Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Toezeggingen

IDCIETitelToezeggingEinddatumPortefeuillehouderAfdelingAfgedaan
 • 101
 • Verordening WMO- 3e wijziging
 • Het college komt bij de raad terug op de volgende punten: - de term 'client en zijn omgeving' zal worden verduidelijkt
 • - de term 'strijkvrije kleding' wordt verduidelijkt en er wordt met de brandweer contact gezocht of die daarover een advies heeft
 • - de redening over het PGB en familieleden wordt verbeterd en gecheckt op juridische houdbaarheid. Het college komt terug op de vraag van de SP over het maximaal aantal taxirutten dat vergoed wordt en de vraag van GL over de aanzuigende werking van de voorgestelde wijzigingen. Tot slot komt het college terug op de vraag van GL of de adviesraad sociaal domein over dit stuk is geraadpleegd.
 • 10/31/2019
 • wethouder Mol
 • MO
 • 144
 • Jaarrekening 2019
 • 1. raadsvoorstel wordt op beslispunten aangepast 2. definitieve oordeel accountant volgt 3. op vragen m.b.t. achterstand in besteding onderwijsgelden en schuldenpositie gemeente wordt teruggekomen 4. doogeschoven posten worden heroverwogen
 • 7/16/2020
 • wethouder Cramwinckel
 • FFJ
 • 27
 • Energieakkoord Holland Rijnland
 • Op vraag van de SP zegt de wethouder toe de verduurzaming van woningen in het volgende regionale overleg aan de orde te stellen en de raad daarover een terugkoppeling te geven.
 • wethouder Binnendijk
 • RO
 • 85
 • Naamgeving voorstel onderwijshuisvesting
 • De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering de naamgeving van het raadsvoorstel en de startnotitie in overeenstemming te brengen.
 • 12/13/2018
 • wethouder Lamers
 • MO
 • 226
 • Voorbereiden portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland 22 september 2021
 • Teruggekomen wordt op vragen van PvdA over planlijst, wat het juiste percentage is bij toegenomen aantal woningzoekende en of er vertraging is bij opzet woonwagens.
 • wethouder Spil
 • 237
 • Corona zelftest gratis verstrekken
 • Vragen worden schriftelijk beantwoord.
 • 3/31/2022
 • wethouder de Bruijn
 • MenS V
 • 143
 • Schenden privacy door chip in afvalcontainers
 • College komt met feitenrelaas.
 • wethouder Spil
 • FL RI V
 • 38
 • Tweede evaluatie arbeidsmarktoffensief
 • De wethouder komt schriftelijke terug op de vragen van D66 over jeugd zonder startkwalificaties en de vraag van GroenLinks over garantiebanen.
 • 12/7/2017
 • wethouder Mol
 • MO
 • 181
 • Woonwagenbeleid
 • Informatiebrief met stavaza woonwagenbeleid en standpunt college terzake te agenderen in cie WRG (voor zomerreces)
 • 8/1/2021
 • wethouder Spil
 • RO
 • 132
 • Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
 • Beslispunten in raadsvoorstel worden verhelderd.
 • 2/28/2020
 • wethouder de Bruijn
 • RO
 • 115
 • Brief over Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode
 • De wethouder zegt toe met een notitie over zendmasten van 5G te komen ter agendering in de commissie WRG van 9 januari 2020
 • 1/9/2020
 • wethouder Lamers
 • 193
 • Lijst van ingekomen stukken - verkeerssituatie Elstlaan
 • Er volgt een Informatiebrief over de verkeerssituatie bij de Elstlaan.
 • burgemeester Aptroot
 • FL VBW V
 • 96
 • Brede Welzijn Organisatie Evaluatie ná 1 jaar
 • De wethouder zegt toe om de BWO ná 1 jaar te evalueren. De informatie komt via de monitor sociaal domein ter zijner tijd ook beschikbaar voor de gemeenteraad
 • wethouder de Bruijn
 • MenS V
 • 88
 • Nota schuldenbeheersing- extra beslispunt toevoegen
 • Toegezegd wordt dat een beslispunt wordt toegevoegd dat dit plan iedere vier jaar wordt herijkt.
 • 12/13/2018
 • wethouder Cramwinckel
 • FFJ
 • 139
 • Ontwikkelstrategie Accommodaties
 • Er volgt aangescherpt raadsvoorstel
 • 5/14/2020
 • wethouder Cramwinckel
 • 44
 • RKC rapport rioleringen - technische vragen
 • De wethouder komt schriftelijk terug op de technische vragen.
 • 2/1/2018
 • wethouder Rasch
 • OGB
 • 43
 • RKC rapport rioleringen- kaderstellende notitie nieuwe VGRP
 • De wethouder zegt toe voordat hij met het nieuwe VGRP komt eerst een kaderstellende startnotitie aan de raad aan te bieden waarin deze onderdelen zijn opgenomen.
 • 6/30/2018
 • OGB
 • 222
 • Verordening Duurzaamheidsfonds Voorschoten 2021
 • WH zal raad informeren over voortgang (mits er iets te melden is)
 • wethouder Spil
 • FL RA V
 • 102
 • Horecamonitor
 • De burgemeester zegt toe het idee van een horecamonitor te verkennen bij de voorbereiding van de economische visie.
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • FL VBW V
 • 216
 • Vaststellen Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
 • Gedragscode "zon op land" zal meegenomen worden bij de kaderstelling.
 • 3/31/2022
 • wethouder Spil
 • FL RA V
 • 33
 • Bestemmingsplan Roosenhorst
 • PH zal Q-team uitnodigen om in cie WRG een toelichting te geven op de plannen.
 • wethouder Rasch
 • RO
 • 217
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Voorschoten
 • WH koppelt terug over de gemaakte afspraken met de betreffende organisaties.
 • wethouder Spil
 • FL RA V
 • 10
 • Tweede ontsluiting Krimwijk
 • Naar aanleiding van motie 100122 worden vier varianten voor de 2e Ontsluitingsweg Krimwijk aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • 11/11/2016
 • wethouder Binnendijk
 • RO
 • 46
 • Onderzoek bestuurlijke toekomst- literatuurlijst
 • Er zal een literatuurlijst aan de raad worden toegestuurd met de mogelijkheid om suggesties voor aanvullingen te doen.
 • 2/15/2018
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • SSC
 • 32
 • Doorbetaling huishoudelijke hulp tijdens vakantie.
 • Op de vragen van D66 over doorbetalen van huishoudelijke hulp tijdens vakantie van de client komt het college schriftelijk terug.
 • 9/14/2017
 • wethouder Mol
 • MO
 • 188
 • Coördinator Sportakkoord
 • Via periodieke rapportages, gekoppeld aan P&C cyclus, zal raad geïnformeerd worden over voortgang werkzaamheden sportcoördinator
 • wethouder Cramwinckel
 • MenS V
 • 42
 • RKC rapport rioleringen- controlerende rol raad
 • De commissie vraagt aandacht voor de controlerende rol van de raad en vraagt het college hiervoor een adequate informatievoorziening op te zetten, bijvoorbeeld als onderdeel van de P&C cyclus. dat zegt de wethouder toe.
 • 6/30/2018
 • wethouder Rasch
 • OGB
 • 176
 • Aanvullend krediet Valkewegbruggen
 • Schriftelijke uitleg over urgentie van vervanging, incl. update van schematisch overzicht met kosten en afschrijvingstermijnen uit de informatiebrief van 2018 met een vergelijking tussen 45 ton en 60 ton
 • 1/28/2021
 • wethouder Spil
 • OGB
 • 130
 • Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
 • WH komt schriftelijke terug op vraag Voorschoten Lokaal over afschrijving van boekwaardes scholen
 • 3/5/2020
 • wethouder Lamers
 • 123
 • Quick scan Rekenkamercommissie financiele kengetallen
 • Bij de begroting komt het college terug op de wijze waarop de aanbevelingen uit de scan zijn uitgevoerd.
 • 11/30/2020
 • wethouder Cramwinckel
 • Org fin HR V
 • 112
 • Belastingverordeningen 2020
 • Het college zegt toe bij de raad terug te komen na gesprek met de Welstandscommissie over het legesvrij maken van zonnepanelen op andere plekken op een gebouw dan het dak
 • wethouder Cramwinckel
 • Org fin HR V
 • 151
 • Raadpleegbrief intentie tot verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
 • 1. De onbeantwoorde vragen zullen schriftelijk beantwoord worden.
 • wethouder Cramwinckel
 • RO
 • 168
 • Kaderstelling voor herontwikkeling Segaar/Arsenaal
 • Brieven van bewoners die al sinds februari onbeantwoord zijn, zullen beantwoord worden.
 • wethouder Cramwinckel
 • R&R
 • 258
 • Zienswijze conceptbegroting 2023 GR Holland Rijnland
 • Concept zienswijzebrief wordt aangepast.
 • 6/2/2022
 • wethouder Cramwinckel
 • 91
 • IWKP- betrekken onderzoeken Hoogheemraadschap
 • Het college zal nadenken over wanneer de onderzoeken die Voorschoten en het Hoogheemraadschap uitvoeren, kunnen worden betrokken bij de afweging over de komende begrotingsjaren.
