Toezeggingen


« Terug


ID2369
OnderwerpKlimaatakkoord (11 februari 2019)
Fractie
Inhoud -Door provincie wordt ook een eigen monitoring uitgevoerd over de staat van de energietransitie. GS zullen bij de uitwerking nog terugkomen op waar er mogelijk dubbelingen zouden kunnen gaan ontstaan tussen de landelijke en provinciale monitoring. - PS kunnen wel iets zeggen over de RES 1.0. De afstemming tussen PS en GS over de uitwerking zal nader bestudeerd worden, mede naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. De programmamanagers van RES Noord-Holland-Noord en Noord-Holland-Zuid horen als eerste in hun contacten over de plannen van de gemeenten en op basis daarvan worden PS geïnformeerd over de RES’en en kunnen GS hier een mening over geven. -Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat de monitoring over landelijke uitkomsten gaat en er zijn geen regionale gegevens beschikbaar. Gezien het bredere verband wordt verwacht dat het niet mogelijk is om de gegevens en data van de jaarlijkse en vijfjaarlijkse monitoringrapportages eerder aan te leveren. Aangezien de meerderheid van de fracties hier voorstander van is, zal dit verzoek in de reactie van GS aan het IPO worden opgenomen. -Het bestuurslastenonderzoek kan door het IPO helaas niet eerder worden aangeleverd dan 2021, maar erkend wordt dat het niet handig en efficiënt is en dat het kan leiden tot onduidelijkheid bij de besluitvorming over het klimaatakkoord. Wanneer de commissie in meerderheid van mening is dat de tekst in de brief over het bestuurslastenonderzoek aangescherpt moet worden omdat het niet enkel gaat om het uitspreken van de zorgen en dat dit onderzoek afgerond moet zijn alvorens PS kunnen besluiten, dan zullen GS dit meenemen. Meerderheid commissie is hier voorstander van Gedeputeerde Van der Hoek zegt toe het verzoek van PS mee te nemen naar het IPO.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum2/11/2019
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur (2015-2019) 11-02-2019 > 6.a Klimaat: Brief van GS aan PS inz. Ontwerp van het Klimaatakkoord (B-agenda alle commissie in februari).
Behandelen inRWK
Stand van zaken- Het voorstel over het aansluiten van de monitoring op de jaarlijkse P&C van de provincie is mondeling ingebracht door mw. Post in het IPO bestuur. Dit voorstel heeft het niet gehaald (vanwege de landelijke termijnen); - Het voorstel om het bestuurslastenonderzoek in te leveren heeft de hr. Van der Hoek ingebracht in het bac-energie van het IPO. Dit voorstel is niet gehonoreerd mede vanwege het feit dat het klimaatakkoord een inspanningsverplichting is en geen resultaatverplichting.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst