Feitelijke vragen

DatumOnderwerpDatum beantwoordingAfgehandeld
 • 10/6/2022
 • Fractie DV - Motie Ieder opengesteld toilet telt mee
 • 11/4/2022
 • 9/30/2022
 • Fractie D66 - Delta glasvezel
 • 10/19/2022
 • 10/12/2021
 • Fractie PRO Groen - Evenementenvergunning
 • 10/27/2021
 • 9/28/2021
 • Fractie PRO Groen - Hypotheekverstrekking Haspengouw 6
 • 10/8/2021
 • 6/14/2021
 • Fractie Op den Camp - Schriftelijke vragen 11 RIB's
 • 6/29/2021
 • 6/1/2021
 • Fractie Op den Camp - Diverse onderwerpen
 • 6/15/2021
 • 5/26/2021
 • Fractie VVD - RESL 1.0
 • 6/10/2021
 • 3/3/2021
 • Vragen naar aanleiding van webinar RES
 • 1/12/2021
 • Kosten en baten Zomerfestival 2020
 • 1/14/2021
 • 7/8/2020
 • Kan ik de stukken krijgen van collegebesluit 87697 (Kerkplein/Regiodeal)?
 • 5/27/2020
 • Open Club
 • 6/2/2020
 • 5/25/2020
 • Welke wijzigingen zitten in dit Ontwerp-wijzigingsplan “Natuurtransferium Kunradersteengroeve” tov van voorstel 2019?
 • 5/26/2020
 • 5/19/2020
 • Kan onze fractie het dossier inzien VOOR de komende raadsvergadering over de functionele integratie Fractie VA
 • 5/26/2020
 • 4/23/2020
 • Een raadslid vraagt om een ‘slim’ staatje van wat er op hoofdlijnen aan de Open Club is uitgegeven en wat niet. De secretaris vindt dat het geen feitelijke vraag van geringe omvang is maar een politiek bestuurlijke vraag die aan het college gesteld moet worden.
 • 3/26/2020
 • Feitelijke vragen over (ondernemers)ondersteuning en de CoVid-19-crises
 • 3/31/2020
 • 3/13/2020
 • Feitelijke vragen inzake betrokkenheid bij MPV bij onderzoek meerwaarde Burgerijen
 • 3/16/2020
 • 3/3/2020
 • Raadslid Vliegen vraagt om de bijgewerkte raadsplanner. In het laatste presidium is daarom gevraagd.
 • 3/12/2020
 • 2/20/2020
 • Verzoek om informatie aangaande toezegging plaatsen zonnepanelen op het gemeentehuis te Voerendaal
 • 2/26/2020
 • 2/17/2020
 • De brief welke in de krant van 14-02-2020 werd genoemd, gericht aan college en managementteam van de gemeente Voerendaal. Kan deze inclusief rapportage ter inzage worden gelegd?
 • 2/18/2020
 • 2/13/2020
 • Is er nog iets nieuws te melden over de Archeologische opgravingenArcheologische opgravingen (achtergrondinfo schriftelijke vragen 2015 en 2016).
 • 2/13/2020
 • 2/10/2020
 • Rapport laatste archiefinspectie & oordeel/rapport van Provincie n.a.v. horizontaal toezicht op DIV
 • 2/11/2020
 • 2/4/2020
 • Bedragen in concept raadsbesluit eenmalige implementatiekosten toetreding Simpelveld tot Parkstad-IT
 • 2/4/2020
 • Gevraagd is naar de kwaliteitsvergelijking PIT - Open Line waarnaar verwezen is bij het voorstel over het delen van de eenmalige implementatiekosten van de toetreding van Simpelveld tot de centrumregeling Parkstad-IT
 • 2/5/2020
 • 1/24/2020
 • Stand van zaken verhoging startersleningen
 • 1/28/2020
 • 1/21/2020
 • Hiermede zouden wij als fractie voerendaal-actief gaarne het hele dossier willen inzien t.a.v. De open club.
 • 2/7/2020
 • 1/13/2020
 • In het presidium is gevraagd naar het bezwaarschift en advies van de bezwaarschriftencommissie waarnaar in bijgaande raadsinformatiebrief is verwezen
 • 1/20/2020
 • 12/19/2019
 • Feitelijke vragen en antwoorden over waarnemend gemeentesecretaris
 • 12/19/2019
 • 12/10/2019
 • Subsidieverlening Voerendaal 2019
 • 12/23/2019
 • 10/31/2019
 • Kapel Onze Lieve vrouwen-zorghuis dicht
 • 11/7/2019
 • 10/23/2019
 • Beleidsindicatoren
 • 10/30/2019
 • 10/21/2019
 • Open Club Klimmen
 • 11/5/2019
 • 10/16/2019
 • Gevraagd is om het document Uitvoeringsinformatie Begroting 2019-2022 digitaal te krijgen. Het antwoord is: Wethouder Braun heeft de voorkeur om deze ter inzage te leggen. Dit om te voorkomen dat fracties te veel op detail niveau gaan sturen. Daarnaast is er voor de begroting 2020 eenzelfde bestand.
 • 10/22/2019
 • 10/7/2019
 • Vraag om de rapportage van de meldingen Openbare ruimte & inwonerstevredenheidsonderzoek (naar de dienstverlening van de gemeente). 1e deel is mondeling afgehandeld, 2e deel zie bijlage
 • 10/10/2019
 • 10/1/2019
 • Kern Voerendaal
 • 10/14/2019
 • 7/8/2019
 • Verzoek om informatie m.b.t. cijfers over verkeersongelukken op de kruising Hunsstraat, Kerkstraat, Mingersborgerweg in Ubachsberg.
 • 7/8/2019
 • 7/8/2019
 • Wat is de huidige juridische status van wethouder Thomas, nu hij sinds 22 mei jl. niet aan het woonplaatsvereiste voldoet?
 • 7/8/2019
 • 7/3/2019
 • Zijn er extra maatregelen genomen om de Zomerstop processierups- en ander steekbeest veilig te laten verlopen?
 • 7/4/2019
 • 7/2/2019
 • Kan woensdag 3 juli 2019 het bouwkundig onderzoek tbv renovatie gymzaal Ubachsberg uit 2016 en het aanbestedingsnota/dossier beschikbaar gesteld worden?
 • 7/3/2019
 • 6/20/2019
 • Regionale windcoördinator Parkstad: In de krant stond dat er een regionale windcoördinator Parkstad is: wat betekent die voor Voerendaal? Hierbij antwoord op de vraag: De regionale windcoördinator zal met alle parkstad-gemeenten het gesprek aangaan over (on)mogelijkheden van de opwekking van windenergie binnen de betreffende gemeente. Voor Voerendaal wordt het 1e overleg hierover ingepland na de zomervakantie.
 • 7/1/2019
 • 5/23/2019
 • Raadsvoorstel Mobiliteit e-cars en e-bikes (Rudy Op den Camp)
 • 5/29/2019