Amendementen


« Terug


ID68
Datum raad11/25/2019
AgendapuntRaadsvergadering 25-11-2019 > 7 Economisch beleidsplan
InitiatiefnemersD66
Raadsleden voorGL
GBH
D66
SP
Raadsleden tegenPvdA
VVD
CDA
FNP
CU
PortefeuillehouderH. Broekhuizen
Statusverworpen
Einddatum11/25/2019
OnderwerpEconomisch beleidsplan
Dictum BesluitBesluit: • Om het beleid op pagina 20 als volgt aan te passen. Na de volgende paragraaf op te nemen “De output van onze inzet" Bij het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma blikken we terug op wat de afgelopen 2 jaar is gebeurd. We kijken naar de geformuleerde doelstellingen geven aan welke inspanningen we hebben geleverd, wat hebben we gedaan. Dit is vooral een kwalitatieve beschrijving.” In deze kwalitatieve beschrijving komen wij terug op de behoefte-inventarisatie naar soorten financiële instrumenten. Belangrijk uitgangspunt zal zijn dat projecten geen hoger risicoprofiel hebben dan projecten die ook in aanmerking komen voor provinciale, landelijke of Europese innovatiefondsen. In de jaarrekening koppelen wij terug over het bereik van onze inspanningen met de volgende streefwaarden: - Bedrijven die deelnemen aan onze projecten die bijdragen aan onze speerpunten, vragen wij een SROI (Social Return on Investment) die bijdragen aan de sustainable development goals, streven is 100% van de deelnemende bedrijven; - Onze inzet is gericht op het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen ten behoeve van een duurzame economie; o Wij lokken 5 projecten uit waarin de 4 O’s (onderzoek, onderwijs, ondernemen en overheid) worden uitgedaagd en gefaciliteerd oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke opgaven. o Minimaal 25% van de in het beleidsplan genoemde activiteiten zijn gericht op samenwerking met andere gemeenten, provincies en tussen diverse branches en worden gemonitord voor wat betreft het aantal bijeenkomsten en de deelnamegraad. o Minimaal 85% van de bedrijven en organisaties in de gemeente Heerenveen worden bereikt als er bijeenkomsten georganiseerd worden die gericht zijn op de 3 pijlers ‘inspelen op de kracht van Heerenveen’, faciliteren en stimuleren van ons MKB’, ‘versterken van het vestigingsklimaat’. In ons account- en communicatieplan komen wij hierop terug.
Bijlage(s)Amendement D66 Economisch beleidsplan