Moties


« Terug


ID255
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersFNP
ToelichtingBoargerpartisipaasje Aksjeplan Fyts
Statusverworpen
Einddatum
Raadsleden voorCU
FNP
GL
HL
Raadsleden tegenCDA
D66
GBH
PvdA
SP
VVD
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieDraagt it kolleezje op: • De resultaten fan de boargerpartisipaasje oer it Aksjeplan Fyts serieus te nimmen. • De resultaten fan de boargerpartisipaasje te ferwurkjen yn it Aksjeplan. • Oan de ynbring fan út de boargerpartisipaasje like wolle wearde te jaan as oan de beskikbere middelen. • Der foar te soargjen dat de ynwenners en organisaasjes die diel naam ha oan de partisipaasje oer it Aksjeplan Fyts, it úteinlike Aksjeplan Fyts net mei in 6- wurdearje mar mei minimaal een 8+.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)AANGEPAST ID 255 - Moasje FNP - fytsplan.pdf