Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Toezeggingen

IDOnderwerpAgendapuntToezeggingAfgedaan
 • 35
 • Instellen investeringsstop
 • De wethouder zegt toe met een notitie te komen in 2018 met berekeningen.
 • 36
 • Verminderen budget beheer en onderhoud tbv schrappen bezuinigingen
 • De wethouder heeft toegezegd in kaart te zullen brengen wat volgend jaar in het kader van beheer openbare ruimte in uitvoering zal worden genomen op basis van het criterium urgentie etc.
 • 219
 • Besluitvorming Kaderbrief 2022
 • Fluctuatie in kosten van taken op afd. MO zal voorafgaand aan Begrotingsraad worden toegelicht.
 • 291
 • Verordening Winkeltijden Voorschoten 2022
 • Informatiebrief met korte evaluatie over nieuwe laad- en lostijden en ervaringen bewoners hierbij.
 • 292
 • Riool- en waterzorgheffing
 • In raadsvoorstel voor verordening wordt teruggekomen op de communicatie.
 • 104
 • Motie 070 ONS Voorschoten over besluitvorming grote investeringen
 • Motie 70 is aangehouden, nadat het college heeft toegezegd scherper te zullen toezien op nut en noodzaak en de communicatie over groot onderhoud. Daarnaast stelt het college een technische briefing voor.
 • 105
 • Motie 071 ONS Voorschoten en SP over inhaalslag sociale huurwoningen
 • Deze motie is aangehouden nadat het college heeft toegezegd dat dit meegenomen wordt bij het opstellen van de woonvisie.
 • 269
 • Startnotitie Ontwikkelvisie Centrum
 • Er wordt presentatie georganiseerd door het externe bureau over participatietraject en bijbehorende tijdlijn.
 • 5
 • Beheerplan openbare verlichting
 • Amendement 100439 van GL dat beoogt alle bestaande lichtarmaturen te vervangen voor LED is ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd hier na de zomer in commissieverband op terug te komen.
 • 45
 • Motie 055 D66 Klijnsmagelden
 • In de reactie van het college op de uitkomsten van de sociale conferentie en hoe we die op de korte en lange termijn gaan verwerken, zal WH aantonen of we dit in de algemene reserve geparkeerde geld wel of niet moeten inzetten
 • 10
 • Tweede ontsluiting Krimwijk
 • Naar aanleiding van motie 100122 worden vier varianten voor de 2e Ontsluitingsweg Krimwijk aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • 230
 • Wensen en bedenkingen verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
 • WH zal, zodra meer zicht is op mogelijke invulling van publieke functie, hierover met raad in gesprek gaan. Er volgt een informatiebrief op inhoud en proces.
 • 229
 • Lijst van ingekomen stukken - Brief 1622 van diverse zorgverleners over prioriteitsstelling Medisch Centrum VS
 • Raad zal geïnformeerd worden in hoeverre genoemde punten zijn meegenomen in de prioritering van de afwegingen.
 • 33
 • Bestemmingsplan Roosenhorst
 • PH zal Q-team uitnodigen om in cie WRG een toelichting te geven op de plannen.
 • 134
 • Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
 • WH zal het initiatief nemen tot formeren van werkgroep van creatieve geesten, die nieuwe concepten gaat ontwikkelen
 • 133
 • Voorstel besteding € 382.000 voor versnelling projecten
 • College geeft op thema klimaat en energie een overzicht van beleidspunten en uitvoeringsmaatregelen en bijbehorende bedragen.
 • 1
 • Evaluatie verkeer in Oranjeboomstraat
 • De gevolgen voor het verkeer in de Oranjeboomstraat als gevolg van aanleg van het Knooppnt Vooschoten zullen na 1 jaar worden geevalueerd.
 • 193
 • Lijst van ingekomen stukken - verkeerssituatie Elstlaan
 • Er volgt een Informatiebrief over de verkeerssituatie bij de Elstlaan.
 • 194
 • Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie SP over de boodschappenboete
 • Er komt voorstel over wijze waarop het maatwerk kan worden toegepast.
 • 245
 • Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit
 • Bekeken zal worden of het belang van participatie een plek kan krijgen in reglement van orde adviescommissie.
 • 281
 • Vervolgstappen grondstoffenplan
 • Informatiebrief met een ‘update’ van Informatiebrief 087 Feitenrelaas privacy chips in afvalcontainers volgt.
 • 280
 • Vervolgstappen grondstoffenplan
 • Over een eerste verkenning van mogelijkheden voor een circulair ambachtscentrum wordt de raad teruggekoppeld
 • 103
 • Evaluatie vergund parkeren.
 • De burgemeester zegt toe dat, nadat vergund parkeren eventueel wordt ingevoerd, na een jaar een evaluatie plaatsvindt.
 • 102
 • Horecamonitor
 • De burgemeester zegt toe het idee van een horecamonitor te verkennen bij de voorbereiding van de economische visie.
 • 268
 • Voorjaarsnota 2022
 • 2e helft 2022 komt voorstel voor maatregelen om energiekosten voor huishoudens met lagere inkomens structureel omlaag te brengen.
 • 121
 • Beantwoording brieven over zorg 5G en gevolgen voor gezondheid
 • College komt terug op verzoek ONS VS om briefschrijvers te beantwoorden nav collegestandpunt (brieven met Ibabsreg.nr. 957 en 959)
 • 122
 • Brief van instellingen / burgers
 • College komt schriftelijk terug op aantal vragen Voorschoten Lokaal nav emailbericht inz. overvolle milieuparkjes (Ibabsreg.nr. 949)
 • 276
 • Zienswijze jaarrekening Stichting VOS
 • WH zal raad tussentijds op de hoogte houden van situatie o.b.v. gesprekken met De Vos.
