Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties

AgendapuntTitelStand van zakenDatum afdoeningAfgehandeld
 • Afbouw parkeerplaatsen Heuvel
 • Onderzoek naar luchtkwaliteit
 • Werksessie JOR
 • Van jaarrekening naar jaarverslag
 • Motie Afschaffing Verhuurdersheffing
 • Motie Voedseltuin Oosterhout
 • Motie Fietspad Statendamweg
 • Motie Herverdeling Gemeentefonds
 • Betrokkenheid college bij anterieure overeenkomst
 • Motie natuurvriendelijke maaibeleid
 • Er zijn gesprekken geweest met een ecologisch adviesbureau en met een aannemer mbt natuurvriendelijk maaien (Sinusmaaien) In 2020 zal er een pilot komen van deze vorm van maai beheer. Er zijn percelen aangewezen waar dit beheer toegepast gaat worden. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
 • Motie Herijken gemeentelijk museumbeleid
 • Actualisatie van het museumbeleid zal worden gekoppeld aan de evaluatie van het Speelgoedmuseum (eerste kwartaal 2020). De raad heeft hierover in de vergadering van 21 april 2020 besloten, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Kerkenvisie
 • Wordt in 2020 opgepakt, mede op basis van de uitkomsten van de gesprekken met het bisdom over de mogelijkheden van de diverse kerken.
 • Overleg met Rijkswaterstaat over openen
 • Overleg met Rijkswaterstaat heeft plaatsgevonden. Aan hen is verzocht onze vraagstelling te gaan inkaderen in een pilot, zodat kan worden onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Rijkwaterstaat, vertegenwoordigers van de binnenvaart en het openbaar vervoer bedrijf. Naar aanleiding daarvan heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar vergelijkbare situaties. Hieruit is gebleken dat er weliswaar voorbeelden zijn waar brugopeningen worden beperkt vanwege autoverkeer of openbaar vervoer, maar dat die bruggen niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en dat die bruggen in waterwegen liggen die met name een recreatief karakter hebben (minder beroepsvaart). Rijkswaterstaat lijkt vooralsnog niet genegen om medewerking te verlenen aan een pilot waarbij enige beperking t.a.v. de brugopeningen plaatsvindt. Enerzijds omdat prioriteit wordt gegeven aan het vervoer via het water. Anderzijds vanwege de bedrijfsvoering. De bruggen worden centraal aangestuurd vanuit de centrale in Tilburg en Rijkswaterstaat wil dat op uniforme wijze en zoveel mogelijk geautomatiseerd doen (en is ook vanuit dat perspectief geen voorstander van beperkingen aan het openingsregime van de bruggen).
 • Motie fietspad Frencken
 • a. Het onderzoek voor het doortrekken van het fietspad langs het kanaal wordt meegenomen in de op te stellen Visie kanaalzone Wilhelminakanaal-noord. De raad wordt hierover naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd (gekoppeld aan de toezegging in de raad van 23 januari 2018). b. De raad is in juli 2019 per brief geïnformeerd dat geen uitvoering kan worden gegeven aan deze motie vanwege de gewijzigde reconstructie van de Burg. Holtroplaan.
 • Groenfonds
 • Wordt opgepakt. De raad wordt begin 2020 per brief geïnformeerd.
 • Positie pand ING bij herontwikkeling Arendsplein
 • In september 2019 heeft vanuit de gemeente een gesprek plaats gevonden met de locatiemanager ING. Hieruit is gebleken dat vanuit ING niet de intentie bestaat om de huidige functie van het bankgebouw te beëindigen. Om die reden is de locatie niet meegenomen in de actualisatie van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. De toezegging is hiermee afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Groenfonds
 • We verwachten hier begin 2020 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Bomencompensatie Slotjes Midden (deelplan 3)
 • Onderzocht wordt of langs de kanaalzone Wilhelminakanaal Noord – mede in overleg met Rijkswaterstaat – een nadere invulling aan de compensatie kan worden gegeven. Dit jaar wordt hiervoor een visie opgesteld. De overleggen met Rijkswaterstaat zijn gestart. Naar verwachting is er in het vierde kwartaal 2020 meer duidelijkheid. De gemeenteraad wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten.
