Toezeggingen


« Terug


ID2358
OnderwerpVervolgoverleg Platform Zaanse veenweidegebieden
Fractie
InhoudDe heer Kramer vraagt wat GS doen met de suggesties van de inspreker. Gedeputeerde zegt toe in gesprek te gaan met het platform Zaanse Veenweidegebieden en de commissie over de uitkomst hiervan te informeren. Hij benadrukt dat de provincie wel inzicht heeft in de beheersituatie, zeker in de Natura 2000-gebieden. GS komen op de voorstellen van de inspreker terug.
Behandeld inNLWM
Behandeld in datum10/29/2018
Behandeld in agendaNatuur, Landbouw, Water & Milieu 29-10-2018 > 4.a.3 Schriftelijke inspraakreacties bij Programma Natuurontwikkeling (betrekken bij bespreking agendapunt 4.a. NLWM 29-10-2018)
Behandelen inNLWM
Stand van zakenBrief GS aan PS voor behandeling PNO in PS: Het platform is uitgenodigd voor het Kenniscafé “Groene vrijwilliger van de Toekomst” op dinsdag 1 3 november 201 8. Daar komen thema’s aan de orde die door de insprekers naar voren zijn gebracht. Aansluitend wordt een afspraak met de insprekers gemaakt om verder te praten.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metNatuur, Landbouw, Water & Milieu 03-12-2018
Afgedaan met tekstUit Brief GS aan PS voor behandeling PNO in PS: Het platform is uitgenodigd voor het Kenniscafé “Groene vrijwilliger van de Toekomst” op dinsdag 13 november 2018. Daar komen thema’s aan de orde die door de insprekers naar voren zijn gebracht. Aansluitend wordt een afspraak met de insprekers gemaakt om verder te praten.