Toezeggingen


« Terug


ID2363
OnderwerpRapport Rekenkamers inz. Energietransitie
Fractie
InhoudHr. Van der Hoek: - Het concreter maken van de kaders en doelstellingen gebeurt aan de hand van de RES’en die worden voorgelegd aan PS. Daarmee hebben PS gelegenheid om aanpassingen in de uitvoering door te voeren en maatregelen concreter te maken. - Na vaststelling van het klimaatakkoord zal er voor PS een traject volgen om uiteindelijk tot besluitvorming te komen -Er zal ook een bestuurslastenonderzoek volgen om de kosten van de taken voor de provincie voor de energietransitie te bepalen.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum1/21/2019
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 21-01-2019 > 6.b Energietransitie: Rapport diverse Rekenkamers inz. Energietransitie (portefeuille gedeputeerde Van der Hoek).
Behandelen inRWK
Stand van zakenZie ook amendement Concretiseren Energietransitie A09-2019 van februari 2019: In het ontwerp-besluit een punt toe te voegen na lidnummer 1: “Aan het begin van de nieuwe Statenperiode 2079-2023 uitvoering te geven aan de aanbevelingen door met GS afspraken te maken hoe deze geconcretiseerd kunnen worden.” Waardoor de volledige besluittekst luidt: 1. De volgende aanbevelingen te onderschrijven: a. Invulling te geven aan de kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel korte als lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van deze ambities b. Ruimte te geven aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de dynamiek zijn niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen c. Zorg via procesinformatie, naast de verantwoordingsinformatie die van GS wordt ontvangen, dat het proces goed verloopt d. Pak rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces 2. Aan het begin van de nieuwe Statenperiode 2079-2023 uitvoering te geven aan de aanbevelingen door met GS afspraken te maken hoe deze geconcretiseerd kunnen worden. 3. G5 te verzoeken om P5 over 1 jaar te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen uit dit rapport.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst