Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 9/30/2020
 • College B&W
 • Stand van zaken uitvoeringsprogramma integrale veiligheid
 • Voor kennisgeving aannemen. (link in brief svp kopieren naar uw browser)
 • 9/28/2020
 • Bouwend Nederland de vereniging voor bouw en infrabedrijven
 • Inspiratie voor uw begroting.
 • 9/28/2020
 • College B&W
 • Pleit voor afschaffen verhuurdersheffing corporaties - ZN236455
 • Voor kennisgeving aannemen (br.ontvangen d.d. 28-9-2020).
 • 9/28/2020
 • College B&W
 • Subsidieregeling Voorschoolse Educatie - ZN236060
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/28/2020
 • Stichting Echt Scheiden Zonder Schade
 • Open brief aan raadsleden en wethouders
 • 9/28/2020
 • college B&W
 • Evaluatie lening SVn eerste halfjaar 2020 ZN175815
 • Voor kennisgeving aannemen (br. ontvangen 28-9-2020).
 • 9/25/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/069: Archivering tekstberichten
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/24/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/067: VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/24/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/070: VNG-reactie op de rijksbegroting 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/23/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/068 Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/21/2020
 • Stichting Buurtpreventie Oosterhout
 • Bericht nav raadsvoorstel wijkgericht werken
 • Betrekken bij agendapunt (raadsvergadering 22 september)
 • 9/21/2020
 • College B&W
 • Onderzoeksopdracht toekomstscenario's cultuureducatie en - participatie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/21/2020
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Interbestuurlijk toezicht m.b.t. brandveiligheid gevels
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/20/2020
 • Platform Bouwkollektief Nederland
 • betreffende de woningnood en de mogelijkheden voor starters
 • 9/18/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/065: Eerste pakket moties ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2020
 • Bewoners Organisatie Schrijversbuurt
 • Open brief Schrijversbuurt 18-9-2020
 • 9/17/2020
 • inwoner (geanonimiseerd)
 • Update energiepark A59
 • 9/15/2020
 • Wijkgroep Slotjes Midden
 • Inspreekreactie Wijkgroep Slotjes Midden (15-09-2020)
 • Betrekken bij agendapunt (raadsvergadering 22 september)
 • 9/15/2020
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Brief Begrotingswijziging 2020 VRMWB
 • 9/14/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/064: Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/11/2020
 • College B&W
 • Auditplan 2020 - ZN244141
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/10/2020
 • College B&W
 • Beantwoording principeverzoeken Energiepark A59
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/9/2020
 • inwoner (geanonimiseerd)
 • Zienswijze inzake de gemeentelijke plannen voor het Slotjesveld
 • 9/9/2020
 • Stichting Freedom of Mobility
 • Digitale folder lijn Almere-Utrecht-Breda
 • 9/6/2020
 • Inwoner (geanonimiseerd)
 • Verloedering De Zuidhoek aan de Boerhaavelaan in Oosterhout
 • in handen stellen van het college
 • 9/6/2020
 • Denktank buurtgestuurd werken
 • Verklaring opheffing denktank buurtgestuurd werken (ZN246742)
 • 9/4/2020
 • VNG
 • ledenbrief 20-063 compensatie van gemeenten in het kader van corona
 • voor kennisgeving aannemen
 • 9/2/2020
 • college B&W
 • Taalconvenant gemeente Oosterhout, regionaal en lokaal plan laaggeletterdheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2020
 • Raad van State
 • Termijnverlenging uitspraak inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/1/2020
 • College B&W
 • Debatbijeenkomst woningbouwstrategie op 6 oktober 2020
 • Betrekken bij debatbijeenkomst d.d. 6-10-2020.
 • 8/28/2020
 • College B&W
 • Omgevingsvisie Resultaten consultatie stakeholders
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/28/2020
 • VNG
 • VNG Ledenbrief 20-061 UItnodiging ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/27/2020
 • College B&W
 • Publiceren openbare collegestukken
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/26/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/060: Norm voor Opdrachtgeverschap: regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • 8/25/2020
 • College B&W
 • Procesplan 2e fase Corona Impact Analyse - ZN243037
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/25/2020
 • De heer en mevrouw
 • Teleurstellende afhandeling van klacht over storten afval in openbaar groen
 • In handen college.
 • 8/25/2020
 • Stichting Kinderopvang Oosterhout
 • Jaarverslag 2019
 • 8/25/2020
 • De heer en mevrouw
 • uitnodiging bedrijfsbezoek
 • 8/21/2020
 • GGD West-Brabant
 • Uitnodiging webinar toelichting werkwijze GGD en opschaling corona op 1 september
 • 8/17/2020
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Motie bekostiging onderwijshuisvesting tbv -digitale- ALV VNG 25 september as.
 • 8/14/2020
 • Buurtbelangen "Keiweg 57"
 • Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 - Keiweg 57
 • 8/11/2020
 • VHG Branchevereniging
 • Oproep: Bezuinig niet op groen!
 • 8/7/2020
 • Winkeliers winkelcentrum Tempelierstraat
 • Verplaatsing glasbak winkelcentrum Tempelierstraat
 • 8/6/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/059: Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand
 • 8/5/2020
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • motie ‘toolkit ter versterking van grip en zicht op Verbonden Partijen’
 • 8/4/2020
 • RAV Brabant MWN
 • Antwoord RAV op zienswijzen begroting 2021
 • 7/30/2020
 • Gemeente Almelo
 • Motie Herverdeling gemeentefonds- Jackpot of lid op de neus
 • 7/29/2020
 • Gemeente Loon op Zand
 • Motie VVD en Pro3 financien vanuit het rijk
 • 7/28/2020
 • College B&W
 • meicirculaire 2020 en 1e compensatiepakket coronacrisis gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7/28/2020
 • Stichting Echt Scheiden Zonder Schade
 • Open brief gemeenten n.a.v. functioneren wijkteams