Moties


« Terug


ID105
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersFNP
Toelichtingtunnel station
Statusingetrokken
Einddatum11/8/2018
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieDraacht it kolleezje op: Om yn 2019 yn it ûndersyk nei in feilige, duorsume en flotte ôfwikkeling fan it ferkear rûnom it sintrum ek te sjen oft de oanlis fan in tunnel foar autoferkear tusken de Trambaan en de Haskerútgong bydraacht oan in feilige, duorsume en flotte ôfwikkeling fan it ferkear rûnom it sintrum en hjirfoar de logistike en finansjele mooglikheden en ûnmooglikheden yn kaart te bringen.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)3. M-3d Motie FNP tunnel station.docx