Toezeggingen


« Terug


ID2317
OnderwerpVoortgang N236
FractieSP
InhoudAdviseert de heer Bruggeman om het aangekondigde voorstel vooraf te fine tunen. Het is niet helemaal duidelijk of er nog een formeel besluit genomen moet worden over de N236, dat zal worden uitgezocht. Met de behandeling in deze commissie denkt de gedeputeerde te weten waar de voorkeur naar uit gaat. Dat besluit zal zo nodig worden voorbereid door Gedeputeerde Staten. Mocht het onderwerp terugkomen in Provinciale Staten dan kunnen de betreffende fracties daarbij aansluiten met het door hen aangekondigde voorstel. De gedeputeerde stelt voor om één en ander in de tijd met elkaar af te stemmen. De gedeputeerde c.q. de griffie zal uitzoeken of het besluit in formele zin terug moet komen in Provinciale Staten. Is dat het niet het geval dan zou, in overleg met de griffie, een motie vreemd aan de orde ingediend kunnen worden.
Behandeld inM&F
Behandeld in datum2/19/2018
Behandeld in agendaMobiliteit & Financiën 19-02-2018 > 9.b Afdoening motie 27-2016 Pilot Burgerparticipatie Franse Kampweg
Behandelen in
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPost, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekstOnderstaande tekst is opgenomen in de Nieuwsmail van 27 februari, dhr. Hoogervorst is hier per mail ook van op de hoogte gebracht: Er is uitgezocht hoe de planning van het project N236 eruit ziet en welke besluiten er nog genomen dienen te worden. Daaruit is gebleken dat het krediet voor de N236 al beschikbaar is gesteld met de vaststelling van het PMO en dat de aanbesteding en gunning al achter de rug is. De uitvoering van het werk is on hold gezet in afwachting van de uitkomsten van motie 27-2016, maar formele besluiten om het werk te gaan uitvoeren hoeven er niet meer genomen te worden. Als PS vinden dat de uitvoering anders moet dan aanbesteed, dan zal daarvoor een motie vreemd moeten worden ingediend. Met de uitvoering van werkzaamheden zal daarom nog gewacht worden tot na de PS-vergadering van 26 maart.