Toezeggingen en moties

AgendapuntTitelStand van zakenDatum afdoeningAfgehandeld
 • Afbouw parkeerplaatsen Heuvel
 • Zodra dit in de toekomst aan de orde is zullen wij de raad informeren.
 • Werksessie JOR
 • Er is op 13 oktober een werksessie geweest. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan
 • Onderzoek naar luchtkwaliteit
 • Van jaarrekening naar jaarverslag
 • Zal opgepakt worden bij de jaarstukken 2020 (voorjaar 2021)
 • Motie Fietspad Statendamweg
 • Na meervoudige offerteuitvraag is bureau Accent gekozen om een tracestudie te gaan verrichten voor een fietsroute tussen Oosterhout en Geertruidenberg. Niet alleen de route via Statendamweg/ onder A59 wordt onderzocht (in overleg met RWS) maar in het hele gebied tussen Statendamweg en Oude Veerseweg wordt gezocht naar kansrijke fietsroutes. Bestuurlijk startoverleg is in september. Afronding onderzoek naar verwachting in Q1 2021.
 • Motie Afschaffing Verhuurdersheffing
 • Raad is per brief geïnformeerd. Motie is afgehandeld.
 • Motie Voedseltuin Oosterhout
 • Al sinds enige tijd vind er constructief overleg mee met de initiatiefnemers van de Voedseltuin. Het  college en uw raad hebben zich positief uitgesproken en er is al een locatie op het oog die ook qua bodem en grond geschikt lijkt. Het bestuur is bezig met een Business Plan en presenteert dit begin oktober aan het college. Vanuit dit business plan wordt gekeken naar een eenmalige gemeentelijke (en externe) bijdrage om de Voedseltuin een vliegende start te geven. Om in februari van start te gaan is voortvarend handelen van alle kanten noodzakelijk.
 • Motie Herverdeling Gemeentefonds
 • Namens de M50 brieven gestuurd naar Minister Binnenlandse zaken, Minister van Financien en de VNG. Daarnaast als gemeente zelf ook nog rechtstreeks een aantal Tweede Kamerleden benaderd. Bij de ALV VNG wordt een resolutie ingediend namens G4, G40, M50 en P10 welke oproept tot eerlijkere financiele verhoudingen met het Rijk. We zullen in de raadsnota bij de begroting 2021 e.e.a. opnemen over de ondernomen acties. Naar verwachting zullen uiterlijk in de decembercirculaire 2020 de gevolgen van de herverdeling bekend gemaakt worden.
 • Betrokkenheid college bij anterieure overeenkomst
 • De organisatie zal er zorg voor dragen dat dit gebeurt. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwt.
 • Motie natuurvriendelijke maaibeleid
 • Er zijn gesprekken geweest met een ecologisch adviesbureau en met een aannemer mbt natuurvriendelijk maaien (Sinusmaaien) In 2020 zal er een pilot komen van deze vorm van maai beheer. Er zijn percelen aangewezen waar dit beheer toegepast gaat worden. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
 • Motie Herijken gemeentelijk museumbeleid
 • Actualisatie van het museumbeleid zal worden gekoppeld aan de evaluatie van het Speelgoedmuseum (eerste kwartaal 2020). De raad heeft hierover in de vergadering van 21 april 2020 besloten, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Kerkenvisie
 • Er spelen een aantal concrete initiatieven rond de kerken in Oosterhout, daar wordt in meegedacht. De uitwerking van de visie wordt in 2021 opgepakt
 • Huidige vergunning grote voertuigen behouden op uitzonderingsgrond
 • Ervaringsdeskundigen of ervaringswerkers
 • Meenemen mogelijkheden activiteiten bij gemeentehuis
 • Huisartsen meenemen in plan Slotjesveld
 • Overleg met Rijkswaterstaat over openen
 • Overleg met Rijkswaterstaat heeft plaatsgevonden. Aan hen is verzocht onze vraagstelling te gaan inkaderen in een pilot, zodat kan worden onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Rijkwaterstaat, vertegenwoordigers van de binnenvaart en het openbaar vervoer bedrijf. Naar aanleiding daarvan heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar vergelijkbare situaties. Hieruit is gebleken dat er weliswaar voorbeelden zijn waar brugopeningen worden beperkt vanwege autoverkeer of openbaar vervoer, maar dat die bruggen niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en dat die bruggen in waterwegen liggen die met name een recreatief karakter hebben (minder beroepsvaart). Rijkswaterstaat lijkt vooralsnog niet genegen om medewerking te verlenen aan een pilot waarbij enige beperking t.a.v. de brugopeningen plaatsvindt. Enerzijds omdat prioriteit wordt gegeven aan het vervoer via het water. Anderzijds vanwege de bedrijfsvoering. De bruggen worden centraal aangestuurd vanuit de centrale in Tilburg en Rijkswaterstaat wil dat op uniforme wijze en zoveel mogelijk geautomatiseerd doen (en is ook vanuit dat perspectief geen voorstander van beperkingen aan het openingsregime van de bruggen). Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • Motie fietspad Frencken
 • a. Het onderzoek voor het doortrekken van het fietspad langs het kanaal wordt meegenomen in de op te stellen Visie kanaalzone Wilhelminakanaal-noord. De raad wordt hierover naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd (gekoppeld aan de toezegging in de raad van 23 januari 2018). b. De raad is in juli 2019 per brief geïnformeerd dat geen uitvoering kan worden gegeven aan deze motie vanwege de gewijzigde reconstructie van de Burg. Holtroplaan.
