Toezeggingen


« Terug


ID2499
OnderwerpMRA meerjarenbegoting
Fractie
InhoudHr. Olthof: - zal de vraag of de verlaging van het budget verduurzaming leefomgeving leidt tot een verhoging van andere budgetten zodat de inzet op klimaat en biodiversiteit gelijk blijft, aan de MRA voorleggen; - Het grootste deel van het aanjaagbudget is bestemd voor de MRA als netwerkorganisatie, maar een nadere specificatie van de relevante werkzaamheden is reeds opgevraagd en zal worden voorgelegd aan PS; PS 4 juli 2022: - Begin volgend jaar komt er ook een evaluatie van de termijnagenda en de voortgangsnota. Dan willen we ook de transparantie hieraan koppelen, zodat u ook een beter beeld heeft van wat er gebeurt; - Als Amsterdam dan toch besluit om het niet te doen, dan zullen wij een nieuwe afweging moeten maken over wat dat betekent voor de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/20/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-06-2022 > 4.a Voordracht Meerjarenbegroting MRA
Behandelen inEFB
Stand van zakenVoordracht is geamendeerd vastgesteld. Zie amendement 56-2022: voordracht Meerjarenbegroting MRA 2021-2024; besluiten om besluit 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen; De volgende tekst op blz. 3 van de brief: “Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Zeker in de huidige situatie van economische tegenwind is dat niet wenselijk. Daarnaast wordt hiermee ook de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdigafgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.” Te vervangen door: “Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Hiermee wordt de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Gezien de verschillende crises die zich hebben opgestapeld, is er noodzaak om de transitie te versnellen naar een brede welvaart-economie, binnen ecologische grenzen. Om die transitie te versnellen kunnen bedrijven bijvoorbeeld positief worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen, en naast economische ook sociale en ecologische waarde toe te voegen. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.”
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst