Termijnagenda

IDOnderwerpSoortPortefeuillehouderGeplande raadsvergaderingToelichtingAangeleverd?Cluster
 • 105
 • Herzien visiedocument Transitievisie Warmte
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/1/2023
 • Dit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen.
 • Regio
 • 89
 • Uitvoeringsagenda 2023 OD IJmond
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 2/1/2023
 • Handhaving
 • 104
 • Evaluatie woonbeleid
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/1/2023
 • Dit RID is een opvolging van de volgende toezegging in de raad (dd 9 december 2021): Het college zegt toe om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te voeren van de Doelgroepenverordening, de nota Grondbeleid, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming etc
 • RO
 • 91
 • Begroting 2023
 • Voorstel
 • Hendrik Boland
 • 11/10/2022
 • Control
 • 28
 • Nota Sociaal Domein
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 10/13/2022
 • 8-11-21: Hierbij wordt betrokken de evaluatie schuldhulpverlening (stond eerst separaat op de termijnagenda). 3-2-22: Gemeld in het fvz-overleg dat het nog niet gereed is. Derhalve nu doorgeschoven naar 12-5. 11-4-22: De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft veel gevraagd van de capaciteit, waardoor het niet gelukt is om de nota op tijd af te krijgen. Nieuwe planning is nu 13-10 besluitvormend.
 • Sociaal domein
 • 86
 • Zienswijze begroting 2023 Vervoerregio Amsterdam
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 9/15/2022
 • Regio
 • 51
 • Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma APV & bijzondere wetten
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 9/15/2022
 • Handhaving
 • 31
 • Adviesrecht en delegatie omgevingswet
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 9/15/2022
 • 18-2: Ivm uitstel omgevingswet naar behandeling raad in september.
 • RO
 • 97
 • Opkoopbescherming voor bestaande woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • in samenhang met verordening tweede woning en registratie toeristische verblijf
 • RO
 • 49
 • Vergunning, toezicht en handhavingsbeleid domein Omgeving
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 9/15/2022
 • Handhaving
 • 99
 • registratie toeristische verblijf
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • in samenhang met opkoopbescherming voor bestaande woningen en verordening tweede woning
 • RO
 • 98
 • Verordening tweede woning
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/15/2022
 • in samenhang met opkoopbescherming voor bestaande woningen en registratie toeristische verblijf
 • RO
 • 100
 • Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aanvraag omgevingsvergunning bedrijfsverplaatsing Combi
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 9/15/2022
 • RO
 • 71
 • Integraal veiligheidsplan 2022-2025
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/15/2022
 • Handhaving
 • 4
 • Parkeren binnenstad Monnickendam
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 9/15/2022
 • Beheer
 • 50
 • Participatiebeleid/-verordening Omgevingswet
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 9/15/2022
 • 5-4-2022: In verband met uitstel inwerkingtreding Omgevingswet is dit voorstel verplaatst naar september (was eerst gepland besluitvorming op 12 mei). Bij dit voorstel zal ook een opvolging worden gegeven aan de volgende toezegging (dd 22-10-2022): Het college zegt toe de raad in januari te informeren over hoe het college de participatie bewoners en dorpsraden wil vormgeven in het proces van majeure projecten.
 • RO
 • 5
 • Wijziging Marktverordening en Marktreglement
 • Voorstel
 • Hendrik Boland
 • 7/7/2022
 • 17-05-2022: Aanlevering heeft iets vertraging opgelopen door de beschikbare ambtelijke capaciteit.
 • Vergunningen
 • 90
 • Jaarrekening 2021 en Voorjaarsnota 2022
 • Voorstel
 • Hendrik Boland
 • 7/7/2022
 • Control
 • 82
 • Aankoop Galgeriet 45
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 7/7/2022
 • 12-4-22: Onderhandelingen lopen nog. Heeft te maken met de te volgen planologische procedure. Huidige planning: besluitvormend op 7 juli (was 12-5).
 • Galgeriet
 • 10
 • Aanvraag budget plankosten project Galgeriet 2020 en 2021
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 7/7/2022
 • 25-11: Planning is afhankelijk van de koopovereenkomst. De verwachting is nu dat dit stuk in februari naar de raad komt (was december). 18-2: Planning is nu raad 12 mei, omdat de koopovereenkomst later is geworden. 12-4: komt 19 april in het college, dus gaat mee met de volgende cyclus (besluitvormende raad van 9 juni ipv 12 mei). 17-5: De stukken zijn nog niet gereed. Verwachting is nu dat ze klaar zijn voor besluitvorming op 9 juni. 19-5: Correctie: de gesplande besluitvorming moet 7 juli zijn.