 • Ombuigingen parkeren
 • Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 19 mei 2020. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Windturbines
 • Wordt meegenomen bij de uitwerking van de energietransitie in 2020. Afgelopen maand zijn gesprekken gevoerd met de exploitant over de pilot waterstof tankstation.
 • Motie Snelwegen
 • Door de regering is een maximale snelheid van 100 km/uur overdag voor alle snelwegen ingevoerd. Hiermee beschouwen wij uw motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Energietransitie 2030
 • Wordt opgepakt in 2020 in het kader van de uitwerking van de Energietransitie. Komende maanden zijn specials en werkbijeenkomsten met college en raad ingepland.
 • Geluidsscherm Dorst
 • Gesprek tussen bewoners, wethouder en projectleider heeft plaatsgevonden eind 2019. Inmiddels zijn we bezig een aannemer te contracteren die zowel de voorbereiding als de uitvoering van het scherm op zich neemt. In juni moet dit geregeld zijn. Planning is erop gericht om scherm eind 2020 te plaatsen. Op 20 mei is de contactpersoon van de bewoners telefonisch en per e-mail geïnformeerd over de stand van zaken
 • Inrichten Van Oldeneellaan als 30km-zone
 • In de mobiliteitsvisie is de Van Oldeneellaan als toekomstige 30 km zone aangewezen. Daarbij is aangegeven dat de Van Oldeneellaan / St. Paulusweg ook in de toekomst nog als alternatieve route voor de Ridderstraat moet kunnen functioneren (bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, ongevallen of evenementen). Bij de toekomstige inrichting zal daar rekening mee worden gehouden. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Bergsebaan
 • Behandeling heeft plaatsgevonden op 18 februari jl. Op basis van de besluitvorming van de raad op dat moment kan de motie als afgehandeld worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Een overzicht van nog te compenseren natuur aan de raad verstrekken
 • Dit overzicht is bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks (brief 11 maart 2020). Het college beschouwd de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie speelplek Slotpark
 • Voorbereidingen zijn gestart (o.a. locatiekeuze, programma van eisen). Het streven is er op gericht om nog voor de zomervakantie 2020 de speelplaats gerealiseerd te hebben. Zodra een aantal onderdelen zijn uitgewerkt, zullen wij uw raad inhoudelijk nader informeren.
 • Pauzeren omgevingsdialoog Energiepark A59
 • Op 27 juni heeft er een veldexcursie plaatsgevonden, waarbij de wethouder in gesprek gegaan is met belangstellenden. Ook zijn voor het zomerreces afspraken ingepland met natuur organisaties en de actiegroep. Met initiatiefnemers is overleg over de lijst met stakeholders waarmee (minimaal) gesproken moet worden in het kader van de omgevingsdialoog
 • Alles op alles zetten om digitalisering te halen
 • Ten behoeve van de digitalisering (vergunning)parkeren is het noodzakelijk een vervanger te zoeken voor de applicatie Key2Parkeren. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld. Vanwege de Coronacrisis hebben een groot aantal ICT leveranciers aangegeven geen offerte uit te brengen aan Oosterhout.Inmiddels is in week 26 besloten om door te gaan met de (twee) leveranciers die wél willen en kunnen leveren. Planning gaat nog steeds uit van livegang op maandag 4 januari 2021.
 • Onderzoek sluiten fietsenkelder Markt
 • In oktober 2020 zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over de fietsenstallingen. Daarbij gaat het zowel om: camerabewaking, verbetering toegankelijkheid fietsenstalling Markt en eventuele alternatieven voor de fietsenstalling Markt
 • Navragen status Put van Caron
 • De raad is per brief op 2 juni als antwoord op de artikel 39 vragen van D66 geïnformeerd. Daarmee beschouwt het college deze toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Motie Takenpakket Surplus
 • 21 november 2019 bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het takenpakket van Surplus. Dit krijgt een vervolg via de nieuwe visie op welzijn (nieuw beleidskader welzijn). Deze staat voor de raadsvergadering van september 2020 gepland. Dit was juli 2020, maar is verschoven i.v.m. de gevolgen van de corona crisis.
 • Motie Klimaatadaptieve bomen
 • Bij de opstelling van beleid over klimaatadaptatie wordt hierop terug gekomen.
