Moties


« Terug


ID103
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 4 Sluiting
InitiatiefnemersFNP
Toelichtingmantelsoarch komplimint
Statusingetrokken
Einddatum11/8/2018
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieDraacht it kolleezje op: • Om te sjen wat de mooglikheden binne foar it op ‘e nij ynfieren fan in mantelsoarch komplimint lykas dat yn de jierren 2011 oant 2015 yn ús gemeente ferlient wurde en de ried hjir oer foar 1 april 2019 te ynformearjen.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)3. M-2a Motie FNP mantelsoarch komplimint.docx