Moties

DatumIndiener(s)AgendapuntOnderwerpBesluitAfgehandeld
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 11. Omgevingsvisie
 • 't Zwarte Land 2
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 14 Motie vreemd
 • Waardering ambtelijke organisatie
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 10 Grondexploitatie (begroting 2022)
 • Toewijzing starterswoningen
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 10 Grondexploitatie (begroting 2022)
 • Schoolgebouw De Nieuwe Koepel
 • Verworpen
 • 10/14/2021
 • 11. Elektrisch rijden laadvisie
 • Laadlantaarnpalen
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • A. van de Peut
 • 11. Elektrisch rijden laadvisie
 • Laadpleinen
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • P.A. Klaassen
 • 12. Toekomstbestedig wonen lening
 • Aflossingsverplichting
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • 16. Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Straatnamen
 • Verworpen
 • 7/12/2021
 • A.M. van Riel
 • Kadernota 2022-2025
 • Sociaal domein - wachttijden
 • Verworpen
 • 7/12/2021
 • E. van Loo
 • Kadernota 2022-2025
 • Omgekeerd inzamelen afval
 • Aangenomen
 • 7/12/2021
 • Kadernota 2022-2025
 • Sociaal domein - uitgaven
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • P.A. Klaassen
 • RES
 • Restgronden
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • A.M. van Riel
 • RES
 • Communicatie
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • M.J. Zwankhuizen
 • RES
 • Energiebesparing
 • Aangenomen
 • 4/21/2021
 • H.M. Brons
 • Zienswijze herindelingsontwerp
 • Zienswijze herindelingsontwerp
 • Aangenomen
 • 3/25/2021
 • E. van Loo
 • Bestemmingsplan Dorpsstraat - Vijverlaan
 • parkeren
 • Aangenomen
 • 3/25/2021
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • 10
 • Nieuwe Koepel - sociale huur
 • Aangenomen
 • 2/11/2021
 • M.J. Zwankhuizen
 • Nota van Bevindingen
 • Nota van Bevindingen
 • Aangenomen
 • 2/11/2021
 • P.A. Klaassen
 • Nota van Bevindingen
 • Nota van Bevindingen
 • Aangenomen
 • 2/25/2021
 • 12/17/2020
 • P.A. Klaassen
 • Warmtevisie - Nota van Uitgangspunten
 • Warmtetransitielening
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • P.M. van As
 • Programmabegroting 2021-2024
 • Tiny house
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • W.A. Schuur
 • concept-RES Foodvalley
 • 1.0 TWh opwekking
 • Verworpen
 • 9/29/2020
 • 9/29/2020
 • P.M. van As
 • concept-RES Foodvalley
 • Duurzame warmte
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • concept-RES Foodvalley
 • Warmtevisie
 • Aangenomen
 • 7/9/2020
 • P.A. Klaassen
 • Krediet advisering toekomst Scherpenzeel
 • motie van treurnis
 • Verworpen
 • 7/9/2020
 • 4/30/2020
 • W.A. Schuur
 • Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2020-2024
 • Outreachend werken
 • Aangenomen
 • 4/30/2020
 • W.J. van de Fliert
 • Woonvisie
 • Pacht
 • Aangenomen
 • 2/13/2020
 • Duurzaamheidslening Willaerruiters
 • Duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke organisaties
 • Aangenomen
 • 2/13/2020
 • Kadernotitie Duurzaamheid
 • Prioritering en uitvoeringsprogramma
 • Aangenomen
 • 10/29/2019
 • C.A. Schimmel-de Greef
 • Regionale Energie Strategie | Startdocument
 • Participatie, voorbereiding, informeren en potentiĆ«le technieken
 • Aangenomen
 • 10/29/2019
 • I. van Ekeren
 • Regionale Energie Strategie | Startdocument
 • Instellen klankbordgroep RES
 • Aangenomen
 • 7/16/2019
 • G. van Deelen
 • Kadernota 2020-2023
 • Toezicht werkzaamheden openbare ruimte
 • Verworpen
 • 7/16/2019
 • 6/27/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Verordening Leerlingenvervoer 2019
 • Evaluatie leerlingenvervoer
 • Aangenomen
 • 5/28/2019
 • VGGM ontwerp-begroting
 • VGGM ontwerp-begroting
 • Aangenomen
 • 4/11/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • vuurwerkoverlast
 • Aangenomen
 • 10/7/2019
 • 2/21/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Sociaal Domein Beleidsplan 2019-2022
 • Verzekeringen en compensatie
 • Aangenomen
 • 2/21/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Sociaal Domein Beleidsplan 2019-2022
 • Schuldenproblematiek
 • Aangenomen
 • 12/13/2018
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • Belastingverordeningen 2019
 • Bouwleges duurzaamheidsmaatregelen
 • Verworpen
 • 12/13/2018
 • 11/1/2018
 • H.M. Brons
 • Programmabegroting 2019-2022
 • plan begraafplaats Glashorst
 • Aangenomen
 • 11/1/2018
 • H.M. Brons
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2019
 • communicatie
 • Aangenomen
 • 9/27/2018
 • M.J. Zwankhuizen
 • Belastingsamenwerking kredietaanvraag
 • Een kader op te stellen voor uitbesteding dan wel samenwerking op gebied van gemeentelijke taken op grond waarvan een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. In het kader afwegingscriteria op te nemen waaronder financiĆ«le aspecten, onderzochte alternatieven, en effecten voor de inwoners wanneer het publiekstaken betreft.
