Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 9/22/2023
 • Voorstel voor een extra bespreekmoment gemeenteraad in proces naar vaststelling van de Omgevingsvisie
 • 9/19/2023
 • Afwijken van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de inkoop van de Publicatie van de bekendmakingen
 • 9/12/2023
 • Participatietraject ‘Alternatieve viering jaarwisseling op de Gouw in Opperdoes’
 • 9/12/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 september 2023
 • 9/5/2023
 • Beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Medemblik
 • 9/5/2023
 • Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop ‘agenda voor de toekomst’
 • 9/5/2023
 • Informatienota jaarverslag welstandscommissie 2020/2022
 • 9/5/2023
 • Aankondiging ‘Avond van het Wonen’ en Woonbehoefteonderzoek Medemblik 2023
 • 9/5/2023
 • Informatienota Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor raad augustus 2023
 • 9/5/2023
 • Energietoeslag 2022-2023
 • 9/5/2023
 • Verbeterplan naar aanleiding van extern auditrapport Wet Politiegegevens.
 • 7/25/2023
 • Aanwijzing en instandhouding gemeentelijke monumenten
 • 7/25/2023
 • Verslag themabijeenkomst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 6 juli 2023
 • 7/25/2023
 • Tussentijdse terugkoppeling Kerkenvisie
 • 7/25/2023
 • Inhuur kwartiermaker voor Sportbedrijf Medemblik bv
 • 7/18/2023
 • Vervolgstappen beleidskaders openbaar groen
 • 7/18/2023
 • Coronanoodsteun Culturele organisaties
 • 7/18/2023
 • Ontwerp Bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk
 • 7/18/2023
 • Informatienota raad monitoring uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
 • 7/14/2023
 • Aanwijzingsbesluiten en nadere regels Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 en Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 2e tranche
 • 7/12/2023
 • Ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
 • 7/11/2023
 • Meicirculaire gemeentefonds 2023
 • 7/11/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20'
 • 7/11/2023
 • Terugblik 2022 en Jaarplan 2023 Toeristische Marketing gemeente Medemblik
 • 7/11/2023
 • AB vergadering WerkSaam 13 juli 2023
 • 7/11/2023
 • BP Middenweg
 • 7/11/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 12 juli 2023
 • 7/5/2023
 • Intrekken aanwijzingsbesluiten verbod afsteken vuurwerk
 • 7/5/2023
 • Vergadering algemeen bestuur VNHN 7 juli 2023
 • 7/3/2023
 • Wachtlijstloos werken
 • 6/27/2023
 • Veegplan
 • 6/27/2023
 • Informatienota themaraad Veiligheidsregio 11 mei 2023.
 • 6/27/2023
 • Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen
 • 6/27/2023
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2022
 • 6/27/2023
 • Gunning doelgroepenvervoer West-Friesland 2023-2027
 • 6/27/2023
 • Herijking Sportakkoord 2.0
 • 6/27/2023
 • Resultaten uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis
 • 6/22/2023
 • Raadsvoorstel begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 diverse gemeenschappelijke regelingen
 • 6/22/2023
 • Contractering Jeugdzorgplus
 • 6/21/2023
 • Aanleg ovale rotonde N239-N240, doortrekken parallelweg N240 en aanpassen fietsoversteek Opperdoezerpad
 • 6/20/2023
 • Aanpassing kruispunt N239 - Agriport
 • 6/20/2023
 • Informatienota aan de Raad over de opvang van asielzoekers
 • 6/20/2023
 • Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Stichting JOGG voor onbepaalde tijd
 • 6/20/2023
 • Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026
 • 6/16/2023
 • Verkeersonderzoek Hoornseweg te Wognum
 • 6/12/2023
 • Opgevraagde stukken “interpellatiedebat”
 • 6/12/2023
 • Informatienota n.a.v. informatiebijeenkomst Sociaal Domein van 23 januari 2023
 • 6/7/2023
 • Realiseren Openbare Toiletten in de kern Medemblik
 • 6/6/2023
 • Stand van zaken Bloesem
 • 6/1/2023
 • Stakeholderbijeenkomst Gemeentelijk verkeer en vervoersplan