Toezeggingen

Datum toezeggingDatum afgehandeldOnderwerpToezegging(en)Portefeuillehouder
 • 11/29/2021
 • Warmte transitievisie
 • Portefeuillehouder Van Ekeren zegt toe de raad jaarlijks te informeren over de voortgang van de transitievisie.
 • I. van Ekeren
 • 9/23/2021
 • Reppido (melding openbare ruimte)
 • Wethouder van Dijk- van Ommering zegt toe een memo te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 9/23/2021
 • Aanrijtijden brandweer en ambulance
 • Burgemeester Klein zegt toe informatie te verstrekken over de aanrijtijden van de brandweer en ambulance.
 • E. Klein
 • 7/1/2021
 • 7/22/2021
 • Aansluiting openbaar vervoer Amersfoort - De Klomp
 • Wethouder Van Deelen zegt toe de aansluiting tussen bus en trein voor schoolgaande jeugd/studenten te onderzoeken en de raad hierover te informeren.
 • G. van Deelen
 • 7/1/2021
 • Kulturhus de Breehoek
 • Wethouder van Deelen zegt toe onderzoek te doen naar de juridische en financiele mogelijkheden m.b.t overdracht van het pand naar de gemeente.
 • G. van Deelen
 • 7/1/2021
 • 8/24/2021
 • Leerlingenprognose
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de leerlingenprognose te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/27/2021
 • Valleihopper ontwerp-begroting
 • Toekomstige besluiten worden aan de raad voorgelegd voordat deze worden doorgevoerd.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/10/2021
 • Regionale Energie Strategie
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe na te gaan of er overdekte parkeerterreinen beschikbaar zijn voor het leggen van zonnepanelen.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 4/1/2021
 • 4/20/2021
 • Informatieronde Jeugdhulp
 • De wethouder zegt toe te informeren inzake de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp in de andere gemeenten.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/11/2021
 • BP Begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe, na haar gesprek met de begrafenisondernemer, de raad middels een memo te informeren over de stand van zaken m.b.t. de eventuele aanpassing van de aula.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/11/2021
 • De Nieuwe Koepel fase I en II
 • Wethouder van Ekeren zegt toe het onderliggende verkeersonderzoek beschikbaar te stellen.
 • I. van Ekeren
 • 11/30/2020
 • Toezicht straatwerk trottoirs
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe toezicht te houden op de kwaliteit van het straatwerk van de trottoirs na het aanleggen van glasvezel.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/29/2020
 • bereikbaarheid dienstapotheek Eemland
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de Raad te informeren inzake de bereikbaarheid van de spoedzorg door dienstapotheek Eemland na 1 januari 2021.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/26/2020
 • Voortgang kinderboerderij Scherpenzeel
 • Wethouder van Deelen zegt toe de raad op termijn m.b.t. de voortgang van dit particuliere initiatief te informeren.
 • G. van Deelen
 • 10/26/2020
 • Planning herinrichting Eikenlaan en omliggende straten
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe de planning te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 6/25/2020
 • Voorkeursrecht vestigen
 • Wethouder van Ekeren zegt toe de wens inzake een kinderboerderij in het schets-ontwerp van dit gebied mee te nemen.
 • I. van Ekeren
 • 6/25/2020
 • Parklaan speeltuin
 • De wethouder zegt toe uit te zoeken of de ligging ten opzichte van de vijver gevaar oplevert.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/28/2020
 • Vekeerssituatie Barneveldsestraat
 • Wethouder Van Ekeren zegt toe aandacht te vragen voor de snelheid/verkeersveiligheid op de Barneveldsestraat tijdens komende regionale/provinciale overleggen inzake mobiliteit.
 • I. van Ekeren
 • 5/28/2020
 • Informeren nieuwe bestemmingsplannen
 • Wethouder Van Ekeren zegt toe de raad actief te informeren bij nieuwe bestemmingsplannen vanuit de grondexploitatie.
 • I. van Ekeren
 • 5/28/2020
 • Aanvragen ondersteuning ondernemers inzake Corona
 • Wethouder van Deelen zegt toe te komen met een memo inzake de aanvragen voor ondersteuning door ondernemers.
 • G. van Deelen
 • 5/18/2020
 • OddV
 • Wethouder van Ekeren zegt toe met een schriftelijk antwoord te komen over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging met betrekking tot de leges voor de initiatiefnemer.
 • I. van Ekeren
 • 5/18/2020
 • Regio Foodvalley Aanpassing besteding mobiliteitsfonds
 • Wethouder Van Deelen zegt een memo toe over de mogelijkheden van openstelling van de N802 (Barneveld-Scherpenzeel) voor zware, lange vrachtwagencombinaties.
 • G. van Deelen
 • 1/30/2020
 • Bestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10
 • Wethouder van Ekeren zegt toe dat de gemaakte opmerkingen inzake groene erfafscheiding worden doorgegeven aan de initiatiefnemer.
 • I. van Ekeren
 • 12/4/2019
 • Parkeerplaats Begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder van Dijk zegt toe de niet verharde parkeerplaatsen bij Begraafplaats Lambalgen beter onder de aandacht van bezoekers te brengen. Daarnaast zegt hij toe dat er kritisch gekeken wordt naar de ligging van de ingang van de parkeerplaats.
 • T.A. van Dijk
 • 12/4/2019
 • Wet Kwaliteitsborging in de bouw
 • Wethouder van Dijk zegt toe de raad te informeren, binnen 2-3 maanden, inzake het starten van pilots in het kader van de Wet Kwb.
 • T.A. van Dijk
 • 12/4/2019
 • Aula begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de raad informatie te verschaffen m.b.t. de stand van zaken rondom de aula.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 12/2/2019
 • Maatschappelijke Ondersteuning verordening 2020
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe het advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. deze verordening alsnog te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/17/2019
 • Programmabegroting 2020-2023
 • Wethouder van Es zegt toe de financiële consequenties mee te nemen in de beantwoording van de technische vraag m.b.t. afvalstoffenheffing van de CDA fractie.
 • A. van Es
 • 10/17/2019
 • Programmabegroting 2020-2023
 • Wethouder van Dijk zegt toe voornemens te zijn een ander perceel te faciliteren voor de volkstuinvereniging en de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk te dekken vanuit de grondexploitatie van gebied 't Voort.
 • T.A. van Dijk
 • 10/7/2019
 • RES | stakeholdersoverleg
 • Wethouder Van Es zegt toe voorafgaand aan de stakeholdersoverleggen inzake RES een overleg in te plannen met regiocommissieleden Regio Foodvalley.
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 6/15/2021
 • CO2 prestatieladder
 • Wethouder van Es zegt toe de raad te informeren inzake de uitvoering van de CO2 prestatieladder voor Overheden. (Noot griffie: zie raadsbesluit raad 01-11-2018 agendapunt 11).
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 3/16/2021
 • Duurzaamheid Kadernotitie
 • Wethouder van Es zegt toe in het voorjaar 2020 te komen met een kadernotitie Duurzaamheid incl. uitvoeringsprogramma.
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 10/31/2019
 • Scouting financiele bijdrage
 • Wethouder Van Dijk zegt toe in overleg te treden met de wethouders van Renswoude en Woudenberg inzake hun financiële bijdrage m.b.t. het nieuw te bouwen clubhuis van de Scouting.
 • T.A. van Dijk
 • 10/7/2019
 • Voorlichting basisscholen inzake vuurwerk
 • Burgemeester De Vries zegt toe Bureau Halt te verzoeken voorlichting inzake het gebruik van vuurwerk te verzorgen op de basisscholen.
 • H.H. de Vries
 • 7/16/2019
 • 9/26/2019
 • Communicatie verkeersbesluit Glashorst
 • Wethouder Van Es zegt toe de vraag van de heer Van Ekeren of omwonenden en betrokken bedrijven zijn geïnformeerd inzake het verkeersbesluit Glashorst schriftelijk te beantwoorden.
