Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2023-032 Evaluatie invloed nieuwe tarieven afvalstoffenheffing op scheidingspercentage van afval - INGETROKKEN
 • Evaluatie invloed nieuwe tarieven afvalstoffenheffing op scheidingspercentage van afval
 • 12/21/2023
 • Ingetrokken
 • M2023-031 Uitvoering besluit wijziging OZB niet-woningen
 • Uitvoering besluit wijziging OZB niet-woningen
 • 12/21/2023
 • Aangenomen
 • Financien
 • Motie M2023-031 is in behandeling, er is contact gelegd met het SVHW hoe we een communicatie mee kunnen sturen met de aanslag. Daarnaast wordt intern onderzocht hoe we onze eigen communicatiekanalen kunnen optimaliseren. De verwachting is dat een voorstel tot afdoening van de motie rondom de aanslagoplegging in februari 2024 wordt aangedragen.
 • M2023-030 Duurzame en gedeelde mobiliteit in de Driehoek Noordpolder
 • Duurzame en gedeelde mobiliteit in de Driehoek Noordpolder
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • M2023-029 Eerst zicht op oplossing N209 dan pas Leeuwenhoekweg 102 in de raad
 • Eerst zicht op oplossing N209 dan pas Leeuwenhoekweg 102 in de raad
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • In april 2024 wordt volgens planning het verkeerskundig onderzoek N209 afgerond. Hierna volgt een besluitvormingstraject in B&W en in mei/juni beeldvorming voor de Commissie Ruimte. Als uit het onderzoek blijkt dat er zicht is op een oplossing, kan Leeuwenhoekweg voor een bindend advies bij de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) ter besluitvorming worden aangeboden.
 • M2023-028 Onderzoek Noordeindseweg 2024
 • Onderzoek Noordeindseweg 2024
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Er wordt een verkeerskundig adviesbureau ingeschakeld om defintief de noodzaak van de heropenstelling van Noordeindseweg te laten onderzoeken en daarover advies uit te brengen. B&W neemt hier een besluit over en informeert de gemeenteraad over het resultaat. Als daarbij een investering noodzakelijk is, komt hiervoor een raadsvoorstel.
 • M2023-027 Lokaal adverteren
 • Lokaal adverteren
 • 11/2/2023
 • Verworpen
 • M2023-026 Efficiënte uitvoering taken
 • Efficiënte uitvoering taken
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • Er wordt een proces opgesteld om moties M2023-026, M2023-012 en M2023-021 met elkaar in samenhang om te pakken en te verwerken in de Kaderbrief en begroting. Het voorstel wordt afgestemd met de indieners van de moties.
 • M2023-025 Behoud Waarschuwings- en Alarmeringssystemen
 • Behoud Waarschuwings- en Alarmeringssystemen
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • Het college spant zich binnen de VRR in om het WAS te behouden.
 • M2023-024 Prioriteiten stellen met behulp van een uitvoeringstoets
 • Prioriteiten stellen met behulp van een uitvoeringstoets
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • Technische afstemming met Griffie over uitvoering van deze Motie loopt.
 • M2023-023 Afvalinzameling op Koningsdag
 • Afvalinzameling op Koningsdag
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • De gesprekken met interne stakeholders zijn gestart over hoe we invulling gaan geven aan de motie. Midden januari 2024 is een afrondend intern overleg gepland waarna contact gezocht wordt met de externe stakeholders zoals de oranjecomités.
 • M2023-022 Samenwerken met Zoetermeer tegen straatraces
 • Samenwerken met Zoetermeer tegen straatraces
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • Afgehandeld met brief U23.05966.
 • M2023-021 “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”
 • “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • Financien
 • Voor de begroting 2024 is € 30.000 aan incidentele kosten begroot voor het uitwerken van Motie M2023-021.Er wordt een proces opgesteld om moties M2023-026, M2023-012 en M2023-021 met elkaar in samenhang op te pakken en te verwerken in de Kaderbrief en begroting. Het voorstel wordt afgestemd met de indieners van de moties.
 • M2023-020 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering vanwege besparing op uitkeringen behoeft strakke projectorganisatie - INGETROKKEN
 • Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering vanwege besparing op uitkeringen behoeft strakke projectorganisatie
 • 11/2/2023
 • Ingetrokken
 • M2023-019 Zoek de zon op residu
 • Zoek de zon op residu
 • 10/26/2023
 • Aangenomen
 • B&W voorstel en raadsinformatiebrief in maart 2024.