 • Groenfonds
 • We verwachten hier eind 2020 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Positie pand ING bij herontwikkeling Arendsplein
 • In september 2019 heeft vanuit de gemeente een gesprek plaats gevonden met de locatiemanager ING. Hieruit is gebleken dat vanuit ING niet de intentie bestaat om de huidige functie van het bankgebouw te beëindigen. Om die reden is de locatie niet meegenomen in de actualisatie van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. De toezegging is hiermee afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Groenfonds
 • We verwachten hier eind 2020 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Bomencompensatie Slotjes Midden (deelplan 3)
 • Onderzocht wordt of langs de kanaalzone Wilhelminakanaal Noord – mede in overleg met Rijkswaterstaat – een nadere invulling aan de compensatie kan worden gegeven. Dit jaar wordt hiervoor een visie opgesteld. De overleggen met Rijkswaterstaat zijn gestart. Naar verwachting is er in het vierde kwartaal 2020 meer duidelijkheid. De gemeenteraad wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten.
 • Ombuigingen parkeren
 • Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 19 mei 2020. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Evalueren positie wijkmakelaars
 • Evaluatie Wijkwethouders
 • Platform Wijkgericht Werken
 • Energietransitie 2030
 • Wordt opgepakt in 2020 in het kader van de uitwerking van de Energietransitie. Komende maanden zijn specials en werkbijeenkomsten met college en raad ingepland.
 • Motie Windturbines
 • Wordt meegenomen bij de uitwerking van de energietransitie in 2020. Afgelopen maand zijn gesprekken gevoerd met de exploitant over de pilot waterstof tankstation.
 • Motie Snelwegen
 • Door de regering is een maximale snelheid van 100 km/uur overdag voor alle snelwegen ingevoerd. Hiermee beschouwen wij uw motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Geluidsscherm Dorst
 • Gesprek tussen bewoners, wethouder en (vorige) projectleider heeft plaatsgevonden eind 2019. Inmiddels is Heijmans gecontracteerd voor de voorbereiding en plaatsing van een geluidscherm van aluminiumpanelen (met klimop aan straatzijde). Planning is erop gericht dat het scherm er eind 2020 of begin 2021 staat. Na de voorbereidende overleggen is een keuze gemaakt en beschouwt het college deze toezegging als afgedaan
 • Inrichten Van Oldeneellaan als 30km-zone
 • In de mobiliteitsvisie is de Van Oldeneellaan als toekomstige 30 km zone aangewezen. Daarbij is aangegeven dat de Van Oldeneellaan / St. Paulusweg ook in de toekomst nog als alternatieve route voor de Ridderstraat moet kunnen functioneren (bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, ongevallen of evenementen). Bij de toekomstige inrichting zal daar rekening mee worden gehouden. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Bergsebaan
 • Behandeling heeft plaatsgevonden op 18 februari jl. Op basis van de besluitvorming van de raad op dat moment kan de motie als afgehandeld worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Een overzicht van nog te compenseren natuur aan de raad verstrekken
 • Dit overzicht is bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks (brief 11 maart 2020). Het college beschouwd de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken
 • Motie Opstellen visie Buitengebied
 • Motie speelplek Slotpark
 • In april 2020 heeft uw raad het budget voor de speelplek beschikbaar gesteld en de aanbesteding is afgerond. Momenteel vinden voorbereidende onderzoeken plaats om tot verlening van de omgevingsvergunning te komen. Hierna wordt overgegaan tot realisatie. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan
 • Pauzeren omgevingsdialoog Energiepark A59
