Termijnagenda Raad

OnderwerpBehandelwijzeStreefdatum raadBehandelwijze / Stand van zakenAfgedaan
 • Actualisatie uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie
 • 9/26/2023
 • nieuw op de lijst
 • Actualisatie beleidskader jeugd
 • 7/4/2023
 • Het college legt het beleidskader graag eerst opiniërend voor alvorens deze in het tweede kwartaal besluitvormend aan te bieden
 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • 7/4/2023
 • nieuw op de lijst, n.a.v. de motie
 • Visie onderwijs
 • 6/20/2023
 • Het college legt het beleidskader graag eerst opiniërend voor alvorens deze in het tweede kwartaal besluitvormend aan te bieden
 • krediet votering Tunnelbak Bovensteweg
 • 5/30/2023
 • verschoven, er is meer tijd nodig voor het doorrekenen en overleg.
 • Meerjarenbeleid Veiligheidsregio MWB incl. dekking en spreidingsplan
 • 5/30/2023
 • nieuw op de lijst
 • Pannehoef
 • 5/30/2023
 • nieuw op de lijst
 • Voorbereidingskrediet visie Arkendonk
 • 5/30/2023
 • nieuw op de lijst
 • Verordening onderwijshuisvesting
 • 5/30/2023
 • verschoven, n.a.v. van reacties schoolbesturen wordt de concept verordening besproken in het Oogo van eind maart.
 • Herijking gemeentelijk minimabeleid
 • 5/30/2023
 • is doorgeschoven na werkbijeenkomst op 10 jan.
 • GREX Arendsplein
 • 4/18/2023
 • vanwege de vollere agenda in februari i.c.m. beperkte capaciteit schuift dit voorstel door.
 • Bestemmingsplan “Parapluherziening Oosterhout 2023, Wonen (‘Centrum’, ‘Gemengd’ en/ of ‘Gemengd-1’) en kamerverhuur (algemeen)”
 • 4/18/2023
 • nieuw op de lijst
 • Verordening klachtenregeling gemeente Oosterhout
 • 4/18/2023
 • verschoven, urgentie is niet hoog
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)
 • 2e keer raadsbehandeling
 • 3/21/2023
 • uitgesteld i.v.m. second opinion
 • Kerkenvisie
 • 2/28/2023
 • evt. naar maart
 • Verordening Jeugdhulp
 • 2/28/2023
 • Regionaal beleidsplan Politie Zeeland-West-Brabant 2023-2026
 • 2/28/2023
 • nieuw op de lijst
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26 en 28)
 • 2/28/2023
 • n.a.v. uitspraak Raad van State d.d. 7-12-2022
 • Hanze college
 • 2/28/2023
 • Herziene begroting 2023 MidZuid
 • 2/28/2023
 • nieuw op de lijst
 • Wijzigingsverordening Adviesraad SD
 • 2/28/2023
 • nieuw op de lijst, evt. maart
 • Voorbereidingskrediet vernieuwbouw sporthal Arkendonk
 • 2/28/2023
 • Integraal Maatschappelijk Beheer Kader Openbare Ruimte
 • 2/28/2023
 • in nov. was de debatbijeenkomst
 • Bestemmingsplan Parck Warande
 • 1/31/2023
 • doorgeschoven vanuit de vergadering in december
 • bestemmingsplan “Buitengebied (inclusief lint Oosteind) herziening 34 (Hespelaar 14)
 • 1/31/2023
 • bestemmingplan “Bedrijventerreinen 2022
 • 1/31/2023
 • Parapluherziening geluidzones bedrijventerreinen 2022
 • 1/31/2023
 • Integraal huisvestingsplan (onderwijs)
 • 12/20/2022
 • Op verzoek van de raad eerst een debatbijeenkomst organiseren.
 • Belastingverordeningen 2023
 • 12/20/2022
 • Duurzaamheidslening MKB
 • 12/20/2022
 • Programma arbeidsmarkt en economie
 • 12/20/2022
 • eerst raadsinformatieavond, daarna volgt behandeling in de raad
 • Begrotingswijziging Veiligheidsregio
 • 11/22/2022
 • nieuw op de lijst
 • Actualisatie APV (inhoudelijk)
 • 11/22/2022
 • Aanbesteding accountantsdienstverlening
 • 11/22/2022
 • Bestemmingsplan Galvanitas
 • 11/22/2022
 • nieuw op de lijst
 • Afvalstoffenverordening
 • 11/22/2022
 • 2e Concernrapportage 2022
 • 11/22/2022
 • verschoven van 1 naar 22 november
 • Verordening parkeerbelastingen 2023
 • 11/22/2022
 • nieuw op de lijst
 • Bebouwde kom Wet natuurbescherming en Wegenverkeerswet 1994
 • 11/22/2022
 • nieuw op de lijst
 • Nota parkeernormen
 • 11/22/2022
 • nieuw op de lijst
 • Wijziging van de Belastingsamenwerking West Brabant
 • 11/22/2022
 • nieuw op de lijst
 • Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2024
 • 11/1/2022
 • Begroting 2023
 • 11/1/2022
 • Verhoging budget duurzaamheidslening
 • 9/27/2022
 • nieuw op de lijst
 • Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie, criteria, prioriteringssystematiek en financiering
 • 9/27/2022
 • Deze wordt pas in de nieuwe raadsperiode aangeboden.
 • Voorbereidingskrediet projectvoorbereiding verplaatsing sportpark Den Hout
 • 9/27/2022
 • nieuw op de lijst
 • Tweede begrotingswijziging 2022
 • 9/27/2022
 • nieuw op de lijst
 • Functionaris gegevensbescherming
 • 9/27/2022
 • nieuw op de lijst
 • Aanpak permanente bewoning
 • 9/27/2022
 • nieuw op de lijst
 • Borgstelling Schelleboom
 • 9/27/2022
 • nieuw op de lijst