Toezeggingen en moties

AgendapuntTitelStand van zakenDatum afdoeningAfgehandeld
 • Afbouw parkeerplaatsen Heuvel
 • Zodra dit in de toekomst aan de orde is zullen wij de raad informeren. Voor nu zien wij deze toezegging als afgedaan.
 • 5/3/2022
 • Onderzoek naar luchtkwaliteit
 • Werksessie JOR
 • Er is op 13 oktober een werksessie geweest. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan
 • Van jaarrekening naar jaarverslag
 • Zie tekst bij 'Motie verstering P&C cyclus aan de opgaven' waar dit opgepakt wordt, deze toezegging wordt als afgedaan beschouwt
 • Motie Fietspad Statendamweg
 • Onderzoek is uitgevoerd. De raad is in juni '21 geïnformeerd (brief ZN283103) over de uitkomsten daarvan en het vervolgtraject. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan
 • 7/19/2021
 • Motie Afschaffing Verhuurdersheffing
 • Raad is per brief geïnformeerd. Motie is afgehandeld.
 • Motie Voedseltuin Oosterhout
 • De raad heeft op 24 november kennisgenomen van het businessplan en een impulssubsidie ter waarde van 175.000 euro verleend, daarmee beschouwt het college de motie als afgedaan
 • 3/1/2021
 • Motie Herverdeling Gemeentefonds
 • Op de informatieavond van de raad op 14 september 2021 is laatste stand van zaken gedeeld met de raad. In de begroting hebben wij nu al rekening gehouden met 7 euro nadelig per inwoner per jaar. Het ROB heeft opnieuw vragen gesteld aan MinBzk over de verdeling. Het is momenteel wachten op een reactie hierop en of dit nog een aanpassing aan het model gaat betekenen. De lobby is continu, ook na een herverdeling, om voldoende middelen van het Rijk te bewerkstelligen. Wij zullen dit opnemen in onze reguliere P&C-cyclus. Daarmee beschouwen we deze motie als afgedaan.
 • 5/3/2022
 • Betrokkenheid college bij anterieure overeenkomst
 • De organisatie zal er zorg voor dragen dat dit gebeurt. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwt.
 • Onderzoek digitaal zienswijzen indienen
 • Het college heeft in oktober besloten dit mogelijk te maken en de raad hierover geïnformeerd. Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • Informeren belanghebbenden pro forma zienswijzen
 • De communicatie heeft onder andere via het weekblad, de website Energiepark en andere communicatievormen plaatsgevonden. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan
 • Motie natuurvriendelijke maaibeleid
 • Er zijn gesprekken geweest met een ecologisch adviesbureau en met een aannemer mbt natuurvriendelijk maaien (Sinusmaaien) In 2020 zal er een pilot komen van deze vorm van maai beheer. Er zijn percelen aangewezen waar dit beheer toegepast gaat worden. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
 • Afwikkeling bouwverkeer Galvanitas
 • De projectleider heeft hier contact over met de ontwikkelaar en de aannemer.
 • Afspraken over informeren aanpak camping
 • Binnenkort wordt de samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partners gesloten, waarna duidelijkheid volgt over de tijdstippen en frequentie van de informatiemomenten.
 • Voetpad voldoende breed
 • Hier zijn afspraken over gemaakt met de uitvoerder. Er worden noppen geplaatst zodat de breedte van het pad aangegeven wordt. Na oplevering zal er een controleronde gemaakt worden om te bevestigen dat het pad breed genoeg is. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • Meerjarenplanning JOR in beeld
 • De raad heeft in vergadering van 25 mei een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant inzake het wegbeheer en -onderhoud. Onderdeel hiervan is het opstellen van een Meerjarenplanning Openbare Ruimte. Naast de onderhoudsprojecten worden in deze meerjarenplanning ook de projecten uit de nog door de raad vast te stellen uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie meegenomen. De Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie is 9 november opinierend besproken in de raad. Planning is dat de raad in janauri 2022 een besluit neemt over deze uitvoeringsagenda en de prioritering van de projecten. Deze input wordt meegenomen in de nog op te stellen Meerjarenplanning Openbare Ruimte die in Q1 van 2022 in concept gereed is.
 • Motie Jeugdontbijt
 • Is inmiddels van start gegaan. Daarmee beschouwt het college de motie als afgedaan
 • Ondersteunen overgang digitaal aanmelden bezoek
 • "Op drie manieren worden bewoners hierbij ondersteund: - mensen kunnen bij burgerzaken terecht
 • de collega's van burgerzaken kunnen de bezoekersregeling gezamenlijk met de bewoner activeren en ook helpen er saldo op te storten. - er kan iemand anders gemachtigd worden om de bezoekersregeling te beheren. - mensen die niet beschikken over digitale media kunnen bezoekers ook telefonisch aan- en afmelden via een belcomputer. Toezegging wordt hiermee als afgedaan beschouwd."
 • 5/3/2022
 • Onderzoeken woningbouwbehoefte naar raad
 • Deze informatie is als bijlage bij de beantwoording van artikel 39 vragen van GBV meegezonden. Daarmee wordt deze toezegging als afgedaan beschouwt.
 • APV in relatie tot Omgevingswet
 • Hier is tijdens de raadsbijeenkomst in oktober bij stilgestaan. De aanpassing van de regels in de APV op basis van de Omgevingswet staat op de Termijnagenda van de gemeenteraad. Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • Motie Herijken gemeentelijk museumbeleid
 • Actualisatie van het museumbeleid zal worden gekoppeld aan de evaluatie van het Speelgoedmuseum (eerste kwartaal 2020). De raad heeft hierover in de vergadering van 21 april 2020 besloten, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Kerkenvisie
 • Er spelen een aantal concrete initiatieven rond de kerken in Oosterhout, daar wordt in meegedacht. Er is januari 2021 gestart met het uitwerken van de visie door Monumentenhuis Brabant.
 • Huidige vergunning grote voertuigen behouden op uitzonderingsgrond
 • Vergunningen zijn inmiddels gedigitaliseerd, waarbij reeds verstrekte parkeervergunningen voor te grote voertuigen in stand zijn gebleven. College beschouwt toezegging hiermee als afgedaan.
 • 5/3/2022
 • Ervaringsdeskundigen of ervaringswerkers
 • N.a.v. de besluitvorming over het Beleidskader Welzijn hebben we een raadsbrief gestuurd (november 2020) waarin het volgende geschreven staat: “In het welzijnswerk hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat de systeemwereld soms nog te ver af staat van de leefwereld van onze inwoners. Door meer uit te gaan van ervaringen van mensen, meer gebruik te maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kan de leefwereld meer centraal komen te staan. Ervaringsdeskundigheid zal dan ook in de komende jaren een rol spelen in de door- ontwikkeling van o.a. het welzijnswerk. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van (complexe) scheidingen, het bereiken van de doelgroep voor de cursus ‘uitkomen met je inkomen’ of in de vorm van een vrijwillige buddy die wordt gekoppeld aan een inwoner met een ondersteuningsvraag. Een ervaringsdeskundige kan worden betaald voor zijn of haar specifieke expertise, maar kan zich vanuit zijn of haar ervaring ook aanbieden als vrijwilliger. Als er sprake is van betaalde functies dan spreekt het natuurlijk voor zich dat deze middels markconforme tarieven wordt vergoed." Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan
 • Huisartsen meenemen in plan Slotjesveld
 • In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid meegenomen voor vestiging gezondheidsvoorzieningen. Op dit moment is niet bekend wanneer het bestemmingsplan wordt aangeboden aan gemeenteraad. Er is regelmatig contact met de indieners van dit verzoek
 • mogelijk hebben zij inmiddels een andere locatie gevonden. Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan.
 • 5/3/2022
 • Meenemen mogelijkheden activiteiten bij gemeentehuis
 • De raad heeft besloten om het nieuwe stadhuis in Arendshof te realiseren. Het proces voor de invulling van het Slotjesveld, en het bijbehorende activiteitencentrum, staat daar inmiddels los van. Het college beschouwt de toezegging daarmee als afgedaan.
 • Rijksweg 106/133
 • Inmiddels is door de griffie aan een externe gevraagd om naar dit dossier te kijken, daar komt de gevraagde informatie in terug. Daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • Betrekken bijengilde
 • De werkgroep biodiversiteit is een aantal malen bij elkaar gekomen. Daarin is ook de wens van het bijengilde meegenomen. De plannen worden verder verfijnd in het kader van de vergunningaanvraag
 • Maatschappelijk vastgoed energiepositief
 • Dit wordt meegenomen bij het IHP onderwijs en het project 'kantoren label C'.
 • Overleg met Rijkswaterstaat over openen
 • Overleg met Rijkswaterstaat heeft plaatsgevonden. Aan hen is verzocht onze vraagstelling te gaan inkaderen in een pilot, zodat kan worden onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Rijkwaterstaat, vertegenwoordigers van de binnenvaart en het openbaar vervoer bedrijf. Naar aanleiding daarvan heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar vergelijkbare situaties. Hieruit is gebleken dat er weliswaar voorbeelden zijn waar brugopeningen worden beperkt vanwege autoverkeer of openbaar vervoer, maar dat die bruggen niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en dat die bruggen in waterwegen liggen die met name een recreatief karakter hebben (minder beroepsvaart). Rijkswaterstaat lijkt vooralsnog niet genegen om medewerking te verlenen aan een pilot waarbij enige beperking t.a.v. de brugopeningen plaatsvindt. Enerzijds omdat prioriteit wordt gegeven aan het vervoer via het water. Anderzijds vanwege de bedrijfsvoering. De bruggen worden centraal aangestuurd vanuit de centrale in Tilburg en Rijkswaterstaat wil dat op uniforme wijze en zoveel mogelijk geautomatiseerd doen (en is ook vanuit dat perspectief geen voorstander van beperkingen aan het openingsregime van de bruggen). Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • Halfjaarlijks overleg met raad over uitwerking acties
 • Wordt meegenomen in (halfjaarlijkse) raadsinformatieavond sociaal domein, eerste gepland in oktober Kan van de lijst af, eerst info-avond is inmiddels gehouden
 • Clientervaringen betrekken bij evaluatie
 • Via cliëntervaringsonderzoek krijgen wij informatie van onze cliënten over hun ervaringen. Dit geeft ons belangrijke input om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Het college beschouwt de toezegging daarmee als afgedaan
 • Onderbouwing verkeersbesluit
 • De raad is hier voor het einde van september over geïnformeerd, daarmee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 10/12/2021
 • Begroting EVZ naar raad
 • De informatie is inmiddels verstrekt, het college beschouwt de toezegging daarmee als afgedaan
 • 7/19/2021
 • Mogelijkheden compost uit Oosterhout
 • "Navraag leert dat er geen afname- of volumeverplichting met de aanbieder is. We brengen het gemeentelijk groenafval en het groenafval van de milieustraat naar de compostering om er daar compost van te maken. Deze compost wordt weer gebruikt als bodemverbeteraar en inderdaad om onder andere een bijdrage te leveren aan het vast houden van water in de bodem. Je kan niet groenafval zomaar in de grond stoppen, daar is eerst een composteerproces voor nodig.Dit proces wordt betaald uit de inname van groenafval (poorttarief) en de verkoop van onder andere compost. Dit proces is en kan natuurlijk niet kosteloos. Oosterhout heeft hele goede afspraken over een zeer laag poorttarief en het is dichtbij wat onnodig transport voorkomt. Als err voor gemeentelijke opdrachten compost nodig is, en de aanbieder heeft het in voorraad, dan worden die lokaal afgenomen. Hiermee beschouwen wij de toezegging als afgedaan."
 • 10/12/2021
 • Optimaliseren breedte stoep
 • Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking
 • Informatieavond Veilig Thuis
 • Er worden voorbereidingen getroffen voor een bijeenkomst die waarschijnlijk in juni 2022 plaats zal vinden.
 • Motie notitie over huiselijk geweld
 • De raad heeft de gevraagde informatie in een raadsbrief op 23 februari ontvangen. Daarmee beschouwt het college de motie als afgedaan.
 • 5/2/2022
 • Motie Huiselijk geweld en kindermishandeling buitenshuis
 • Dit wordt aangekaart in het eerstvolgende plenaire overleg, dat in mei plaats zal vinden.
 • Motie financiële dekking Fietsbrug Vrachelen II - Zwaaikom
 • In de voorbereiding naar de begroting 2023 zullen alle kostenontwikkelingen, wensen en ambities van de gemeente Oosterhout op een rij worden gezet. De fietsbrug zal hier onderdeel van zijn. Er wordt in de begroting 2023 ingezet op een integrale afweging tussen de beschikbare middelen en de (gewenste) ontwikkelingen.
 • Motie Verlichting fietspad Markkanaal
 • Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om verlichting aan te brengen en de kosten daarvan. Een besluit of hiertoe wordt overgegaan, vindt plaats in het kader van de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie (voorzien in Q4 2021).
 • Motie fietspad Frencken
 • a. Het onderzoek voor het doortrekken van het fietspad langs het kanaal wordt meegenomen in de op te stellen Visie kanaalzone Wilhelminakanaal-noord. b. De raad is in juli 2019 per brief geïnformeerd dat geen uitvoering kan worden gegeven aan deze motie vanwege de gewijzigde reconstructie van de Burg. Holtroplaan. Over het fietspad is een toezegging gedaan, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan
 • 3/1/2021
 • Motie Groenfonds
 • We verwachten hier in 2021 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Positie pand ING bij herontwikkeling Arendsplein
 • In september 2019 heeft vanuit de gemeente een gesprek plaats gevonden met de locatiemanager ING. Hieruit is gebleken dat vanuit ING niet de intentie bestaat om de huidige functie van het bankgebouw te beëindigen. Om die reden is de locatie niet meegenomen in de actualisatie van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. De toezegging is hiermee afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Groenfonds
 • We verwachten hier in 2021 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Bomencompensatie Slotjes Midden (deelplan 3)
 • "Binnen het herstructuteringsproject Slotjes Midden is het niet mogelijk om in de fysieke ruimte de bomen te compeseren. Ook in de kanaalzone is dit gezien de beperkingen die er zijn niet mogelijk. We zijn nog aan het onderzoeken of we elders binnen de gemeente compensatiemogelijkheden zijn. "
 • Motie App Arbeidsmigranten
 • Bijeenkomst over interpretatie Participatiewet
 • Wordt in overleg met de griffie gepland. Voordat gepland wordt zal nog gekeken worden naar de ontwikkelingen op landelijk niveau
 • Informeren over aanduiden parkeerplaatsen zone 1
 • Er is een raadsbrief in voorbereiding
 • Bredere definitie bij individuele studietoelage
 • Betreffende bepaling staat al in de wet en verordening bevat verwijzing naar de wet. Hoeft dus niet afzonderlijk in de verordening opgenomen te worden. Om gebruik studietoeslag te bevorderen zal er nog wel extra aandacht aan gegeven worden. Toezegging kan hiermee worden afgedaan