 • Geveltuintjes
 • In de binnenstad wordt ruimte geboden voor de aanleg van geveltuintjes. Daarnaast wordt bezien in welke delen van de stad dit ook mogelijk is. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Verschuiving klantmanager naar accountmanager
 • De samenwerking tussen EZ en W&I is verder geïntensiveerd. De huidige crisis laat ook zien dat deze samenwerking goed verloopt. Er is op dit moment geen aanleiding om tot formele verschuiving van capaciteit over te gaan. Het college beschouwt hiermee de toezegging als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Kunstgrasveld de Voltreffers
 • De aanleg van het kunstgrasveld bij de Voltreffers is opgenomen in de begroting 2020 en specifiek in de uitvoeringsplanning Sport 2020. Deze toezegging kan als afgedaan worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Barbecue openbare ruimte
 • Wordt opgepakt in 2020.
 • Motie Stadsecoloog
 • Op 31 maart hebben wij uw raad geïnformeerd over de gesprekken met de gemeente Breda die gaande waren. Inmiddels kunnen wij melden dat onze interne medewerkers die zich met ecologie bezig houden regelmatig in gesprek gaan met de stadsecoloog van Breda. Op die manier kunnen dilemma’s en kansen besproken worden en vergroten we de kennis bij onze eigen medewerkers. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Mogelijke aanpassing grondbeleid o.b.v. kostenverhaal
 • Wordt opgepakt. De raad wordt in het 3de kwartaal van 2020 hierover geïnformeerd.
 • Motie Omliggende wegen Bergsebaan
 • Wordt opgepakt. In de loop van 2020 komen we hier op terug bij uw raad.
 • Wegingsfactor aanbesteding Bromtol
 • De techniek van een aanbesteding is erg technisch en voor specialisten, eenvoudig uitleggen hoe de weging plaats vindt is niet mogelijk. In een later stadium zullen wij uw raad informeren over de voortgang van het proces, daar kunnen we een aantal elementen toelichten als daar behoefte aan is. Er is inmiddels een informatieavond gepland waar deze vragen aan de orde komen.
 • Motie Invulling terrein Galvanitas
 • Momenteel wordt de haalbaarheid van de motie onderzocht. Planning is de randvoorwaarden voor de ontwikkeling Galvanitas in oktober ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 • Motie Ontwikkelingen Heilige Driehoek
 • Op 5 maart 2020 hebben wij u per brief geïnformeerd over onze positie ten opzichte van de verschillende initiatieven. Dit vooruitlopend op de ontwikkelings- en beheersvisie die wij onderdeel zullen maken van de Omgevingsvisie. Hiermee beschouwen wij uw motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Visie Arkendonk
 • In oktober 2020 zullen de eerste resultaten aan de raad gespresenteerd worden. Of de woonzorggroep daadwerkelijk gevestigd kan worden in Arkendonk zal nader onderzocht moeten worden en zal bij de verdere uitwerking van de visie naar concrete plannen meegenomen worden. De prioriteit ligt op dit moment bij de invulling van de locatie van het voormalige zwembad in relatie tot de sporthal Arkendonk.
 • Presentatie Equalit
 • In overleg met de griffier zal naar een geschikt moment gezocht worden.
 • Visie Slotjesveld
 • Nu wordt eerst gewerkt aan verdere uitwerking gemeentehuis en bestemmingsplan. In het najaar komt verdere uitwerking van de visie waaronder de toekomstige verkeerssituatie. Planning is om dit rond zomer 2021 tegelijk met ontwerpbestemmingsplan aan te bieden aan de raad.
 • Invulling voormalig zwembad Arkendonk
 • Volgt in oktober bij de nadere uitwerking
 • Motie verbod Glyfosaat
 • Hier wordt aan gewerkt.
 • Motie behoud gevel Zandheuvel 49
 • Op 18 mei hebben wij u per brief geïnformeerd over de voorwaarden die wij aan de verkoop stellen. Hiermee beschouwen wij deze motie als afgedaan.
 • 7/6/2020
 • Tijdelijk gebruik
 • Samen met diverse belangstellenden zal een plan voor de tijdelijk invulling worden uitgewerkt.