Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2021-038
 • Corona: de vraag van de heer Weerheim over de mogelijke oorzaken voor het lage aantal TONK-aanvragen wordt schriftelijk beantwoord.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • T2021-037
 • Faciliteren ondernemers na versoepeling Coronamaatregelen: De wethouder legt bij wethouder Van Tatenhove de vraag neer of er ook een soortgelijk herstelplan kan komen voor verenigingen, kerken en andere organisaties.
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • T2021-036
 • Brief Ambtelijke organisatie onder druk: ombouwen kantoren naar woningen wordt wel uitgevoerd in tegenstelling tot wat in de brief staat.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • T2021-035
 • Biomassaverbranding. In Pijnacker-Nootdorp is een regel gesteld waarbij alleen installaties voor de opwekking van energie slechts voor eigen gebruik vergund mogen worden. De wethouder onderzoekt de (on) mogelijkheden van deze regelgeving en of dit ook voor Lansingerland van toepassing kan zijn en informeert de commissie daarover.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • T2021-034
 • De wethouder onderzoekt of de aangekondigde nachttrein van Amsterdam naar Praag en v.v. over het HSL tracé zal gaan en hoe zich dit verhoudt tot de zienswijzen en beleid van de gemeente van de beperking van overlast. De wethouder informeert de commissie hier schriftelijk over.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • T2021-033
 • Momenteel worden er geen non food kramen op de markt toegelaten. Voor het onderzoeken van mogelijkheden voor click en collect of via afspraak voor de ambulante handel zegt burgemeester toe dit in overleg met regioburgemeester onder de aandacht te brengen. Er is in de regio is afgesproken één lijn te hanteren.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 3/25/2021
 • T2021-032
 • Op het oude soft- en honkbalveld op sportpark De Sporthoek in Bergschenhoek worden beachvolleybalvelden gerealiseerd. Het kost de gemeente €15.000 om de locatie gereed te maken voor overdracht aan Volley2B. De wethouder informeert de commissie in de eerstvolgende commissievergadering, of eerder schriftelijk, uit welk(e) budget(ten) dit bedrag wordt gefinancierd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/11/2021
 • T2021-031
 • In de jaarrapportage sociaal domein 2020 wordt vermeld wat de relatieve druk is van de abonnementstariefkosten op het totale WMO budget/tekort.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/11/2021
 • T2021-030
 • De raad stelt de verordening over afval vast
 • in de verordening komen ook kwijtscheldingscriteria. Het college voegt bij het raadsvoorstel van de verordening een aantal scenario’s bij van mogelijke kwijtscheldingscriteria inclusief de effecten, zodat de raad een goede afweging kan maken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 3/11/2021
 • T2021-029
 • Vanwege de grote woningbehoefte geeft de commissie ruimte aan alle woningbouwkansen in Lansingerland, zoals mogelijke herontwikkeling-, inbrei-, of bouwlocaties in kaart te willen brengen. De wethouder zegt toe de commissie voor de volgende vergadering van cie ruimte te informeren wanneer het college dit kan uitvoeren.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 3/9/2021
 • T2021-028
 • In de brief aan de provincie over het woningbouwprogramma neemt het college een nuancering op over driehoek Noordpolder over het politieke proces en met name de gevoelens van de raad en het participatietraject wat momenteel wordt doorlopen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 3/9/2021
 • T2021-027
 • Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening wordt op initiatief van de wethouder ter bespreking aangeboden aan de commissie samenleving. De wethouder stuurt het uitvoeringsplan met een begeleidende brief of raadsvoorstel aan de commissie. Daarin duidt de wethouder de punten waarover zij graag met de commissie van gedachten wisselt.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie T2021-017 Volgt zodra het uitvoeringsplan gereed is. Toezegging T2021-027 kan hiermee komen te vervallen.
 • T2021-026
 • Het college neemt in de brief aan de RES organisatie een aanvulling op: we verzoeken de RES organisatie in de definitieve beantwoording specifiek aan te geven welke mogelijkheden de regio ziet om te voorkomen dat het gebruik van restwarmte een financiële prikkel oplevert, die milieubelastende opwekking van warmte stimuleert.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 2/18/2021
 • T2021-025
 • De wethouder neemt het idee over om op een laagdrempelige manier de inwoners te informeren over de RES en onderzoekt nog op welke manier. Dit kan bijvoorbeeld via een advertentie/infographic in de plaatselijke media en/of in overleg met betrokken Lansingerlanders bij de energietransitie zoals de faceboekgroep ‘opgewekt in Lansingerland’ of de energiewinkel.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 2/18/2021
 • T2021-024
 • De wethouder informeert de commissieleden schriftelijk of de Belastingdienst Burgerservicenummers van de slachtoffers van de toeslagenaffaires met de gemeente deelt of gaat delen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met brief U21.01650 d.d. 16 maart 2021.
 • 3/25/2021
 • T2021-023
 • Aan hoofdstuk 5 van het plan schuldhulpverlening wordt toegevoegd dat er een onafhankelijke toetsing of een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze aanpassing heeft plaatsgevonden voor de besluitvorming in de raad op 18 feb. Daarmee afgehandeld.
 • 3/25/2021
 • T2021-022
 • De wethouder geeft een schriftelijke toelichting op de kosten inkoop schuldhulp uit het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toelichting op deze kosten is op 15 februari gegeven per e-mail aan de griffie, de toelichting is ook terug te vinden onder brief U21.01059, vanwege de spoed is dit niet via de reguliere weg verstuurd maar via de bestuursadviseur aan de griffie. 
 • 3/25/2021
 • T2021-021
 • De wethouder informeert de raad voorafgaand aan de raadsvergadering van 18 februari a.s. over de subsidieregeling.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze is afgedaan voorafgaand aan de raadsvergadering. Daarmee afgehandeld.
 • 3/25/2021
 • T2021-020
 • De antwoorden op de technische vragen van Leefbaar 3B (kenmerk T21.00946) worden omgezet naar een bijlage van het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De griffie heeft de beantwoording van de raadsvragen, T20.14428 toegevoegd aan de stukken die zijn meegestuurd bij het raadsvoorstel voor de behandeling in de gemeenteraad op 18 februari 2021.
 • 3/25/2021
 • T2021-019
 • In het beleidsplan schuldhulpverlening wordt het woord ‘kerk’ vervangen door de woorden ‘religieuze instelling’.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Is reeds verwerkt. Daarmee afgehandeld.
 • 3/25/2021
 • T2021-018
 • Wethouder gaat na hoe we op de website kunnen aangeven welke gegevens we verzamelen en bewaren en welke informatie we uitwisselen met anderen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Dit onderzoeken we en beleggen we bij informatiebeveiliging en veiligheid.
 • T2021-017
 • Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening wordt ter informatie aan de raad gestuurd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Volgt zodra het uitvoeringsplan gereed is. Toezegging T2021-027 kan hiermee komen te vervallen.
 • T2021-016
 • De wethouder zoekt uit hoe het er per januari 2021 voorstaat met vroegsignalering en informeert de raad hier schriftelijk over.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met brief U21.01650 d.d. 16 maart 2021.
 • 3/25/2021
 • T2021-015
 • De wethouder gaat verder in gesprek met Volley2B over de beachvelden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie motie T2021-003. (We informeerden de raad middels raadsbrief U21.01470 d.d. 10 maart 2021 over het mogelijk maken dat Volley2B in de zomer 2021 kan beachvolleyballen. Inmiddels zijn hier afspraken over gemaakt en is de aanleg begonnen De mogelijk van de gemeente gevraagde bijdrage voor verdere inrichting van het terrein, waaronder realisatie van een paviljoen, nemen we mee in het accommodatieplan sport.) Toezegging is afgehandeld.
 • 4/22/2021
 • T2021-014
 • DO Bergschenhoek-Centrum: er komt een pakket maatregelen gericht op het beperken van overlast van (drie verschillende groepen) jongeren. Dit pakket wordt besproken met de cie AB.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Veiligheid & APV
 • T2021-013
 • DO Bergschenhoek-Centrum: de toegankelijkheid zal getest worden indien mogelijk door mensen met een beperking.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Gebiedsopgaven
 • "Het DO voldoet aan de regelgeving mbt toegankelijkheid, anders kan het plan sowieso niet worden uitgevoerd. Het is uiteraard van belang dat het centrum voor iedereen toegankelijk is. Normaal gesproken worden er testen uitgevoerd mbt de toegankelijkheid van de openbare, op verzoek van omwonenden, of op initiatief van de gemeente. Indien het gewenst is kunnen we deze testen ook uitvoeren tijdens de realisatiefase van de herinrichting van het centrum van Bergschenhoek."
 • T2021-012
 • DO Bergschenhoek-Centrum: het is een goed idee om de leilindes te behouden door deze te herplaatsen. De wethouder zoekt uit of dit mogelijk is en informeert de commissie hierover.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Projecten
 • Momenteel wordt er een onderzoek verricht of deze bomen te verplanten zijn en dan zal het team Beheer een plek zoeken waar deze bomen kunnen worden herplant. Is rekening gehouden met het budget. Qua planning ligt het op schema.
