Toezeggingen

IDGedaan inOnderwerpStand van zakenAfgedaanOmschrijving
 • 58
 • Lange Termijn Accommodatiebeleid - 2e ronde: politieke vragen
 • 30-10-2020: Q2 2021 Afvoeren
 • Pfh. J. Fit: stichtingsbesturen bestaan ook uit jongeren. Het is echter goed om te inventariseren of dat toereikend is, dit zegt zij toe.
 • 57
 • Lange Termijn Accommodatiebeleid, bijlage 3 Participatieplan
 • 30-10-2020: Q2 2021 Afvoeren
 • Wat betreft de het kenbaar maken dat men kan participeren zegt pfh. J. Fit toe dat social media intensiever dan nu worden ingezet. Ook zal melding in de Medemblikker worden gemaakt. Op voorstel van B. Huisman zegt de wethouder toe dat ook melding van de participatie wordt gemaakt in de dorpsbladen en via bv. een poster bij de accommodaties. J. Fit zegt dit toe
 • ook kernraden zullen geïnformeerd worden.
 • 62
 • Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
 • 30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.
 • Vervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
 • 133
 • Inspraak over de kosten voor het vervangen van de brug door een dam met duiker t.b.v. de bewoner aan de Parklaan 9A te Medemblik
 • Afgedaan middels Informatienota Raad (DOC-21-467535).
 • Desgevraagd geeft wethouder Van Langen aan: Er zal een informatienota komen die antwoord geeft op het gereserveerde budget, over de beweringen van de inspreker in haar brief, de vraag of er een rapport is over de civiele staat van de brug en de bomen.
 • 77
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 Hollands Kroon
 • De wethouder zegt toe dat deze zienswijze wordt gedeeld met de raad/cie in combinatie met een informatienota.
 • 28
 • Uitvoering WvGGZ door GR GGD HN
 • Afgehandeld: de raad is via een raadsinformatiebrief DOC-20-322159 (DOC-20-318423 agendastukken AB GGD NHN 25 november 2020) geinformeerd over de monitoring over de periode van januari t/m augustus 2020.
 • De heer Kuipers zegt toe de raad over een half jaar over de uitvoering van de WvGGZ te informeren.
 • 114
 • Themabijeenkomst Grondbeleid
 • De wethouder zegt toe dat zij met een thema avond over het grondbeleid aan de gang gaat, wellicht in combinatie met de resultaten van het stedenbouwkundig onderzoek.
 • 112
 • Betrekken glastuinbouw en jongeren.
 • Update 2-3-2022: Informatie uit de glastuinbouwsector over de opwek van energie in waterbassins is gedeeld met het programmamanagement RES-NHN. Daarnaast vindt er binnenkort een gesprek plaats over een innovatie roadmap. Dit gesprek gaat erover welke innovaties nodig zijn om de de doelstellingen in NHN te behalen. Belangrijke partijen zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN, Liander, gemeenten zitten aan tafel. De Greenport NHN stelde een verkenning op over de verduurzaming van de glastuinbouw. Dit leidde er ook toe dat de Greenport aanwezig is bij dit gesprek. De jeugd wordt betrokken bij de RES. Zo bestaat er een Young RES, zij denken mee hoe we jongeren kunnen betrekken bij de RES in NHN. In Westfriesland organiseren we onze eigen jongeren klimaattop. Deze vindt in het najaar plaats. Binnenkort zetten we een enquête uit onder een deel van de Westfriese inwoners, op basis van een representatieve steekproef. Deze enquête gaat over duurzame energieopwekking op land. De uitkomsten gebruiken we voor het opstellen van een regionaal kader voor duurzame energieopwekking. Voor de jongeren ontwikkelen we een speciale enquête voor jongeren. Daarmee is aan deze toezegging voldaan. Graag afvoeren.
 • De wethouder geeft aan dat de beantwoording van de technische vragen van het CDA over het betrekken van de glastuinbouwsector bij onderzoek naar zon op water en de jeugd bij de fase van RES 1.0 naar RES 2.0 als een toezegging kunnen worden beschouwd.
 • 115
 • Informatienota n.a.v. bespreeknotitie GB over het respecteren van het kader van 30% bouwen in kleine kernen
 • Bij de behandeling van de bespreeknotitie van GemeenteBelangen (Het kader van 30% bouwen in kleine kernen respecteren) heeft de wethouder toegezegd hetgeen over dit agendapunt in de notulen van de raadscommissie is opgenomen, om te bouwen naar een informatienota, samen met de griffie.
 • 121
 • Op de vraag welke aanbevelingen van het Aanjaagteam nu al worden uitgevoerd antwoordt de portefeuillehouder: Er zijn dermate veel aanbevelingen, dat is lastig aan te geven. We kunnen wel daar over een half jaar een informatienota voor aanleveren.
 • 162
 • Deelname provincie in groep stakeholders
 • Aan de portefeuillehouder is gevraagd of zij ideeën heeft over hoe de stem van de inwoner ook in de provincie gehoord kan worden en hoe dit verankerd zou kunnen worden in de communicatie- en participatiestrategie en uitgewerkt kan worden in het plan van aanpak. Door de portefeuillehouder is toegezegd dat het college de inspanning zal doen om de provincie te bewegen deel te nemen in de groep van stakeholders.
 • 87
 • Actieve informatie: Toelichting op tekort sociaal domein
 • 18-2-2021/GP: We nemen de raad actief mee over de financiele situatie van het sociaal domein bij de tussentijdse rapportrages van de lente- en herfstnota. Daarnaast ook bij de kadernota, begroting en jaarrekening. Hiernaast zullen we u ieder kwartaal informeren over de financiële ontwikkelingen. Denk daarbij aan aantallen cliënten, gemiddelde kosten per cliënt en relevante lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen met financiële gevolgen. Hiermee wordt voldaan aan dit verzoek.
 • Het college zal de raad periodiek op de hoogte houden omtrent de stand van zaken van het tekort in het Sociaal Domein
 • 116
 • Ontwikkelingen jeugdzorg
 • 27-10-21: Middels een informatiebijeenkomst op 1 juli 2021 bent u meegenomen in de stand van zaken en planning van het project Sociaal Domein in Balans (DOC-21-416849). Toezegging kan worden afgehandeld.
 • De raad zal voor de zomer 2021 worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van jeugdzorg (o.a. middels een verslag van de werkzaamheden van de projectleider).
 • 168
 • Overzichten wachtlijsten bijzondere bijstand en jeugd in staffels
 • Wethouder Kuipers zegt desgevraagd toe in het vervolg in de actieve informatie het overzicht met wachtlijsten voor bijzondere bijstand en jeugd te verstrekken met daarin opgenomen een range van weken conform gedaan bij de beantwoording van de commissievragen van HvM van 4 april jl.
 • 171
 • Aanpassing toelichting 'keuzemogelijkheid 4'
 • Portefeuillehouder Kuipers zegt desgevraagd toe te zullen kijken of de toelichting op ‘keuzemogelijkheid 4’ op het formulier aangepast kan worden c.q. aanpassing behoeft.
 • 172
 • Terminologie in communicatie
 • Portefeuillehouder Kuipers zegt desgevraagd toe dat in de communicatie niet meer gesproken zal worden van ‘incontinentiemateriaal’, maar dat er in het vervolg – omdat het ook over bijv. insulinemateriaal of afval van stomamateriaal – gesproken kan worden van ‘medisch afval van huishoudens’.
 • 170
 • Ontwikkelingen 'Brandweer 360'
 • Portefeuillehouder F. Streng zegt toe de raad te zullen informeren als duidelijk is wat de consequenties van ‘Brandweer 360’ zijn voor het Medemblikse brandweerkorpsen.
