Oosterhout familiestad
 

Stemming

AgendapuntOnderwerp
 • Raadsnota ZN224861 Vaststellen ontwerp inrichtingsplan en beschikbaar stellen krediet Heuvel
 • Raadsnota ZN226415 Resultaatbestemming 2019
 • Raadsnota ZN226664 Jaarverslag en jaarrekening 2019
 • Raadsnota ZN232765 Financieel perspectief 2020-2021
 • Raadsnota ZN231767 Corona Impact Analyse, fase 1
 • Raadsnota ZN226885 Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • Raadsnota ZN227619 Afwijken beleid nota kostenverhaal anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN267193 Structuurontwerp herontwikkeling Galvanitasfabriek
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN255525 Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN270457 Huwelijksleges 2021
 • Hamerstuk: Raadsnota ZN275543 Accountantscontrole 2020-2022
 • Bespreekstuk Raadsnota Votering van aanvullende middelen voor "reconstructie Heuvel"
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN273762 Realisatie nieuw gemeentehuis in Arendshof 2
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN268979 ontwerp Verklaring van geen bedenkingen windpark A59
 • Bespreekstuk Raadsnota ZN276442 Vaststellen RES 1.0 (Regionale Energie Strategie)
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkeling van een kerkvisie
 • Raadsnota ZN184886 Initiatiefvoorstel inzake integraal Social domein Oosterhout
 • Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van geldlening aan Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
 • Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit Jeugd gemeente Oosterhout 2019
 • Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
 • Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN184058 Jaarverslag en jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN235387 Vaststelling Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 en Parkeerverordening Oosterhout 2021
 • Raadsnota ZN245351 Verordening BIZ Binnenstad Oosterhout 2021 - 2025
 • Regelingen mandaten griffie en auditcommissie en instructie griffier
 • Toekomst rekenkamer (functie)
 • Raadsnota ZN235105 Beleidskader welzijn
 • Raadsnota ZN245195 Programma van Eisen nieuwbouw gemeentehuis Slotjesveld
 • Raadsnota ZN245310 Beheer op afstand fietsenstallingen
 • Raadsnota ZN258929 Derde wijziging gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
 • Raadsnota ZN261931 "Bouwen aan de toekomst" Woningbouwstrategie gemeente Oosterhout
 • Raadsnota ZN261134 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark A59
 • Raadsnota ZN214921 Beleidsnota toekomst van dagbesteding en begeleiding in Oosterhout
 • Raadsnota ZNB270444 bekrachtigen noodverordening januari 2021
 • Raadsnota ZN262041 Controleprotocol & normenkader accountantscontrole 2020
 • Raadsnota ZN186740 Aanvraag financiële bijdrage in kosten gemeente breed vooronderzoek conventionele explosieven
 • Raadsnota ZN259253 Aanvraag financiële bijdrage in kosten explosievenonderzoek Herweg-Contreie
 • Raadsnota ZN181308 Verruimen van de winkeltijden op verzoek van de ondernemers
 • Raadsnota ZN192961 Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 8 (Steenovensebaan 36 en 36a)'
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)', (voormalige locatie brandweerkazerne)
 • Raadsnota ZN197766 Benoeming adviseur in vertrouwenscommissie
 • Raadsnota ZN197766 Benoeming adviseur in vertrouwencommissie
 • Motie 'vreemd aan de orde' van Groen Brabant inzake Gasverbod
 • Raadsnota ZN195310 Floralia 2020 en verder
 • Raadsnota ZN190418 Aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • Raadsnota ZN247587 Vaststelling bestemmingsplan Vijftig Bunderweg 11
 • Raadsnota ZN248922 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling OMWB
 • Raadsnota ZN249639 Nota investeren en afschrijven 2021-2024
 • Raadsnota ZN247704 Geactualiseerde verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
 • Raadsnota ZN251907 Burgerinitiatief voedseltuin