Amendementen


« Terug


ID8
Datum raad11/26/2018
AgendapuntRaadsvergadering 26-11-2018 > 6 Invoering Diftar+
InitiatiefnemersFNP
SP
Statusverworpen
Einddatum11/26/2018
OnderwerpDiftar+
Dictum BesluitDe berjochtjouwing oer it plan foar ynfiering fan Diftar + troch sawol de gemeente as Omrin ha laat ta ûnrêst by de ynwenners fan ús gemeente. Dizze ûnrêst foaral feroarsake is trochdat yn de kommunikaasje stelt wurde dat it beslút al fêst stie, wylst de ried der noch gjin beslissing oer naam hie. Ek witte de ynwenners net wat de finansjele gefolgen en oare foar en neidielen fan Diftar + wêze sille/kinne. Mar ek binne de ynwenners fan betinken dat se neat te fertellen hawwe en dat der net ha harren lústere wurdt. En dat wolle we as gemeenteried dochs net. We wolle de ynwenners meinimme yn de besluten dy’t we nimme sadat in beslút breed droegen wurdt.
Relatie
Bijlage(s)06 amendement FNP Diftar+.docx