 • Op 12 september hebben de initiatiefnemers een panorama excursie gehouden. Over de voortgang van de omgevingsdialoog zal naar verwachting in oktober gerapporteerd worden door de initiatiefnemers
 • Alles op alles zetten om digitalisering te halen
 • De applicatie 'Key2Parkeren' beheert momenteel de papieren parkeervergunningen maar is niet geschikt voor digitaal parkeren en wordt daarin ook niet ontwikkeld door de leverancier. Er moet daarom een nieuwe applicatie worden aangeschaft. In februari is, in samenwerking met een ICT reseller, een marktconsultatie gestart om daarna een functionele uitvraag te kunnen doen. Echter, het coronavirus heeft het proces flink vertraagd. Destijds hebben vele ICT leveranciers tijdens de lockdown/ maatregelen RIVM aangegeven geen 'resources' beschikbaar te hebben en dus géén interesse in onze uitvraag. Nadat de maatregelen zijn afgebouwd zijn diverse leveranciers weer gaan opstarten maar geven aan dat livegang per 1 januari 2021 niet haalbaar is, vanwege andere lopende projecten, én velen niet de essentiële onderdelen binnen één applicatie kunnen leveren. Hiervoor moet nog software ontwikkeld worden. Het is daarom onmogelijk om per 1 januari 2021 live te gaan met digitaal parkeren voor vergunninghouders. De nieuwe planning is om voor het einde van het jaar een leverancier te kiezen (gunning opdracht) en live te gaan met digitaal parkeren op 1 juli 2021.
 • Onderzoek sluiten fietsenkelder Markt
 • op 27 oktober behandeld de raad een voorstel over de fietsenstalling. Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • Navragen status Put van Caron
 • De raad is per brief op 2 juni als antwoord op de artikel 39 vragen van D66 geïnformeerd. Daarmee beschouwt het college deze toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Geveltuintjes
 • In de binnenstad wordt ruimte geboden voor de aanleg van geveltuintjes. Daarnaast wordt bezien in welke delen van de stad dit ook mogelijk is. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Klimaatadaptieve bomen
 • Bij de opstelling van beleid over klimaatadaptatie wordt hierop terug gekomen. Voor dit najaar zullen werkbijeenkomsten met college en raad worden ingepland
 • Motie Stadsecoloog
 • Op 31 maart hebben wij uw raad geïnformeerd over de gesprekken met de gemeente Breda die gaande waren. Inmiddels kunnen wij melden dat onze interne medewerkers die zich met ecologie bezig houden regelmatig in gesprek gaan met de stadsecoloog van Breda. Op die manier kunnen dilemma’s en kansen besproken worden en vergroten we de kennis bij onze eigen medewerkers. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Barbecue openbare ruimte
 • Wordt opgepakt in 2020.
 • Kunstgrasveld de Voltreffers
 • De aanleg van het kunstgrasveld bij de Voltreffers is opgenomen in de begroting 2020 en specifiek in de uitvoeringsplanning Sport 2020. Deze toezegging kan als afgedaan worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Verschuiving klantmanager naar accountmanager
 • De samenwerking tussen EZ en W&I is verder geïntensiveerd. De huidige crisis laat ook zien dat deze samenwerking goed verloopt. Er is op dit moment geen aanleiding om tot formele verschuiving van capaciteit over te gaan. Het college beschouwt hiermee de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Mogelijke aanpassing grondbeleid o.b.v. kostenverhaal
 • Wordt opgepakt. De raad wordt in het 3de kwartaal van 2020 hierover geïnformeerd.
 • Motie Takenpakket Surplus
 • Besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 27 oktober. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan
 • Motie Omliggende wegen Bergsebaan
 • Wordt opgepakt. In de loop van 2020 komen we hier op terug bij uw raad.
 • Wegingsfactor aanbesteding Bromtol
 • De raad is tijdens een informatiebijeenkomst meegenomen in het afwegingskader. Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan