Moties


« Terug


ID238
Datum raad9/7/2020
AgendapuntRaadsvergadering 07-09-2020 > 2.4 Motie - finansjeel herstelplan - FNP
InitiatiefnemersFNP
Toelichtingfinansjeel herstelplan
Statusverworpen
Einddatum9/7/2020
Raadsleden voorFNP
GL
SP
HL
Raadsleden tegenCDA
VVD
PvdA
D66
GBH
PFHT.J. van der Zwan
Dictum motieRopt it kolleezje op: 1. Der by it opstellen fan foarstellen foar de begrutting foar 2021 en foarstellen foar efentuele oanpassingen fan de ynfestearingsaginda en perspektyfnota, foar te soargjen dat ynwenners fan de gemeente dy’t in ynkommen ha dat lyk is of leger is dan 120% fan it wettelik sosjaal minium net finansjeel de dupe wurre fan de fouten yn de administraasje.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening9/7/2020
Bijlage(s)238 Motie - finansjeel herstelplan - FNP