Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2022-002
 • In aanloop van het opstellen van het bestemmingsplan cq omgevingsplan nav het Masterplan Bleiswijk stelt het college op korte termijn een participatieplan op.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 1/13/2022
 • T2022-001
 • Het college geeft in relatie tot de mobiliteitsvisie een schriftelijke reactie op slimme oplaadmogelijkheden en dan met name het elektrisch opladen van de auto en de (on) mogelijkheden van het bi-directioneel laden en het aansluiten op het eigen PV-systeem.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 1/11/2022
 • T2021-081
 • Brief college steunfonds: Er wordt uitgezocht hoe zelftesten gratis beschikbaar kunnen komen bij die mensen die het moeilijk zelf kunnen betalen en de raad wordt over de uitkomst hiervan geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie AB
 • 12/8/2021
 • T2021-080
 • De wethouder stelt de informatie uit de huidige monitor beschermd wonen (p. 18 Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026) beschikbaar aan de raad. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 12/9/2021
 • T2021-079
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid In de geactualiseerde uitvoeringsagenda duurzaamheid besteedt het college ook aandacht aan de betaalbaarheid van energie voor lage inkomens en een duurzaamheidslening.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • T2021-078
 • Proces begroting 2023 Het intensieve gezamenlijke (college met raad) proces voor de kadernota dat in het voorjaar van 2021 is doorlopen, zal als standaard gaan gelden voor het proces voor de begroting 2023. De verwachting is dat er nog een bezuinigingsopgave ligt omdat de begroting 2023 nog niet sluitend is.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Financien
 • Deze toezegging nemen wij mee bij het opstellen van de komende Begroting 2023-2026.
 • T2021-077
 • MIP Het college organiseert nog in 2021 een beeldvorming over het MIP met specifieke aandacht voor de afwijkingen in projecten. Tevens komst aan de orde hoe de raad hierover wordt geïnformeerd naast de reguliere P&C documenten en welke spelregels daarvoor opgenomen kunnen worden in de financiële verordening.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Financien
 • In de Agendacommissie is besloten om de beeldvorming van het MIP uit te stellen tot na 31/12/2021. Het geniet de voorkeur om de beeldvorming in fysieke vorm te organiseren. Gezien de huidige Corona-situatie gaat dat in 2021 niet meer lukken.
 • T2021-076
 • Paspoort thuisbrengen Aanvullend op de huidige (maatwerk) thuisservice, start het college in Q2 met een pilot en onderzoek voor de uitrol van de brede thuisservice. Afhankelijk van de uitkomsten komt het college in Q3 met een voorstel.
 • Simon Fortuyn
 • 10/27/2021
 • T2021-075
 • ICT intensivering Het college stuurt de raad een nadere onderbouwing van de ICT intensiveringen. Daarnaast informeert het college de raad bij de P&C producten, en daar waar nodig ook tussentijds bij actualiteiten, over nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van ‘in control’ zijn rondom infrastructuur, digitale service, communicatie, veiligheid en over (nieuwe) opdrachten die overheidswege naar ons toekomen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • T2021-074
 • Naar aanleiding van de bespreking van de zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde scherpt de wethouder de zienswijze aan. Voordat deze naar het ministerie wordt gestuurd, wordt deze ter informatie aan de commissie gezonden. De in de zienswijze opgenomen matrix wordt meegezonden naar het ministerie.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 10/7/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op 26/10 zijn de stukken verstuurd naar de raad. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • 11/25/2021
 • T2021-073
 • Het college informeert de raad over een half jaar over de (financiële) stand van zaken van de pilot funderingsherstel.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 9/22/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Terugkoppeling volgt Q1-2022.
 • T2021-072
 • Bestemminsplan Treurniet: De wethouder informeert de raad voor de volgende raadsvergadering het bedrag anterieure overeenkomst
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/22/2021
 • Gebiedsopgaven
 • Toezegging is afgedaan met een e-mail aan de gemeenteraad d.d. 28 september 2021.
 • 10/28/2021
 • T2021-071
 • De wethouder informeert de raad schriftelijk over de technische vraag of verdaging van het besluit over Kafra Housing mogelijk is.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • De aanvraagtermijn is al een keer verlengd en opgeschort. De fatale beslisdatum is nu 18 november 2021. Besluit ligt voor in college 9 november 2021.
 • T2021-070
 • Het college organiseert in overleg met de griffie op een korte termijn een vertrouwelijke bijeenkomst over initiateven en mogelijke locaties voor arbeidsmigranten in de gemeente.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Deze vertrouwelijke bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 5 oktober jl. Toezegging is daarmee voldaan.
 • 11/25/2021
 • T2021-069
 • Het college neemt de afwijzing, locatie arbeidsmigranten, van Kafra Housing in heroverweging –met inachtneming van de termijnen- en neemt daar de standpunten van de commissie en de mening van de provincie hierin mee.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Planontwikkeling stelt een ruimtelijke onderbouwing op voor (afwijzing) van de aanvraag omgevingsvergunning (met toepassing kruimelregeling) en legt dit conceptbesluit voor aan college. RES stelt separaat een brief op. Op 9 november 2021 in college ter besluitvorming. Weigering omgevingsvergunning goedgekeurd, brieven van RES gewijzigd en door hen verzonden.
 • T2021-068
 • Corona en scholen: de burgemeester zal samen met wethouder Van Tatenhove de commissie informeren over de stand van zaken van corona bij de scholen in Lansingerland.
 • Cie AB
 • 9/15/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Als mededeling op de eerstvolgende commissie Samenleving.
 • T2021-067
 • Beleidsaccenten: De wethouder geeft uitvoering aan de door de commissie (in de gele kolom in de notitie) aangegeven wijze van bezuiniging op de beleidsaccenten. De commissie ontvangt een schriftelijke bevestiging.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad in Q4-2021 via het raadsvoorstel inzake de 1e begrotingswijziging 2022 (BR2100115).
 • T2021-066
 • Beleidsaccenten: De wethouder reageert schriftelijk op de vraag van Nelleke Bouman over het beschikbare budget voor ‘grip op geld’ in relatie tot het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad in Q4-2021 via het raadsvoorstel inzake de 1e begrotingswijziging 2022 (BR2100115).
 • T2021-065
 • Beleidsaccenten: De evaluatie van de beleidsaccenten wordt meegenomen in de evaluatie van het beleidsplan ‘versterken van veerkracht’.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college informeert de raad in Q4-2021 via het raadsvoorstel inzake de 1e begrotingswijziging 2022 (BR2100115).
 • T2021-064
 • In het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie worden de uitkomsten van het STEC onderzoek, over regionale en lokale woningbehoefte en o.a. de verdeling van het type woningen voor senioren, meegenomen en geduid.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/15/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Uitvoeringsagenda Woonvisie is in wording. Januari 2022 in raad.
 • T2021-063
 • De wethouder zegt medewerking toe aan de ‘Nacht van de Nacht’ en zegt toe te zoeken naar het goede partnership met de milieufederatie en nog een paar andere partijen om te kijken hoe we samen kunnen optrekken om de Nacht van een Nacht tot een succes te maken en daarmee misschien wel een blijvend effect te kunnen veroorzaken om het nog aangenamer te maken in ons mooie Lansingerland.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 7/15/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • We hebben contact gelegd met diverse maatschappelijke organisaties zoals Rotta en de milieufederatie Zuid-Holland. De gemeentelijke organisatie ondersteunt de actie door zelf het gemeentehuis in de nacht van 30 oktober niet aan te lichten. Ook onderzoeken we (voortdurend) welke extra stappen we kunnen zetten bovenop het nu al werken met dimbare verlichting en vleer-muisvriendelijke verlichting. Bovendien roepen we via diverse kanalen zowel ondernemers als inwoners op om hun bijdrage te leveren.
 • T2021-062
 • De zienswijze ten aanzien van de nieuwe scholen in Wilderszijde wordt in oktober behandeld in de commissie Samenleving.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 7/15/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wordt gepland voor commissie Samenleving van oktober 2021.
 • 9/30/2021
 • T2021-061
 • Zomerrapportage: Huis van de Samenleving: de verbouwing wordt niet duurder dan 5 ton.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 6/30/2021
 • Financien
 • Verloopt volgens planning en binnen budget (uit aangenomen raadsbrief).
 • T2021-060
 • Brief bestuursopdracht financieringsstructuur: het toetsingskader zal via een raadsvoorstel in september aan de raad voorgelegd worden.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 6/30/2021
 • Financien
 • Het toetsingskader investeringen uit Enecogelden is op 30 september door de gemeenteraad vastgesteld.
 • 10/28/2021
 • T2021-059
 • Onderzoek forenzenbelasting: bij het onderzoek zal naast de baten en lasten ook gekeken worden naar de positieve en sociale effecten en deze worden meegenomen in de totale kosten / baten analyse.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 6/23/2021
 • Financien
 • Op dit moment wordt samen met het SVHW onderzocht of het een optie is om deze belasting in te voeren. Naar het zich laat aanzien levert het geen (financiële) baten op. Bekenen wordt of eventuele ander voordelen, zoals beter zicht op / registratie van arbeidsmigranten reden kan zijn voor de invoering van forensenbelasting.
 • T2021-058
 • Bestemmingsplan Hoeksekade: De wethouder geeft een terugkoppeling over het gesprek met de heer Stolk in de eerst volgende commissie ruimte (sept 2021), bij het agendapunt terugkoppeling uit het college.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • Omgevingsrecht
 • De toezegging is afgehandeld
 • in de commissie Ruimte van 22 september 2021 heeft wethouder Arends een terugkoppeling gegeven.
 • 10/28/2021
 • T2021-057
 • Woonvisie: Er bestaat onduidelijkheid over de gebruikte definities zoals bereikbaar en betaalbaar in de woonvisie. Voor de raadsvergadering van 15 juli informeert het college de raad met een overzicht en inzicht in de gehanteerde termen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Er is een toelichting opgesteld waarmee de onduidelijkheid t.a.v. de gebruikte definitie van bereikbaar en betaalbaar wonen zijn weggenomen. De toelichting is gedeeld met leden van de gemeenteraad. De toezegging is afgehandeld. Bijbehorende stuk in Corsa is: T21.06052
 • 9/30/2021
 • T2021-056
 • Westpolder Bolwerk: Het college bevordert met de projectontwikkelaar als partner een actieve communicatie over de bereikbaarheid en mobiliteit van deze specifieke locatie om op deze manier een bepaalde doelgroepen (met minder autobezit) aan te spreken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • Gebiedsopgaven
 • Terugkoppeling volgt Q1 - 2022.
 • T2021-055
 • Het college zoekt uit hoe andere gemeenten (juridisch) omgaan met de vrijstelling van ontvangen giften tot 1200 euro per jaar om ook extra mogelijkheden te geven aan bijstandsgerechtigden in Lansingerland.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 6/24/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college handelt al in deze geest en wacht landelijke wetgeving af.
 • T2021-054
 • Om het gebruik van de TONK-regeling te stimuleren onderzoekt het college op welke wijze de regeling kan worden verruimd door de aan te passen. Het college zal ook de eerdere aanvragen opnieuw toetsen aan de aangepaste voorwaarden. Het college informeert de raad over de voorwaarden en de toepassing. Het college zal breed te communiceren over de aangepaste voorwaarden via o.a. sociale media en sociale partners.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 6/24/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In de raadsbrief ‘corona update’ van 16 juli (U21.04579) hebben wij de raad geïnformeerd over de verruiming. De toezegging is hiermee afgehandeld.  