 • 34
 • ARO-procedure beoogde locatie zwembad
 • 29/10/20: raad is geinformeerd over uitvoering moties zwembaden middels informatienota (DOC-20-267118). Dit is onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • De wethouder heeft toegezegd de commissie via actieve informatie te blijven informeren over het proces in het kader van de ARO-procedure voor de beoogde locatie van het zwembad. Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, afgehandeld bij begroting. PWF: afvoeren
 • 151
 • Rapportage Weerstandsvermogen van de RKC
 • De wethouder heeft toegezegd met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te zullen gaan, te zullen kijken wat er uitvoerbaar is en de raad hierover vóór 1 juli 2022 te rapporteren.
 • 51
 • Wegmisbruik Meerlaan Medemblik
 • 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA verkeersoverlast en verkeersonveiligheid situaties Meerlaan te Medemblik. Z-19-083017. Tijdens Raadscie november 2020 heeft FS aangegeven dat hij dit jaar contact opneemt met het actiecomité. 18/01/21: de initiatiefnemer(s) zijn uitgenodigd voor een overleg.
 • Burgemeester Streng zegt toe als portefeuillehouder met de organisatie en de actiegroep in overleg gaan om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Het onderzoek wordt met voorrang opgepakt en de portefeuillehouder zal de commissie zo snel mogelijk informeren.
 • 45
 • Lokaal sportakkoord
 • 27-8-2020: antwoord in Q4 2020 20-2-2021: informatie in Q1 2021 Afgehandeld door: actieve informatie commissie 4-3-21 Afvoeren
 • Wethouder Fit zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wie de koplopers zijn (is dat bijvoorbeeld ook Team Sportservice WestFriesland). Ook zal zij aangeven of en zo ja hoe de inbreng van mensen met een beperking, met name waar het gaat om aangepast vervoer, is meegenomen in het sportakkoord. Wethouder Fit antwoordt dat Team Sportservice nadrukkelijk betrokken is bij het hele proces. In de gesprekken is zeker aandacht geweest voor mensen met een beperking in relatie tot aangepast vervoer. De wethouder zegt toe deze beide punten nader schriftelijk toe te lichten
 • 37
 • Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 - DeSom
 • 5/6/20: wordt meegenomen in informatienota ICT. 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
 • Burgemeester Streng heeft toegezegd terug te komen op de mogelijkheden op het verzoek om een benchmark.
 • 25
 • Implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten
 • Afgehandeld, informatienota 20-10-20 naar raad gestuurd (Z-19-049641
 • DOC-20-258024).
 • In 2020 zullen stappen gezet worden wat betreft de implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten. De raad wordt geïnformeerd over deze stappen.
 • 156
 • Lichtvervuiling windmolens
 • De wethouder zegt toe in het eerstvolgende bestuurlijk overleg met Hollands Kroon aandacht te vragen voor de lichtvervuiling van de windmolens.
 • 155
 • Aanvraagprocedure tegemoetkoming medisch restafval
 • De wethouder zegt toe het aanvraagproces voor de tegemoetkoming van € 55 voor inwoners met medisch restafval zo eenvoudig mogelijk te maken waarbij ook een voorbeeldformulier op de website zal worden geplaatst.
 • 154
 • Papieren versie afvalkalender
 • • De wethouder zegt toe bij de “veelgestelde vragen” op de website op te nemen dat via het 0800-nummer van HVC ook een papieren versie van de afvalkalender kan worden gevraagd.
 • 174
 • Opnemen aparte subcategorie voor betaalbare starters koopwoningen in nieuw afwegingskader
 • Portefeuillehouder A. van Langen zegt toe dat zij bereid is om in het regionaal overleg VVRE de mogelijkheid van het opnemen van een aparte subcategorie voor betaalbare starters koopwoningen in het nieuwe afwegingskader ter discussie in te brengen.
 • 175
 • Opnemen alternatieve woonvormen in nieuw afwegingskader
 • Portefeuillehouder A. van Langen zegt toe dat zij bereid is om in het regionaal overleg VVRE de mogelijkheid van het opnemen van alternatieve woonvormen in het nieuwe afwegingskader ter discussie in te brengen.