 • T2021-011
 • DO Bergschenhoek-Centrum: de wethouder informeert de commissie of het verplaatsen van de brug mogelijk is.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Projecten
 • Bestaande brug blijft gehandhaafd en wordt niet verplaatst. Het was een technische uitdaging om de brug te plaatsen omdat hij dan op de parkeergaragewand zou komen te rusten. Huidige brug is nog niet lang geleden geplaatst en is in goede staat.
 • T2021-010
 • De wethouder zegt toe de zienswijze Kadernota 2022 GRJR aan te vullen met een passage over de actualiteit rond en effecten van corona.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/14/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De raad heeft ingestemd met de (aangepaste) zienswijze op 28-1-2021 (zie U20.09000 d.d. 23 februari 2021). Toezegging is afgehandeld.
 • T2021-009
 • Uit het erratum bij de midterm review (deel 1) blijkt dat op de beleidsaccenten ‘elk kind een kans’ en ‘geen kind in de knel’ in 2021 € 95.000 wordt bezuinigd, terwijl de raad daartoe niet besloten heeft. De bezuinigingen zijn een jaar uitgesteld. De wethouder zoekt dit uit hoe dit zit en komt hier schriftelijk op terug.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/14/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We sturen in april een raadsbrief ter afhandeling van deze toezegging.
 • T2021-008
 • De commissie wenst breed geïnformeerd te worden over de combinatiefunctionarissen. Onder andere: wat zijn de werkzaamheden, inzet en behaalde resultaten. De wethouder zegt toe de commissie te informeren en beraadt zich over de vorm waarin dit geschiedt.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/14/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We organiseren een beeldvormende avond in april waarin we, in samenwerking met de combinatiefunctionarissen, de raad informeren over de werkzaamheden, inzet en behaalde resultaten van de combinatiefunctionarissen.
 • T2021-007
 • Brug Weidebuurt/Vogelbuurt: de wethouder zoekt contact met de bewonersvereniging van de Vogelbuurt om te bezien hoe het contact hersteld kan worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 1/28/2021
 • Projecten
 • Gesprek met wethouder heeft 15 februari jl. plaatsgevonden. Ambtelijk is er 10 maart gesproken over de inhoud. Toezegging is afgehandeld.
 • 4/22/2021
 • T2021-006
 • Datalek en GGD: er wordt contact gezocht met de GGD om te bekijken wat we als gemeente kunnen doen om onze inwoners goed te informeren over mogelijke gevolgen van het datalek.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 1/28/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We sturen in april een raadsbrief ter afhandeling van deze toezegging met verwijzing naar de communicatie van de GGD.
 • T2021-005
 • Stedin, brief van het college d.d. 24-2-2021– de wethouder zal in de cie AB van 3 februari bij actualiteiten college een terugkoppeling geven van de AHC Stedin.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 1/28/2021
 • Financien
 • De wethouder is nog in gesprek met Stedin en de andere aandeelhouders. In de Kadernota 2022 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken in het dossier Stedin, of op een eerder moment in een aparte brief als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
 • T2021-004
 • Nav het bespreekpunt Prestatieafspraken 2021 gemeente, corporaties en huurdersvereniging Lansingerland zal de wethouder de vraag van het CDA over de wachttijd van de bijzondere doelgroep ouderen schriftelijk beantwoorden.
 • Kathy Arends
 • 1/12/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Beantwoording in Q1/begin Q2 - 2021. Rob Hogenbijl heeft Frans Schwiebbe erover benaderd en het is niet mogelijk de specifieke wachttijd voor ouderen vast te stellen. Met de kanttekening dat de vraag zich bleek te richten op De Leeuwerik en de Smitshoek. Cijfers daarover komen van de Maaskoepel met tussenkomst van de verhuurder, Woonzorg Nederland.
 • T2021-003
 • Enecogelden: de raad ontvangt een korte (1 à 1,5 A4 ) notitie met informatie over participatie.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 1/13/2021
 • Financien
 • Het college neemt deze toezegging mee bij de uitwerking van de bestuursopdracht ‘Herziening financierings- structuur’, waarover u op een later moment wordt geïnformeerd.
 • T2021-002
 • Het college stuurt in maart 2021 een brief met een voorstel aan de raad -met inachtneming van de bespreking in de commissie ruimte- om invulling te geven aan het participatietraject bij particuliere initiatieven voor de aankomende periode gaat tot aan vaststelling nota burgerparticipatie en de kaders van de omgevingsvisie. Het college wil hiermee richting geven aan het – in samenspraak met de raad- verder vormgeven van burgerparticipatie bij particuliere ontwikkelingen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 1/12/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U21.01649 d.d. 30 maart 2021.
