Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Amendementen

IDDatumTitelStand van zaken GriffiePortefeuillehouderAfdelingAfgedaan
 • 80
 • 7/11/2019
 • Amendement 080 CDA en PvdA over Uitbreiding BOA-capaciteit
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van VVD, GroenLinks, D66, ONS Voorschoten, SP, Van Herk en VSLokaal (16) tegen en CDA en PvdA (4) voor
 • wethouder Cramwinckel
 • 94
 • 6/10/2020
 • Amendement 094 VVD CDA ONS over Voorlopig ontwerp Milieubeleidsplan
 • Amendement 94 is unaniem aangenomen.
 • wethouder Spil
 • 59
 • 5/15/2019
 • Amendement 059 VVD, D66, GL CDA en ONS over het IWKP
 • Dit amendement is unaniem aangenomen.
 • wethouder Lamers
 • 58
 • 4/4/2019
 • Amendement 058 SP over woonvisie
 • 30% sociale woningbouw
 • Amendement wordt verworpen met de stemmen van SP en PvdA voor (2) en de overige stemmen tegen (18)
 • wethouder Cramwinckel
 • 132
 • 7/15/2021
 • Amendement 132 VVD VLS over Verduurzaming vastgoed
 • Amendement 132 is aangenomen waarbij de fracties van GroenLinks, D66, SP en PvdA (9) worden geacht tegen te hebben gestemd en de overige fracties voor (10).
 • wethouder Spil
 • 101
 • 7/7/2020
 • Amendement 101 PvdA GL over OZB (Kadernota 2021)
 • Amendement 101 is met algemene stemmen aangenomen.
 • wethouder Cramwinckel
 • 105
 • 7/16/2020
 • Amendement 105 (mondeling) over verordening afvoer hemel- en grondwater
 • Amendement 105 wordt algemene stemmen aangenomen. Ter vergadering wordt raadsvoorstel cfm amendement aangepast.
 • wethouder Spil
 • 32
 • 2/1/2018
 • Amendement 032 D66 over Taskforce zwemmen in Voorschoten
 • Dit amendement wordt verworpen met de stemmen van D66 voor (2) en de overige fracties tegen (14).
 • 145
 • 11/11/2021
 • Amendement 145 SP over reserve sociaal domein
 • Amendement 145 is verworpen met de stem van SP-fractie voor (1) en de overige stemmen tegen (16).
 • wethouder de Bruijn
 • 53
 • 11/15/2018
 • Amendement 053 PvdA, CDA en SP over huurwaardebepaling maatschappelijk vastgoed
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van CDA, SP en PvdA voor (5) en de stemmen van VVD, GL, D66, en ONS tegen (14).
 • wethouder Cramwinckel
 • 46
 • 11/6/2018
 • Amendement 046 ONS Voorschoten over economische promotie
 • Dit amendement is ingetrokken.
 • wethouder Cramwinckel
 • 37
 • 7/11/2018
 • Amendement 037 ONS Voorschoten over Kwaliteitsverbetering centrum Voorschoten
 • Dit amendement is ter vergadering ingetrokken.
 • 63
 • 6/13/2019
 • Amendement 063 CDA en Van Herk over BWO subsidieverlening
 • Dit amendement is unaniem aangenomen, nadat het ter vergadering is gewijzigd.
 • wethouder Cramwinckel
 • 5
 • 5/11/2017
 • Amendement 005 GL en D66 over toekomstvisie Leidse regio
 • Dit amendement is met een gewijzigde inhoud geintegreerd in amendement 006. Dit amendement vervalt daarmee.
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • SSC
 • 71
 • 7/9/2019
 • Amendement 071 GL, D66, VVD CDA ONS VS Lokaal en SP over Uitkomsten geactualiseerde begrotingsscan
 • Amendement is overgenomen door het college
 • wethouder Cramwinckel
 • 44
 • 11/6/2018
 • Amendement 044 SP over OZB
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van SP en PvdA (2) voor en de stemmen van VVD, GL, CDA, D66 en ONS tegen (17). Fractie Van Herk was afwezig.
 • wethouder Cramwinckel
 • 140
 • 11/10/2021
 • Amendement 140 CDA PvdA ONS VLS GL D66 over nieuwbouw Fortgensschool
 • Amendement 140 is unaniem aangenomen.
