Toezeggingen

IDNummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • 809
 • T2019-069
 • Brief dd 21 aug 2019 over stand van zaken chillplekken en het voorgenomen besluit tot het aanwijzen van drie extra chillplekken: het college informeert de raad in het vierde kwartaal van 2019 over de uitkomsten van de zienswijzeprocedure en de inrichting van de in deze brief genoemde plekken.
 • Brief/memo
 • 8/21/2019
 • 808
 • T2019-068
 • Brief dd 3 juli 2019 U19.05575: Proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs: het college streeft ernaar in het vierde kwartaal 2019/eerste kwartaal 2020 het definitieve IHP naar de raad te sturen.
 • Brief/memo
 • 7/3/2019
 • 807
 • T2019-067
 • Motie vreemd Lachgas: de burgemeester organiseert in oktober 2019 een beeldvorming over de (bredere) problematiek, de (on)mogelijkheden voor aanpak en legt dan een concreet voorstel voor een tekst in de APV voor, om e.e.a. al dan niet daarin op te nemen
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 7/18/2019
 • 806
 • T2019-066
 • Duurzaamheid: in het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen wat de te bereiken doel zijn in welk jaar. De raad gaat deze doelen vaststellen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 7/18/2019
 • 805
 • T2019-065
 • Visie Duurzaamheid: De wethouder komt dit najaar (Q4 2019) met een actualisatie van het beleid laadpalen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 7/18/2019
 • 804
 • T2019-064
 • Visie duurzaamheid: wethouder Abee zal bij zijn collega-wethouder aankaarten dat als er bv bij bijzondere bijstand geld gegeven wordt voor een wasmachine of een ander elektrisch apparaat (of een apparaat in natura), er voor een duurzaam exemplaar gekozen wordt.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 803
 • T2019-063
 • Visie duurzaamheid: de commissie ontvangt drie keer per jaar een stand van zaken overzicht.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 802
 • T2019-062
 • Visie duurzaamheid: de wethouder zoekt uit of er cijfers te geven zijn over de uitstoot van CO2 die in 2030 maximaal uitgestoten wordt en de hoeveelheid die in 2050 uitgestoten wordt. De commissie ruimte ontvangt een brief hierover.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 801
 • T2019-061
 • Visie duurzaamheid: de commissie ruimte ontvangt in het vierde kwartaal van 2019 een totaaloverzicht van alles wat er loopt op het gebied van duurzaamheid, zo exact mogelijk ingevuld, hoe ver is het, wanneer is besluitvorming voorzien.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 800
 • T2019-060
 • Voortgang motie standplaatsen: de wethouder streeft er naar om voor 1 augustus 2019 tot een gedragen oplossing te komen en als dat niet lukt heeft zij een besluit genomen.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/11/2019
 • Veiligheid & APV
 • 799
 • T2019-059
 • Kadernota, motie M2019-020: de burgemeester biedt de nadere regels ter kennisname aan tegelijkertijd met het aanbieden van de APV in Q4 2019
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 7/11/2019
 • 798
 • T2019-058
 • Kadernota, motie M2019-017: Digitale dienstverlening wordt meegenomen in de uitwerking Dienstverlening en komt terug in Q4. (Pieter vd Stadt namens Simon Fortuijn)
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 7/11/2019
 • 797
 • T2019-057
 • Kadernota, motie M2019- 016: Het thema Onderhoud schoolpleinen wordt meegenomen onder het thema duurzaamheid in het IHP. Komt in Q4
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 7/11/2019
 • 796
 • T2019-056
 • Kadernota: Het onderwerp Bouwregisseur komt terug in cie AB of cie Ruimte, eind 2019
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/11/2019
 • 795
 • T2019-055
 • Gebouw Pecto’s: bij het zoeken naar een nieuwe naam worden de jongeren betrokken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Samenl
 • 7/4/2019
 • 794
 • T2019-054
 • Gebouw Pecto’s: zodra de kosten van de verbouwingsmaatregelen duidelijk zijn wordt de commissie schriftelijk geïnformeerd. Er wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van het terugverdienen van de investering.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Samenl
 • 7/4/2019
 • 793
 • T2019-053
 • Dienstverlening: Wethouder zorgt voor de volledige toegankelijkheid van documenten op de website voor blinden en slechtzienden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, volgt er een raadsvoorstel.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 7/3/2019
 • 792
 • T2019-052
 • Huis van de samenleving: Wethouder neemt op, voor de besluitvorming in de raad, bij de criteria voor “huis van de samenleving” dat er ook naar alternatieven in de kernen moet worden gekeken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 7/3/2019
 • 791
 • T2019-051
 • P&C cyclus: In de producten van de P&C cyclus en met name de begroting wordt voortaan de stand van zaken het collegeprogramma opgenomen.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • 790
 • T2019-050
 • IHP: Voor de behandeling van de begroting 2020 geeft het college een zo concreet mogelijk inzicht in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en verzorgt een beeldvormende avond in september 2019.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • 789
