Moties (aangenomen)


« Terug


ID89
AgendapuntGemeenteraad 04-11-2021 > 4 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
TitelMotie CU en Morgen! Inkomenstoets op huishoudelijke hulp
ToelichtingDraagt het college op: • Een inkomenstoets toe te passen op aanvragen op grond van de Wmo voor huishoudelijke hulp, nadat er een volledig onderzoek geweest is naar de individuele omstandigheden; • Indien er sprake is van schulden of van een beslag op het inkomen wordt dat meegewogen in de beslissing op de aanvraag.
Einddatum1/31/2022
PortefeuillehouderY. Nijsingh
Stand van zakenHet college heeft besloten aan deze motie gedeeltelijk dan wel geen uitvoering te geven. Onderbouwing: 1. Juridische bezwaren en consequenties: Het is wettelijk niet toegestaan om een inkomenstoets te doen. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge heeft dit in meerdere brieven aan gemeenten die een inkomenstoets gaan invoeren (zie bijvoorbeeld zijn brief aan Krimpen aan den IJssel van 22 juli j.l.) in heldere taal laten weten. 2. Ethische bezwaren: Door een onwettelijke inkomenstoets in te voeren, wordt door het gemeentebestuur aan ambtenaren gevraagd de wet te overtreden. Dit is in strijd met de door hen afgelegde eed. 3. Praktische en financiële bezwaren: Een inkomenstoets op huishoudelijke hulp zou praktisch betekenen dat een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet worden ingevoerd voor huishoudelijke ondersteuning. Dit is erg complex, omdat daartoe eerst moet worden vastgesteld wat het bijdrageplichtige inkomen van de inwoner is. Onze ambtelijke organisatie is op dit moment niet ingericht om dergelijke onderzoeken te doen. Om dit te realiseren is meer capaciteit nodig, hetgeen zal leiden tot hogere kosten. De baten van een inkomenstoets zijn aan de voorkant niet in te schatten. We stellen voor: • Binnen het project Sociaal Domein in Balans onderzoeken we onze verdere vrije speelruimte binnen de huidige wettelijke kaders. • Wij houden het proces waarin Rijk en VNG gezamenlijk werken aan mogelijke beleidsopties voor zowel de korte als de lange termijn met betrekking tot de problematiek rondom het abonnementstarief scherp in de gaten, en komen met een voorstel zodra hier nieuwe mogelijkheden ontstaan. Op deze manier geven we vorm en uitvoering aan de bedoeling van deze motie. zie ook informatienota van 16/3/2022 (DOC-22-507781)
Status
Fractie(s)
Datum afdoening11/9/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie CU en Morgen! Inkomenstoets op huishoudelijke hulp.pdf