 • 4/22/2021
 • T2021-001
 • Agendering verkeersveiligheid N209, brief U20.10060. [In het eerste kwartaal van 2021 wordt er een gesprek gepland tussen portefeuillehouder Fortuyn en gedeputeerde Vermeulen. (motie 2020-035) . De raad wordt over de resultaten geïnformeerd.
 • Simon Fortuyn
 • Brief/memo
 • 1/7/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Bestuurders hebben elkaar gesproken, wordt vervolgd in tweede gesprek Q2 - 2021.
 • T2020-088
 • APV: de raad ontvangt begin 2021 schriftelijk informatie over de stand van zaken standplaatsenbeleid.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/2/2020
 • T2020-087
 • APV: Zodra het standplaatsen en/of het plastic-beleid klaar is en er een aanpassing van de APV nodig is, wordt er tussentijds (dus voor december 2021) een voorstel tot aanpassing aan de raad aangeboden.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/2/2020
 • T2020-086
 • Messenverbod: de raad ontvangt een evaluatie over het afgelopen jaar op het gebied van het messengebruik en –bezit en de effectiviteit van de maatregelen die we genomen hebben bij de volgende wijziging van de APV.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/2/2020
 • T2020-085
 • Naar aanleiding van het ingetrokken amendement van de PvdA (A2020-036) over sociale woningbouw in Bleiswijk, zegt de wethouder toe te onderzoeken wat een percentage sociale woningbouw – ook financieel- betekent in een goed en betaalbaar te ontwikkelen wijk en neemt de afwegingen op in het masterplan dat voor bespreking naar de raad gaat.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 12/17/2020
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Dit wordt meegenomen bij het opstellen van het masterplan. Het masterplan wordt in Q4 - 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 • T2020-084
 • Naar aanleiding van de vraag van het CDA over het niet geruisloos voorbij laten gaan van de jaarwisseling 2020-2021 zegt de burgemeester toe het carillon te laten spelen, mits dit technisch mogelijk is.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 12/17/2020
 • Exploitatie
 • Het Wilhelmus is afgespeeld op 01-01-2021 om 24.00 uur.
 • 1/28/2021
 • T2020-083
 • Naar aanleiding van de ingetrokken motie M2020-037 van de PvdA over de toeslagenaffaire zegt de wethouder toe na te gaan welke financiële middelen de gemeente ontvangt en waarvoor de gemeente dat geld mag benutten. Als er met in achtneming van de privacywetgeving mogelijkheden zijn om gedupeerden zelf te benaderen, zal de gemeente dat doen. In ieder geval kunnen gedupeerden zich nu zelf melden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 12/17/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Reeds afgehandeld met brief U21.00498 d.d. 27 januari 2021.
 • T2020-082
 • Naar aanleiding van de ingetrokken motie M2020-037 van de PvdA over de toeslagenaffaire zegt de wethouder toe zo spoedig mogelijk actief en zorgvuldig te communiceren, dat gedupeerden van de toeslagenaffaire zich kunnen melden bij de gemeente door onder andere een bericht in de lokale kranten, sociale media en op de website.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 12/17/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld: In december zijn er berichten gepubliceerd op de website en social media. In deze berichten roepen we inwoners op om hulp te vragen bij de gemeente als zij gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.
 • T2020-081
 • Bestemmingsplan parapluherziening 150 kV Bleiswijk-Zuidpolder, informeren raad over ontwerpbestemmingsplan in Q1 - 2021
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 12/15/2020
 • Omgevingsrecht
 • Naar verwachting mei/juni 2021 (planvorming heeft vertraging opgelopen).
 • T2020-080
 • De wethouder zoekt uit of achterhaald kan worden hoeveel inwoners van de gemeente Lansingerland slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Reeds afgehandeld met brief U21.00498 d.d. 27 januari 2021.
 • 2/18/2021
 • T2020-079
 • In de schuldhulpverlening wordt veel gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. In het beleidsplan schuldhulpverlening is aandacht voor een goede mix tussen vrijwilligers en professionals.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met T20.12545 bij beleidsplan schuldhulp-verlening in februari 2021.
 • 2/18/2021
 • T2020-078
 • De schuldhulpverleners zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan schuldhulpverlening. Met hen zijn gesprekken gevoerd. De wethouder zal het concept beleidsplan schuldhulpverlening met de schuldhulpverleners delen en hen vragen hier schriftelijk een reactie op te geven. Als we een schriftelijke reactie ontvangen, wordt deze met de raad gedeeld.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met T20.12545 bij beleidsplan schuldhulp-verlening in februari 2021.
 • 2/18/2021
 • T2020-077
 • In het beleidsplan schuldhulpverlening of het daarbij behorende uitvoeringsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop monitoring plaatsvindt.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met T20.12545 bij beleidsplan schuldhulp-verlening in februari 2021.