 • T2019-049
 • Blok B: De wethouder probeert om voor de begroting te delen wat de publieke en de private variant gaan kosten en wat de risico’s zijn. Dit onder voorbehoud of dat ook voor de begroting gereed kan zijn vanwege het feit dat er een sluitingsdatum is voor het opstellen van een begroting. Die ligt iets verder naar voren dan dat er inzicht is in de onderzoeken die er nu gedaan gaan worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 6/27/2019
 • 788
 • T2019-048
 • Wonen en bod aan de regio: Als uitvloeisel van het gezamenlijke bod maakt het college prestatieafspraken met 3B wonen, over bijvoorbeeld locatie, versnelling en aantallen. Het college stuurt deze prestatieafspraken met 3B wonen -na afronding- naar de raad.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • 787
 • T2019-047
 • Wonen: Wethouder stuurt de raad een overzicht van alle plannen over wonen: waar is al een besluit over genomen, wat er in de pijplijn zit en welke er nog aan komen.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • 786
 • T2019-046
 • Cultuurhuis Berkel: in het definitieve voorstel dat volgt na de zomer zal op de aanbevelingen en zorgen die in de analyse van Berenschot staan, een reactie gegeven worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • 785
 • T2019-045
 • Jaarrapportage sociaal domein: de commissie zal regelmatig (een aantal keer per jaar) geïnformeerd worden over de stand van zaken bij de jeugdzorg. Er wordt nog gekeken hoe dit vormgegeven wordt, bv via een tafeltjesavond, een presentatie of een stand van zaken rapportage.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • 784
 • T2019-044
 • Jaarrapportage sociaal domein: De commissie ontvangt een aangepaste versie van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • 783
 • T2019-043
 • Cultuurhuis Berkel: bij de verdere uitwerking zal de private variant volwaardig meegenomen worden, inclusief de risico’s en de wensen van de deelnemers aan het cultuurhuis.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • 782
 • T2019-042
 • Zienswijze GGD: De vraag van de heer Erwich over TBC percentages zal schriftelijk worden beantwoord. ( waar komt het verschil in percentages vandaan
 • in de factsheets staat een index van 2,6 %, bij het basispakket wordt gesproken over een index van 3,4 % )
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 6/13/2019
 • 781
 • T2019-041
 • Zienswijze Dunea: De wethouder zegt toe, dat hij binnen Dunea nog eens ruimte probeert te vinden om de discussie te voeren over mogelijke tariefsverlaging
 • Albert Abee
 • Raad
 • 6/13/2019
 • 780
 • T2019-040
 • Gasleidingen: de wethouder zal Stedin verzoeken om een overzicht te maken van risicovolle gasleidingen in Lansingerland. De commissie ontvangt het overzicht.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/11/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief U19.05552 d.d. 2 juli 2019 + bijlage I19.14671.
 • 7/18/2019
 • 779
 • T2019-039
 • Uitvoeringsmaatregelen Woonvisie Lansingerland 2015-2020: de wethouder stelt een compleet overzicht op van de woningbouwplannen waarin opgenomen wordt wat de verdeling is en wat de toekomstige plannen zijn
 • wat is al besloten en wat komt eraan
 • wat is de typologie van de projecten. Het overzicht wordt voor het zomerreces naar de raad gestuurd.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/11/2019
 • 778
 • T2019-038
 • Brief U19.04564 van 17 juni standplaatsen Berkel Centrum: nieuw standplaatsenbeleid in het vierde kwartaal van 2019 vaststellen.
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 6/17/2019
 • Veiligheid & APV
 • 777
 • T2019-037
 • Brief U18.11383 van 11 juni 2019. Nagaan of er afspraken zijn gemaakt bij de overdracht van gronden over het betalen van kosten koper en –voorzover de gemeente betaalt- dekking geborgd is.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 6/11/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • 776
 • T2019-036
 • Rondvraag over lachgas: er wordt uitgezocht of het mogelijk is om te handhaven mocht er een verbod op het gebruik van lachgas in de APV opgenomen worden. De commissie wordt hierover geïnformeerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Samenl
 • 5/14/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met brief U19.04400 d.d. 21 mei 2019.
 • 6/27/2019
 • 774
 • T2019-035
 • PvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of er een werkgroep (á la de werkgroep decentralisaties) opgezet kan worden en komt hierop terug in de commissie.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Is besproken in de agendacommissie: er komt een openbare klankbordgroep. Uitnodiging is reeds gedaan. Datum eerste bijeenkomst is 16 juli 2019.
 • 6/27/2019
 • 775
 • T2019-034
 • PvA Omgevingswet: de commissie ontvangt een terugkoppeling over de pilot omgevingsvisie Bleiswijk.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Gereed in juli 2019.
 • 772
 • T2019-033a
 • PvA Omgevingswet: er komt één keer per drie maanden een stand van zaken overzicht naar de commissie die bij het agendapunt actualiteiten college besproken kan worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld: vanaf september driemaandelijkse voortgangsrapportage.
