Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 8/4/2020
 • Samenvatting themabijeenkomst klimaatadaptatie 11 juni 2020
 • 8/4/2020
 • Aanvullende informatie Parkeren Medemblik
 • 7/27/2020
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
 • 7/14/2020
 • Evenementen in Coronatijd na 1 juli 2020
 • 7/10/2020
 • Jaarplan Verblijfsrecreatie Medemblik 2020
 • 7/7/2020
 • Informatienota AB WerkSaam 9 juli 2020
 • 6/29/2020
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 1 juli 2020
 • 6/29/2020
 • Vergaderstukken en advies vergadering AB GGD Hollands Noorden 1 juli 2020
 • 6/29/2020
 • Algemeen Bestuur vergadering veiligheidsregio Noord- Holland Noord 3 juli 2020
 • 6/29/2020
 • MADIVOSA 2 juli
 • 6/25/2020
 • Meicirculaire gemeentefonds 2020
 • 6/25/2020
 • Stand van zaken parkeren Medemblik - Q2 2020
 • 6/25/2020
 • Bloesemgaerde-Noord te Wognum
 • 6/23/2020
 • Tijdelijk uitbreiding terrassen
 • 6/23/2020
 • Effecten vervallen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en overige beoordelingsaspecten voor de omgevingsvergunning
 • 6/23/2020
 • Pilot biodiversiteit Burgemeester Smitpark Midwoud
 • 6/16/2020
 • Bovenregionaal plan specialistische Jeugdhulp NH
 • 6/16/2020
 • Ruimtelijke quickscan recreatieparken De Kogge 1 en 3 (Oostwoud)
 • 6/16/2020
 • Woondeal NHN met rijk
 • 6/16/2020
 • Omgevingsvergunning Zevenhuis
 • 6/16/2020
 • Veilig Thuis monitor Q4 2019 en jaarrapportage 2019
 • 6/16/2020
 • Voorjaarsnota WerkSaam 2020
 • 6/16/2020
 • Ontwerp Structuurvisie transformatie recreatieparken
 • 6/16/2020
 • Tweesporenbeleid gedoogsituatie en transformatie camping Hauwert
 • 6/16/2020
 • Energiemonitor HVC en Nationale monitor duurzame gemeenten
 • 6/16/2020
 • Open Monumentendag 2020 Medemblik afgelast
 • 6/16/2020
 • Herinrichting de Ganker
 • 6/12/2020
 • Herziening Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
 • 6/9/2020
 • Nadere toelichting Digitalisering n.a.v. vragen ChristenUnie
 • 6/4/2020
 • Evaluatie nadere regels budget leefbaarheid
 • 6/4/2020
 • Rapport blaashal van SV Spartanen
 • 6/3/2020
 • Voortgang bezwaar omgevingsvergunning Zevenhuis
 • 6/2/2020
 • MADIVOSA 4 juni
 • 6/2/2020
 • Informatienota Raad - Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN)
 • 5/29/2020
 • Verzoek verruiming regels horeca aan voorzitter Veiligheidsregio
 • 5/26/2020
 • Corona-acties welzijn en sociaal domein in relatie tot versoepeling van maatregelen
 • 5/26/2020
 • Ruimtelijke (klimaat)adaptatie
 • basis voor ontwikkelen strategie
 • 5/26/2020
 • afhandeling motie 'kaderstelling toekomstige wijzigingen gemeenschappelijke regelingen'
 • 5/26/2020
 • Stand van zaken Veranderopgave Inburgering Q1 2020
 • 5/26/2020
 • Raadsinformatiebrief Transformatie Jeugd Westfriesland
 • 5/26/2020
 • Evaluatie Jeugdzorgplus Horizon
 • 5/20/2020
 • Rapport Blaashal Wognum
 • 5/20/2020
 • Stand van zaken digitale participatie
 • 5/20/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Jonkerspad'
 • 5/19/2020
 • Terugkoppeling zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen
 • 5/19/2020
 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Medemblik 2020
 • 5/12/2020
 • AB CAW 14 mei 2020
 • 5/8/2020
 • Informatienota risicovolle projecten
 • 5/8/2020
 • Jaarverslag 2019 juridische zaken
 • 5/8/2020
 • Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wieringerhoek