Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties

AgendapuntTitelStand van zakenDatum afdoeningAfgehandeld
 • Motie natuurvriendelijke maaibeleid
 • Er zijn gesprekken geweest met een ecologisch adviesbureau en met een aannemer mbt natuurvriendelijk maaien (Sinusmaaien) In 2020 zal er een pilot komen van deze vorm van maai beheer. Er zijn percelen aangewezen waar dit beheer toegepast gaat worden. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
 • Motie Herijken gemeentelijk museumbeleid
 • Actualisatie van het museumbeleid zal worden gekoppeld aan de evaluatie van het Speelgoedmuseum (tweede kwartaal 2020).
 • Motie Kerkenvisie
 • Wordt in 2020 opgepakt, mede op basis van de uitkomsten van de gesprekken met het bisdom over de mogelijkheden van de diverse kerken.
 • Motie fietspad Frencken
 • a. Het onderzoek voor het doortrekken van het fietspad langs het kanaal wordt meegenomen in de op te stellen Visie kanaalzone Wilhelminakanaal-noord. De raad wordt hierover naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd (gekoppeld aan de toezegging in de raad van 23 januari 2018). b. De raad is in juli 2019 per brief geïnformeerd dat geen uitvoering kan worden gegeven aan deze motie vanwege de gewijzigde reconstructie van de Burg. Holtroplaan.
 • Groenfonds
 • Wordt opgepakt. De raad wordt begin 2020 per brief geïnformeerd.
 • Motie Groenfonds
 • We verwachten hier begin 2020 bij de raad op terug te kunnen komen
 • Positie pand ING bij herontwikkeling Arendsplein
 • In september 2019 heeft vanuit de gemeente een gesprek plaats gevonden met de locatiemanager ING. Hieruit is gebleken dat vanuit ING niet de intentie bestaat om de huidige functie van het bankgebouw te beëindigen. Om die reden is de locatie niet meegenomen in de actualisatie van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. De toezegging is hiermee afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Bomencompensatie Slotjes Midden (deelplan 3)
 • Onderzocht wordt of langs de kanaalzone Wilhelminakanaal Noord – mede in overleg met Rijkswaterstaat – een nadere invulling aan de compensatie kan worden gegeven. Dit jaar wordt hiervoor een visie opgesteld. De overleggen met Rijkswaterstaat zijn gestart. Naar verwachting is er in het eerste kwartaal 2020 meer duidelijkheid. De gemeenteraad wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten.
 • Ombuigingen parkeren
 • De raad heeft hierover een amendement aangenomen. De concept uitwerkingsvoorstellen zullen in maart 2020 met de raad worden besproken (informatie avond). Hiermee wordt de toezegging als afgedaan beschouwd.
 • Energietransitie 2030
 • Wordt opgepakt in 2020 in het kader van de uitwerking van de Energietransitie.
 • Motie Windturbines
 • Wordt meegenomen bij de uitwerking van de energietransitie in 2020.
 • Motie Snelwegen
 • Wordt meegenomen bij de uitwerking van de energietransitie in 2020.
 • Geluidsscherm Dorst
 • Een eerste gesprek met (een vertegenwoordiging van) bewoners heeft plaatsgevonden op 21 november jl. Mede op basis hiervan hebben we de verdere uitwerking van het dossier opgepakt. Uw raad wordt op de hoogte gesteld zodra de bevindingen van nader onderzoek bekend zijn.
 • Inrichten Van Oldeneellaan als 30km-zone
 • In de mobiliteitsvisie is de Van Oldeneellaan als toekomstige 30 km zone aangewezen. Daarbij is aangegeven dat de Van Oldeneellaan / St. Paulusweg ook in de toekomst nog als alternatieve route voor de Ridderstraat moet kunnen functioneren (bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, ongevallen of evenementen). Bij de toekomstige inrichting zal daar rekening mee worden gehouden. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
 • 3/3/2020
 • Motie Bergsebaan
 • Behandeling heeft plaatsgevonden op 18 februari jl. Op basis van de besluitvorming van de raad op dat moment kan de motie als afgehandeld worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Een overzicht van nog te compenseren natuur aan de raad verstrekken
 • Dit overzicht wordt verstrekt bij de beantwoording van de artikel 39 vragen van GroenLinks hierover.
 • Motie speelplek Slotpark
 • Voorbereidingen zijn gestart (o.a. locatiekeuze, programma van eisen). Het streven is er op gericht om nog voor de zomervakantie 2020 de speelplaats gerealiseerd te hebben. Zodra een aantal onderdelen zijn uitgewerkt, zullen wij uw raad inhoudelijk nader informeren.
 • Mogelijke aanpassing grondbeleid o.b.v. kostenverhaal
 • Wordt opgepakt. De raad wordt in het 1e kwartaal van 2020 hierover geïnformeerd.
 • Barbecue openbare ruimte
 • Wordt opgepakt in 2020.
 • Motie Klimaatadaptieve bomen
 • Bij de opstelling van beleid over klimaatadaptatie wordt hierop terug gekomen.
 • Geveltuintjes
 • In de binnenstad wordt ruimte geboden voor de aanleg van geveltuintjes. Daarnaast wordt bezien in welke delen van de stad dit ook mogelijk is.