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • H.M. Brons
 • Mantelbuizen
 • Beleid op te stellen om mantelbuizen t.b.v. in de toekomst te verwachten aan te leggen grondleidingen, op te nemen in bestekken van rioleringswerkzaamheden en andere werkzaamheden waarbij dit van toepassing kan zijn. Dit beleid op te nemen in de begroting van 2019 e.v. of in een apart raadsvoorstel dit jaar.
 • Aangenomen
 • 3/13/2018
 • A. van de Peut
 • Verlichting toren Hervormde Kerk Scherpenzeel
 • Om op korte termijn, in overleg met het college van kerkrentmeesters van de NH kerk, te onderzoeken welke (Led)verlichting er nodig is om de kerktoren goed aan te lichten. In de eerstvolgende reguliere vergadering te komen met een voorstel.
 • Aangenomen
 • 6/5/2018
 • 12/21/2017
 • G. Dijkstra
 • Menukaart Regio FoodValley beleidskader
 • Regio FoodValley op te dragen dit deel van de procesgang aan te passen waarbij de initiatiefnemer de mogelijkheid krijgt na het negatieve oordeelt over het initiatief in gesprek te komen met de regionale werkgroep. Een second opinion lijkt een wenselijke tussenstap in dit proces om de menukaart optimaal te doen slagen. De aangesloten gemeenten binnen twee maanden te informeren over een eventuele aanpassing.
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • 12/19/2017
 • J. Mulder
 • Groenafval en grof huishoudelijk afval
 • In overleg met de exploitant van de milieustraat gedurende het eerste halfjaar van 2018 een pilot te houden voor het gratis wegbrengen van groenafval en grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. De gemeenteraad in het derde kwartaal van 2018 over de resultaten van de pilot te informeren. De kosten van deze pilot ten laste van de reserve afvalstoffenheffing te brengen.
 • Aangenomen
 • 11/9/2017
 • H.M. Brons
 • Duurzaamheid Plan Akkerwinde
 • Bij het tenderen van plan Akkerwinde aan ontwikkelaars die willen bouwen volgens een lagere EPC norm dan 0,1, een hogere score op duurzaamheid toe te kennen.
 • Aangenomen
 • 6/5/2018
 • 11/9/2017
 • H.M. Brons
 • Ontsluitingsmogelijkheden Plan Akkerwinde
 • De mogelijkheid van een extra ontsluiting van het verkeer te onderzoeken, via de Groeperlaan aansluitend (met bijvoorbeeld een rotonde) op de Hopeseweg. Hierin evt. grondaankoop mee te nemen in dat onderzoek.
 • Aangenomen
 • 6/5/2018
 • 9/28/2017
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Draagt het college op om: -de afweging voor een duurzame keuze mee te nemen in elke inkoop- of aanbestedingsstrategie, en deze afweging te verwoorden in de schriftelijk vast te leggen inkoopstrategie
 • -te stimuleren dat het thema "duurzaamheid" een vanzelfsprekend onderdeel wordt van alle processen binnen de ambtelijke organisatie, stimuleren van duurzaamheid als een "way of life".
 • Aangenomen
 • 6/5/2018
 • 9/28/2017
 • J.L. van Kampen
 • Bestemmingsplan Pluimenweg
 • Draagt het college op dat als eigenaren van de percelen aan de Pluimenweg komen met een vraag om functieverandering hier in het kader van het nieuwe bestemmingsplan woon-/werklandschap dit verzoek met een positieve grondhouding te benaderen.
 • Aangenomen
 • 6/5/2018
 • 6/29/2017
 • Verkeersveiligheid Eikenlaan
 • draagt het college op,op korte termijn in overleg te treden met omwonenden om praktische en adequate maatregelen te nemen ter verhoging van de verkeersveiligheid
 • Aangenomen
 • 6/5/2018