Oosterhout familiestad
 

Stemming

AgendapuntOnderwerp
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkeling van een kerkvisie
 • Raadsnota ZN184886 Initiatiefvoorstel inzake integraal Social domein Oosterhout
 • Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van geldlening aan Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
 • Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit Jeugd gemeente Oosterhout 2019
 • Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
 • Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • Raadsnota ZN184058 Jaarverslag en jaarrekening 2018
 • Vaststelling mobiliteitssvisie Oosterhout Vooruit
 • Kostenbeheersingsmaatregelen Wmo Fase II
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
 • Beleidskader lokale omroep
 • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerreinen SBBO
 • Herstelbesluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg-Oost'
 • Nota Parkeernormen 2019
 • Zienswijze begrotingen Verbonden Partijen 2020
 • Perspectiefnota 2020
 • Raadsnota ZN184246 Actualisatie grondexploitatie Zwaaikom
 • Raadsnota ZN188148 Restant krediet sportpark de Contreie
 • Raadsnota ZN190851 Reservering krediet voor project rotonde Bromtol
 • Raadsnota ZN192969 Benoemen 2e plaatsvervangend griffier
 • 11M1 Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkelingen Heilige Driehoek (VVD)
 • Raadsnota ZN185445 Ontwikkelagenda Gezondheid