 • wethouder Spil
 • 96
 • 6/10/2020
 • Amendement 096 VVD D66 GL ONS over RDOG
 • Amendement 96 is aangenomen met de stemmen van de fracties van GroenLinks, CDA, VVD, D66, ONS Voorschoten, SP en Voorschoten Lokaal voor (17) en de PvdA-fractie tegen (1).
 • wethouder Spil
 • 52
 • 11/15/2018
 • Amendement 052 GL en D66 over IWKP
 • Amendement wordt niet meer ter stemming gebracht.
 • wethouder Lamers
 • 73
 • 7/9/2019
 • Amendement 073 SP over jeugdzorg
 • Dit amendement is ingetrokken
 • wethouder Cramwinckel
 • 20
 • 11/7/2017
 • Amendement 020 PvdA over prog.begroting 2018 (zwembad, Cult. Centrum en Project Taal en Digitaal)
 • Dit amendement is verworpen. Stemverhouding: GroenLinks, SP en PvdA voor (4 stemmen) Overige fracties tegen (15 stemmen)
 • wethouder Binnendijk
 • 139
 • 11/10/2021
 • Amendement 139 ONS PvdA CDA VLS GL SP over Rotonde Raadhuislaan
 • Amendement 139 is unaniem aangenomen.
 • wethouder Cramwinckel
 • 2
 • 3/9/2017
 • Amendement Groenlinks over structuurvisie
 • Het amendement wordt verworpen met de stemmen van GL, SP, PvdA en D66 voor (7) en de stemmen van VVD, CDA en ONS tegen (12).
 • wethouder Bremer
 • RO
 • 81
 • 7/18/2019
 • Amendement 081 Voorschoten Lokaal over Participatienota Samen maken we Voorschoten
 • het amendement is ter vergadering ingetrokken.
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • 102
 • 7/7/2020
 • Amendement 102 CDA VLS ONS PvdA over Reservering IHP (Kadernota 2021)
 • Amendement 102 is verworpen met de stemmen van PvdA, CDA, ONS en VLS voor (8) en de stemmen van VVD, GroenLinks, D66 en SP tegen (12).
 • wethouder Cramwinckel
 • 19
 • 11/7/2017
 • Amendement 019 PvdA over prog.begroting 2018 (bedragen schuldreductie)
 • Dit amendement is verworpen. Stemverhouding: GroenLinks, SP en PvdA voor (4 stemmen) Overige fracties tegen (15 stemmen)
 • wethouder Binnendijk
 • 30
 • 1/30/2018
 • Amendement 030 PvdA, SP, D66, ONS en CDA over dekking Taskforce Zwembad
 • Dit amendement is ingetrokken.
 • wethouder Binnendijk
 • 126
 • 7/7/2021
 • Amendement 126 ONS CDA PvdA VLS over rotonde Raadshuislaan
 • Het gewijzigde amendement 126 is unaniem aangenomen.
 • wethouder Cramwinckel
 • FFJ
 • 72
 • 7/9/2019
 • Amendement 072 CDA PvdA SP over OZB 2019 (kadernota)
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, Van Herk en VSLokaal (14) tegen en SP, CDA en ONS Voorschoten (6) voor
 • wethouder Cramwinckel
 • 106
 • 11/3/2020
 • Amendement 106 VVD GL D66 over IWKp-rioolstelsel
 • amendement is met algemene stemmen aangenomen.
 • wethouder Spil
 • 3
 • 4/6/2017
 • Amendement ONS Voorschoten decembercirculaire Klijnsma-gelden
 • Aantekening griffier: Dit amendement is ingetrokken
 • wethouder Binnendijk
 • FFJ
 • 112
 • 11/12/2020
 • Amendement 112 GL CDA VVD over Ambachts- en Baljuwhuis
 • Het amendement is aangenomen, waarbij de fracties van ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal Sterk geacht worden te hebben tegengestemd.
 • wethouder Cramwinckel
 • 57
 • 12/13/2018
 • Amendement 057 CDA, D66, GL en VVD over startnotitie_routekaart_verduurzaming
 • Amendement 057 wordt aangenomen met de stemmen van VVD, GL, CDA, D66, PvdA en Van Herk voor (15) en de stemmen van SP en ONS tegen (4).
