Moties


« Terug


ID91
Datum raad11/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2015 > 6 Themabegroting 2016
InitiatiefnemersFNP
Toelichting parkearfyzje
Statusingetrokken
Einddatum11/9/2015
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieFersiket it kolleezje: - Om by it fêststellen fan de parkearfyzje ek te sjen nei de kânsen en bedrigingen foar it sintrum fan Hearrenfean en de gefolgen foar it sintrum troch it feroarjende gedrach fan de konsumint. - Om hjirby gebruk te meitsjen fan in noch op te rjochtsjen klankbordgroep.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)06 moasje FNP - parkearfyzje.pdf