 • 9/30/2021
 • T2021-053
 • GGD: voor deze onderwerpen: Naast de basistaken heeft de GGD functies op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Voor een specifiek onderdeel verlangen we dat de GGD extra initiatieven ontplooit, namelijk voor de mentale gezondheid van onze jeugd na de coronacrisis (het geschrapte onderdeel uit het CU-amendement) wordt door gemeente Lansingerland aandacht gevraagd bij de komende visievorming van de GGD.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 6/17/2021
 • Het college neemt dit mee bij de nieuwe visievorming van de GGD in 2022.
 • T2021-052
 • Nota verbonden partijen: de burgemeester neemt het initiatief om twee keer per jaar een bijeenkomst te beleggen waar alle raadsraporteurs en de betrokken collegeleden bij elkaar komen om de koers en wensen ten aanzien van de betrokken verbonden partijen te bespreken.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 6/17/2021
 • Bestuur & Communicatie
 • T2021-051
 • Verduurzaming zwembad: Het college informeert de raad jaarlijks over een update van de berekening (kosten-batenanalyse) over de mogelijkheden van het full electric gaan voor het zwembad.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • Beheer
 • In de Begrotingsraad van 4 november 2021 is een amendement aangenomen voor het uitvoeren van een gedetailleerd vervolgonderzoek. Dit is een eerste stap in het beantwoorden van deze toezegging.
 • T2021-050
 • Verduurzaming zwembad: de passage over Eneco-gelden wordt –geel gearceerd- aangepast in het raadsvoorstel van 24 juni.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • Beheer
 • Afgehandeld met/in Raadsvoorstel BR2100038.
 • 9/30/2021
 • T2021-049
 • Verduurzaming zwembad: De wethouder levert een grove inschatting aan van berekeningen over het full electric gaan, voor de behandeling in de raad van 24 juni.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • Beheer
 • Afgehandeld met plaatsing brief U21.05990 op RIS.
 • 11/25/2021
 • T2021-048
 • Het college organiseert een (bestuurlijke) bijeenkomst in aanwezigheid van de wethouder waar hij een appel doet op maatschappelijke organisaties, zoals scholen, 3B wonen, Parkmanagement om al aan de slag te gaan en mogelijk quick wins te realiseren en daarbij aan te geven hoe de gemeente hierbij kan faciliteren.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 5/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Bijeenkomst wordt gepland in samenhang met het opstellen van de uitvoeringsagenda.
 • T2021-047
 • Het college komt in Q2 van 2022 met een uitvoeringsagenda van de ruimtelijke adaptiestrategie en informeert de raad vooraf over de bouwstenen en detailniveau daarvan.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 5/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Behandeling van de uitvoeringsagenda staat gepland voor Q2 - 2022.
 • T2021-046
 • Online monitoren van burgers: er wordt in kaart gebracht hoe hett werkt, wat wel mag en wat niet. Dit wordt vastgelegd in een protocol. Dit alles wordt ter informatie naar de raad gestuurd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Voor de afhandeling van deze toezegging wachten we eerst de handreiking van de VNG af over online monitoren die we verwachten in Q3/Q4 2021. We informeren de raad vervolgens over de afhandeling in Q1 - 2022.
 • T2021-045
 • Zienswijze VRR: de commissie ontvangt een geheim memo met als inhoud informatie over de financiële situatie van de VRR en mogelijke consequenties voor Lansingerland
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • 7/15/2021
 • T2021-044
 • Zienswijze VRR: de zienswijze wordt aangepast: grote wordt geschrapt.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • 7/15/2021
 • T2021-043
 • De wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Sportbox te plaatsen in Lansingerland en informeer de raad hierover.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wij onderzoeken of deze plaatsing plaats kan vinden in aansluiting met het sport- akkoord. Wij streven ernaar om in Q3 - 2021 duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van het plaatsen van de box.