 • 7
 • 6/8/2017
 • Amendement 007 GL en SP over zienswijze begroting WODV
 • Amendement 007 wordt verworpen met de stemmen van SP en GL voor (3) en de overige stemmen tegen (14)
 • 133
 • 7/15/2021
 • Amendement 133 VVD CDA ONS over Grondstoffenplan 2021-2025
 • Aangenomen met de stemmen van de leden van de fracties VVD, CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk voor (11) en GroenLinks, D66, SP en PvdA tegen (9).
 • wethouder Spil
 • 33
 • 2/13/2018
 • Amendement 033 ONS, D66, PvdA en CDA inz. Wijziging Verordening op de raadscommissies
 • Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de fractie van de SP ertegen heeft gestemd.
 • 122
 • 5/11/2021
 • Amendement 122 gemeenteraad Voorschoten over samenwerking warmtetransitie Leidse regio
 • Unaniem aangenomen.
 • wethouder Spil
 • RO
 • 136
 • 10/6/2021
 • Amendement 136 PvdA over Regiovisie
 • Verworpen met de stemmen van de leden van de fractie PvdA voor (1) en de leden van de overige fracties tegen (18).
 • wethouder de Bruijn
 • 128
 • 7/7/2021
 • Amendement 128 PvdA CDA ONS VLS over de Wmo
 • Amendement 128 is verworpen met de stemmen van CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk en PvdA voor (8) en de stemmen van VVD, GroenLinks, D66 en SP tegen (10).
 • wethouder de Bruijn
 • FFJ
 • 6
 • 5/11/2017
 • Amendement VVD, GL, CDA, D66 bestuurlijke vormgeving Leidse regio
 • Dit amendement is unaniem door de raad aangenomen in zijn vergadering van 11 mei 2017
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • 151
 • 12/16/2021
 • Amendement 151 CDA PvdA over onderhoudsvoorziening zwembad
 • Amendement 151 is aangenomen waarbij de fracties van VVD en Voorschoten Lokaal Sterk (7) geacht worden te hebben tegen gestemd en de overige fracties voor (14).
 • wethouder Cramwinckel
 • 148
 • 12/15/2021
 • Amendement 148 ONS over BP Buitenplaats Huize Bijdorp
 • Amendement 148 is verworpen (ONS Voorschoten en VSL voor (4) en de overige fracties tegen (17)).
 • wethouder Cramwinckel
 • 54
 • 12/12/2018
 • Amendement 054 PvdA CDA ONS over schuldenbeheersing
 • Amendement is ingetrokken
 • 138
 • 11/10/2021
 • Amendement 138 ONS PvdA CDA VLS GL SP D66 over Subsidie Bibliotheek
 • Amendement 138 is unaniem aangenomen.
 • wethouder Cramwinckel
 • 12
 • 11/7/2017
 • Amendement 012 GL, SP en PvdA over programmabegroting 2018-2021 (Arbeidsmarktoffensief)
 • Dit amendement is verworpen. Stemverhouding: D66, GroenLinks, SP en PvdA voor (7 stemmen) Overige fracties tegen (12 stemmen)
 • wethouder Binnendijk
 • 69
 • 7/9/2019
 • Amendement 069 ONS VS en SP over uitbreiding BOA-capaciteit (kadernota)
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van VVD, CDA, D66, Van Herk (12) tegen en GroenLinks, ONS Voorschoten, SP, PvdA en Van Herk (8) voor.
 • wethouder Cramwinckel
 • 109
 • 11/3/2020
 • Amendement 109 ONS CDA PvdA VLS over exploitatiekosten Cultureel Centrum
 • amendement is verworpen. Stemverhouding: fracties CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk, PvdA voor, fracties VVD, GroenLinks, D66, SP tegen.
 • wethouder Cramwinckel
 • 103
 • 7/8/2020
 • Amendement 103 SP over beschut werk
 • Amendement 103 is ingetrokken.
 • wethouder Cramwinckel
 • 121
 • 4/29/2021
 • Amendement 121 PvdA over wijziging APV (speelautomatenhal)
 • Verworpen
 • Stemverhouding: voor: VVD, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk en PvdA (10) tegen: D66, GroenLinks, CDA, SP (11)
 • burgemeester Aptroot
 • 17
 • 11/9/2017
 • Amendement 017 D66 over instellen investeringsstop
 • Dit amendement is verworpen. Stemverhouding: D66 voor (3 stemmen) Overige fracties tegen (16 stemmen)
 • wethouder Binnendijk
Top