Oosterhout familiestad
 

Termijnagenda Raad

OnderwerpBehandelwijzeStreefdatum raadBehandelwijze / Stand van zakenAfgedaan
 • Belastingverordeningen 2022
 • 12/21/2021
 • Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2023
 • 11/2/2021
 • 2e Concernrapportage 2021
 • 11/2/2021
 • Begroting 2022
 • 11/2/2021
 • Vaststellen bestemmingsplan Steenovensebaan 28
 • 9/28/2021
 • Nieuw op de lijst. Afhankelijk van zienswijzen die ingediend worden ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan
 • Vaststellen bestemmingsplan Dorst-Oost
 • 9/28/2021
 • Afhankelijk van zienswijzen die ingediend worden ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan
 • Vaststellen BIZ Weststad
 • 9/28/2021
 • Vaststellen inrichtingsvisie Hoogstraat
 • 9/28/2021
 • Vaststelling wordt uitgesteld tot na het zomerreces. Eerste concept visie van extern bureau was nog niet voldoende compleet om in maart de eerste gesprekken met belanghebbenden aan te gaan. Deze gesprekken gaan nu in april plaats vinden, de gehele planning schuift hiermee door
 • Warmtevisie
 • 9/28/2021
 • Verwachting is dat de visie in september ter besluitvorming kan worden voorgelegd. Ter voorbereiding daarop zullen informatie- en werkbijeenkomsten georganiseerd worden
 • Krediet + ontwerp snelfietsroute F629
 • 7/20/2021
 • Stond eerst voor januari, na vertraging was datum onzeker. Nu lijkt raad van juli haalbaar
 • Omgevingsvisie
 • 7/20/2021
 • Inspraak op ontwerp januari 2021. Behandeling raad voorzien voor de zomer.
 • Programma arbeidsmarkt en economie
 • 7/20/2021
 • Stond voor april, maar uitgesteld vanwege analyse relevante ontwikkelingen en verdiepende analyse. Extern bureau is er nu mee aan de slag
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)
 • 2e keer raadsbehandeling
 • 7/20/2021
 • Afhankelijk van zienswijzen is het streven om VVGB voor het windpark definitief vast te laten stellen door raad op deze vergadering
 • Nota Kostenverhaal / Grondbeleid
 • 7/20/2021
 • Conform toezegging begrotingsraad
 • Perspectiefnota
 • 6/22/2021
 • 1ste Concernrapportage 2021
 • 6/22/2021
 • Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen 2022
 • 6/22/2021
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (zonnepark)
 • 2e keer raadsbehandeling
 • 6/22/2021
 • Afhankelijk van zienswijzen is het streven om VVGB voor het zonnepark definitief vast te laten stellen door raad op deze vergadering
 • Jaarstukken 2020
 • 6/22/2021
 • Hierbij moet rekening gehouden worden dat dit wel eens juli zou kunnen worden, vanwege bijzonderheden afwikkeling jaarrekening en Coronakosten.
 • Corona Impact Analyse, fase 2
 • 6/22/2021
 • Stond voor april op de agenda, maar naar verwachting zal deze, net als afgelopen jaar, aangeboden worden samen met de Perspectiefnota
 • Evaluatie initiatiefvoorstel integraal sociaal domein Oosterhout
 • 5/25/2021
 • De raad is inmiddels per brief geïnformeerd dat de evaluatie door moet schuiven naar het eerste kwartaal 2021, nu blijkt dat dat afhankelijk van de personele invulling GGD het april of mei wordt
 • Strategie Klimaatadaptatie
 • 5/25/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Krediet A27 Houten – Hooipolder: doortrekking Statendamweg
 • 5/25/2021
 • Stond voor maart, inmiddels lijkt mei haalbaar te zijn
 • Vaststellen bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer PFAS
 • 5/25/2021
 • Stond voor april, maar deadline net niet gehaald na ter inzagelegging, wordt mei
 • Kredietvotering EVZ Contreie
 • 5/25/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Onttrekking van wegen uit de openbaarheid (Slotjes midden deelplannen 4 en 5)
 • 5/25/2021
 • Stond voor maart, maar vanwege ter inzagelegging naar mei
 • Onderzoek extra verkeersaansluiting Dorst-Oost op N282
 • 5/25/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Horecavisie
 • 5/25/2021
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • 5/25/2021
 • Op 17 maart eerst een debatbijeenkomst. Op basis van de uitkomsten kan een moment voor agendering bepaald worden
 • Ledverlichting sportaccommodaties
 • 4/28/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Visie Sociaal Domein
 • 4/28/2021
 • Terug op overzicht naar aanleiding van debatbijeenkomst en verwerken uitkomsten. Stukken aangeboden
 • Actualisatie APV
 • 4/28/2021
 • RES 1.0
 • 3/30/2021
 • Galvanitas: vaststellen randvoorwaarden en beschikbaar stellen diverse budgetten (grond aankoop politie, cultuurplaats)
 • 3/30/2021
 • Op 23 februari infoavond raad, stuk is inmiddels aangeboden
 • Nota Huwelijksleges
 • 3/30/2021
 • Nieuw op de lijst, conform toezegging in de raad
 • Nieuwe functie Arendshof 2
 • 3/30/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Toekomstplannen Thuisvester voor Eekhoorn
 • 3/2/2021
 • Stond voor januari, maar door agendacommissie doorgeschoven met eerst infobijeenkomst
 • Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021 - 2025
 • 3/2/2021
 • Volgt raadsbrief waarom het maart wordt (stukken zijn in principe klaar, maar Rijk komt met aanpassing)
 • Krediet onderzoek ontsluiting Dorst-Oost op N282
 • 3/2/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Ontwerp-bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017, herziening 1 (Gentiaanstraat 14)
 • 3/2/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging WAVA/MidZuid
 • 3/2/2021
 • Nieuw op het overzicht
 • Concept Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)
 • 1e keer raadsbehandeling
 • 3/2/2021
 • Beleid beheer kruidenvegetaties, raadsvoorstel beleidswijziging
 • 3/2/2021
 • Naar aanleiding van toezegging uit begrotingsraad over maaibeleid
 • Suppletieverzoek NGE-onderzoek Contreie (Herweg)
 • 1/26/2021
 • Om geld terug te vragen van het Rijk voor het uitgevoerde niet-gesprongen explosieven onderzoek, dient een raadsbesluit te worden genomen.
 • Toekomst van dagbesteding en begeleiding
 • 1/26/2021
 • Was november, uitgesteld vanwege verwerken uitkomsten debatbijeenkomst
 • 3e wijziging GR Nazorg gesloten stortplaatsen
 • 1/26/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Aanvraag financiële bijdrage in kosten gemeente breed vooronderzoek conventionele explosieven
 • 1/26/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Woningbouwstrategie 2030 (Kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte)
 • 1/26/2021
 • Voor de zekerheid stond het voor maart, maar de stukken zijn op tijd klaar voor behandeling in januari
 • Controleprotocol & Normenkader 2020
 • 1/26/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (zonnepark)
 • 1/26/2021
 • Stukken zijn aangeboden, tweede stap wordt ook in agenda opgenomen