Moties


« Terug


ID259
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersFNP
ToelichtingKontrôle op levere soarch Jeugdwet en de WMO
Statusverworpen
Einddatum11/9/2020
Raadsleden voorFNP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieDraagt it kolleezje op: • Foar 1 jannewaris 2021 in plan oan de ried te presintearjen om de kontrôle op levere soarch yn de gemeente Hearrenfean binne de Jeugdwet en de WMO te kontrolearjen troch: o Ut en troch de deklaraasjes fan soarchoanbieders foar te lizzen oan de kliïnten. o Kliïnten te freegjen om sjen te litten dat dizze soarch ek levere is. o Kliïnten te freegjen om sjen te litten dat se tefreden binne oer de levere soarch. o Oanjaan hokker maatregels der naam wurde kinne by soarchoanbieders wêr’t fan bliken docht dat der ferskillen binne tusken de soarch dy’t deklarearre en levere is.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening11/9/2020
Bijlage(s)ID 259 - Moasje FNP - kontrôle deklaraasjes soarch.pdf