Termijnagenda Raad

OnderwerpBehandelwijzeStreefdatum raadBehandelwijze / Stand van zakenAfgedaan
 • Belastingverordeningen 2022
 • 12/21/2021
 • Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2023
 • 11/2/2021
 • 2e Concernrapportage 2021
 • 11/2/2021
 • Begroting 2022
 • 11/2/2021
 • Nota Kostenverhaal / Grondbeleid
 • 7/20/2021
 • Nieuw, conform toezegging begrotingsraad
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)
 • 2e keer raadsbehandeling
 • 7/20/2021
 • Nieuw op de lijst. Afhankelijk van zienswijzen is het streven om VVGB voor het windpark definitief vast te laten stellen door raad op deze vergadering
 • Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen 2022
 • 6/22/2021
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (zonnepark)
 • 2e keer raadsbehandeling
 • 6/22/2021
 • Nieuw op de lijst. Afhankelijk van zienswijzen is het streven om VVGB voor het zonnepark definitief vast te laten stellen door raad op deze vergadering
 • 1ste Concernrapportage 2021
 • 6/22/2021
 • Perspectiefnota
 • 6/22/2021
 • Jaarstukken 2020
 • 6/22/2021
 • Hierbij moet rekening gehouden worden dat dit wel eens juli zou kunnen worden, vanwege bijzonderheden afwikkeling jaarrekening en Coronakosten.
 • Visie Sociaal Domein
 • 4/28/2021
 • Was januari, maar er blijken een aantal vraagstukken open te liggen waardoor het april wordt
 • Evaluatie initiatiefvoorstel integraal sociaal domein Oosterhout
 • 4/28/2021
 • De raad is inmiddels per brief geïnformeerd dat de evaluatie door moet schuiven naar het eerste kwartaal 2021, nu blijkt dat dat afhankelijk van de personele invulling GGD het april of mei wordt
 • Actualisatie APV
 • 4/28/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Krediet A27 Houten – Hooipolder: doortrekking Statendamweg
 • 3/30/2021
 • Stond voor januari, maar er is nog onzekerheid over de overeenkomst
 • RES 1.0
 • 3/30/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Aanvulling structuurvisie die mogelijk maakt duurzaamheidsfonds op te zetten
 • 3/30/2021
 • Nieuw op de lijst. Onderdeel van de afspraken voor het Energiepark A59 is dat initiatiefnemers jaarlijks een bijdrage doen aan een nog op te zetten duurzaamheidsfonds tbv duurzaamheidsprojecten in Oosterhout. Het uitwerken van een voorstel hiervoor kan pas nadat raad hiertoe mogelijkeid biedt.
 • Maaibeleid
 • 3/2/2021
 • Naar aanleiding van toezegging uit begrotingsraad
 • Nota Arkendonk
 • 3/2/2021
 • Naar aanleiding van toezegging uit begrotingsraad
 • Galvanitas: vaststellen randvoorwaarden en beschikbaar stellen diverse budgetten (grond aankoop politie, cultuurplaats)
 • 3/2/2021
 • Stond voor januari, maar stukken niet op tijd gereed. Op 23 februari presentatie
 • Programma arbeidsmarkt en economie
 • 3/2/2021
 • Stond zonder datum op de lijst, inmiddels is verwachte datum bekend
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • 3/2/2021
 • Stuk is niet aangeboden voor januari, naar verwachting is maart wel haalbaar
 • Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021 - 2025
 • 3/2/2021
 • Volgt raadsbrief waarom het maart wordt (stukken zijn in principe klaar, maar Rijk komt met aanpassing)
 • Concept Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)
 • 1e keer raadsbehandeling
 • 3/2/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Vaststellen grondexploitatie Slotjesveld
 • 3/2/2021
 • Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging WAVA/MidZuid
 • 3/2/2021
 • Nieuw op het overzicht
 • Toekomst van dagbesteding en begeleiding
 • 1/26/2021
 • Was november, uitgesteld vanwege verwerken uitkomsten debatbijeenkomst
 • Woningbouwstrategie 2030 (Kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte)
 • 1/26/2021
 • Voor de zekerheid stond het voor maart, maar de stukken zijn op tijd klaar voor behandeling in januari
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (zonnepark)
 • 1/26/2021
 • Stukken zijn aangeboden, tweede stap wordt ook in agenda opgenomen
 • Aanvraag financiële bijdrage in kosten gemeente breed vooronderzoek conventionele explosieven
 • 1/26/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Suppletieverzoek NGE-onderzoek Contreie (Herweg)
 • 1/26/2021
 • Om geld terug te vragen van het Rijk voor het uitgevoerde niet-gesprongen explosieven onderzoek, dient een raadsbesluit te worden genomen.
 • Controleprotocol & Normenkader 2020
 • 1/26/2021
 • Nieuw op de lijst
 • 3e wijziging GR Nazorg gesloten stortplaatsen
 • 1/26/2021
 • Nieuw op de lijst
 • Verordening Jeugdhulp
 • 12/15/2020
 • Zou in januari komen, maar stukken zijn eerder klaar
 • Groene parkeerplaatsen Santrijn
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • 1e wijziging verordening precario 2020
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • Belastingverordeningen 2021
 • 12/15/2020
 • Bestemmingsplan Leijsenakkers
 • 12/15/2020
 • Datum was eerder onbekend, nu op de agenda
 • Wijziging parkeerverordening 2021
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • 2e begrotingswijziging BWB
 • 12/15/2020
 • Nieuw
 • Coordinatieregeling grootschalige ruimtelijke projecten
 • 12/15/2020
 • Was voor november aangeboden, maar moest technisch aangepast worden na advies griffie
 • 3e wijziging GR OMWB
 • 11/24/2020
 • Buurtinitiatief Voedseltuin
 • 11/24/2020
 • Nieuw, naar aanleiding van oproep raad
 • Geactualiseerde verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
 • 11/24/2020
 • Bestemmingsplan Vijftig Bunderweg / Bosuil
 • 11/24/2020
 • Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021-2024
 • 11/24/2020
 • 1ste Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio en instelling werkgeversvereniging Veiligheidsregio's
 • 11/10/2020
 • Nieuw, bevat technische wijzigingen zonder verhoging gemeentelijke bijdrage. GR wil voor 20-11 eventuele zienswijze ontvangen
 • 2de Concernrapportage 2020
 • 11/10/2020
 • Begroting 2021
 • 11/10/2020
 • Richtlijnen begrotingen Verbonden Partijen 2022
 • 11/10/2020