Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 2/1/2023
 • Inwoners
 • Informerende brief stand van zaken Keiweg-Ridderstraat Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2/1/2023
 • Inwoner
 • Dorst (mail gericht aan Dorpsplatform CC raad)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/31/2023
 • Kreativ namens inwoner Dorst
 • Principeverzoek wijziging bestemming en bouwvlak
 • In handen stellen van college ter afdoening.
 • 1/26/2023
 • College B&W
 • Sisa 2021 heraanlevering specifieke uitkeringen SZW hersteloperatie toeslagen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/26/2023
 • College B&W
 • Bestrijding energiearmoede
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/26/2023
 • Inwoner
 • Wijzigen ontwerpbestemmingsplan Parck Warande
 • Voor kennisgeving aannemen en desgewenst betrekken bij betreffend agendapunt raadsvergadering 31 januari 2023
 • 1/25/2023
 • College B&W
 • Opvang vluchtelingen Elschot 30
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/24/2023
 • College B&W
 • Voortgang verbeteren luchtkwaliteit in schoolgebouwen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/24/2023
 • College B&W
 • Starten vaststellingsprocedure Parapluherziening Oosterhout 2022 Wonen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/24/2023
 • College B&W
 • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2023 met terugblik 2022 (UVP-VTH)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/24/2023
 • College B&W
 • Annuleren pilot wasservice Sociaal Domein
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/23/2023
 • College B&W
 • Woningbouwprogramma 2023
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/19/2023
 • College B&W
 • Raadsinformatiebrief gemeentelijke bijdrage regionale taken GIA en MCZ
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/18/2023
 • College B&W
 • Raadsinformatiebrief ambitiedocument Arendshof
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/17/2023
 • College B&W
 • Stand van zaken uitvoering motie Handle with Care
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/17/2023
 • College B&W
 • Verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/17/2023
 • College B&W
 • Uitstel presentatie Voorlopig Ontwerp vernieuwbouw gemeentehuis
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/16/2023
 • burger
 • WOO verzoek
 • In handen stellen van college.
 • 1/12/2023
 • College B&W
 • Subsidieregeling bedrijventerreinen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/10/2023
 • Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
 • Slotverklaring N629
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/10/2023
 • Bewonerscommissie
 • Parkeervergunning parkeergarage de Basiliek
 • In handen stellen van college.
 • 1/4/2023
 • VvE Residentie de Bussel
 • Parkeervergunningen Parkeergarage de Basiliek
 • In handen stellen van college.
 • 12/31/2022
 • Inwoner
 • Abonnement parkeergarage Baseliek
 • In handen stellen van college.
 • 12/30/2022
 • Rekenkamer Oosterhout
 • Eindrapport digitale dienstverlening
 • Het rapport wordt met een raadsvoorstel voor besluitvorming voorgelegd.
 • 12/30/2022
 • Rekenkamer Oosterhout
 • Jaarplan 2023 en onderwerp volgend onderzoek
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/22/2022
 • Regio West-Brabant (RWB)
 • Vastgestelde Kadernota 2024 en reactie op ingebrachte richtlijnen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/22/2022
 • Kunsten 92
 • Gemeenten, met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overeind houden!
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/21/2022
 • Milieuvereniging De groene koepel
 • Prioriteiten gebiedsvisie Ulvenhoutse bos (brief aan raad Breda CC raad Oosterhout)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/21/2022
 • Regio West-Brabant (RWB)
 • Tweede bestuursrapportage 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/20/2022
 • College B&W
 • gewijzigde reactienota bestemmingsplan Oosterhout Zuid (Parck Warande)
 • Betrekken bij het raadsvoorstel (raadsvergadering 20 december 2022)
 • 12/20/2022
 • College B&W
 • Raadsbrief aanpassing beleidsregel levensgedrag
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/20/2022
 • College B&W
 • Flexwoningen Ter Horst
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/20/2022
 • College B&W
 • Raadsinformatiebrief ontwikkelingen Amernet
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/19/2022
 • College B&W
 • Raadsbrief Woondeal stedelijke regio Breda-Tilburg
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/16/2022
 • GGD West-Brabant
 • Toekomstvisie 2023-2033
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/15/2022
 • College B&W
 • Tariefbesluit Brabant Water
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/14/2022
 • College B&W
 • Beleid laadinfrastructuur 2023-2026
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/13/2022
 • College B&W
 • Raadsbrief verlengen looptijd Beleidsplan VTH en Toezichtoordeel IBT
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/13/2022
 • College B&W
 • Woondeal Stedelijke regio Breda - Tilburg (SRBT)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/13/2022
 • College B&W
 • Flexwoningen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/13/2022
 • College B&W
 • Aangepaste verordening 'Stimuleringslening Duurzaamheid MKB bedrijven Oosterhout'
 • Betrekken bij het betreffende raadsvoorstel (vergadering 20 december)
 • 12/12/2022
 • College B&W
 • prestatieafspraken 2023 - Thuisvester Huurdersvereniging en gemeente Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/12/2022
 • Gedeputeerde Staten
 • Toezichtoordeel brief raad gemeente Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/12/2022
 • VNG
 • Ledenbrief instrumenten duidelijke overheidscommunicatie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/8/2022
 • VNG
 • Ledenbrief Nationale programma's NOVEX
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/8/2022
 • VNG
 • Ledenbrief STIP op de horizon
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/7/2022
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
 • beroep bestemmingsplan Dorst herziening 3 (Dorst Oost)
 • In handen stellen van college
 • 12/7/2022
 • College B&W
 • Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2022-2023
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/7/2022
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
 • beroep bestemmingsplan Buitengebied herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28)
 • In handen stellen van college
 • 12/1/2022
 • College B&W
 • Onderzoek toekomstscenario’s cultuureducatie en -participatiefunctie
 • Voor kennisgeving aannemen.