 • Verschuiving klantmanager naar accountmanager
 • Wordt verder uitgewerkt met het programma Arbeidsmarkt & Economie
 • Motie Stadsecoloog
 • Wordt in 2020 opgepakt.
 • Kunstgrasveld de Voltreffers
 • De aanleg van het kunstgrasveld bij de Voltreffers is opgenomen in de begroting 2020 en specifiek in de uitvoeringsplanning Sport 2020. Deze toezegging kan als afgedaan worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Motie Omliggende wegen Bergsebaan
 • Wegingsfactor aanbesteding Bromtol
 • Motie Invulling terrein Galvanitas
 • Motie Ontwikkelingen Heilige Driehoek
 • Wordt in 2020 opgepakt.
 • Vuilzuigers voor ZAP'pers
 • Vuilzuigers hebben een relatief hoge prijs per stuk. Momenteel zijn er nog geen ontvangen geweest vanuit zappers of bewonersorganisaties. We bespreken met partijen hoe we ook bestaande instrumenten breder in kunnen zetten, bijvoorbeeld de Glutton (professionele afvalzuiger) voor de hele binnenstad.
 • Visie Welzijn
 • Is in voorbereiding
 • Productie Theater de Bussel
 • Visie op onderwijs
 • Takenpakket Surplus
 • Wordt opgepakt
 • Prioritering JOR
 • Raad wordt in het eerste kwartaal van 2020 per brief geïnformeerd.
 • Herontwikkeling Keiweg-Ridderstraat
 • Meenemen raad wordt ingepland in het proces voor de herontwikkeling van deze locatie. Er worden gesprekken gepland tussen de ontwikkelaar en de omwonenden om bij de uitwerking van het plan de privacy van de omwonenden zo veel mogelijk te waarborgen. De gemeente is bij deze gesprekken ook aanwezig. In het kader van de uitwerking van het bestemmingsplan zullen wij uw raad nader informeren over de uitkomsten van dezer overleggen en een standpuntbepaling over de uitstraling/verbeelding van het gebouw.
 • Serviceniveau gemeentewerf
 • Er is extern onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van onze milieustraat. Dit is inmiddels afgerond. In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan over korte en middellange termijn oplossingen om de milieustraat toekomstbestendig te maken. De aanbevelingen gaan onder andere over de openingstijden (andere en ruimere) maar ook over bezetting, een andere containeropstelling, het instellen van een minimum tarief op de betaalde ingang, aanpassingen aan de toegangswegen en het creëren van een by-pass zodat opstopping op de milieustraat minder snel kan voorkomen en de doorlooptijd omlaag gaat. De aanbevelingen uit het rapport zijn verder uitgewerkt om tot een goede, betaalbare totaaloplossing te komen om de milieustraat toekomstbesteding te maken. Het verruimen van de openingstijden heeft wel veel potentie om de drukke zaterdagen te verlichten maar dat alleen gaat de (logistieke) problemen niet oplossen. Naar verwachting kan het gehele traject (kort en middellange termijn) binnen circa twee jaar doorlopen worden. Het is echter belangrijk dat de korte termijn maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de huidige situatie dragelijker te maken en klachten te verminderen. Als alles volgens plan verloopt, betekent dit dat alle problemen uiterlijk eind 2021 zijn opgelost en de gemeente Oosterhout weer over een toekomstbestendige milieustraat beschikt die nog minimaal 15 jaar mee kan. De toezegging kan hiermee als afgedaan worden beschouwd.
 • 3/3/2020
 • Veiligheid Strijenstraat
 • Op 11 december 2019 is er een overleg met de bewoners geweest. Afgesproken is dat op korte termijn (Q1 2020) niet overrijdbare banden worden aangebracht tussen rijbaan en fietsstrook. Verder wordt nog onderzocht of de kruising kan worden vergroend. Aanvullende maatregelen worden nog onderzocht en teruggekoppeld aan uw raad.
 • Fietspad Frencken
 • Informeren over voortgang stadsecoloog
 • In besluitenlijst opnemen als raad nog aan zet komt
 • Groenonderhoud Dirk Boutslaan e.o
 • De uitwerking van de toezegging is opgepakt en de raad wordt in het eerste kwartaal van 2020 hierover per brief geïnformeerd.
 • Mogelijkheid invalidentoilet in/rond Zuiderhout
 • In overleg met de nieuwe eigenaar Zuiderhout en de winkeliersvereniging worden de mogelijkheden hiertoe bezien. Gesprekken hierover lopen. Doorverwijzing naar de Bunthoef vindt plaats.
 • 2017-09 Overzicht toezeggingen en moties (september)
 • 2018-10 Overzicht toezeggingen en moties (oktober 2018)
 • 2019-12 Overzicht toezeggingen en moties (november 2019)
 • 2018-02 Overzicht toezeggingen en moties (februari 2018)
 • 2018-09 - Overzicht toezeggingen en moties (september 2018)
 • 2017-10 Overzicht toezeggingen en moties (oktober)
 • 2017-05 Overzicht toezeggingen en moties (mei)
 • 2018-01 Overzicht toezeggingen en moties (januari 2018)