Oosterhout familiestad
 

Termijnagenda Raad

OnderwerpBehandelwijzeStreefdatum raadBehandelwijze / Stand van zakenAfgedaan
 • Krediet A27 Houten – Hooipolder: doortrekking Statendamweg
 • 1/1/2021
 • Vertraging vanwege corona (geen mogelijkheid tot overleg), onzeker of het dit jaar nog lukt, anders begin 2021
 • Integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied
 • 12/15/2020
 • Belastingverordeningen 2021
 • 12/15/2020
 • Vaststellen grondexploitatie Slotjesveld
 • 12/15/2020
 • Galvanitas: vaststellen randvoorwaarden en beschikbaar stellen diverse budgetten (grond aankoop politie, cultuurplaats)
 • 12/15/2020
 • Financiele besluitvorming aankoop grond politie stond oorspronkelijk gepland voor september. Met initiatiefnemer is besproken alle benodigde raadsbesluiten te bundelen tot 1 integraal besluit. Dit heeft meer voorbereidingstijd nodig. Raad krijgt per brief info over waarom naar december.
 • 3e wijziging GR OMWB
 • 11/24/2020
 • Nieuw op overzicht
 • Krediet snelfietsroute F629
 • 11/24/2020
 • Onzeker of dit haalbaar is, afhankelijk van overleg met andere overheden
 • Bestemmingsplan Vijftig Bunderweg / Bosuil
 • 11/24/2020
 • Bestemmingsplan Leijsenakkers
 • 11/24/2020
 • Meer tijd nodig voor afronden voorstel
 • Woningbouwstrategie 2030 (Kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte)
 • 11/24/2020
 • 6 oktober werksessie met de raad, daarna besluitvorming
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • 11/24/2020
 • Het huidige beleidsplan schuldhulpverlening loopt tot en met 2020. Dit betekent dat er voor de periode vanaf 2021 een nieuw beleidsplan vastgesteld moet worden. Uitstel in verband met verwerken inbreng
 • Verklaring van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark en zonnepark)
 • 11/24/2020
 • Afhankelijk van verloop politieke discussie en medewerking initiatiefnemers. Planning indiening omgevingsvergunningaanvraag 2e helft september.
 • Geactualiseerde verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
 • 11/10/2020
 • 2de Concernrapportage 2020
 • 11/10/2020
 • Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021-2024
 • 11/10/2020
 • Richtlijnen begrotingen Verbonden Partijen 2022
 • 11/10/2020
 • Begroting 2021
 • 11/10/2020
 • 1ste Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio
 • 11/10/2020
 • Nieuw, bevat technische wijzigingen zonder verhoging gemeentelijke bijdrage. GR wil voor 20-11 eventuele zienswijze ontvangen
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad 2021 – 2025
 • 10/27/2020
 • Behandeling bleek voor de zomer niet mogelijk aangezien de aandacht uit ging naar effecten corona en herstart
 • Vaststellen Programma van Eisen Stadhuis
 • 10/27/2020
 • Conform raadsbrief Heroverwegen Raadsplanning
 • Verordening Parkeerbelastingen 2021
 • 10/27/2020
 • Herijking Welzijnstaken
 • 10/27/2020
 • Toekomst van dagbesteding en begeleiding
 • 10/27/2020
 • Visie Sociaal Domein
 • 10/27/2020
 • Wijkgericht werken
 • 9/22/2020
 • Nieuwe nota, aangepast ten opzicht van de informatiebijeenkomst / Uitgesteld Dit omdat de participatie op dit thema nog onvoldoende kon worden ingevuld door de beperkingen i.v.m. coronacrisis.
 • Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid (Europaweg 15)
 • 9/22/2020
 • Stukken aangeleverd, naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 • 1ste begrotingswijziging BWB 2020
 • 9/22/2020
 • Stukken aangeleverd
 • CIA Oosterhout
 • 7/8/2020
 • Voorlopig ontwerp herinrichting Heuvel
 • 7/7/2020
 • Stukken aangeleverd
 • Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • 7/7/2020
 • 1e Concernrapportage 2020
 • 7/7/2020
 • Kostenverhaal Ruimte voor Ruimte ten aanzien van ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • 7/7/2020
 • Saldobestemming 2019
 • 7/7/2020
 • Stukken aangeleverd.
 • Aanvraag subsidie voor ruimen explosieven in project Wilhelminahaven
 • 7/7/2020
 • Jaarstukken 2019
 • 7/7/2020
 • Stukken aangeleverd
 • Verordening Stimuleringsregeling (duurzaamheid en toegankelijkheid) voor verenigingen en stichtingen
 • 6/16/2020
 • 1ste begrotingswijziging GGD West-Brabant (effect CAO)
 • 6/16/2020
 • Visie Arkendonk
 • 6/16/2020
 • Verwerken reacties heeft meer tijd nodig, daarom juni i.p.v. mei
 • Zienswijze begrotingen verbonden partijen 2021
 • 6/16/2020
 • Begrotingen moeten voor 15 april binnen zijn, op basis van kaderbrief die voor 1 februari binnen komt. Daarna kan zienswijze opgesteld worden.
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)
 • 6/16/2020
 • Wordt na onderzoek en gesprekken opnieuw aangeboden aan de raad.
 • Ontwikkelingsvisie Slotjesveld
 • 6/16/2020
 • Stukken aangeboden
 • Aanpassen wegsleepverordening
 • 5/19/2020
 • Stukken zijn aangeleverd
 • Regionale Energiestrategie (RES)
 • 5/19/2020
 • Stukken zijn aangeleverd
 • Ombuigingsmaatregelen Parkeren
 • 5/19/2020
 • Stukken zijn aangeleverd
 • Borgstelling MHC de Warande
 • 4/21/2020
 • Nieuw in overzicht - Raadsbesluit d.d. 21-4-2020
 • Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), Groenendijk 64
 • 4/21/2020
 • Stond voor juni, maar stukken zijn eerder klaar - Raadsbesluit d.d. 21-4-2020
 • Evaluatie Speelgoedmuseum
 • 4/21/2020
 • Raadsbesluit d.d. 21-4-2020
 • Krediet aanleg speelvoorziening Slotpark
 • 4/21/2020
 • Nieuw in overzicht - Raadsbesluit d.d. 21-4-2020
 • Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)
 • 4/21/2020
 • Meer tijd nodig om de stukken af te ronden, daarom een maand later - Raadsbesluit d.d. 21-4-2020
 • Visie en uitgangspunten Stadhuis
 • 4/21/2020
 • Raadsbesluit d.d. 21-4-2020