 • Galgeriet
 • 109
 • Zienswijze GGD begroting 2023
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 7/7/2022
 • 16-5: De GGD-jaarstukken en begroting zijn 12 mei jl. binnengekomen. De zienswijze van de jaarstukken moet uiterlijk 6 juli worden verstuurd. De zienswijzen voor de begroting zullen pas in het AB van 13 oktober worden besproken, dus die wordt doorgeschoven naar de cyclus van 30 juni/7 juli.
 • Sociaal domein
 • 101
 • Zienswijze concept-meerjarenbegroting MRA 2021-2024
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 7/7/2022
 • Regio
 • 52
 • Verordening behandeling van bezwaarschriften 2003
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/9/2022
 • JZ&I
 • 106
 • Herstel adaptieve wegafsluiting Hofbrug Ilpendam
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/9/2022
 • 78
 • Zienswijze GGD jaarstukken 2021 en begroting 2023
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/9/2022
 • Deadline is 16 juni. Op 12 mei is de voorlopige vaststelling in het AB. Behandeling in college naar verwachting op 24 mei. 16-5: De GGD-jaarstukken en begroting zijn 12 mei jl. binnengekomen. De zienswijze van de jaarstukken moet uiterlijk 6 juli worden verstuurd. De zienswijzen voor de begroting zullen pas in het AB van 13 oktober worden besproken, dus die wordt doorgeschoven naar de cyclus van 30 juni/7 juli.
 • Sociaal domein
 • 107
 • Jaarrapportage Informatiebeveiliging en Privacy
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/9/2022
 • Control
 • 13
 • Beheerplan buitensport
 • Voorstel
 • Hendrik Boland
 • 6/9/2022
 • Zoals door de portefeuillehouder tijdens de begrotingsraad is aangegeven, is de aanlevering met één maand vertraagd. 17-12-21: Er moet nog een aantal aanpassingen worden doorgevoerd. Daarom is de geplande raadsvergadering nu 3 maart (was 27-1), zodat er dan ook een actueel plan aan de raad kan worden aangeboden. 4-2-22: Het voorstel is aangehouden door het college. De planning is nu besluitvormend op 12 mei. 22-3-22: Ivm Oekraine-problematiek is dit beheerplan iets vertraagd. Planning nu besluitvormend op 9 juni (ipv 12 mei).
 • VOS
 • 103
 • Bestemmingsplan Verwondering Monnickendam
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 6/9/2022
 • VOS
 • 85
 • Zienswijze jaarstukken Vervoerregio Amsterdam
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/9/2022
 • Regio
 • 88
 • Zienswijze begroting 2023 Omgevingsdienst IJmond
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/9/2022
 • Stukken komen 1 april binnen. Deadline voor de zienswijze is 1 juni. 11-4: De stukken komen pas deze week binnen. De eerst mogelijke datum voor de besluitvormende raad is 9 juni (was eerst gepland voor 12-5). 17-5: Het voorstel komt 24 mei in het college en wordt naar verwachting eind die week naar de raad gestuurd.
 • Handhaving
 • 108
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex Marken
 • Voorstel
 • Theo van Eijk
 • 6/9/2022
 • RO
 • 84
 • Zienswijze jaarstukken en begroting Waterlands Archief
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/9/2022
 • Stukken worden in april verwacht. Deadline is 1 juli.
 • 83
 • Zienswijze jaarstukken en begroting Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Voorstel
 • Hendrik Boland
 • 6/9/2022
 • Uiterlijk 15 april 2022 worden de stukken naar de raden gestuurd. Daarna duurt de zienswijzeprocedure 8 tot 10 weken.
 • 64
 • Begroting 2023 en jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/9/2022
 • 7-4: ivm besluitvorming Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VrZW op respectievelijk 22 juni en 8 juli is besluitvorming op 9-6 noodzakelijk (stond gepland op 7-7).
 • Handhaving
 • 47
 • Plan van Aanpak Kerkenvisie
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 5/12/2022
 • RO