Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Toezeggingen Wassenaar

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderAfgedaan
 • 210
 • Subsidieplan Wassenaar 2021-2024/convenant met Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 209
 • jaarrekening 2019/nadere schriftelijke ten aanzien van de bestemmingsreserves
 • wethouder Schokker
 • 223
 • Interpretatie midterm review
 • Burgemeester de Lange
 • 224
 • Stand van zaken reserves, de voorzieningen en de liquiditeiten
 • wethouder Schokker
 • 222
 • Dereguleringsmaatregelen
 • wethouder Wassenaar
 • 225
 • Inschatting kosten eventuele verkeersmaatregelen om de verkeersoverlast en het sluipverkeer in Wassenaar aan te pakken vooruitlopend op het verkeersplan dat voor eind 2020 gepland staat.
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 221
 • Kadernota 2022-2025
 • wethouder Schokker
 • 226
 • Inspectie bruggen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 1
 • Bruikleenovereenkomst Russische vazen met Het Loo
 • burgemeester Aptroot
 • 121
 • Perzische tuin
 • burgemeester Koen
 • 57
 • Voorjaarsnota 2017/Tuincentrum Bloemendaal
 • wethouder Maat
 • 103
 • Afkoop WMO regresrecht.
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 104
 • Voorlinden: rapport Goudappel Coffeng
 • wethouder Maat
 • 3
 • Openbaar toilet
 • wethouder Doorn
 • 263
 • Verordeningen rondom inwonersparticipatie
 • wethouder de Ridder
 • 260
 • Verduurzaming gemeentelijke panden
 • wethouder Schokker
 • 261
 • Totaal overzicht gemeentelijke vastgoed
 • wethouder Schokker
 • 262
 • Inclusie agenda
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 264
 • Reserve grote projecten
 • wethouder Schokker
 • 382
 • de najaarsnota ontvangt de raad een nadere duiding van de reserves en financiële risico’s
 • wethouder Schokker
 • 380
 • liquiditeitsprognose opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de verkoop van vastgoed en met eventuele andere inkomstenbronnen
 • wethouder Schokker
 • 381
 • Toelichting aan geïnteresseerde raadsleden door expert over de fijnstofmetingen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 21
 • Motie 100544 VVD over versnelling concretisering taakstellingen
 • wethouder Blommers
 • 310
 • Begroting Bloemcampschool
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 39
 • Brief provincie d.d. december 2016 ivm begrotingstoezicht.
 • wethouder Blommers
 • 41
 • Aanpassing van het Uitvoeringsbesluit WMO 2015 aangaande de reële prijs voor WMO-diensten
 • wethouder Doorn
 • 40
 • Aangaan van leningen door Avalex
 • wethouder Maat
 • 151
 • Routekaart Lokale Energie Strategie
 • wethouder de Ridder
 • 153
 • niet beantwoorden brief van inwoner
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 152
 • Evaluatie wegwerkzaamheden
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 354
 • Meedenken met Motie Zoutendijk Collectieve Woonvormen, 13 juli 2021 Afzender: Werkgroep Kleinschalig en Collectief Wonen in Wassenaar
 • Wethouder Bloemendaal
 • 14
 • Toelichting op de manier waarop de WODV begroot
 • wethouder Blommers
 • 85
 • nr. 85 niet vastgoed gerelateerde kosten in de najaarsnota
 • wethouder Blommers
 • 440
 • Status project Havenkade
 • wethouder Van Sloten
 • 441
 • Motie Skatepark Johan de Wittstraat (Geesbert van Barneveldpark)
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 442
 • Inspectierapport skatepark
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 156
 • Woningbouwprogramma
 • wethouder Wassenaar
 • 446
 • Inwonersparticipatie bij vaststellen van de herziening en straks het wegcategoriseringsplan
 • wethouder Van Sloten
 • 447
 • Digitaal aanleveren "Wassenaars participatiekompas" aan raadsleden
 • wethouder Van Sloten
 • 182
 • Programma aanpak stikstof
 • wethouder Wassenaar
 • 365
 • Inspraaktraject beperkte gebiedsvisie Groene Zone
 • wethouder Wassenaar
 • 179
 • hernieuwd voorstel mbt het IHP scholen
 • wethouder de Ridder
 • 178
 • IHP scholen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 366
 • kwartaalrapportages voortgang van de locatie Den Deylschool
 • wethouder Schokker
 • 291
 • Content van de lokale omroep
 • Burgemeester de Lange
 • 290
 • overzicht mogelijkheden bijsturen WMO
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 288
 • Hoeveel bomen volgens het nieuwe beleid anders behandeld zouden worden.
 • wethouder Wassenaar
 • 289
 • Schatting handhavingskosten vereenvoudigd kapvergunningsstelsel
 • wethouder Wassenaar
 • 287
 • ter inzage legging vereenvoudig kapvergunningstelsel/kaartje met nieuwe beleid.
 • wethouder Wassenaar
 • 227
 • Inzet nieuwe strategische adviseurs
 • wethouder Zweerts de Jong
Top