 • T2021-042
 • De wethouder gaat in gesprek met HVB met het aanbod om samen met hen een businesscase op te stellen rond de overdracht van het veld dat nu in eigendom is van HVB aan de gemeente.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op 8 september 2021 heeft een bestuurlijk overleg plaats- gevonden met HVB. In Q4 - 2021 wordt een businesscase opgesteld over de gewenste eigendomsoverdracht van veld 1. Besluitvorming over eventuele financiële gevolgen vindt plaats bij de Kadernota 2023. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • 11/25/2021
 • T2021-041
 • De wethouder gaat in gesprek met wandel- en atletiekvereniging De Kieviten, zodat de vereniging en de gemeente samen kunnen onderzoeken of en hoe het ruimtelijk en financieel haalbaar is om voor de jeugd een zogenoemde ‘sprintstrip’ aan te leggen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op 6 september 2021 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met De Kieviten. In samenwerking met de Kieviten onderzoeken wij in Q4 - 2021 de haalbaarheid van de gewenste sprintstrip. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • 11/25/2021
 • T2021-040
 • In een schriftelijke reactie geeft de wethouder weer hoe zij aankijkt tegen het voorstel van het starten van onderwijs in Wilderszijde vanuit de 3 bestaande besturen (in samenwerking, zodat er ruimte overblijft voor een ander bestuur en een ander concept). De wethouder stelt de kwestie ook aan de orde in het gesprek dat binnenkort met het ministerie van OCW wordt gevoerd. Deze brief wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de commissie samenleving van 20 mei 2021.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/8/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toezegging is afgehandeld met brief U21.02647 d.d. 7 mei 2021.
 • 6/24/2021
 • T2021-039
 • Regiovisie jeugdhulp: De wethouder zoekt uit en informeert de raad schriftelijk of bij intakegesprekken toestemming of mandaat wordt gevraagd om de informatie te delen met hulporganisaties in een vervolgtraject.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/8/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Toezegging is beantwoord in brief U21.03468 d.d. 15 juni 2021.
 • 6/24/2021
 • T2021-038
 • Corona: de vraag van de heer Weerheim over de mogelijke oorzaken voor het lage aantal TONK-aanvragen wordt schriftelijk beantwoord.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We versturen voor het zomerreces een raadsbrief met de beantwoording
 • 7/15/2021
 • T2021-037
 • Faciliteren ondernemers na versoepeling Coronamaatregelen: De wethouder legt bij wethouder Van Tatenhove de vraag neer of er ook een soortgelijk herstelplan kan komen voor verenigingen, kerken en andere organisaties.
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We informeren de raad in Q1-2022 over de herstel- acties voor verenigingen, kerken en andere organisaties.
 • T2021-036
 • Brief Ambtelijke organisatie onder druk: ombouwen kantoren naar woningen wordt wel uitgevoerd in tegenstelling tot wat in de brief staat.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • T2021-035
 • Biomassaverbranding. In Pijnacker-Nootdorp is een regel gesteld waarbij alleen installaties voor de opwekking van energie slechts voor eigen gebruik vergund mogen worden. De wethouder onderzoekt de (on) mogelijkheden van deze regelgeving en of dit ook voor Lansingerland van toepassing kan zijn en informeert de commissie daarover.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 21 maart jl. informeerden wij de commissie over de uitkomsten van dit onderzoek middels brief U21.02629 d.d. 21 april 2021 en hiermee is de toezegging afgedaan.
 • 6/3/2021
 • T2021-034
 • De wethouder onderzoekt of de aangekondigde nachttrein van Amsterdam naar Praag en v.v. over het HSL tracé zal gaan en hoe zich dit verhoudt tot de zienswijzen en beleid van de gemeente van de beperking van overlast. De wethouder informeert de commissie hier schriftelijk over.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U21.02672 d.d. 29 april 2021.
 • 6/3/2021