Financiële onderbouwing projecten en acties Doorpakken sturen in het sociaal domein
 • 12/31/2020
 • Afgehandeld, zoals ook geconstateerd in commissie 10-11-2020
 • 4/8/2020
 • Comm. Ruimte
 • Aangepaste tekst van uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen naar raad sturen
 • 4/14/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief van 14-04-2020
 • 2/28/2020
 • Raad
 • Prestaties Yunio 0-4 jarigen over 2019
 • 6/1/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 03-06-2020
 • 12/3/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Inspanning op doorontwikkeling bestuursrapportage SDOA: meer relevantie voor gemeenten (doelen, successen), niet alleen boekhoudkundig.
 • 12/1/2020
 • Afgehandeld, zoals ook geconstateerd in commissie 10-11-2020
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Pakket maatregelen taakstelling € 3 miljoen sociaal domein (jeugd en WMO)
 • 7/1/2020
 • Afgehandeld met perspectiefnota 2021.