 • M2023-018 Nachtbus op vrijdag- en zaterdagnacht weer laten rijden (motie vreemd)
 • Nachtbus op vrijdag- en zaterdagnacht weer laten rijden
 • 9/28/2023
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • In de adviescommissie vervoerautoriteit MRDH (ACVA) is op 17 januari jl. ongevraagd advies gegeven aan de bestuurscommissie vervoerautoriteit MRDH (BCVA) om de nachtbus in het MRDH gebied weer te laten rijden. De BCVA zal hierop een reactie formuleren aan de ACVA. RET zal een aanbestedingstraject opstarten voor het inhuren van buschauffeurs om de nachtdienstregeling te kunnen rijden. Daarbij is het van belang dat daardoor de dagdienstregeling daardoor niet in het geding komt. De aanbestedingsprocedure duurt circa 4 tot 5 maanden.
 • M2023-017 Monitoring en evaluatie Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening (motie vreemd) INGETROKKEN
 • Monitoring en evaluatie Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening INGETROKKEN
 • 9/28/2023
 • Ingetrokken
 • M2023-016 Saneringskrediet in 2023 invoeren als onderdeel van schuldhulpverlening klopt niet. Tijdens de raadsvergadering is de motie aangepast en verandert naar saneringskredieten invoeren voor 1 juli 2024.
 • Saneringskrediet in 2023 invoeren als onderdeel van schuldhulpverlening
 • 9/28/2023
 • Aangenomen
 • We informeren de raad per brief wanneer saneringskredieten zijn geimplementeerd, waarbij we rekening houden met de datum 1-7-2024.
 • M2023-015 50 woningen minder op Lange Vaart
 • 50 woningen minder op Lange Vaart
 • 9/28/2023
 • Verworpen
 • M2023-014 Bouw woonstudio’s voor jongeren
 • ‘Bouw woonstudio’s voor jongeren’
 • 9/28/2023
 • Verworpen
 • M2023-013 Omgevingsplan locatie Merenweg in relatie met de N209
 • Omgevingsplan locatie Merenweg in relatie met de N209
 • 9/28/2023
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Bij het opstellen van de omgevingsplannen voor Lange Vaart en Merenweg wordt invulling gegeven aan deze motie. De omgevingsplannen worden in Q4-2024 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • M2023-012 Toepassen Zero-based operatie bij opstellen meerjarenbegroting 2025-2028
 • Toepassen Zero-based operatie bij opstellen meerjarenbegroting 2025-2028
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • Voor de begroting 2024 is € 50.000 aan incidentele kosten begroot voor een onderzoek naar de implementatie van het zogenaamde Zero-Based begroten in lijn met Motie M2023-012.Er wordt een proces opgesteld om moties M2023-026, M2023-012 en M2023-021 met elkaar in samenhang om te pakken en te verwerken in de Kaderbrief en begroting. Het voorstel wordt afgestemd met de indieners van de moties.
 • M2023-011 INGETROKKEN Gemeentelijke windturbine
 • Gemeentelijke windturbine
 • 7/6/2023
 • Ingetrokken
 • M2023-010 Pauzeknop nieuwe structurele uitgaven
 • Pauzeknop nieuwe structurele uitgaven
 • 7/6/2023
 • Verworpen
 • M2023-009 Bouw met spoed flexwoningen voor met name onze jongeren
 • Bouw met spoed flexwoningen voor met name onze jongeren
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • Middels LOO1, LOO2 en een apart project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de kansrijkheid van permanente flexwoningen werken we aan tijdelijke huisvesting voor o.a. jongeren van Lansingerland. Middels de eerste verhuurervaringen van LOO1 krijgen we scherp hoe groot de vraag is naar flexwoningen bij jongeren. Raadsbrief in december 2023 naar college.
 • M2023-008 Motie Vreemd: Lansingerland steunt landelijk vuurwerkverbod
 • Motie Vreemd: Lansingerland steunt landelijk vuurwerkverbod
 • 6/29/2023
 • Verworpen
 • M2023-007 Mee bezuinigen met gemeenten
 • Mee bezuinigen met gemeenten
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • Afhandeling vindt plaats in Q4 2023.
 • M2023-006 Samen!, werken aan burgerparticipatie
 • Samen!, werken aan burgerparticipatie
 • 5/25/2023
 • Verworpen
 • M2023-005 De Snip met dorps karakter
 • De Snip met dorps karakter
 • 5/25/2023
 • Aangenomen
 • De motie is al gedeeld met de secretaris van de welstandscommissie (per mail op 6 juni 2023). Het is nu wachten op de aanvraag omgevingsvergunning. De initiatiefnemer heeft inmiddels een principeverzoek ingediend voor een net andere functie van het gebouw. Er is nog geen formele aanvraag ingediend. Het principeverzoek doet verder ook geen voorstel over het ontwerp van het gebouw.
 • M2023-004 Motie vreemd: Onderzoek tbv integrale afweging Bleizo-West
 • Motie vreemd: Onderzoek tbv integrale afweging Bleizo-West
 • 2/23/2023
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • De raad is met brief U23.01176 geïnformeerd over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan deze motie. Iedere twee maanden wordt de gemeenteraad geinformeerd.
