Amendementen


« Terug


ID70
Datum raad11/25/2019
AgendapuntRaadsvergadering 25-11-2019 > 15 Omgevingsvisie Provincie Fryslân
InitiatiefnemersGL
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
PvdA
SP
Raadsleden tegenFNP
VVD
PortefeuillehouderJ. van Veen
Statusaangenomen
Einddatum
OnderwerpOmgevingsvisie Provincie Fryslân
Dictum BesluitBesluit: De volgende paragraaf aan de zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie De Romte Diele toe te voegen: “….Voldoende ruimte voor maatwerk met betrekking tot windenergie Verder heeft u een aantal uitgangspunten opgenomen met betrekking tot windenergie. Als gemeente Heerenveen zien we graag meer mogelijkheden voor het inzetten op windenergie. De Heerenveense energie-mix heeft aangetoond dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van onze klimaatdoelen. Daarnaast willen we kleinschalige initiatieven op het gebied van windenergie, zoals dorpsmolen of lokale energiecoöperaties de ruimte geven zich te ontwikkelen. Ook binnen de RES ziet de gemeente Heerenveen windenergie als een belangrijke pijler welke niet op voorhand kan worden uitgesloten. Tenslotte geeft u het belang aan van het behoud van het Friese landschap om verder investeringen in windmolens te beperken. Uw streven om het Fries landschap te behouden, steunen wij van harte. Onder de voorwaarde van een verantwoorde landschappelijke inpassing sluit dit streven het verder benutten van windenergie niet uit.” Het amendement wordt in stemming gebracht en aangenomen met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PVDA, CDA, FNP E. de Swart, GL, GBH, D66, SP, CU Fractie(s) tegen: VVD, FNP 2
Relatie
Bijlage(s)Amendement GroenLinks zienswijze omgevingsvisie provincie Fryslân