 • 204
 • Lijst ingekomen stukken - Rectificatie Informatiebrief 023
 • Er volgt nog een rectificatie op de 2 foutieve bijlagen bij informatiebrief 023.
 • 203
 • Lijst ingekomen stukken - jaarstukken Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (reg.nr. 1515)
 • Raad wordt geïnformeerd in hoeverre problemen bij de herplaatsing van cliënten van de Hoenderloogroep in Voorschoten (en de regio) heeft gespeeld (blz. 14)
 • 184
 • Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Voorschoten
 • WH zal in gesprek gaan met diverse instanties nav signalen over financiele knelpunten en (tijdelijke) extra financiele inzet. Raad wordt hierover teruggekoppeld.
 • 182
 • Brandveiligheid gevels Voorschoten
 • Raad wordt geinformeerd over brandveiligheid gevels in Voorschoten
 • 181
 • Woonwagenbeleid
 • Informatiebrief met stavaza woonwagenbeleid en standpunt college terzake te agenderen in cie WRG (voor zomerreces)
 • 183
 • Woningmarktmonitor
 • Raad ontvangt afschrift van brief aan provincie ZH met actualisatie cijfers.
 • 185
 • Aanvullend krediet Valkewegbruggen
 • Bij aanpak Valkewegbruggen zal er aandacht zijn voor mogelijkheden tot bescherming ijsvogel.
 • 208
 • Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
 • Concept samenwerkingsconvenant wordt aan de raad voorgelegd.
 • 251
 • Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Fortgensschool
 • in de Kadernota wordt globaal de geraamde kosten voor kindcentrum opgenomen.
 • 250
 • Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Fortgensschool
 • Informatiebrief ter toelichting op besteding van € 300.000 voor de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Fortgensschool wordt opgesteld.
 • 252
 • Blijvende plek voor markante Voorschotenaren
 • College komt met idee over een plek waar markante Voorschotenaren een blijvende plek krijgen in de Voorschotense samenleving.
 • 247
 • Lijst van ingekomen stukken - Woonwagenstandplaats
 • Raad wordt schriftelijk geïnformeerd over consequenties van verhuizing voor betrokkene en over de planning (eerste paal) van Segaar Arsenaal.
 • 157
 • Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Voorschoten 2020
 • College zal raad op hoogte houden van besluitvorming terzake in regiogemeenten (in afstemming met de griffie).
 • 97
 • Rondvraag Van Herk over werkzaamheden haven Prof. Boerhaaveweg
 • Afgesproken wordt om alle vragen, inclusief de aanvullende vraag van fractie ONS Voorschoten schriftelijke te beantwoorden en daarna te bezien of dit onderwerp nog geagendeerd zal worden. Op de vraag van D66 antwoordt de wethouder dat er een persbericht zal komen om inwoners te informeren.
 • 240
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitenplaats Huize Bijdorp
 • WH reageert op mogelijkheden om mensen die sociale huurwoning in Voorschoten achterlaten voorrang te geven bij het betrekken van een zorgwoning in Bijdorp.
 • 239
 • Vaststellen Vereveningsfonds Woningbouw Voorschoten
 • In het beleid zal vastgelegd worden dat (mogelijke) ontduiking van beleidsregels woningbouw, die komende tijd wordt gemonitord, onderdeel is van de evaluatie over drie jaar.
 • 220
 • Overig (Motie 203 SP GL over definitie sociale huur in gemeentelijk beleid)
 • De raad zal voor half september geïnformeerd worden of wat in de motie gevraagd wordt ook juridisch mogelijk is. De informatie wordt eerst in de raascommissie besproken.
 • 49
 • Wijziging belastingplichtige rioolheffing
 • De wethouder zegt toe ook met andere grote verhuurders (niet zijnde woningcorporaties) te overleggen.
 • 2
 • Evaluatie individuele studietoeslag (nav amendement nr 100220)
 • Besluit aan de voorliggende verordening onder artikel 4 toe te voegen:3. de hoogte en de doelgroep van de individuele studietoeslag wordt in 2017 jaar geëvalueerd
 • het college doet hiervan uiterlijk 1 mei 2018 schriftelijk verslag aan de raad.
 • 116
 • Informatiebrief 'gemeentepolis' ter agendering M&S
 • Op verzoek van dhr. Maassen (SP) zegt het college voor februari of maart 2020 een informatiebrief toe over de ‘gemeentepolis’ voor minima. De brief zal gaan over de werking van de polis, hoe minima hier optimaal gebruik van kunnen maken, de kosten, de dekking en het aantal mensen dat er gebruik van maakt. De technische vragen voor de raadsvergadering van 12 december 2019 van SP en GroenLinks over de Verordening WMO en de relatie met de polis worden hierbij betrokken. De informatiebrief wordt vervolgens geagendeerd in de commissie M&S.
 • 162
 • Geluidsoverlast Rijksweg A4
 • Overzicht aan raad over hetgeen gebeurt op dit dossier, incl. acties van college en andere partijen hierin.
 • 164
 • Woningbouwmonitor (beantwoording art. 39 RvO vragen 169)
 • Raad zal geinformeerd worden over toelichting, zoals besproken in gesprek WH Cramwinckel en raadslid De Graaf
Top