 • 181
 • Tijdig in kaart brengen mogelijkheden nieuwe Huisvestingswet
 • De portefeuillehouder zegt toe tijdig in kaart te brengen welke mogelijkheden de nieuwe Huisvestingswet gaat bieden (indien deze aangenomen wordt door de Tweede en Eerste Kamer) om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners.
 • 180
 • Informatie over wachtlijsten
 • De heer Nijsingh zegt toe het eerder toegezegde overzicht in weken/ranges mbt achterstanden bij bijzondere bijstand, Wmo en Jeugdzorg alsook het aantal nieuwe aanmeldingen in het vervolg aan te leveren in de actieve informatie. Als dit technisch niet mogelijk blijkt, zal hij dat ook laten weten.
 • 179
 • Wachtlijst energietoeslagen
 • De heer Nijsingh zegt toe in de volgende vergadering een tijdspad te leveren met betrekking tot de wachtlijst voor aanvragen energietoeslagen. Hierin zal ook informatie worden meegenomen met betrekking tot de extra toeslag.
 • 183
 • Informatieveiligheid
 • De heer Gringhuis zegt toe dat er 2x per jaar informatie zal worden verstrekt aan raad en commissie over de status van de voortgang van aanpak van informatieveiligheid in het gemeentehuis.
 • 182
 • Aandachtspunt voor beleid: ontmantelen mantelzorgwoningen bij beëindiging mantelzorg
 • Mevrouw Van Langen geeft aan dat uit de nota volgt dat een mantelzorgwoning bij beëindiging van de mantelzorg moet worden ontmanteld. Nu er nog beleid moet komen voor splitsen van woningen en wonen in bijgebouwen (daar zijn wel al kaders voor vastgesteld), kan dit daarin niet worden meegenomen? Het ontmantelen zou leiden tot kapitaalvernietiging en de betreffende woning zou ook kunnen dienen als starterswoning wellicht. De portefeuillehouder Ruimte zegt toe dit als aandachtspunt mee te nemen (portefeuillehouder: J. Broeders).
 • 36
 • Lentenota 2020 - IT-beheersomgeving
 • 5/6/20: er komt op korte termijn een informatienota, 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
 • N.a.v. vragen over de bevindingen van de accountant over de IT-beheersomgeving heeft de portefeuillehouder Streng aangegeven dat hij de raad zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan over de onderwerpen logische toegangsbeveiliging, wijzingen beheer en continuiteitsbeheer.
 • 157
 • Weg in Benningbroek
 • De weg is ingericht volgens de geldende CROW normering.
 • De wethouder zegt toe dat het college met een informatienota zal komen inzake het voorstel over de weg in Benningbroek (alhoewel dit uitvoering is en het niet gebruikelijk is dat het college op zo'n plan terugkomt).
 • 24
 • Kaderstelling Weeshuisgronden
 • 21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is naar verwachting 2021.