 • 6/27/2019
 • 773
 • T2019-033
 • PvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of er een bestemmingsplanwijziging aankomt die gebruikt kan worden om te experimenteren met de nieuwe werkwijzen van de Omgevingswet (een vervolg op het bp Lint Zuid)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • In Q3/Q4 - 2019 worden botsproeven in brede zin (veel onderwerpen en top-down) gepresenteerd aan de raad. In Q3 volgt tevens een voorstel voor een gewijzigde aanpak van het Omgevingsplan / pilot Lint-Zuid.
 • 771
 • T2019-032
 • PvA Omgevingswet: de stukken ter bespreking in de commissie (zoals genoemd in het PvA) komen het liefst gewoon op tijd maar als dat echt niet kan, dan ontvangt de commissie de stukken uiterlijk het weekend voor de vergadering.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Vanaf september driemaandelijkse voortgangsrapportage.
 • 770
 • T2019-031
 • PvA Omgevingswet: de wethouder bespreek met communicatie de wens om een folder in Jip&Janneke-taal over de omgevingswet te maken en komt hierop terug in de commissie.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Is besproken met communicatie. We houden vast aan de communicatiestrategie om burgerparticipateie persoonlijk, betrokken en dichtbij te doen door bewoners op te zoeken en in gesprek te gaan. Een folder past niet in deze strategie.
 • 6/27/2019
 • 769
 • T2019-030
 • Houtkap: de wethouder gaat in gesprek met Staatsbosbeheer of zij hun communicatie kunnen uitbreiden. Ook bekijkt de wethouder of de communicatie op de gemeentelijke website uitgebreid of geïntensiveerd kan worden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2019.
 • 768
 • T2019-029
 • Houtkap: Er wordt een schouw georganiseerd door de gemeente samen met Staatsbosbeheer naar de Essen aan de Merenweg: welke zijn er ziek en welke niet. Zoveel mogelijk worden betrokken partijen hierbij uitgenodigd.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2019.
 • 767
 • T2019-028
 • Houtkap: de wethouder gaat in gesprek met een ecoloog van Staatsbosbeheer om te bekijken welke effecten de houtkap heeft op de ecologie. De wethouder koppelt terug aan de commissie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/7/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2019.
 • 766
 • T2019-027
 • Kindcentrum Rodenrijs: wethouder Van Tatenhove onderzoekt of er draagvlak is bij de collega wethouders uit de regio voor het indienen van een motie bij het VNG-congres om aandacht te vragen voor de situatie dat de normbedragen van de VNG niet voldoende zijn voor het bepalen van de bouwkosten van een schoolgebouw.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/4/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met brief U19.04625 d.d. 28 mei 2019. Zie ook T2019-027.
 • 6/27/2019
 • 765
 • T2019-026
 • Wethouder Arends vraagt ambtenaren om contact op te nemen met de insprekers om de zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk Bolwerk Oost met hen te bespreken.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 4/2/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief U19.05480 d.d. 1 juli 2019.
 • 7/18/2019
 • 764
 • T2019-025
 • Begin mei (vóór de commissie Ruimte van 7 mei 2019) ontvangt de Raad een reactie van het college op de brief van de provincie Zuid-Holland inzake het aanbod sociale woningvoorraad, zodat de Raad de mogelijkheid heeft om deze reactie te bespreken in de commissie.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 4/2/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Op 30 april 2019 heeft de raad de brief U19.03622 ontvangen.
 • 5/23/2019
 • 763
 • T2019-024
 • Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het (laten) uitvoeren van een financiële en juridische stresstest bij een mogelijke fusie van of een overname door 3B wonen, dat de prestatieafspraken in de gelimiteerde achtervangovereenkomst over de investeringen binnen de gemeente Lansingerland gestand houden en de raad hierover te informeren.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 4/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • De raad is (deels) geïnformeerd middels brief U19.03323 d.d. 12 april 2019. De stresstest heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de fusieplannen nog in een prematuur stadium zijn.
 • 6/27/2019
 • 762
 • T2019-023
 • Brief U19.02326 Principebesluit bouw woning tussen Noordersingel 72 en 74 Het initiatief betreft het verplaatsen van een bouwvlak. Omdat het concept bouwplan een goed vertrekpunt is voor verdere planvorming, is het voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk om aanvullende kaders aan deze ontwikkeling mee te geven. Echter, mocht in het proces van verdere uitwerking van het plan blijken dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd zodra het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2019. De Raad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2019/ begin 2020 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 4/9/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q4 - 2019 voorontwerp. Vaststelling Q1 - 2020.
 • 761
 • T2019-022
 • Kindcentrum Rodenrijs: wethouder Van Tatenhove onderzoekt of er draagvlak is bij de collega wethouders uit de regio voor het indienen van een motie bij het VNG-congres om aandacht te vragen voor de situatie dat de normbedragen van de VNG niet voldoende zijn voor het bepalen van de bouwkosten van een schoolgebouw.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/4/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De gemeentraad is hierover geïnformeerd met brief U19.04625 d.d. 28 mei 2019.
 • 6/27/2019
 • 760
 • T2019-021
 • Brief U19.01832 Principebesluit vergroten woonbestemming Oosteindsepad 5 Als in het proces van verdere uitwerking van het plan blijkt dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd als het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2019 aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 3/26/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Wordt Q4 - 2019.