Oosterhout familiestad
 

Stemming

AgendapuntOnderwerp
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkeling van een kerkvisie
 • Raadsnota ZN184886 Initiatiefvoorstel inzake integraal Social domein Oosterhout
 • Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van geldlening aan Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
 • Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit Jeugd gemeente Oosterhout 2019
 • Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
 • Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN184058 Jaarverslag en jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN181308 Verruimen van de winkeltijden op verzoek van de ondernemers
 • Raadsnota ZN192961 Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 8 (Steenovensebaan 36 en 36a)'
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)', (voormalige locatie brandweerkazerne)
 • Raadsnota ZN197766 Benoeming adviseur in vertrouwenscommissie
 • Raadsnota ZN197766 Benoeming adviseur in vertrouwencommissie
 • Motie 'vreemd aan de orde' van Groen Brabant inzake Gasverbod
 • Raadsnota ZN195310 Floralia 2020 en verder
 • Raadsnota ZN190418 Aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2020
 • Energietranstitie Oosterhout 2030
 • Vaststelling bestemmingsplan "Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden Zuid)
 • Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het verlengen van het geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
 • Bestuurlijke besluitvorming Juzt
 • Bekrachtiging geheimhouding eindvonnis arbitrage Attero
 • Starters-, duurzaamheids- en blijverslening SVn
 • Opstellen visie voor woningbouw in Den Hout en Oosteind
 • Vaststelling mobiliteitssvisie Oosterhout Vooruit
 • Kostenbeheersingsmaatregelen Wmo Fase II
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
 • Beleidskader lokale omroep
 • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerreinen SBBO
 • Herstelbesluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg-Oost'
 • Nota Parkeernormen 2019
 • Raadsnota ZN152867 Grondaankoop van stichting Jutz, locatie Lievenshove
 • 10M1 - motie GL, PvdA, GBV en D66 inzake bestrijding eikenprocessierups
 • Raadsnota ZN221753 Regionale Energie Strategie
 • Motie ‘vreemd aan de orde’ van GroenLink, Groen Brabant inzake stedenband
 • Zienswijze begrotingen Verbonden Partijen 2020
 • Perspectiefnota 2020
 • Raadsnota ZN203832 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2020 WAVA/MidZuid
 • Raadsnota ZN196050 Vrijliggende fietspad Bergsebaan
 • Raadsnota ZN203573 Vaststellen inrichting en krediet 'herbezinning' reconstructie Bromtol
 • Raadsnota ZN184246 Actualisatie grondexploitatie Zwaaikom
 • Raadsnota ZN188148 Restant krediet sportpark de Contreie
 • Raadsnota ZN190851 Reservering krediet voor project rotonde Bromtol
 • Raadsnota ZN192969 Benoemen 2e plaatsvervangend griffier
 • 11M1 Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkelingen Heilige Driehoek (VVD)
 • Raadsnota ZN185445 Ontwikkelagenda Gezondheid
 • Raadsnota ZN193936 Wijzigen gemeenschappelijke regeling (centrumregeling) Veilig Thuis West-Brabant
 • Bespreekstuk: Raadsnota ZN195584 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oosterhout
 • Motie ‘vreemd aan de orde van GroenLinks-Gemeentebelangen-D66 inzake Glyfosaat verbod
 • Motie ‘vreemd aan de orde’ van GBV, Gemeentebelangen en GroenLinks inzake voorgevel pand Zandheuvel 49
 • Raadsnota ZN211825 Ontwikkeling Lievenhove