 • M2023-003 Motie vreemd: Benoemen tot “Jan Blaauwplein” van het plein bij ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs
 • Motie vreemd: Benoemen tot “Jan Blaauwplein” van het plein bij ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs
 • 2/23/2023
 • Aangenomen
 • Afgehandeld. Op 22-05-2023 is het straatnaambord onthuld.
 • M2023-002 Motie Vreemd: ‘gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’
 • Motie Vreemd: ‘gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’
 • 1/26/2023
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De motie is afgedaan met brief U23.01129
 • M2023-001 Input Commissie Samenleving 12 januari 2023 meenemen in Groenblauwe Leefomgevingsvisie
 • Input Commissie Samenleving 12 januari 2023 meenemen in Groenblauwe Leefomgevingsvisie
 • 1/26/2023
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Meegenomen in het beleid voor groen en blauw voor Omgevingsvisie 2.0 & en vervolg uitwerking. Hiermee afgehandeld.
 • M2022-045 Leg vliegverkeer van privéjets aan banden
 • Leg vliegverkeer van privéjets aan banden - INGETROKKEN
 • 12/22/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-044 Motie vreemd: Menstruatiearmoede in armoedebeleid
 • Motie vreemd: Menstruatiearmoede in armoedebeleid
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Bij de begrotingsbehandeling heeft u besloten de intensivering met betrekking tot het thema menstruatiearmoede te handhaven. Zodra wij duidelijkheid hebben over de aanpak informeren we u daarover.
 • M2022-043 Evalueren toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland
 • Evalueren toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • Raadsinformatiebrief U22.05985 in week van 9/1/23 naar raad verstuurd. Beeldvormende raadsavond met evaluatie heeft plaatsgevonden op 1/2/23. Motie is hiermee afgehandeld.
 • M2022-042 Duurzaamheid kan nooit nvt zijn! - INGETROKKEN
 • Duurzaamheid kan nooit nvt zijn!
 • 11/24/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-041 Aanpak acute energiearmoede bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties
 • Aanpak acute energiearmoede bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-040 Versnellen duurzame energie glastuinbouw
 • Versnellen duurzame energie glastuinbouw
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-039 Sneller en meer flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers
 • Sneller en meer flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-038 Samen stappen zetten naar een gezonder Lansingerland
 • Samen stappen zetten naar een gezonder Lansingerland
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • In Q2 2024 wordt de het concept werkprogramma vitaliteit ter overweging voorgelegd aan de commissie Samenleving.
 • M2022-037 Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen INGETROKKEN
 • Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen
 • 11/3/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-036 Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • Motie afgehandeld met brief U22.05677
 • M2022-035 Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede - INGETROKKEN
 • Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-034 Alle ondernemers Centrum Bergschenhoek informeren over Planschaderegeling
 • Alle ondernemers Centrum Bergschenhoek informeren over Planschaderegeling
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.05711 en U22.05397.
 • M2022-033 Evaluatie financiële gevolgen van nieuwe tarieven Afvalstoffenheffing 2023 voor grote huishoudens
 • Evaluatie financiële gevolgen van nieuwe tarieven Afvalstoffenheffing 2023 voor grote huishoudens
 • 10/20/2022
 • Verworpen
 • M2022-032 Afvalscheiden moet ook in 2024 lonend zijn
 • ‘Afvalscheiden moet ook in 2024 lonend zijn’
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Afgehandeld met brief U23.04005 van 27 september 2023.
 • M2022-031 Luiers kunnen en moeten gerecycled worden - INGETROKKEN
 • ‘Luiers kunnen en moeten gerecycled worden’ - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-030
 • Duurzaamheidslening voor alle inwoners
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Het college heeft op 1 november jl. besloten om de leeftijdsgrens van 75 jaar te laten vervallen. De raad is hierover geïnformeerd met brief U22. 04526. Hiermee beschouwen we deze motie als afgedaan.
 • M2022-029
 • Van duurzame groene ambities naar concrete afspraken
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 19 okt jl. is met de raad, tijdens een beeldvormende avond, de conceptversie van de nota van uitgangspunten voor de groen- blauwe leefomgevingsvisie doorgenomen. De definitieve versie wordt 5 juli 2023 voorgelegd aan de raad. Hiermee afgehandeld.
 • M2022-028
 • Inzichtelijke participatie bij pilot
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De gemeenteraad is op 5 juli per brief (U23.02830) geïnformeerd over het participatieproces. Tevens is in de brief gemeld dat het Ontwerpbestemmingsplan ULC A12 ter inzage wordt gelegd. Afgehandeld met U23.02830