 • Bij de uitvoering van het besluit kaderstelling Weeshuisgronden wordt aandacht besteed aan: • Variatie in woningen • Ontsluiting D noordelijker realiseren (langs de sloot) bestuderen als optie • Molen als thema meenemen (als suggestie) • Alternatieven in de bouw (knarrenhof, CPO, etc.) meenemen + actief onder de aandacht brengen • Ruimte voor bouw voor middengroepen
 • overleg met corporaties • Aandacht voor uitdagende architectuur aan de randen
 • 145
 • Vermelding op website gemeente voor afvalrapers en voor aanvragen oranje bak
 • In het overzicht veelgestelde vragen over het recycle-tarief staat o.a.: - Ik haal zwerfafval op, waar kan ik dit kwijt? Antwoord: wanneer u zwerfafval raapt, kunt u zich aanmelden bij de gemeente via ons algemene nummer of via de mail. Wij nemen dan contact met u op om het zwerfafval op te halen of om aan te geven waar u het zwerfafval kunt brengen. - ik heb een extra minicontainer nodig. Hoe kan ik deze aanvragen? Antwoord: een extra minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken kunt u net als de extra minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval aanvragen bij de klantenservice van HVC. Deze minicontainers zijn gratis. Voorwaarde is wel dat uw adres het huisvuil inzamelt met minicontainers aan huis. Adressen die zijn aangesloten op een ondergrondse- of een bovengrondse container kunnen geen minicontainers aanvragen. - Kan ik op een later moment nog wisselen van formaat restafvalbak? Antwoord: heeft u voor een bepaald formaat restafvalbak gekozen en komt u er later achter dat het andere formaat toch beter past? Dan kunt u tijdens een omruilactie de restafvalbak omruilen voor een ander formaat. Informatie hierover volgt later. Alle vragen en antwoorden staan hier: https://www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/recycle-tarief
 • De portefeuillehouder heeft toegezegd dat er op de website van de gemeente, in het overzicht van veel gestelde vragen, kan worden aangegeven waar afvalrapers zich kunnen melden en hoe inwoners een gratis oranje bak kunnen aanvragen.
 • 144
 • Rekenvoorbeeld afvalstoffenheffing op website gemeente
 • In het kader van de Afvalstoffenheffing 2022 heeft de portefeuillehouder toegezegd dat er op de website van de gemeente een overzicht met rekenvoorbeeld komt.
 • 55
 • Rapporten over brandveiligheid van de VRNHN
 • Het college stuurde in de week van 15 september een informatienota naar de raad met nummer DOC-20-295785 met het ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’. Daar zat ook een pdf van het ontwerpbestemmingsplan bij. Bijlagen 7 en 8 van die toelichting bevatten de adviezen ten aanzien van de brandveiligheid. Die zijn dus raadpleegbaar voor de raadsleden.
 • Structuurvisie "Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3". Gevraagd wordt of de rapporten over brandveiligheid van de VRNHN gedeeld kunnen worden. De wethouder zegt toe het rapport van de Veiligheidsregio ter inzage te leggen.
 • 188
 • Voorkomen gedateerde teksten in toelichting bestemmingsplan
 • De heer Broeders zegt toe dat hij gaat proberen om in de toekomst te voorkomen dat er in de toelichting bij de bestemmingsplannen teksten staan die gedateerd zijn.
 • 187
 • Overleg Wabo KBG over wijze van participatie
 • De heer Broeders zegt toe dat hij met de Klankbordgroep Wabo en de vakambtenaar in gesprek wil gaan over de wijze van participatie bij ruimtelijke plannen.
 • 186
 • Benamingen kostenverhaal, o.a. voor wat betreft de Westfrisiaweg
 • De heer Broeders zegt toe dat hij bereid is om eens te kijken naar de benamingen in het kostenverhaal, met name voor wat betreft de bijdrage voor de Westfrisiaweg.
 • 14
 • Monitoring Veilig Thuis
 • 4-2 De laatste rapportage van Q4 VT is nog niet binnen. Verwacht wordt deze eind februari 2020 aan de raad ter informatie aan te bieden. 13-3 Later dan gepland is eind februari de afrekening Q4 van Veilig Thuis ontvangen. Informatie hierover ontvangt de raad medio eind maart/ begin april (SF) 22-04 Vanwege werkzaamheden met betrekking tot Coronacrisis is niet voldaan aan de toezegging om op tijd een informatienota naar de raad te sturen. We verwachten medio mei deze toezegging af te wikkelen. 4-6-20: de informatienota gaat volgende week de routing in richting de raad. Hiermee is deze toezegging afgehandeld. (SF)
 • Monitor aanpak wachtlijsten Veilig Thuis (Dashboard aanpak wachtlijsten). Wethouder Kuipers zegt toe dat de raad elk kwartaal 1 op 1 wordt geïnformeerd over aantal meldingen, wachttijden, adviezen en onderzoeken, ziekteverzuim en personeelsbestand.
