Stemming

AgendapuntOnderwerp
 • Raadsnota ZN224861 Vaststellen ontwerp inrichtingsplan en beschikbaar stellen krediet Heuvel
 • Raadsnota ZN226415 Resultaatbestemming 2019
 • Raadsnota ZN226664 Jaarverslag en jaarrekening 2019
 • Raadsnota ZN232765 Financieel perspectief 2020-2021
 • Raadsnota ZN231767 Corona Impact Analyse, fase 1
 • Raadsnota ZN226885 Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • Raadsnota ZN227619 Afwijken beleid nota kostenverhaal anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkeling van een kerkvisie
 • Raadsnota ZN184886 Initiatiefvoorstel inzake integraal Social domein Oosterhout
 • Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van geldlening aan Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
 • Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit Jeugd gemeente Oosterhout 2019
 • Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
 • Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN184058 Jaarverslag en jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN235387 Vaststelling Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 en Parkeerverordening Oosterhout 2021
 • Raadsnota ZN245351 Verordening BIZ Binnenstad Oosterhout 2021 - 2025
 • Regelingen mandaten griffie en auditcommissie en instructie griffier
 • Toekomst rekenkamer (functie)
 • Raadsnota ZN235105 Beleidskader welzijn
 • Raadsnota ZN245195 Programma van Eisen nieuwbouw gemeentehuis Slotjesveld
 • Raadsnota ZN245310 Beheer op afstand fietsenstallingen
 • Raadsnota ZN181308 Verruimen van de winkeltijden op verzoek van de ondernemers
 • Raadsnota ZN192961 Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 8 (Steenovensebaan 36 en 36a)'
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)', (voormalige locatie brandweerkazerne)
 • Raadsnota ZN197766 Benoeming adviseur in vertrouwenscommissie
 • Raadsnota ZN197766 Benoeming adviseur in vertrouwencommissie
 • Motie 'vreemd aan de orde' van Groen Brabant inzake Gasverbod
 • Raadsnota ZN195310 Floralia 2020 en verder
 • Raadsnota ZN190418 Aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • Raadsnota ZN247587 Vaststelling bestemmingsplan Vijftig Bunderweg 11
 • Raadsnota ZN248922 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling OMWB
 • Raadsnota ZN249639 Nota investeren en afschrijven 2021-2024
 • Raadsnota ZN247704 Geactualiseerde verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
 • Raadsnota ZN251907 Burgerinitiatief voedseltuin
 • 10M1 Motie vreemd aan de orde "Geen westelijke rondweg"
 • Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2020
 • Energietranstitie Oosterhout 2030
 • Vaststelling bestemmingsplan "Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden Zuid)
 • Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het verlengen van het geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
 • Bestuurlijke besluitvorming Juzt
 • Bekrachtiging geheimhouding eindvonnis arbitrage Attero
 • Starters-, duurzaamheids- en blijverslening SVn
 • Opstellen visie voor woningbouw in Den Hout en Oosteind
 • Vaststelling mobiliteitssvisie Oosterhout Vooruit
 • Kostenbeheersingsmaatregelen Wmo Fase II
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
 • Beleidskader lokale omroep
 • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerreinen SBBO
 • Herstelbesluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg-Oost'
 • Nota Parkeernormen 2019