 • 5/16/2019
 • wethouder Lamers
 • RO
 • 206
 • Besluit delegatie aan college partiële wijziging of actualisering omgevingsplan VS
 • Uitgezocht wordt wat de bijgevoegde lijst, zoals genoemd in de beslispunten precies inhoudt. Het raadsvoorstel zal hierop worden aangepast.
 • 6/10/2021
 • wethouder Cramwinckel
 • FL RI V
 • 119
 • Stand van zaken pilots huisuitzetting ikv uitvoeringsplannen beleidsplan sociaal domein
 • Terugkoppeling aan de raad in het 3e kwartaal
 • wethouder de Bruijn
 • MO
 • 145
 • Zienswijze conceptbegroting 2021 Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Concept zienswijzebrief zal op besproken wijze worden aangepast (voortgang ontwikkelde zaken en ziekteverzuim).
 • 6/11/2020
 • wethouder Cramwinckel
 • SSC
 • 179
 • Gebruik openbaar water in de Hofvliet
 • Onderbouwing onder voorgenomen besluit wordt nog eens onafhankelijk juridisch getoetst, waarbij ook nagegaan wordt of het havenreglement toegepast zou kunnen worden. De raad wordt over de uitkomst geinformeerd.
 • burgemeester Aptroot
 • FL RI V
 • 185
 • Aanvullend krediet Valkewegbruggen
 • Bij aanpak Valkewegbruggen zal er aandacht zijn voor mogelijkheden tot bescherming ijsvogel.
 • wethouder Spil
 • OGB
 • 79
 • Monitor sociaal domein - evaluatie Veilig verder team
 • Toegezegd wordt de evaluatie over het Veilig Verder Team naar de raad te sturen.
 • wethouder Mol
 • MO
 • 262
 • Startnotitie Ontwikkelvisie centrum
 • WH komt terug op vraag over grens centrumgebied.
 • 7/7/2022
 • wethouder Cramwinckel
 • Griffie VS
 • 100
 • Alle financiële stukken moeten te begrijpen zijn
 • De wethouder zegt toe dat er meer aandacht zal komen om te zorgen dat een ieder snapt wat er in de financiële stukken staat. Het moet ook te begrijpen zijn als je geen financieel expert bent.
 • 2/4/2020
 • wethouder Cramwinckel
 • FFJ
 • 4
 • Structuurvisie
 • De wethouder zegt toe een aantal zaken in het stuk nog aan te passen: bladzijde 48 stuk over de RijnlandRoute, een kaart van de Dobbewijk met verhouding wonen-werken en de Papelaan-West.
 • 3/9/2017
 • wethouder Bremer
 • RO
 • 29
 • Zienswijze begroting H10
 • Op verzoek van GroenLinks zegt de wethouder toe in de zienswijze een passage toe te voegen waaruit blijkt dat kwaliteit van de dienstverlening ook een leidend principe is. Voor de raadsvergadering van 6 juli ontvangt de raad de aangepaste brief.
 • 7/6/2017
 • wethouder Rasch
 • MO
 • 186
 • Nota van beantwoording en definitief ontwerp Milieubeleidsplan
 • Er volgt een geactualiseerd overzicht van alle onderliggende stukken, wanneer de raad daarover heeft besloten of nog moet besluiten en waaruit blijkt waar de uitvoering zichtbaar wordt.
 • 3/4/2021
 • wethouder Spil
 • RO
 • 58
 • Investeringen afvalbeleidsplan
 • De wethouder komt terug op de vraag over de afschrijvingstermijn van de minicontainers en op welke wijze dekking gerealiseerd zal worden voor de vervangen over 8 jaar.
 • 7/12/2018
 • wethouder Cramwinckel
 • OGB
 • 156
 • Kadernota 2021
 • College komt met planning voor verduurzaming vastgoed.
 • 11/30/2020
 • wethouder Spil
 • FFJ
 • 254
 • Zienswijze begroting 2023 Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden)
 • Suggesties van commissie worden verwerkt in zienswijzebrief en deze zal in aangepaste vorm aangeboden worden
 • 6/2/2022
 • wethouder de Bruijn
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 22
 • Informatiebrief bestuursopdracht Werk en Inkomen
 • De wethouder zegt toe de raad te informeren over wiens bevoegdheid het is om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan: college of raad. Daarnaast zal hij de raad informeren over het verwerken van de aanbevelingen uit het rapport in de samenwerkingsovereenkomst.
 • wethouder Mol
Top