 • 129
 • Ingekomen stuk 1775 van Bovisie, optionele uitbreiding woningbouw Onderdijk
 • Het college zegt daarbij toe een informatienota te leveren, die aangeeft op welke wijze het college reageert op principeaanvraag Onderdijk Knoe.
 • 35
 • Afzien van incassomaatregelen gedurende een half jaar
 • 23/9 portefeuillehouder heeft via actieve info op 18 juni de raad geinformeerd.
 • Ingetrokken motie “Afzien van incassomaatregelen gedurende een half jaar” (bijlage H) De portefeuillehouder zegt toe dat hij de raad zal informeren over wat de maatregelen van het college zijn eind mei c.q. juni wat de incasso betreft en dat het college al het mogelijke zal doen om op een zo eenvoudig mogelijke wijze ondernemers die niet aan belastingverplichtingen kunnen voldoen zoveel mogelijk te ontzien. Onderzocht zal worden welke verenigingen/dorpshuizen ondersteuning nodig hebben zodat deze ondersteuning zoveel als mogelijk is kan worden verleend.
 • 9
 • Ontsluiting W.c. Zwaagdijk Oost
 • 19/11/20 De projectleider heeft diverse gesprekken gevoerd met oa ondernemers en doet onderzoek naar de alternatieven die de dorpsraad heeft aangeboden. 18/01/21: de alternatieven worden technisch beoordeeld
 • 719: Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost: de raad wordt direct geïnformeerd als er een akkoord is met de exploitant om de onveilige verkeerssituatie op de lossen (hopelijk eind 2017) 746: Het college zal een voorstel leveren nadat met de eigenaar financiële afspraken zijn gemaakt over de ontsluiting en waarin subsidie van de provincie voor een fietspad is opgenomen. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de gemeente zo laag mogelijk is. cie Ruimte 15-11-2018:- De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden om in te zetten als er niet tot een overeenkomst met de heer Entius kan worden gekomen. Cie Ruimte 20-06-2019: De stand van zaken is dat er nog steeds geen akkoord is. De heer Entius heeft het herziene plan nog niet getekend. Op het moment dat er een akkoord is worden de plannen besproken met de dorpsraad. Raadscie 23/4 - overeenkomst winkelcentrum Zwaagdijk, is al voor 10 april was ondertekend, dat moet even aangepast worden. Raadscie 8/10/20: T. van Diepen: Tijdens de raadcie. in september is er ingesproken door initiatiefnemers uit Zwaagdijk. Er zou een gesprek volgen waar ook de alternatieve plannen besproken zouden worden. Wat is hiervan de uitkomst? I.v.m. de afwezigheid van F. Streng wordt deze vraag schriftelijk beantwoord.
 • 125
 • Brief Auditcommissie
 • Voorts doet het college de volgende toezegging: Na het zomerreces – in september – wordt in commissieverband verder gediscussieerd over de brief van de Auditcommissie (7 onderdelen).
 • 124
 • Bijeenkomst Havenbedrijf
 • Door F. Streng: in het najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin aan de raad m.b.t. het Havenbedrijf wordt gepresenteerd: waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?
 • 123
 • Dienstverlening overlastmeldingen
 • Door F. Streng (n.a.v. de motie Taken politie): als de landelijke trend van het aantal overlastmeldingen doorzet, zal een voorstel aan de raad worden aangeboden, om de dienstverlening aan de inwoners op dit punt goed te blijven uitvoeren en hiervoor capaciteit en financiën beschikbaar te stellen.
 • 122
 • Communicatie met de raad wanneer doelen zijn gehaald en wanneer niet
 • Door D. Kuipers (n.a.v. motie SMART onderzoeken): er zal meer aandacht aan worden besteed om in de communicatie met de raad explicieter aan te geven wanneer doelen gehaald zijn en wanneer niet (en waarom niet).