Amendementen


« Terug


ID31
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersFNP
Statusingetrokken
Einddatum11/8/2018
Onderwerp
Dictum BesluitTaljochting: Stelt fêst dat: • It kolleezje foarstelt om de hûnebelesting ôf te skaffen mar yn it haadlinen akkoard en de begrutting foar 2019 dit earst yn 2020 ynfiert wurde sil; Oerwagende dat: • Hûnebelesting in algemiene belesting is; • Allinnich eigeners fan hûnen foar dizze belesting oanslein wurdt en dat dizze foarm fan belesting dermei ûndemokratisch is; • Hûnebelesting gjin doelbelesting is en de opbringst taheakke wurdt oan de algemiene middelen; • Yn it haadline akkoard fêstlein is om yn de gemeente Hearrenfean de hûnebelesting ôf te skaffen; • It ferleegjen fan de lêsten foar de ynwenners in wichtich ûnderdiel is fan de begrutting foar de kommende jierren.
Relatie
Bijlage(s)3. A-6a Amendement FNP hondenbelasting.docx