Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 7/21/2020
 • Stimuleringsregeling versterking Centrum
 • 7/21/2020
 • Maatschappelijke Diensttijd
 • 7/14/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden
 • 7/14/2020
 • Jaarverslag 2019 Regio Venlo
 • 7/7/2020
 • Vuurwerkverbod
 • 7/7/2020
 • Stand van zaken plan- en besluitvorming haven Heijen
 • 7/7/2020
 • Notitie visie op dienstverlening
 • 6/30/2020
 • Provinciaal onderzoek arbeidsmigratie
 • 6/23/2020
 • De Lob van Gennep
 • 6/23/2020
 • Regiodeal Noord Limburg
 • 6/2/2020
 • Motie fietspad Niersdijk
 • 6/2/2020
 • Motie prioriteitstelling infrastructuur
 • 5/26/2020
 • Uitvoeringsprogramma regio Noord Limburg
 • 5/26/2020
 • Sturing en inkoop fase 2 en vervolg regionale project sturing en inkoop
 • 5/19/2020
 • Het project de Lob van Gennnep
 • 4/28/2020
 • Uitgangspuntennotitie 'Right to Challenge in Gennep, gewoon (samen) doen!'
 • 4/28/2020
 • GIDS-project / Positieve participatie
 • 4/21/2020
 • Stand van zaken Verbindingsweg en (her)inrichting van de Zwarteweg te Milsbeek
 • 4/14/2020
 • Inwerktreding verordening Bescherming Houtopstanden en vaststelling beschermde houtopstanden (Waardevolle bomen)
 • 4/7/2020
 • Uitvoeringsbeleid voor evenementen
 • 4/7/2020
 • Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag
 • 4/7/2020
 • Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs - Begroting 2020
 • 3/31/2020
 • Uitvoeringsplan doordecentralisatie beschermd wonen
 • 3/24/2020
 • Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing gemeente Gennep
 • 3/17/2020
 • Behoefteonderzoek digitale nieuwsbrief
 • 3/10/2020
 • Afhandeling moties
 • 3/10/2020
 • Co-financiering door provincie voor projecten
 • 3/10/2020
 • Stand van zaken realisatie Kind Expertise Centrum Picardie
 • 3/10/2020
 • Initiatieven 2019 Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte
 • 2/27/2020
 • Coronavirus
 • 2/18/2020
 • Plan van aanpak meer bomen in Gennep
 • 2/18/2020
 • Lidmaatschap werkgeversvereniging (WSGO)
 • 2/18/2020
 • Kadernota 2021 Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
 • 2/18/2020
 • Compensatie OZB voor sportverenigingen
 • 2/11/2020
 • Motie geluidsnormen evenementen
 • 2/11/2020
 • Voortgang van het project Lob van Gennep
 • 2/4/2020
 • 'KonnectKever, Gennep in verbinding' en Right to Challenge
 • 1/28/2020
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2020
 • 1/7/2020
 • Uitnodiging duurzaamheidsmarkt en informatiebrief duurzaamheid
 • 12/23/2019
 • Ontwerp beleidsplan 2020-2023 samen op weg naar de gezondste en veiligste regio
 • 12/17/2019
 • Jaar van de ontmoeting en ambitie voor 2020
 • 12/17/2019
 • Uitkomsten fase 1 en voortangsfase fase 2 regionale project sturing en inkoop Sociaal Domein
 • 12/17/2019
 • Prestaties ambulancezorg tm Q3 2019
 • 12/10/2019
 • Normenkader rechtmatigheidscontrole 2019
 • 12/10/2019
 • Stand van zaken lokale omroep GennepNews
 • 12/4/2019
 • Verbouwing gemeentehuis, stand van zaken
 • 12/3/2019
 • Kamerbrief 'naar een betere organisatie van jeugd'
 • 11/26/2019
 • Samenwerkingsconvenant Regionale Investeringsagenda & propositie Regio Deal
 • 11/19/2019
 • Onderzoek invulling van de ombudsfunctie binnen het sociaal domein
 • 11/5/2019
 • Motie mileustraat (KCA)