Notities ter informatie

DatumOmschrijvingCommissie/raad
 • 3/23/2023
 • Voortgangsrapportage actieprogramma Economische Visie '21-'26 over periode 2021-2022
 • Commissie BS
 • 3/16/2023
 • Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) NOB
 • Commissie RZ
 • 3/9/2023
 • Wmo - Huishoudelijke Verzorging
 • Commissie MZ
 • 3/9/2023
 • Vaststellen regionale Woondeal
 • Commissie RZ
 • 3/2/2023
 • Projectbrief en Communicatieplan Huisvesting Bijzondere Doelgroepen
 • Raad
 • 2/23/2023
 • Uitkomsten sessie gezondheidsbeleid 16 januari 2023
 • Commissie MZ
 • 2/9/2023
 • Toekomst Global Goals in Bernheze
 • Raad
 • 2/2/2023
 • Subsidieverlening 2023 ONS Welzijn
 • Commissie MZ
 • 2/2/2023
 • Managementletter 2022 van BDO Accountants en bijbehorende reactie
 • Commissie BS
 • 1/26/2023
 • Verruiming vermogensnorm kwijtschelding BSOB
 • Commissie BS
 • 1/26/2023
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2023
 • Commissie BS
 • 1/19/2023
 • Begroting 2023 Lokaal accent en plustaken GGD Hart voor Brabant
 • Commissie MZ
 • 1/19/2023
 • Regioplan opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting vergunninghouders
 • Commissie RZ
 • 1/19/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Cereslaan-West, Heesch
 • Commissie RZ
 • 1/12/2023
 • Project Wandelen over de breuklijn 2022
 • Commissie RZ
 • 1/12/2023
 • Regionale Woondeal Noord-Oost Brabant
 • Commissie RZ
 • 12/22/2022
 • Plan van aanpak Ecologische Verbindingszones Bernheze 2022
 • Commissie RZ
 • 12/22/2022
 • Opvang asielzoekers en Oekraïense Vluchtelingen
 • Raad
 • 12/22/2022
 • Stimuleringsregeling Landschap 2020-2023
 • Commissie RZ
 • 12/15/2022
 • Actualisering normen- en toetsingskader rechtmatigheid 2022
 • Commissie BS
 • 12/15/2022
 • Toekomstscenario's omgevingsvisie & Notitie Reikwijdte Detailniveau Omgevingseffectrapportage
 • Commissie RZ
 • 12/15/2022
 • Evaluatie en voorstel voor 2023 en 2024 partnership gemeenten en IBN
 • Commissie MZ
 • 12/8/2022
 • Duurzame verpachting van landbouwgronden 2022 e.v.
 • Commissie RZ
 • 11/28/2022
 • Ontwikkelen gezondheidsbeleid 2023-2027
 • Commissie MZ
 • 11/24/2022
 • Grondprijzen bouwkavels fase 3 de Erven
 • Commissie RZ
 • 11/10/2022
 • RNOB Koersnotitie transitie landbouw op dreef
 • Commissie RZ
 • 11/3/2022
 • Invulling motie Extra compensatie energielasten
 • Raad
 • 11/3/2022
 • Principeverzoek Mozartlaan - Verdilaan in Heesch
 • Commissie RZ
 • 10/27/2022
 • Jeugdbescherming en beëindiging verscherpt toezicht Brabantse jeugdhulpregio’s
 • Commissie MZ
 • 10/27/2022
 • Niet kunnen uitvoeren nietigverklaring 3 overeenkomsten Wvg-gebied Bunderstraat
 • Commissie RZ
 • 10/27/2022
 • Project Transformatieopgave Jeugdhulp NOB 2021-2023
 • Stand van zaken
 • Commissie MZ
 • 10/21/2022
 • Vervolg Herijking gemeenschapshuizenbeleid
 • Commissie BS
 • 10/20/2022
 • Uitkomsten septembercirculaire gemeentefonds 2022
 • Commissie BS
 • 10/20/2022
 • Beleidsregel aanvullende beoordelingscriteria woningbouw Bernheze
 • Commissie RZ
 • 10/20/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Dintherseweg ong. naast 2 in Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 10/6/2022
 • Evaluatie extra inzet Laaggeletterheid
 • Commissie MZ
 • 10/6/2022
 • Stand van zaken DVO 2023 en Gebiedsvisie natuurgebied De Maashorst
 • Commissie BS
 • 9/29/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Vergaertweg 4, Heesch
 • Commissie RZ
 • 9/29/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Langenbergestraat 8, Heeswijk-Dinther
 • Commissie RZ
 • 9/29/2022
 • Evaluatie taskforce Ruimtelijke Ordening
 • Commissie RZ
 • 9/22/2022
 • Bernhezer Sociale Kaart
 • Raad
 • 9/22/2022
 • Jaarverslag klachten gedragingen 2021
 • Commissie BS
 • 9/22/2022
 • Jaarverslag 2021 samenwerking Meierijstad en Bernheze op het gebied van de Participatiewet, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening
 • Commissie MZ
 • 9/22/2022
 • Stand van zaken en gevolgen opvang Oekraïense vluchtelingen
 • Raad
 • 9/8/2022
 • Werkwijze uitvoering Didam-arrest
 • Commissie RZ
 • 9/7/2022
 • Opvang vluchtelingen
 • Raad
 • 9/1/2022
 • Vervolg project Huisvesting de Misse 2, 4 en 6, Heesch
 • Raad
 • 8/4/2022
 • Uitkomsten meicirculaire 2022
 • Commissie BS
 • 7/28/2022
 • Clientervaringsonderzoeken WMO en Huishoudelijke Verzorging
 • Commissie MZ
 • 7/14/2022
 • Rapport Evaluatie centrumregeling Jeugdzorgregio NOB - juni 2022
 • Commissie MZ