Stemming

AgendapuntOnderwerp
 • Raadsnota ZN224861 Vaststellen ontwerp inrichtingsplan en beschikbaar stellen krediet Heuvel
 • Raadsnota ZN226415 Resultaatbestemming 2019
 • Raadsnota ZN226664 Jaarverslag en jaarrekening 2019
 • Raadsnota ZN232765 Financieel perspectief 2020-2021
 • Raadsnota ZN231767 Corona Impact Analyse, fase 1
 • Raadsnota ZN226885 Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • Raadsnota ZN227619 Afwijken beleid nota kostenverhaal anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • Raadsvoorstel ZN1002635 Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Oosterhout 2022”
 • Raadsvoorstel ZN364078 Vaststelling bestemmingsplan "Oosterhout Zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande)"
 • Raadsvoorstel ZN352642 Vaststelling bestemmingsplan “Parapluherziening geluidzones bedrijventerreinen 2022”
 • Raadsvoorstel ZN1003784 Verordening tot wijziging van de verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2023
 • Raadsvoorstel ZN1004752 Rekenkamerrapport digitale dienstverlening
 • Raadsvoorstel ZN1002594 bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) herziening 34 (Hespelaar 14)”
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN267193 Structuurontwerp herontwikkeling Galvanitasfabriek
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN255525 Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN270457 Huwelijksleges 2021
 • Hamerstuk: Raadsnota ZN275543 Accountantscontrole 2020-2022
 • Bespreekstuk Raadsnota Votering van aanvullende middelen voor "reconstructie Heuvel"
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN273762 Realisatie nieuw gemeentehuis in Arendshof 2
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN268979 ontwerp Verklaring van geen bedenkingen windpark A59
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN276442 Vaststellen RES 1.0 (Regionale Energie Strategie)
 • 1e wijziging op de verordening precariobelasting 2021 - ZN296351
 • Onttrekking van wegen uit de openbaarheid (Industrieweg) - ZN254751
 • Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 27 (Heistraat 18-20)" - ZN274592
 • Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2)” - ZN303733
 • Verlengen van BIZ op bedrijventerrein Weststad voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2026 - ZN305607
 • toegankelijkheid openbare ruimte en toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen - ZN292474
 • vaststelling verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2022 - ZN298306
 • Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26a-28)" - ZN298923
 • Vestiging voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in het gebied “Ter Horst” te Oosterhout - ZN297324
 • Vestiging voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in het gebied ‘Oosteind Zuid’ te Oosterhout - ZN297317
 • Vestiging voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in het gebied “Willemspolder” te Oosterhout - ZN297316
 • 1e begrotingswijziging 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) - ZN301851
 • Raadsvoorstel ZN247998 Visie sociaal domein
 • Raadsvoorstel ZN277537 Actualisatie APV Oosterhout 2021
 • Raadsnota ZN279401 Aanleg en dekking van ledverlichting bij de gemeentelijke sportparken v.v. Neerlandia '31 en ATV Scorpio
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkeling van een kerkvisie
 • Raadsnota ZN184886 Initiatiefvoorstel inzake integraal Social domein Oosterhout
 • Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van geldlening aan Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
 • Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit Jeugd gemeente Oosterhout 2019
 • Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
 • Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN184058 Jaarverslag en jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN235387 Vaststelling Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 en Parkeerverordening Oosterhout 2021
 • Raadsnota ZN245351 Verordening BIZ Binnenstad Oosterhout 2021 - 2025
 • Regelingen mandaten griffie en auditcommissie en instructie griffier
 • Toekomst rekenkamer (functie)
 • Raadsnota ZN235105 Beleidskader welzijn
 • Raadsnota ZN245195 Programma van Eisen nieuwbouw gemeentehuis Slotjesveld
 • Raadsnota ZN245310 Beheer op afstand fietsenstallingen