Moties


« Terug


ID171
Datum raad7/8/2019
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 15 Moasje frjemd oan de oarder fan de dei - Stimulearjen gebrûk fan in reintonne
InitiatiefnemersFNP
ToelichtingStimulearjen gebrûk fan in reintonne
Statusaangenomen
Einddatum11/30/2020
Raadsleden voorCDA
D66
FNP
GL
PvdA
SP
Raadsleden tegenGBH
VVD
HL
PFHH. Rinkes
Dictum motieFersiket it kolleezje: 1. Om yn oerlis mei de provinsje te gean om sa gau as mooglik te kommen mei in stimulearringsregeling foar it oanskaffen fan in reintonne troch ynwenners fan Heerenveen; 2. Noch dit jier in útstel mei de útwurke regeling hjirta foar te lizzen oan de ried foar beslútfoarming, ynklusyf de finansjele aspekten.
Stand van zakenVoorstel: afdoen Het is helaas niet gelukt dit provinciebreed op te zetten. Hier gaan we nu een gemeentelijke subsidieregeling voor opzetten. Deze gaat lopen per 1 januari 2021. (Afgedaan op 30 november 2020)
Afgedaan
Datum afdoening11/30/2020
Bijlage(s)Motie Vreemd - FNP Stimulearjen gebrûk fan in reintonne.docx