 • A. van Es
 • 7/4/2019
 • Kadernota 2020-2023
 • Wethouder Van Es zegt toe de verschillende systematieken m.b.t. de afschrijving van voertuigen tegen het licht te houden en de raad hierover te informeren voor de begrotingsraad van oktober 2019.
 • A. van Es
 • 6/13/2019
 • Grondexploitatie Actualisatie 2019
 • Bij afwezigheid van de portefeuillehouder zegt de burgemeester een memo toe over de acties welke het college gaat ondernemen met betrekking tot de afname van opbrengsten.
 • T.A. van Dijk
 • 6/13/2019
 • 7/17/2019
 • Geldautomaat (voldoende middelen in automaat Rabobank)
 • De burgemeester zegt toe dat het college een brief stuurt naar de Rabo organisatie met verzoek om de enige (buiten winkeltijd) aanwezige geldautomaat in Scherpenzeel te voorzien van voldoende financiele middelen.
 • H.H. de Vries
 • 5/13/2019
 • Feestmarkt evenementenvergunning
 • Burgemeester De Vries zegt toe na de aanvraag van de evenementenvergunning, met betrekking tot de datum van de feestmarkt, in overleg te treden met de ondernemers.
 • H.H. de Vries
 • 5/13/2019
 • VGGM ontwerp-begroting
 • Wethouder Van Dijk- van Ommering zegt toe bij de leden van de vrijwillige Brandweer navraag te doen over de werkdruk/belasting van de werkzaamheden.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/28/2019
 • 4/27/2019
 • APV | Oplaten ballonnen Koningsdag
 • Burgemeester de Vries zegt toe in overleg met de kinderburgemeester te komen met een bij de doelgroep passend idee voor een alternatief voor het oplaten van ballonnen.
 • H.H. de Vries
 • 3/28/2019
 • Verkiezingsborden (ruimtegebrek)
 • De burgemeester zoekt uit of er voldoende budget is om vanaf 2020 (na EU-verkiezingen) meer borden te plaatsen.
 • H.H. de Vries
 • 3/28/2019
 • 4/11/2019
 • APV | Verruiming sluitingstijden
 • Burgemeester de Vries zegt toe het advies van de BOA inzake de verruiming van de openingstijden te verstrekken.
 • H.H. de Vries
 • 3/28/2019
 • APV | Vuurwerkvrije zones
 • Burgemeester de Vries zegt toe concrete plannen te verstrekken voor het instellen van een vuurwerkvrije zone.
 • H.H. de Vries
 • 2/21/2019
 • Leerlingenvervoer verordening
 • Er zal informatieuitwisseling plaatsvinden met belanghebbenden/klankbordgroepen alvorens te komen met een nieuwe verordening leerlingenvervoer .
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 2/7/2019
 • 9/24/2019
 • Valleihopper
 • Burgemeester de Vries zegt toe de raad schriftelijk te informeren m.b.t. de kaderstelling bij de aanbesteding van het vervoer door Valleihopper inzake OV vangnet.
 • H.H. de Vries
 • 2/4/2019
 • 6/1/2019
 • Website Milieustraat
 • Website maakt geen melding van proef half jaar gratis inleveren restafval. Wethouder Van Dijk zegt toe aandacht te vragen voor de informatie op de website.
 • T.A. van Dijk
 • 2/4/2019
 • 4/2/2019
 • Diftar restafval om medische redenen (o.a. stomapatient)
 • Wethouder Van Dijk zegt toe deze maand met een regeling voor deze doelgroep te komen.
 • T.A. van Dijk
 • 2/4/2019
 • 2/5/2019
 • Het Foort Spreekuur klantmanagers
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe de raad te informeren over de voortgang van het spreekuur in het Foort.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 9/13/2018
 • 3/5/2019
 • Erfgoedverordening
 • Wethouder van Dijk zegt toe bij de begroting informatie te verstrekken inzake de hoogte van subsidie en hetgeen is uitgekeerd op dat moment.
 • T.A. van Dijk