Amendementen


« Terug


ID99
Datum raad7/2/2020
AgendapuntRaadsvergadering 02-07-2020 > 8.a INGETROKKEN - 99 amendement - ynfestearingsaginda 2.0 - FNP
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
Portefeuillehouder
Status
Einddatum
OnderwerpYnfestearingsaginda 2.0
Dictum BesluitBeslút: • Punt 2 foar it foarstel te feroarjen yn: De Ynfestearringsaginda 2020 foar kundskip oan te nimmen en foarôf by it fêststellen fan de begrutting foar 2021 de eventueel oanpaste ynfestearringsaginda op`e nij oan de ried oan te bieden. • Taheakje punt 2 A By it foar kundskip oannimmen fan de ynfestearringsaginda ûndersteande foarstelde ynfestearringen en ambysjes mei te nimmen by it opstellen fan de begrutting foar 2021: o 5 Huur extra onderwijsruimte de Burcht en Slingertouw in Skoatterwâld o 13 Toegankelijke haltes o 14 Fietsplan/fietsgemeente en Fietssnelwegen en Regionale Fietsagenda in en tussen kernen o 25 Veenweidegebied o 27 Voortzetten Economisch beleid algemeen o 41 Energie Informatie Punt o 42 Lokaal Energie Experimenten Fonds o 44 Zwerfafvalbeloningssysteem
Bijlage(s)ID99 - Amendemint - ynfestearringsaginda 2.0 - FNP.docx